hieuluat

Công văn 2556/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2556/BTNMT-TCBHĐVN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Lê Minh Ngân
  Ngày ban hành: 13/05/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/05/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  __________

  Số: 2556/BTNMT-TCBHĐVN
  V/v: Tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  Kính gửi:

   - Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;

  - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   

  Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, số 930/QĐ-TTg ngày 28/7/2018 phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự kiến tổ chức sự kiện quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 năm 2020 tại tỉnh Phú Yên.

  Ngày Đại dương Thế giới (ngày 08/6 hằng năm) do Liên hợp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững ”, sẽ là cơ hội để giới thiệu những phương pháp, ý tưởng, sản phẩm mới, các giải pháp khả thi nhằm làm nổi bật những đổi mới trong các lĩnh vực liên quan đến đại dương như công nghệ, hệ thống cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên, sản phẩm, khoa học công nghệ mới... Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam”, với mục đích đổi mới công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch của các bộ, ngành và địa phương nhằm cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 26/NQ-CP. Để tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Tập trung triển khai một số nội dung, giải pháp tuyên truyền theo Hướng dẫn số 117-HD/BTGTW ngày 17/01/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2020.

  - Tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc và thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân.

  - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và lồng ghép các nội dung có liên quan trong văn kiện của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  - Tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam, phát triển các ngành kinh tế biển nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên Biển Đông. Tiếp tục tuyên truyền về tấm gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

  - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển Đông; trao đổi, đối thoại với các cá nhân, tổ chức có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền.

  - Đổi mới, đa dạng hóa, hiện đại hóa về hình thức, nội dung, phương tiện tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác, phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giữa các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện ở nước ngoài.

  - Tiếp tục đầu tư nguồn lực cho công tác tuyên truyền về biển, đảo. Tổ chức các chương trình bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền, các cơ quan thông tấn, báo chí.

  2. Từ nay đến hết tháng 6 năm 2020, đồng loạt tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung vào những hoạt động cụ thể sau:

  - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa, ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng (Khẩu hiệu tuyên truyền Tuần lễ Biển và Hải Đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 tại Phụ lục I được gửi kèm theo).

  - Sáng tạo, mạnh dạn đổi mới trong các phương thức truyền thông, tuyên truyền, ứng dụng công nghệ, kết hợp các kênh thông tin, hình thức trực tuyến, mạng xã hội nhằm truyền thông, tuyên truyền cho các nội dung, tư liệu và các hoạt động ý nghĩa, thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

  - Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đổi mới để phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam” và hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới năm 2020 với chủ đề “Đổi mới vì một đại dương bền vững” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và hải đảo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường.

  - Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng phát triển bền vững và quản lý thống nhất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

  - Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của cộng đồng; phát động các phong trào thi đua tập trung, thu hút cộng đồng đặc biệt là giới trẻ, phụ nữ như Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường... Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải.

  - Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, rác thải, rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển; tổ chức khởi công, xây dựng, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường phục vụ lợi ích của cộng đồng.

  - Các cơ quan truyền thông, báo chí, các đài phát thanh, truyền hình tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các cơ quan căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới năm 2020, đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của địa phương về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 7 năm 2020 (Mẫu báo cáo tại Phụ lục II được gửi kèm theo) theo địa chỉ: Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (số 83 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội; điện thoại: 0243.7741825; thư điện tử: vptcbien@monre.gov.vn) và Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Tầng 4, toà nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội; điện thoại: 0968.738.322; thư điện tử: phquan@monre.gov.vn).

  Thông tin, tài liệu truyền thông Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020 đăng tải Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://monre.gov.vn; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, địa chỉ http://vasi.gov.vn; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn).

  Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Cơ quan./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Ban Tuyên giáo Trung ương;

  - Bộ Thông tin và Truyền thông;

  - Thông tấn Xã Việt Nam;

  - Đài Tiếng nói Việt Nam;

  - Đài Truyền hình Việt Nam;

  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

  - Các Thứ trưởng;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ;

  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, TCBHĐVN, TTTNMT, CC250.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Lê Minh Ngân

   
   

   

   

  Phụ lục I

  KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM
  phục vụ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt nam và Ngày Đại dương Thế giới 2020

  (Kèm theo Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  I. Chủ quyền biển đảo - 04 câu

  1. Quyết tâm giữ gìn, bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc

  2. Hoàng Sa -Trường Sa là máu thịt của Tổ quốc Việt Nam

  3. Tất cả vì biển, đảo quê hương, vì biên cương tổ quốc

  4. Chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam

  II. Rác thải nhựa - 06 câu

  1. Ngăn chặn ô nhiễm nhựa và khuyến khích các giải pháp đổi mới vì một đại dương khỏe mạnh

  2. Giảm rác thải nhựa, tăng màu sống xanh

  3. Vì một đại dương sạch không rác thải nhựa

  4. Chung tay hành động vì biển xanh không rác thải nhựa

  5. Bảo vệ môi trường biển, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ

  6. Chung tay gìn giữ màu xanh của biển

  III. Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam - 05 câu

  1. Kinh tế xanh cho sự phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam.

  2. Hãy hành động vì sự phát triển bền vững của đại dương và hệ sinh thái biển

  3. Sử dụng bền vững nguồn lợi từ biển và đại dương là trách nhiệm của chúng ta

  4. Thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam

  5. Phát triển bền vững kinh tế biển - Không một ai bị bỏ lại phía sau.

  IV. Đổi mới vì một đại dương bền vững - 04 câu

  1. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương

  2. Bảo tồn hành tinh xanh, tạo nên sự khác biệt

  3. Đổi mới vì cuộc sống dưới lòng đại dương

  4. Đổi mới, sáng tạo để phát triển kinh tế biển xanh

   

  Phụ lục II

  MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ

  (Kèm theo Công văn số 2556/BTNMT-TCBHĐVN ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  ĐƠN VỊ...................

  ___________

  Số:         /...............

  V/v: Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt 2020 động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  ............, ngày ... tháng ... năm 2020

   

   

   

  Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

   

  Tên đơn vị:

  Địa chỉ:

  Tên người liên hệ:                                         Email:                             Điện thoại:

  Các nội dung chính của báo cáo:

  1. Công tác chỉ đạo thực hiện: Nêu rõ các Văn bản chỉ đạo của Quý đơn vị trên địa bàn triển khai tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020.

  2. Danh mục các hoạt động tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (chú ý các hoạt động có quy mô lớn hoặc giải quyết các điểm nóng về môi trường của địa phương cần mô tả chi tiết, đánh giá kết quả đạt được và việc duy trì trong tương lai)

  3. Chi tiết hoạt động:

  - Mô tả hoạt động

  - Nơi diễn ra

  - Mục đích

  - Các vấn đề tập trung giải quyết

  - Tác động với cộng đồng

  4. Kết quả các hoạt động (biểu mẫu kèm theo):

  - Số các hoạt động diễn ra trên địa bàn:

  - Số người tham gia:

  - Tổng lượng rác thu gom, xử lý (tính theo m3 hoặc tấn):

  - Tổng chiều dài, diện tích các khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển làm vệ sinh môi trường (km hoặc ha):

  - Tổng số cây xanh được trồng mới và chăm sóc (tổng số cây hoặc ha...):

  - Số công trình bảo vệ môi trường được khởi công, khánh thành, bản giao đưa vào sử dụng:

  - Tổ chức các buổi mít tinh, cổ động, tập huấn, hội thảo, cuộc thi:

  - Tổng số băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, poster được phát hành (cái):

  - Các hoạt động truyền thông, truyền hình: bài viết, phóng sự, tuyên truyền...:

  - Các hình thức khác...

  5. Những đề xuất, kiến nghị.

  6. Hình ảnh kèm theo

   

  BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM” VÀ NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI NĂM 2020

  (Ban hành kèm theo Công văn số             ngày   tháng   năm 2020 của Đơn vị)

   

  STT

  Tên hoạt động

  Kết quả đạt được

  Tổng số người tham gia

  Tổng số rác thu gom, xử lý (m3 hoặc tấn)

  Vệ sinh khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển, (km hoặc ha)

  Số công trình BVMT khởi công, khánh thành, bàn giao, số cây rồng và chăm sóc

  (cây hoặc ha)

  Treo băng rôn, khẩu hiệu, in tờ rơi, poster (chiếc)

  Phát thanh truyền hình (buổi)

  Chương trình tập huấn, phổ biến kiến thức (số buổi/ hoặc số người tham dự)

  Khác...

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ...

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng cộng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Báo cáo nhanh (kèm hình ảnh) đề nghị gửi về địa chỉ email: lemanhninh@gmail.com

  - Các đơn vị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25/5/2020; Bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử: vptcbien@monre.gov.vn phquan@monre.gov.vn (đăng ký thông tin cán bộ phụ trách thực hiện để nhận các thông tin về các hoạt động)

  - Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương là đầu mối tổng hợp kết quả các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương Thế giới trên địa bàn phụ trách

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo của Quốc hội, số 82/2015/QH13
  Ban hành: 25/06/2015 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 930/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020
  Ban hành: 28/07/2018 Hiệu lực: 28/07/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  03
  Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Ban hành: 22/10/2018 Hiệu lực: 22/10/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  04
  Quyết định 1746/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030
  Ban hành: 04/12/2019 Hiệu lực: 04/12/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  05
  Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  Ban hành: 05/03/2020 Hiệu lực: 05/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 2556/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 2556/BTNMT-TCBHĐVN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 13/05/2020
  Hiệu lực: 13/05/2020
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Lê Minh Ngân
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X