Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGTVT năm 2016 hợp nhất Nghị định về Quỹ bảo trì đường bộ

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
  Ban hành: 30/05/2014 Hiệu lực: 20/08/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  02
  Nghị định 28/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
  Ban hành: 20/04/2016 Hiệu lực: 05/06/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất (sửa đổi)
  03
  Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ
  Ban hành: 13/03/2012 Hiệu lực: 01/06/2012 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực

Văn bản liên quan

Văn bản mới