hieuluat

Thông tư 96/2021/TT-BTC mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài chínhSố công báo:51&52-01/2022
  Số hiệu:96/2021/TT-BTCNgày đăng công báo:12/01/2022
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tạ Anh Tuấn
  Ngày ban hành:11/11/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/01/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng, Kế toán-Kiểm toán
 • BỘ TÀI CHÍNH
  _______

  Số: 96/2021/TT-BTC

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán

  ___________

   

  Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vn đầu tư công;

  Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước;

  Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư;

  Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về hệ thống mu biu sử dụng trong công tác quyết toán.

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định về mẫu biểu và việc sử dụng mẫu biểu trong công tác quyết toán gồm:

  1. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách (quyết toán theo niên độ).

  2. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành (không bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện hoặc có liên quan đến công tác quyết toán theo niên độ, quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành.

  Điều 3. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán theo niên độ

  1. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách: Mu số 01/QTNĐ.

  2. Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) của chủ đầu tư: Mu số 02/QTNĐ.

  3. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách của bộ, cơ quan trung ương: Mu số 03/QTNĐ.

  4. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý: Mu số 04/QTNĐ.

  5. Báo cáo về việc thực hiện vốn đầu tư các dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ngân sách nhà nước (do Quốc hội quyết định) của cơ quan chủ quản: Mu số 05/QTNĐ.

  6. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách: Mu s 06/QTNĐ.

  7. Báo cáo chi tiết quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương theo năm ngân sách: Mu số 07/QTNĐ.

  8. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các địa phương theo năm ngân sách: Mu số 08/QTNĐ.

  9. Thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách: Mu số 09/QTNĐ.

  Điều 4. Hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

  Thông tin, số liệu được lấy tại thời điểm chủ đầu tư khóa sổ lập báo cáo quyết toán.

  1. Báo cáo tổng hợp quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mu số 01/QTDA.

  2. Danh mục văn bản: Mu số 02/QTDA.

  3. Bảng đối chiếu số liệu: Mu số 03/QTDA.

  4. Chi tiết chi phí đầu tư đề nghị quyết toán: Mu số 04/QTDA.

  5. Chi tiết tài sản dài hạn (tài sản cố định) mới tăng: Mu số 05/QTDA.

  6. Chi tiết tài sản ngắn hạn: Mu số 06/QTDA.

  7. Chi tiết giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: Mu số 07/QTDA.

  8. Tình hình công nợ của dự án: Mu số 08/QTDA.

  9. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án sử dụng vốn đầu tư công dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu: Mu số 09/QTDA.

  10. Báo cáo kết quả phê duyệt tng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành: Mu số 10/QTDA.

  11. Quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án (dự án thành phần, tiêu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình) hoàn thành: Mu số 11/QTDA.

  12. Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm: Mu số 12/QTDA.

  13. Phiếu giao nhận Hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: Mu số 13/QTDA.

  14. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý): Mu số 14/QTDA.

  15. Bảng đối chiếu số liệu (đối với các dự án do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý): Mu số 15/QTDA.

  Điều 5. Sử dụng mẫu biu

  1. Đối với quyết toán theo niên độ:

  a) Chủ đầu tư đi chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, báo cáo theo Mu s 01/QTNĐ (có xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch), Mu số 02/QTNĐ gửi bộ, cơ quan trung ương, cơ quan cấp trên của chủ đầu tư (trường hợp được phân cấp quản lý), sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021.

  b) Các bộ, cơ quan trung ương đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, báo cáo theo Mu số 03/QTNĐ (có xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương), Mẫu số 05/QTNĐ gửi Bộ Tài chính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  c) Sở, phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo phân cấp quản lý đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ với cơ quan kiểm soát, thanh toán cùng cấp theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, báo cáo theo Mu số 04/QTNĐ (có xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán cùng cấp), Mẫu số 05/QTNĐ gửi cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  d) Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do bộ, cơ quan trung ương quản lý:

  - Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp huyện báo cáo theo Mu số 06/QTNĐ, Mu số 07/QTNĐ gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp tỉnh;

  - Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp tỉnh báo cáo theo Mu số 06/QTNĐ, Mu số 07/QTNĐ gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương;

  - Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương báo cáo theo Mu số 06/QTNĐ, Mẫu số 07/QTNĐ gửi Bộ Tài chính để làm căn cứ thẩm định quyết toán theo niên độ theo quy định tại khoản 1 Điều 29, Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  Thời hạn gửi báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  đ) Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quản lý:

  - Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp huyện báo cáo theo Mu số 08/QTNĐ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp tỉnh để làm căn cứ thẩm định quyết toán theo niên độ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29, Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  - Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp tỉnh báo cáo theo Mu s 08/QTNĐ gửi Sở Tài chính và cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương để làm căn cứ thẩm định quyết toán theo niên độ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29, Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  Thời hạn gửi báo cáo của cơ quan kiểm soát, thanh toán các cấp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  e) Đối với vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý:

  Cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp huyện báo cáo theo Mẫu số 08/QTNĐ gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp tỉnh để làm căn cứ thẩm định quyết toán theo niên độ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 29, Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  g) Cơ quan tài chính các cấp theo phân cấp quản lý thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ theo quy định tại Điều 29, khoản 2 Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và thông báo theo Mu số 09/QTNĐ.

  h) Sở Tài chính báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách do địa phương quản lý theo Mu số 04/QTNĐ gửi Bộ Tài chính và cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương để phục vụ công tác quyết toán theo niên độ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 29 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

  i) Các bộ, cơ quan trung ương, các Sở Tài chính, cơ quan kiểm soát, thanh toán cấp trung ương gửi báo cáo quyết toán theo niên độ về Bộ Tài chính và gửi dữ liệu về hòm thư điện tử vudautu@mof.gov.vn (trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

  2. Đối với quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

  a) Đối với dự án (dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 Ngh định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: báo cáo theo Mu số 01/QTDA, Mu số 02/QTDA, Mu số 03/QTDA, Mẫu số 04/QTDA, Mu số 05/QTDA, Mu số 06/QTDA, Mu số 07/QTDA, Mu số 08/QTDA.

  b) Đối với nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị được nghiệm thu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 34 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: báo cáo theo Mẫu số 03/QTDA, Mu số 08/QTDA, Mu số 09/QTDA.

  c) Đối với dự án thuộc ngân sách do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý: báo cáo theo Mu số 14/QTDA và Mu số 15/QTDA (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo).

  d) Báo cáo kết quả phê duyệt tng quyết toán vốn đầu tư dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: theo Mu số 10/QTDA.

  đ) Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án (dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, công trình, hạng mục công trình độc lập) hoàn thành theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: theo Mẫu số 11/QTDA.

  e) Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành hàng năm theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ: Mu số 12/QTDA gửi Bộ Tài chính và gửi dữ liệu về hòm thư điện tử vudautu@mof.gov.vn (trừ các nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

  Điều 6. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

  1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  2. Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính:

  a) Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm.

  b) Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước.

  c) Thông tư số 85/2014/TT-BTC ngày 30/6/2014 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

  d) Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

  đ) Mục VI Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 hướng dẫn quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

  3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

  4. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Kiểm toán Nhà nước và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
  - Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Công báo;
  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
  - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
  - Cổng Thông tin điện tử Chính phủ,
  Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, Vụ
  ĐT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Tạ Anh Tuấn

   

     Mẫu số 01/QTNĐ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  ____________

   

  CHỦ ĐẦU TƯ

  _________

   

   

   

  BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH ...

  (Kèm theo công văn số... ngày... tháng ... năm ... của...)

   

  Đơn vị tính đồng

  STT

  Nội dung

  Địa điểm mở tài khoản

  Mã dự án đầu tư

  Tổng mức đầu tư

  Luỹ kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán

  Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

  Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm quyết toán

  Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau

  Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toàn

   

  Vốn kế hoạch được kéo dài

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán

  (nếu có)

  Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

  Vốn kế hoạch năm quyết toán

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán

  (nếu có)

  Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

   

  Tổng số

  Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi

  Tổng số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

  Tổng số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11=12+13

  12

  13

  14

  15=10-11-14

  16

  17= 18+19

  18

  19

  20

  21=16-17-20

  22=9+12 +18

  23=7-8-

  9+13+19

  24=6-8+11+17

   

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A.1

  Các dự án thuộc kế hoạch năm 20...:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Vốn ngân sách nhà nước theo ngành, lĩnh vực:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án. .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chương trình mục tiêu quốc gia,..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chương trình mục tiêu quốc gia..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III

  Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án,..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A 2

  Các dự án không ghi kế hoạch năm 20... còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm quyết toán:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực: Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chương trình mục tiêu quốc gia..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chương trình mục tiêu quốc gia..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Chủ đầu tư báo cáo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016

   

   

   

   

  ..., ngày ... tháng... năm ...

  LÃNH ĐẠO CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN NƠI GIAO DỊCH

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

  ..., ngày... tháng... năm ...

  ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 02/QTNĐ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 202 1 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  ____________

   

  CHỦ ĐẦU TƯ

  _________

   

   

   

  THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN QUAN TRỌNG QUỐC GIA SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  (DO QUỐC HỘI QUYẾT ĐỊNH)

  NĂM...

  (Kèm theo công văn số ... ngày ... tháng... năm ... của ..)

   

  Đơn vị: đồng

  STT

  TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

  Thời gian khởi công - hoàn thành

  Tổng mức đầu tư được duyệt (lấy theo giá trị điều chỉnh cuối cùng)

  Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

  Lũy kế kế hoạch đã bố trí đến hết ngày 31/12 năm quyết toán

  Kế hoạch năm ...

  Vốn đã giải ngân theo kế hoạch năm...

  So sánh thực hiện/kế hoạch (%)

  Tổng số

  Vốn trong nước

  Vốn nước ngoài

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8=9+10

  9

  10

  11=8/7

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ..., ngày... tháng... năm ...

  ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

  Mẫu số 03/QTNĐ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  _____________

   

  BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

  _________

   

   

   

  BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH ...

  (Kèm theo văn bản số .... ngày ... tháng ... năm...)

   

  Đơn vị tính: đồng

  STT

  Nội dung

  Địa điểm mở tài khoản

  Mã dự án đầu

  Tổng  mức đầu

  Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán

  Thanh toán khối lượng hoàn thành, trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

  Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm

  Luỹ kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau

  Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toán

  Vốn kế hoạch được kéo dài

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)

  Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

  Vốn kế hoạch năm quyết toán

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)

  Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

  Tổng số

  Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi (1)

  Tổng Số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

  Tổng số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11=12+13

  12

  13

  14

  15=10-11-14

  16

  17=18+19

  18

  19

  20

  21=16-17-20

  22=9+12+18

  23=7+8+9+13+19

  24=6+8+11+17

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A

  Các dự án thuộc kế hoạch năm 20...:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chương trình mục tiêu quốc gia.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  III

  Vốn ngân sách trung ương bổ sung ngoài kế hoạch được giao (nếu có)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A 2

  Các dự án không được ghi kế hoạch năm 20... còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm 20...:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I

  Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  II

  Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Chương trình mục tiêu quốc gia...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi thi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Chương trình mục tiêu quốc gia...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Cơ quan báo cáo ngành, lĩnh vực theo đúng thứ tự quy định tại Điều 1 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12 2016

   

   

   

   

  ..., ngày ... tháng... năm ...

  LÃNH ĐẠO CƠ QUAN KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CẤP TRUNG ƯƠNG

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

  ..., ngày... tháng... năm ...

  LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

  (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

   

   

   

   

  Mẫu số 04/QTNĐ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  ___________

   

  CƠ QUAN BÁO CÁO

  _________

   

   

   

  BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH ... DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ

  (Kèm theo công văn số... ngày ... tháng ... năm ... của ... )

   

  Đơn vị tính đồng

  STT

  Nội dung

  Mã dự án đầu tư

  Tổng mức đầu tư

  Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm quyết toán

  Thanh toán khối lượng hoàn thành trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán

  Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm quyết toán

  Tổng số vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm

  Luỹ kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau

  Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm quyết toán

  Vốn kế hoạch được kéo dài

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)

  Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

  Vốn kế hoạch năm quyết toán

  Giải ngân

  Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)

  Số vốn còn chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)

  Tổng số

  Trong đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hải

  Tổng số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

  Tổng số

  Thanh toán khối lượng hoàn thành

  Vốn tạm ứng

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10=11+12

  11

  12

  13

  14

  15

  16= 17+18

  17

  18

  19

  20

  21=8+11+17

  22=6-7-8+12+18

  23=5-7+10+16

   

  TỔNG SỐ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vốn nước ngoài, trong đó:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế ghi thu, ghi chi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - Giải ngân theo cơ chế tài chính trong nước

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Vốn cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Cấp tỉnh

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực) ..

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b

  Cấp huyện

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c

  Cấp xã

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự án

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

  Vốn ngân sách trung ương