Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt NamSố công báo:1231&1232-12/2015
  Số hiệu:25/2015/TT-NHNNNgày đăng công báo: 26/12/2015
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Đồng Tiến
  Ngày ban hành:09/12/2015Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 10/12/2015Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng

  Tóm tắt văn bản

  Hộ gia đinh, cá nhân được vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội với mức vốn vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà trong ít nhất 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên là nội dung nổi bật tại Thông tư số 25/2015/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
  Khách hàng xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình được vay ưu đãi đến 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa bằng 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay trong tối thiểu 15 năm. Với khách hàng xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê, mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay; thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa là 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
  Về lãi suất cho vay ưu đãi, Thông tư quy định, lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán; đặc biệt, không được vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015.

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
  VIỆT NAM
  -------
  Số: 25/2015/TT-NHNN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Ni, ngày 09 tháng 12 năm 2015

   
   
   
   
  Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng s 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
  Căn cứ Luật Nhà ở s 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014;
  Căn cứ Nghị định s156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước;
  Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế;
  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn việc cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.
   
  1. Thông tư này hướng dẫn về việc cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Nghị định 100/2015/NĐ-CP).
  2. Việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và việc vay vốn ưu đãi của các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 49 Luật Nhà ở để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo quy định cụ thể tại từng chương trình mục tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
  3. Việc vay vốn theo quy định của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan có thẩm quyền không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
  1. Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  2. Đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  3. Các tổ chức tín dụng được chỉ định triển khai cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội (sau đây gọi là tổ chức tín dụng được chỉ định) là các tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) xem xét, quyết định trong từng thời kỳ.
  4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  1. Việc cho vay vốn ưu đãi phải đảm bảo đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.
  2. Trường hợp một đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở thì chỉ được áp dụng một chính sách hỗ trợ mức cao nhất.
  3. Trường hợp hộ gia đình có nhiều đối tượng được hưởng nhiều chính sách vay vốn ưu đãi thì chỉ áp dụng một chính sách vay vốn cho cả hộ gia đình,
  4. Các tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện việc cho vay ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về tín dụng và pháp luật có liên quan.
  5. Tổ chức tín dụng được chỉ định có trách nhiệm xem xét, thẩm định, quyết định cho vay đối với khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và tự chịu trách nhiệm về quyết định cho vay của mình.
  Đối tượng được vay vốn là khách hàng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Thông tư này.
  Ngoài các điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, khách hàng phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:
  1. Đối với khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  2. Đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  3. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  4. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.
  Tổ chức tín dụng được chỉ định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng, khả năng nguồn vốn của mình để quyết định mức cho vay đối với khách hàng, cụ thể:
  1. Đối với xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
  2. Đối với xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua, bán: Mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
  3. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê, thuê mua nhà.
  4. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.
  1. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chỉ để cho thuê: Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm và tối đa không quá 20 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
  2. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua: Thời hạn cho vay tối thiểu là 10 năm và tối đa không quá 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
  3. Đối với khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán: Thời hạn cho vay tối thiểu là 05 năm và tối đa không quá 10 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
  4. Đối với đối tượng khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.
  5. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn ngắn hơn thời hạn cho vay tối thiểu quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều này thì được thỏa thuận với tổ chức tín dụng cho vay về thời hạn cho vay cụ thể.
  Đồng tiền cho vay là đồng Việt Nam.
  1. Tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện giải ngân vốn vay đã cam kết đối với các đối tượng khách hàng vay vốn quy định Khoản 1 Điều 2 Thông tư này theo tiến độ thực hiện dự án, phương án và hợp đồng tín dụng đã ký kết. Số tiền giải ngân từng đợt căn cứ vào khối lượng hoàn thành công trình theo điểm dừng kỹ thuật.
  2. Tổ chức tín dụng được chỉ định giải ngân vốn vay đối với các đối tượng khách hàng vay vốn theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này theo thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng được ký giữa khách hàng và tổ chức tín dụng cho vay.
  3. Tổ chức tín dụng được chỉ định thực hiện giải ngân, kiểm tra, giám sát vốn vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay và quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
  1. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ
  2. Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ.
  3. Lãi suất cho vay ưu đãi quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này đảm bảo nguyên tắc:
  a) Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ.
  b) Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán.
  Tổ chức tín dụng được chỉ định hướng dẫn cụ thể, chi tiết và niêm yết công khai về quy trình thủ tục vay vốn đảm bảo các nội dung sau:
  1. Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng chuẩn bị và gửi cho tổ chức tín dụng được chỉ định nơi muốn vay hồ sơ vay vốn theo hướng dẫn của tổ chức tín dụng được chỉ định.
  2. Trên cơ sở hồ sơ vay vốn do khách hàng cung cấp, tổ chức tín dụng thực hiện thẩm định và quyết định cho vay theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
  Tổ chức tín dụng quy định cụ thể và niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo quyết định cho vay hoặc không cho vay đối với khách hàng. Trường hợp quyết định không cho vay, tổ chức tín dụng thông báo bằng văn bản cho khách hàng lý do từ chối cho vay khi khách hàng có yêu cầu.
  3. Việc cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định và khách hàng phải được lập thành hợp đồng cho vay. Hợp đồng cho vay phải có các nội dung theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
  1 .Việc phân loại nợ, gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khoản cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
  2. Việc xử lý nợ bị rủi ro thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
  Việc tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã hội thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
  1. Cung cấp đầy đủ, trung thực các thông tin, tài liệu liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp cho tổ chức tín dụng được chỉ định.
  2. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng và các cam kết khác.
  3. Hoàn trả đầy đủ gốc, lãi đúng hạn cho ngân hàng theo hợp đồng tín dụng đã ký.
  4. Khách hàng vay vốn có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích và hoàn trả đầy đủ gốc, lãi vay đúng hạn theo hợp đồng tín dụng đã ký; thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng tín dụng và các quy định của pháp luật có liên quan.
  1. Tổ chức tín dụng được chỉ định ban hành văn bản hướng dẫn về cho vay hỗ trợ nhà ở trong hệ thống, phù hợp với các quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
  2. Theo dõi, hạch toán, quản lý riêng việc cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
  3. Thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đảm bảo khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng cam kết tại hợp đồng tín dụng.
  4. Định kỳ chậm nhất vào ngày 15 hàng tháng gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) báo cáo kết quả cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Mẫu biểu 01, Mẫu biểu 02 đính kèm Thông tư này và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin, số liệu báo cáo Ngân hàng Nhà nước.
  1. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế:
  a) Đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã hội;
  b) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ định các tổ chức tín dụng triển khai cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
  c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư này.
  2. Vụ Chính sách Tiền tệ
  a) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác định và thông báo lãi suất cho vay ưu đãi của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với các khách hàng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư này để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.
  b) Đầu mối tham mưu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.
  3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng:
  a) Thực hiện thanh tra, giám sát việc cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định đối với khách hàng theo quy định của pháp luật;
  b) Phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế và các đơn vị có liên quan xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.
  4. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
  a) Theo dõi, tổng hợp tình hình cho vay của tổ chức tín dụng được chỉ định để thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại địa phương;
  b) Tham mưu và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện cho vay để thực hiện chính sách nhà ở xã hội tại địa phương. Trường hợp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) để được xem xét, xử lý.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015.
  Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng được chỉ định; các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở xã hội chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 18;
  - Th
  tướng và các Phó Thủ tướng (để báo cáo);
  - Ban lãnh đạo NHNN;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
  - Bộ Tài chính, (để phối hợp);

  -
  Bộ Xây dựng, (để phối hợp);
  - Bộ Kế hoạch&Đầu tư (để phối hợp);
  - HĐND, UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Công báo;
  - Lưu: VP, PC, Vụ TD (15).
  KT. THỐNG ĐỐC
  PHÓ THỐNG ĐỐC
  Nguyễn Đồng Tiến

   

  Tên TCTD ……………….

   
   
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội)
  Tháng      năm
   
   
  Đơn vị: tỷ đồng

  STT
  Chỉ tiêu
  Số tiền cam kết cho vay
  Số khách hàng cam kết cho vay
  Cho vay trong kỳ
  Thu nợ trong kỳ
  Dư nợ cuối kỳ
  Số khách hàng còn dư nợ
  Nợ xấuNợ xấuNợ xấu
  Dự phòng đã trích
  Giá trị TSBĐGiá trị TSBĐ
  Số tiền đã cấp bù lãi suấtSố tiền đã cấp bù lãi suất
  Ghi chú
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
   
  TSBĐ hình thành từ vốn vay
  TSBĐ khác
  Phát sinh trong kỳ
  Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo
   
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (11)
  (12)
  (13)
  (14)
  (15)
  (16)
  (17)
  I
  Cho vay đầu tư xây dựng nhà xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
  Phân theo đối tượng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.2
  Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư nhà ở xã hội để bố trí người lao động
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thuê mua, bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.
  Phân theo mục đích
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Cho thuê
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.2
  Cho thuê mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.3
  Bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II
  Cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
  Phân theo đối tượng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  Người có công với cách mạng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2
  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3
  Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4
  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan , đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
   
   
   
  .
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5
  Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2
  Phân theo mc đích
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Thuê
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.2
  Thuê mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.3
  Mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.4
  Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa để ở
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  III
  Tổng cộng (dòng I.1+ dòng II.1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


  Lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

  Kiểm soát

  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Ngày     tháng    năm
  Người đại diện hợp pháp của TCTD
  (Ký tên, đóng dấu)

   
  Hướng dn lập báo cáo mẫu biểu 01 và mẫu biểu 02:
  1. Hướng dẫn chung
  - Đối tượng báo cáo: TCTD được chỉ định cho vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội.
  - Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Tín dụng các ngành kinh tế .
  - Hình thức gửi báo cáo: Công văn bản gốc kèm bảng biểu gửi theo địa chỉ 25 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội; file mềm gửi về địa chỉ email: td3_vtd@sbv.gov.vn.
  2. Hướng dẫn cụ thể:
  - Cột 12: Thống kê số dư dự phòng đã trích đến ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo;
  - Cột 13 và cột 14: Giá trị định giá của TSBĐ đến thời điểm cuối kỳ báo cáo (nếu chưa định giá thì báo cáo giá trị sổ sách);
  - Từ cột 12 đến cột 16, chỉ cần điền giá trị các dòng 1,1.1, 1.2; II, III, II.2 và III
  3. Liên hệ: SĐT: 04.38269902 - Fax: 04.38256626.
   

  Tên TCTD ……………….

   
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 hướng dn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội)
  Tháng      năm
   
  Đơn vị: Tỷ đồng

  STT
  Chỉ tiêu
  Số tiền cam kết cho vay
  Số khách hàng cam kết cho vay
  Cho vay trong kỳ
  Thu nợ trong kỳ
  Dư nợ cuối kỳ
  Số khách hàng còn dư nợ
  Nợ xấuNợ xấuNợ xấu
  Dự phòng đã trích
  Giá trị TSBĐGiá trị TSBĐ
  Số tiền đã cấp bù lãi suấtSố tiền đã cấp bù lãi suất
  Ghi chú
  Nhóm 3
  Nhóm 4
  Nhóm 5
   
  TSBĐ hình thành từ vốn vay
  TSBĐ khác
  Phát sinh trong kỳ
  Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo
   
  (1)
  (2)
  (3)
  (4)
  (5)
  (6)
  (7)
  (8)
  (9)
  (10)
  (11)
  (12)
  (13)
  (14)
  (15)
  (16)
  (17)
  A
  TP Hà Nội
   
   
   
   
   
   
   
  -
   
   
   
   
   
   
   
  I
  Cho vay đầu tư xây dựng nhà xã hội
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
  Phân theo đối tượng
   
   
   
   
   
   
   
  1
  i1
  i
   
   
   
   
   
   
  1.1
  Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.2
  Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư nhà ở xã hội để bố trí người lao động
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.3
  Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thuê mua, bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.
  Phân theo mục đích
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Cho thuê
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.2
  Cho thuê mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.3
  Bán
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  II
  Cho vay đ mua, thuê, thuê mua nhà xã hội; xây dng mi hoc cải to, sửa chữa nhà để
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1.
  Phân theo đối tượng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  1
  Người có công với cách mạng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2
  Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  3
  Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  4
  Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  5
  Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.
  Phân theo mục đích
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.1
  Thuê
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.2
  Thuê mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.3
  Mua
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  2.4
  Xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa để ở
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  III
  Tổng cộng (dòng I.1 + dòng II.1)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  B
  TP Hồ Chí Minh
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  (Chi tiết theo tnh, TP trc thuộc Trung ương)
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Tổng cộngTổng cộng
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   


  Lập biểu
  (Ký, ghi rõ họ tên, sđt liên hệ)

  Kiểm soát

  (Ký, ghi rõ họ tên)
  Ngày     tháng    năm
  Người đại diện hợp pháp của TCTD
  (Ký tên, đóng dấu)

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12
  Ban hành: 16/06/2010 Hiệu lực: 01/01/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 156/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Ban hành: 11/11/2013 Hiệu lực: 26/12/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
  Ban hành: 20/10/2015 Hiệu lực: 10/12/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  07
  Thông tư 20/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội
  Ban hành: 30/11/2021 Hiệu lực: 20/01/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Thông tư 25/2015/TT-NHNN hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Số hiệu:25/2015/TT-NHNN
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:09/12/2015
  Hiệu lực:10/12/2015
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: 26/12/2015
  Số công báo:1231&1232-12/2015
  Người ký:Nguyễn Đồng Tiến
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới