hieuluat

Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Chính phủSố công báo:829&830-09/2021
  Số hiệu:84/2021/NĐ-CPNgày đăng công báo:30/09/2021
  Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Lê Văn Thành
  Ngày ban hành:22/09/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/11/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • CHÍNH PHỦ
  ________

  Số: 84/2021/NĐ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

   

   

   

  NGHỊ ĐỊNH

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  ____________

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

  Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 21 tháng 11 năm 2017;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

  Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

   

  Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

  1. Khoản 6 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “6. Dẫn xuất của các loài động vật, thực vật là toàn bộ các dạng vật chất được chiết xuất ra từ động vật, thực vật, gồm: máu, xạ, dịch, mật, mỡ của động vật; nhựa, tinh dầu, dịch chiết từ thực vật.”

  2. Khoản 11 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “11. Không vì mục đích thương mại là các hoạt động phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, nhân nuôi bảo tồn, nuôi làm cảnh, cứu hộ, trao đổi giữa các vườn động vật, vườn thực vật, bảo tàng; triển lãm trưng bày giới thiệu sản phẩm; biểu diễn xiếc; trao đổi, trao trả mẫu vật giữa các cơ quan quản lý CITES”

  3. Khoản 18 Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “18. Nuôi sinh trưởng là hình thức nuôi giữ con, trứng, phôi của các loài động vật hoang dã để nuôi lớn, cho ấp nở thành các cá thể trong môi trường có kiểm soát.”

  4. Bổ sung khoản 29 Điều 3 như sau:

  “29. Động vật hoang dã, thực vật hoang dã là những loài động vật, thực vật sinh sống, phát trin trong sinh cảnh tự nhiên, nhân tạo hoặc loài động vật, thực vật được nuôi, trồng trong môi trường có kiểm soát nhưng không phải là vật nuôi theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Loài động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

  b) Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;

  c)  Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục của CITES;

  d) Loài động vật rừng thông thường;

  đ) Loài động vật trên cạn khác thuộc lớp chim, thú, bò sát, lưỡng cư, trừ một số loài thuộc Danh mục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan công bố.”

  5. Bãi bỏ khoản 3 Điều 9.

  6. Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Có phương án nuôi, trồng theo Mẫu số 04, Mẫu số 05, Mẫu số 06 và Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

  7. Khoản 4 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “4. Trong quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 16, Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, về lâm nghiệp, về môi trường cấp tỉnh.”

  8. Điểm c khoản 1 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Các loài động vật hoang dã thuộc Phụ lục CITES thuộc các lớp thú, chim, bò sát lần đầu tiên đăng ký nuôi tại cơ sở phải được Cơ quan khoa học CITES Việt Nam xác nhận bằng văn bản về việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và các loài khác có liên quan trong tự nhiên theo trình tự như sau:

  Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký mã số cơ sở, Cơ quan cấp mã số theo quy định tại Nghị định này có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Cơ quan khoa học CITES Việt Nam.

  Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Cơ quan cấp mã số, Cơ quan khoa học CITES Việt Nam có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với nội dung xác nhận ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng của việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng đến sự tồn tại của loài nuôi và các loài khác có liên quan trong tự nhiên.”

  9. Khoản 3 Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “3. Trong quá trình nuôi, trồng phải lập sổ theo dõi nuôi, trồng theo Mẫu số 16, Mẫu số 17 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; định kỳ báo cáo và chịu sự kiểm tra, giám sát của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, về lâm nghiệp, về môi trường cấp tỉnh.”

  10. Khoản 2 Điều 16 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “2. Hình thức thể hiện mã số cơ sở nuôi, cơ sở trồng được quy định tại Mẫu số 08 (Mã số cơ sở nuôi, trồng) tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

  11. Điểm c khoản 2 Điều 19 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Số lượng không vượt quá theo quy định của Công ước CITES. Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam chịu trách nhiệm dịch và công bố kịp thời theo quy định của Công ước CITES.”

  12.  Điểm b khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “b) Mẫu vật động vật xuất khẩu từ thế hệ F2 trở về sau được sinh sản tại cơ sở nuôi đã được cấp mã số theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.”

  13. Điểm c khoản 1 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Mẫu vật thực vật xuất khẩu từ cơ sở trồng đã được cấp mã số theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.”

  14. Điểm b khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “b) Mẫu vật động vật xuất khẩu từ thế hệ F1 từ cơ sở nuôi được cấp mã số theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.”

  15. Điểm c khoản 2 Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Mẫu vật thực vật xuất khẩu thuộc Phụ lục II, III CITES từ cơ sở trồng đã được cấp mã số theo quy định tại Điều 18 Nghị định này.”

  16. Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “1. Giấy phép CITES quy định theo Mẫu số 09 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này áp dụng cho việc xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc các Phụ lục CITES; xuất khẩu mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Giấy phép CITES phải được ghi đầy đủ thông tin, dán tem CITES hoặc mã hoá, ký và đóng dấu của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.”

  17. Điểm c khoản 2 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “c) Trường hợp nhập khẩu mẫu vật sống của các loài động vật hoang dã để nuôi, giữ: ngoài thành phần hồ sơ quy định tại điểm a, b khoản này, phải đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 14 hoặc điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định này.”

  18. Điểm b khoản 3 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “b) Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước xuất khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 22 ngày làm việc.

  Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết.”

  19. Khoản 3 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lưu giữ bản chính các chứng từ liên quan theo quy định về thành phần hồ sơ tại Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Nghị định này trong 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ và xuất trình với các cơ quan chức năng khi được yêu cầu.”

  20. Điểm a khoản 3 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  “a) Trường hợp tổ chức, cá nhân trả lại mẫu vật cho nước xuất xứ, hoặc từ chối tiếp nhận lô hàng nhập khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc cấp giấy phép tái xuất khẩu mẫu vật cho nước xuất khẩu theo quy định của Công ước CITES và pháp luật Việt Nam.

  Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo bằng văn bản đến Cơ quan quản lý CITES của nước xuất xứ về mẫu vật vi phạm mà Cơ quan quản lý CITES nước xuất xứ từ chối tiếp nhận, hoặc không phản hồi, hoặc không thực hiện nghĩa vụ theo quy định của Công ước CITES thì mẫu vật được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý tài sản công và theo các nguyên tắc sau:

  Mẫu vật thuộc Phụ lục I CITES chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học, trưng bày giáo dục môi trường, đào tạo, tập huấn, thực thi pháp luật hoặc lưu kho hoặc tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

  Mẫu vật thuộc Phụ lục II, III CITES được phép bán đấu giá cho các tổ chức, cá nhân sử dụng không vì mục đích thương mại.”

  21. Bổ sung khoản 5 Điều 40 như sau:

  “5. Chế độ quản lý và nuôi các loài động vật hoang dã thuộc điểm đ khoản 29 Điều 3 Nghị định này được thực hiện như đối với loài động vật rừng thông thường.”

  22. Thay thế Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP bằng Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

  23. Thay thế Mẫu số 08 (Mã số cơ sở nuôi, trồng), Mẫu số 09 (Mẫu giấy phép CITES), Mẫu số 04 và số 06 (Phương án nuôi) ban hành kèm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP bằng Mẫu mã số cơ sở nuôi, trồng tại Phụ lục II, Mẫu giấy phép CITES tại Phụ lục III, Mẫu phương án nuôi tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 30 tháng 11 năm 2021.

  Điều 3. Quy định chuyển tiếp

  1. Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, trồng trước ngày Nghị định này có hiệu lực, nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết thì thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.

  2. Đối với các cơ sở nuôi, cơ sở trồng thuộc đối tượng phải đăng ký mã số cơ sở theo quy định tại Nghị định này, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, chủ các cơ sở nuôi, cơ sở trồng phải thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp mã số cơ sở nuôi, cơ sở trồng, gửi cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP.

  Điều 4. Trách nhiệm thi hành

  1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan công bố Danh mục loài động vật hoang dã theo quy định tại điểm đ khoản 29 Điều 3 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP trước ngày 30 tháng 11 năm 2021, định kỳ rà soát, điều chỉnh 3 năm một lần hoặc khi cần thiết.

  2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Kiểm toán nhà nước;

  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

  - Ngân hàng Chính sách xã hội;

  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

  - Lưu: VT, NN (2b). KH

  TM. CHÍNH PHỦ
  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

   

  Lê Văn Thành

   

   

   

   

  Phụ lục I

  DANH MỤC THỰC VẬT RỪNG, ĐỘNG VẬT RỪNG NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM

  (Kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)

   

  Nhóm I

   

  IA

  TT

  Tên Việt Nam

  Tên khoa học

   

  NGÀNH HẠT TRẦN (NGÀNH THÔNG)

  GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA)

   

  LỚP THÔNG

  PINOPSIDA

   

  Họ Hoàng đàn

  Cupressaceae

  1

  Sa mộc dầu

  Cunninghamia konishii

  2

  Hoàng đàn hữu liên

  Cupressus tonkinensis

  3

  Thông nước

  Glyptostrobus pensilis

  4

  Bách đài loan

  Taiwania cryptomerioides

  5

  Bách vàng

  Xanthocyparis vietnamensis (Cupressus vietnamensis)

   

  Họ Thông

  Pinaceae

  6

  Vân sam phan si păng

  Abies delavayi subsp. fansipanensis

  7

  Du sam đá vôi

  Keteleeria davidiana

   

  NGÀNH HẠT KÍN (NGÀNH MỘC LAN)

  ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA)

   

  LỚP HAI LÁ MẦM (LỚP MỘC LAN)

  DICOTYLEDONEAE (MAGNOLIOPSIDA)

   

  Họ Ngũ gia bì

  Araliaceae

  8

  Sâm vũ diệp (Vũ diệp tam thất)

  Panax bipinnatifidus

  9

  Tam thất hoang

  Panax stipuleanatus

  10

  Sâm ngọc linh (tự nhiên)

  Panax vietnamensis

   

  Họ Hoàng liên gai

  Berberidaceae

  11

  Các loài Hoàng liên gai thuộc chi Berberis

  Berberis spp.

   

  Họ Dầu

  Dipterocarpaceae

  12

  Sao hình tim

  Hopea cordata

  13

  Kiền kiền phú quốc

  Hopea pierrei

  14

  Sao mạng cà ná

  Hopea reticulata

  15

  Chai lá cong

  Shorea falcata

   

  Họ Mao lương

  Ranunculaceae

  16

  Hoàng liên bắc

  Coptis chinensis

  17

  Hoàng liên chân gà

  Coptis quinquesecta

   

  LỚP MỘT LÁ MẦM (LỚP HÀNH)

  MONOCOTYLEDONEAE (LILIOPSIDA)

   

  Họ Lan

  Orchidaceae

  18

  Lan kim tuyến không cựa

  Anoectochilus acalcaratus

  19

  Lan kim tuyến đá vôi

  Anoectochilus caicareus

  20

  Lan kim tuyến cỏ nhung

  Anoectochilus setaceus

  21

  Các loài Lan hài thuộc chi Paphiopedilum

  Paphiopedilum spp.

   
   

   

  IB

  TT

  Tên Việt Nam

  Tên khoa học

   

  LỚP BÒ SÁT

  REPTILIA

   

  BỘ CÁ SẤU

  CROCODILIA

  1

  Cá sấu nước lợ (Cá sấu hoa cà)

  Crocodylus porosus

  2

  Cá sấu nước ngọt (Cá sấu xiêm)

  Crocodylus siamensis

   

  BỘ CÓ VẢY

  SQUAMATA

  3

  Tắc kè đuôi vàng

  Cnemaspis psychedelica

  4

  Thằn lằn cá sấu

  Shinisaurus crocodilurus

  5

  Kỳ đà vân

  Varanus nebulosus (Varanus bengalensis)

  6

  Rắn hổ chúa

  Ophiophagus hannah

   

  BỘ RÙA

  TESTUDINES

  7

  Rùa ba-ta-gua miền nam

  Batagur affinis

  8

  Rùa hộp trán vàng miền trung (Rùa hộp bua-rê)

  Cuora bourreti

  9

  Rùa hộp ba vạch (Rùa vàng)

  Cuora cyclornata (Cuora trifasciata)

  10

  Rùa hộp trán vàng miền bắc

  Cuora galbinifrons

  11

  Rùa hộp trán vàng miền nam (Rùa hộp việt nam)

  Cuora picturata

  12

  Rùa trung bộ

  Mauremys annamensis

  13

  Rùa đầu to

  Platysternon megacephalum

  14

  Giải

  Pelochelys cantorii

  15

  Giải sin-hoe

  Rafetus swinhoei

   

  LỚP CHIM

  AVES

   

  BỘ BỒ CÂU

  COLUMBIFORMES

  16

  Bồ câu ni-cô-ba

  Caloenas nicobarica

   

  BỘ BỒ NÔNG

  PELECANIFORMES

  17

  Cò trắng trung quốc

  Egretta eulophotes

  18

  Vạc hoa

  Gorsachius magnificus

  19

  Bồ nông chân xám

  Peiecanus philỉppensis

  20

  Cò thìa

  Piatalea minor

  21

  Quắm cánh xanh

  Pseudibis davisoni

  22

  Quắm lớn (Cò quắm lớn)

  Thaumatibis gigantea

   

  BỘ CẮT

  FALCONIFORMES

  23

  Cắt lớn

  Falco peregrinus

   

  BỘ RỄ

  CHARADRIIFORMES

  24

  Rẽ mỏ thìa

  Calidris pygmaea

  25

  Choắt lớn mỏ vàng

  Tringa guttifer

   

  BỘ CHIM ĐIÊN

  SULIFORMES

  26

  Cổ rắn

  Anhinga melanogaster

   

  BỘ GÀ

  GALLIFORMES

  27

  Gà so cổ hung

  Arborophila davidi

  28

  Gà lôi lam mào trắng

  Lophura edwardsi

  29

  Gà lôi trắng

  Lophura nycthemera

  30

  Công

  Pavo muticus

  31

  Gà tiền mặt vàng

  Poỉyplectron bicalcaratum

  32

  Gà tiền mặt đỏ

  Polyplectron germaini

  33

  Trĩ sao

  Rheinardia ocellata

  34

  Gà lôi tía

  Tragopan temminckii

   

  BỘ HẠC

  CICONIIFORMES

  35

  Hạc cổ trắng

  Ciconia episcopus

  36

  Già đẫy nhỏ

  Leptoptilos javanicus

  37

  Cò lạo xám

  Mycteria cinerea

   

  BỘ HỒNG HOÀNG

  BUCEROTIFORMES

  38

  Niệc cổ hung

  Aceros nipalensis

  39

  Niệc nâu

  Anorrhinus austeni

  40

  Niệc mỏ vằn

  Rhyticeros undulatus

  41

  Hồng hoàng

  Buceros bicornis

   

  BỘ NGỖNG

  ANSERIFORMES

  42

  Ngan cánh trắng

  Asarcornis scutulata

   

  BỘ Ô TÁC

  OTIDIFORMES

  43

  Ô tác

  Houbaropsis bengalensis

   

  BỘ SẺ

  PASSERIFORMES

  44

  Khướu konkakinh

  Ianthocincla konkakinhensis

  45

  Mi núi bà

  Laniellus langbianis

  46

  Khướu ngọc linh

  Trochalopteron ngoclinhense

  47

  Khướu đầu đen má xám

  Trochalopteron yersini

   

  BỘ SẾU

  GRUIFORMES

  48

  Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi)

  Grus antigone

   

  BỘ ƯNG

  ACCIPITRIFORMES

  49

  Đại bàng đầu nâu

  Aquila heliaca

  50

  Kền kền ben gan

  Gyps bengalensis

  51

  Kền kền ấn độ

  Gyps indicus

  52

  Ó tai

  Sarcogyps calvus

   

  LỚP THÚ

  MAMMALIA

   

  BỘ CÁNH DA

  DERMOPTERA

  53

  Chồn bay (Cầy bay)

  Galeopterus variegatus

   

  BỘ CÓ VÒI

  PROBOSCIDEA

  54

  Voi châu á

  Elephas maximus

   

  BỘ LINH TRƯỞNG

  PRIMATES

  55

  Vượn má vàng trung bộ

  Nomascus annamensis

  56

  Vượn đen tuyền tây bc

  Nomascus concolor

  57

  Vượn đen má hung

  Nomascus gabriellae

  58

  Vượn đen má trắng

  Nomascus leucogenys

  59

  Vượn đen tuyền đông bắc (Vượn cao vít)

  Nomascus nasutus

  60

  Vượn đen siki

  Nomascus siki

  61

  Cu li lớn

  Nycticebus bengalensis

  62

  Cu li nhỏ

  Nycticebus pygmaeus

  63

  Chà vá chân xám

  Pygathrix cinerea

  64

  Chà vá chân nâu

  Pygathrix nemaeus

  65

  Chà vá chân đen

  Pygathrix nigripes

  66

  Voọc mũi hếch

  Rhỉnopithecus avunculus

  67

  Voọc xám

  Trachypithecus crepusculus

  68

  Voọc mông trắng

  Trachypithecus delacouri

  69

  Voọc đen má trắng

  Trachypithecus francoisi

  70

  Voọc bạc đông dương

  Trachypithecus germaini

  71

  Voọc đen hà tĩnh (Voọc gáy trắng)

  Trachypithecus hatinhensis

  72

  Voọc bạc trường sơn

  Trachypithecus margarita

  73

  Voọc cát bà (Voọc đen đầu vàng)

  Trachypithecus poliocephalus

   

  BỘ MÓNG GUỐC CHẴN

  ARTIODACTYLA

  74

  Hươu vàng

  Axis porcinus

  75

  Bò tót

  Bos gaurus

  76

  Bò rừng

  Bos javanicus

  77

  Sơn dương

  Capricornis milneedwardsii (Capricornis sumatraensis)

  78

  Hươu xạ

  Moschus berezovskii

  79

  Mang trường sơn

  Muntiacus truongsonensis

  80

  Mang lớn

  Muntiacus vuquangensis

  81

  Sao la

  Pseudoryx nghetinhensis

  82

  Nai cà tong

  Rucervus eldii

   

  BỘ MÓNG GUỐC LẺ

  PERISSODACTYLA

  83

  Tê giác một sừng

  Rhinoceros sondaicus

   

  BỘ TÊ TÊ

  PHOLIDOTA

  84

  Tê tê java

  Manis javanica

  85

  Tê tê vàng

  Manis pentadactyla

   

  BỘ THỎ RỪNG

  LAGOMORPHA

  86

  Thỏ vằn

  Nesolagus timminsi

   

  BỘ THÚ ĂN THỊT

  CARNIVORA

  87

  Chó rừng

  Canis aureus

  88

  Sói đỏ (Chó sói lửa)

  Cuon alpinus

  89

  Cáo lửa

  Vulpes vulpes

  90

  Gấu chó

  Helarctos malayanus

  91

  Gấu ngựa

  Ursus thibetanus

  92

  Rái cá vuốt bé

  Aonyx cinereus

  93

  Rái cá thường

  Lutra lutra

  94

  Rái cá lông mũi

  Lutra sumatrana

  95

  Rái cá lông mượt

  Lutrogale perspicillata

  96

  Cầy mực

  Arctictis binturong

  97

  Cầy văn bắc (Cầy vằn)

  Chrotogaie owstoni

  98

  Cầy gấm

  Prionodon pardicolor

  99

  Cầy giông đốm lớn

  Viverra megaspila

  100

  Báo lửa (Beo lửa)

  Catopuma temminckii

  101

  Báo gấm

  Neofelis nebulosa

  102

  Báo hoa mai

  Panthera pardus

  103

  Hổ đông dương

  Pcmthera tigris corbetti

  104

  Mèo gấm

  Pardofelis marmorata

  105

  Mèo cá

  Prionailurus viverrinus

   

   

  NHÓM II

   

  IIA

  TT

  Tên Việt Nam

  Tên khoa học

   

  NGÀNH THÔNG ĐẤT

  LYCOPODIOPHYTA

   

  Họ Thông đất

  Lycopodiaceae

  1

  Thạch tùng răng cưa

  Huperzia serrata

   

  NGÀNH DƯƠNG XỈ

  POLYPODIOPHYTA

   

  Họ Dương xỉ thân gỗ

  Cyatheaceae

  2

  Các loài Dương xỉ thân gỗ thuộc chi Cyathea

  Cyathea spp.

   

  Họ Lông cu li

  Dicksoniaceae

  3

  Cẩu tích

  Cibotium barometz

   

  Họ Dương xỉ

  Polypodiaceae

  4

  Tắc kè đá

  Drynaria bonii

  5

  Cốt toái bổ

  Drynaria roosii (Drynaria fortunei)

   

  NGÀNH HẠT TRN (NGÀNH THÔNG)

  GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA)

   

  LỚP THÔNG

  PINOPSIDA

   

  Họ Đỉnh tùng

  Cephalotaxaceae

  6

  Đỉnh tùng (Phỉ ba mùi)

  Cephalotaxus mannii

   

  Họ Hoàng đàn

  Cupressaceae

  7

  Bách xanh

  Calocedrus macrolepis

  8

  Bách xanh núi đá

  Calocedrus rupestris

  9

  Pơ mu

  Fokienia hodginsii

   

  Họ Thông

  Pinaceae

  10

  Thông xuân nha (5 lá rủ)

  Pinus cernua

  11

  Thông đà lạt

  Pinus dalatensis

  12

  Thông hai lá quả nhỏ (Thông đá vôi quả nhỏ)

  Pinus hwangshanensis

  13

  Thông lá dẹt

  Pinus krempfii

  14

  Thiết sam giả lá ngắn

  Pseudotsuga brevifolia

   

  Họ Kim giao

  Podocarpaceae

  15

  Thông tre lá ngắn

  Podocarpus pilgeri

   

  Họ Thông đỏ

  Taxaceae

  16

  Thông đỏ lá ngắn

  Taxus chinensis

  17

  Thông đỏ lá dài

  Taxus wallichiana

   

  LỚP TUẾ

  CYCADOPSIDA

   

  Họ Tuế

  Cycadaceae

  18

  Các loài Tuế thuộc chi Cycas

  Cycas spp.

   

  NGÀNH HẠT KÍN (NGÀNH MỘC LAN)

  ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA)

   

  LỚP HAI LÁ MẦM (LỚP MỘC LAN)

  DICOTYLEDONEAE (MAGNOLIOPSIDA)

   

  Họ Ngũ gia bì

  Araliaceae

  19

  Sâm lai châu

  Panax vietnamensis var. fuscidiscus

  20

  Sâm lang bian

  Panax vietnamensis var. langbianensis

   

  Họ Nam mộc hương

  Aristolochiaceae

  21

  Các loài Tế tân thuộc chi Asarum

  Asarum spp.

   

  Họ Hoàng liên gai

  Berberidaceae

  22

  Các loài Hoàng liên ô rô (Mã hồ, Mật gấu) thuộc chi Mahonia

  Mahonia spp.

  23

  Bát giác liên

  Podophyllum difforme (Podophyllum tonkinense)

   

  Họ Núc nác

  Bignoniaceae

  24

  Các loài Đinh thuộc chi Fernandoa

  Fernandoa spp.

   

  Họ Hoa chuông

  Campanulaceae

  25

  Đẳng sâm

  Codonopsis javanica

   

  Họ Măng cụt

  Clusiaceae

  26

  Trai

  Garcinia fagraeoides

   

  Họ Thị

  Ebenaceae

  27

  Mun

  Diospyros mun

  28

  Mun sọc

  Diospyros sailetii

   

  Họ Đậu

  Fabaceae

  29

  Gõ đỏ (Cà te)

  Afzelia xylocarpa

  30

  Trắc

  Dalbergia cochinchinensis

  31

  Cẩm lai

  Dalbergia oliveri

  32

  Trắc dây

  Dalbergia rimosa

  33

  Sưa

  Dalbergia tonkinensis

  34

  Giáng hương quả to

  Pterocarpus macrocarpus

  35

  Gụ mật (Gõ mật)

  Sindora siamensis

  36

  Gụ lau

  Sindora tonkinensis

   

  Họ Long não

  Lauraceae

  37

  Gù hương (Quế balansa)

  Cinnamomum balansae

  38

  Re xanh phấn

  Cinnamomum glaucescens

  39

  Vù hương (Xá xị, Re hương)

  Cinnamomum parthenoxylon

   

  Họ Tiết dê

  Menispermaceae

  40

  Vàng đắng

  Coscinium fenestratum

  41

  Hoàng đằng

  Fibraurea recisa

  42

  Nam hoàng liên

  Fibraurea tinctoria (Fibraurea chloroleuca)

  43

  Các loài Bình vôi thuộc chi Stephania

  Stephania spp.

   

  Họ Mao lương

  Ranunculaceae

  44

  Thổ hoàng liên

  Thalictrum foliolosum

   

  Họ Ngũ vị tử

  Schisandraceae

  45

  Các loài Na rừng thuộc chi Kadsura

  Kadsura spp.

   

  Họ Đay

  Tiliaceae

  46

  Nghiến

  Burretiodendron tonkinense (Excentrodendron tonkinense

   

  LỚP MỘT LÁ MẦM (LỚP HÀNH)

  MONOCOTYLEDONEAE

  (LILIOPSIDA)

   

  Họ Cau

  Arecaceae

  47

  Song mật

  Calamus platyacanthus

  48

  Song bột

  Calamus poilanei

   

  Họ Thiên môn

  Asparagaceae

  49

  Hoàng tinh hoa trắng

  Disporopsis longifolia

  50

  Hoàng tinh hoa đỏ

  Polygonatum kingianum

   

  Họ Hành

  Liliaceae

  51

  Bách hợp

  Lilium poilanei

   

  Họ Ngót ngoẻo

  Melanthiaceae

  52

  Các loài Bảy lá một hoa (Trọng lâu) thuộc chi Paris

  Paris spp.

   

  Họ Lan

  Orchidaceae

  53

  Các loài Lan thuộc họ Orchidaceae, trừ các loài quy định tại Nhóm IA

  Orchidaceae spp.

   

   

  IIB

  TT

  Tên Việt Nam

  Tên khoa học

   

  LỚP CÔN TRÙNG

  INSECTA

   

  BỘ CÁNH CỨNG

  COLEOPTERA

  1

  Cua bay việt nam

  Cheirotonus battareli

  2

  Cua bay đen

  Cheirotonus jansoni

   

  BỘ CÁNH VẢY

  LEPIDOPTERA

  3

  Bướm phượng đuôi kiếm răng nhọn

  Teinopalpus aureus

  4

  Bướm phượng đuôi kiếm răng tù

  Teinopalpus imperialis

  5

  Bướm phượng cánh chim chm rời

  Troides aeacus

  6

  Bướm phượng cánh chim chấm liền

  Troides helena

   

  LỚP ẾCH NHÁI

  AMPHIBIA

   

  BỘ CÓ ĐUÔI

  CAUDATA

  7

  Các loài cá cóc thuộc giống Paramesotriton

  Paramesotriton spp.

  8

  Các loài cá cóc thuộc ging Tylototriton

  Tylototriton spp.

   

  LỚP BÒ SÁT

  REPTILIA

   

  BỘ CÓ VẢY

  SQUAMATA

  9

  Tắc kè hoa

  Gecko gecko

  10

  Các loài Thạch sùng mí thuộc giống Goniurosaurus

  Goniurosaurus spp.

  11

  Rắn hổ mang trung quốc

  Naja atra

  12

  Rắn hổ mang một mắt kính

  Naja kaouthia

  13

  Rắn hổ mang xiêm

  Naja siamensis

  14

  Rắn ráo trâu

  Ptyas mucosus

  15

  Trăn cộc

  Python brongersmai (Python curtus)

  16

  Trăn đất

  Python molurus {Python bivittatus)

  17

  Trăn gấm

  Python reticulatus (Malayopython reticulatus)

  18

  Kỳ đà hoa

  Varanus salvator

   

  BỘ RÙA

  TESTUDINES

  19

  Cua đinh

  (Ba ba nam bộ)

  Amyda cartilaginea (Amyda ornata)

  20

  Ba ba gai

  Palea steindachneri

  21

  Rùa hộp lưng đen

  Cuora amboinensis

  22

  Rùa sa nhân

  Cuora mouhotii

  23

  Rùa đất châu á

  Cyclemys dentata

  24

  Rùa đất sê-pôn

  Cyclemys oldhami

  25

  Rùa đất pul-kin

  Cyciemys puichristriata

  26

  Rùa đất speng-le-ri

  Geomyda spengleri

  27

  Rùa răng

  Heosemys annandalii

  28

  Rùa đất lớn

  Heosemys grandis

  29

  Rùa núi vàng

  Indotestudo elongata

  30

  Rùa ba gờ

  Malayemys subtrijuga

  31

  Rùa núi viền

  Manouria impressa

  32

  Rùa câm

  Mauremys mutica

  33

  Rùa đầm cổ đỏ

  Mauremys nigricans

  34

  Rùa bốn mắt

  Sacalia quadriocellata

  35

  Rùa cổ bự

  Siebenrockiella crassicollis

   

  LỚP CHIM

  AVES

   

  BỘ BỒ CÂU

  COLUMBIFORMES

  36

  Bồ câu nâu

  Columba pnnicea

   

  BỘ BỒ NÔNG

  PELECANIFORMES

  37

  Cò quăm đầu đen

  Threskiornis melanocephalus

   

  BỘ CẮT

  FALCONIFORMES

  38

  Các loài trong bộ Cắt

  Falconiformes spp. (trừ loài Falco peregrinus đã liệt kê trong nhóm IB)

   

  BỘ CÚ

  STRIGIFORMES

  39

  Các loài trong bộ Cú Strigiformes

  Strigiformes spp.

   

  BỘ GÀ

  GALIFORMES

  40

  Các loài gà so thuộc giống Arborophila, Lophura

  Arborophila spp., Lophura spp. (Trừ loài Arborophila davidi đã liệt kê ở nhóm IB)

   

  BỘ HẠC

  CICONIIFORMES

  41

  Hạc đen

  Ciconia nigra

  42

  Già đẫy lớn

  Leptoptilos dubius

   

  BỘ HỒNG HOÀNG

  BUCEROTIFORMES

  43

  Các loài trong họ Hồng hoàng

  Bucerotidae spp. (trừ các loài Buceros bicornis, Aceros nipalensis, Rhyticeros undulatusAnorrhinus austeni thuộc Nhóm IB)

   

  BỘ NGỖNG

  ANSERIFORMES

  44

  Vịt đầu đen

  Aythya baeri

  45

  Vịt mỏ nhọn

  Mergus squamatus

   

  BỘ SẺ

  PASSERRIFORMES

  46

  Sẻ đồng ngực vàng

  Emberiza aureola

  47

  Các loài thuộc các giống Garrulax, Trochalopteron, Pterorhinus, Ianthocincla

  Garrulax spp., Trochalopteron_spp., Pterorhinus spp., Ianthocincla spp.

  48

  Nhồng (Yểng)

  Gracula religiosa

  49

  Kim oanh tai bạc

  Leiothrix argentauris

  50

  Kim oanh mỏ đỏ

  Leiothrix lutea

  51

  Các loài thuộc giống Pitta, Hydronis

  Pitta spp., Hydronis spp.

   

  BỘ SẾU

  GRUIFORMES

  52

  Chân bơi

  Heliopais personatus

   

  BỘ ƯNG

  ACCIPITRIFORMES

  53

  Các loài trong bộ Ưng

  Accipitriformes spp. (trừ các loài Aquila heliaca, Gyps indicus, Gyps bengalensis, Sarcogyps calvus đã liệt kê trong nhóm IB)

   

  BỘ VẸT

  PSITTAFORMES

  54

  Các loài vẹt thuộc giống Psittacula

  Psittacula spp.

  55

  Vẹt lùn

  Loriculus verianis

   

  LỚP THỦ

  MAMMALIA

   

  BỘ DƠI

  CHIROPTERA

  56

  Dơi ngựa bé

  Pteropus hypomelanus

  57

  Dơi ngựa ly-lei

  Pteropus lylei

  58

  Dơi ngựa lớn

  Pteropus vampyrus

   

  BỘ GẶM NHẤM

  RODENTIA

  59

  Chuột đá

  Laonastes aenigmamus

  60

  Sóc bay trâu

  Petaurista philippensis

  61

  Sóc đen

  Ratufa bicolor

   

  BỘ KHỈ HẦU

  PRIMATES

  62

  Khỉ mặt đỏ

  Macaca arctoides

  63

  Khỉ mốc

  Macaca assamensis

  64

  Khỉ đuôi dài

  Macaca fascicularis

  65

  Khỉ đuôi lợn

  Macaca leonina

  66

  Khỉ vàng

  Macaca mulatta

   

  BỘ MÓNG GUỐC CHẴN

  ARTIODACTYLA

  67

  Mang pù hoạt

  Muntiacus puhoatensis

  68

  Nai

  Rusa unicolor

  69

  Cheo cheo

  Tragulus kanchil

  70

  Cheo cheo lưng bạc

  Tragulus versicolor

   

  BỘ THỎ

  LAGORMORPHA

  71

  Thỏ rừng

  Lepus sinensis

   

  BỘ THÚ ĂN THỊT

  CARNIVORA

  72

  Lửng lợn

  Arctonyx collaris

  73

  Cầy tai trắng

  Arctogalidia trivirgata

  74

  Triết chỉ lưng

  Mustela strigidorsa

  75

  Lửng chó

  Nyctereutes procyonoides

  76

  Cầy vòi mốc

  Paguma larvata

  77

  Cầy vòi hương

  Paradoxurus hermaphroditus

  78

  Cầy giông

  Viverra zibetha

  79

  Cầy hương

  Viverricula indica

  80

  Mèo ri

  Felis chaus

  81

  Mèo rừng

  Prionailurus bengalensis

   

   

  (Trong Danh mục này, tên gọi chính thức của loài là tên khoa học (tên Latin). Tên tiếng Việt chỉ có giá trị tham khảo).

   

   

  Phụ lục II

  MẪU MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG

  (Kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)

  _____________

   

  CƠ QUAN CHỦ QUẢN

  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ
  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  ....., ngày ..... tháng .... năm ......

   

   

   

  MÃ SỐ CƠ SỞ NUÔI, TRỒNG

   

  1. Quy cách mã số

  Hai chữ cái đầu thể hiện Phụ lục, Nhóm và loại mẫu vật, chữ cái thứ ba thể hiện sinh cảnh sống: IA-C là thực vật trên cạn, IA-N là thực vật dưới nước (thủy sinh) thuộc Phụ lục I hoặc Nhóm I; IB-C là động vật trên cạn, IB-N là động vật dưới nước thuộc Phụ lục I hoặc Nhóm I; IIA-C là thực vật trên cạn, IIA-N là thực vật thủy sinh thuộc Phụ lục II hoặc Nhóm II; IIB-C là động vật trên cạn, IIB-N là động vật thủy sinh thuộc Phụ lục II hoặc Nhóm II; IIIA-C là thực vật trên cạn, IIIA-N là thực vật thủy sinh thuộc Phụ lục III; IIIB-C là động vật trên cạn, III-N là động vật thủy sinh thuộc Phụ lục III.

  Các chữ cái tiếp theo thể hiện mục đích của cơ sở nuôi, trồng: VN đối với nuôi, trồng không vì mục đích thương mại; hai chữ viết tắt của tỉnh nơi đặt cơ sở đối với nuôi, trồng vì mục đích thương mại.

  Ví dụ :

  IA-C-VN-008, trong đó:

  I: Phụ lục I hoặc Nhóm I;

  A: Loài thực vật;

  C: Trên cạn;

  VN: Mã quốc gia với loài nuôi, trồng phi thương mại;

  008: Số của cơ sở trồng.

  IB-C-VN-008, trong đó:

  I: Phụ lục I hoặc Nhóm I;

  B: Loài động vật;

  C: Trên cạn;

  VN: Mã quốc gia với loài nuôi, trông phi thương mại;

  008: Số của cơ sở nuôi.

  IIA-N-HAN-008, trong đó:

  II: Phụ lục II hoặc Nhóm II;

  A: Loài thực vật;

  N: Thủy sinh;

  HAN: Mã tỉnh, thành phố với loài trồng thương mại (HAN là mã của thành phố Hà Nội);

  008: Số của cơ sở trồng.

  IIB-C-HAN-008, trong đó:

  II: Phụ lục II hoặc Nhóm II;

  B: Loài động vật;

  C: Trên cạn;

  HAN: Mã tỉnh, thành phố với loài trồng thương mại (HAN là mã của thành phố Hà Nội).

  IHA-N-HAN-008, trong đó:

  III: Phụ lục III

  A: Loài thực vật;

  N: Thủy sinh;

  HAN: Mã tỉnh, thành phố với loài trồng thương mại (HAN là mã của thành phố Hà Nội);

  008: Số của cơ sở trồng.

  IIIB-C-HAN-008, trong đó:

  III: Phụ lục III;

  B: Loài động vật;

  C: Trên cạn;

  HAN: Mã tỉnh, thành phố với loài trồng thương mại (HAN là mã của thành phố Hà Nội);

  008: Số của cơ sở nuôi.

  2. Thông tin kèm theo mã số

  Các mã số được cấp kèm theo thông tin ví dụ dưới đây:

  Tên cơ sở: Cơ sở nuôi cá sấu nước ngọt Suối Tiên.

  Địa chỉ: Xóm 3, xã Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

  Ngày thành lập: Ngày 01 tháng 01 năm 1989.

  Ngày cấp mã số: Ngày 01 tháng 01 năm 2002.

  Loài nuôi, trồng:

  Cá sấu nước ngọt (Crocodylus siamensis).

  Nguồn gốc mẫu vật:

  Mua từ cơ sở nuôi hợp pháp B.

  Quy cánh đánh dấu:

  Tất cả các cá thể được đánh dấu bằng việc cắt vảy đuôi (khi đạt 3 tháng tuổi).

  Ghi chú: Đối với cơ sở nuôi, trồng nhiều Nhóm loài thì mã số áp dụng đối với loài có quy chế quản lý, bảo vệ cao nhất, phần thông tin kèm theo mã số ghi đầy đủ thành phần loài.

   

  Địa điểm..........., ngày .... tháng... năm ...

  Ký tên

  (Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu)

   

   

   

  QUY ƯỚC VIẾT TẮT TÊN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

   

  TT

  Tên tỉnh, thành phố

  Viết tắt

  TT

  Tên tỉnh, thành phố

  Viết tắt

  1

  An Giang

  AGG

  33

  Kon Tum

  KTM

  2

  Bắc Kạn

  BCN

  34

  Lai Châu

  LCU

  3

  Bình Dương

  BDG

  35

  Lâm Đồng

  LDG

  4

  Bình Định

  BĐH

  36

  Lạng Sơn

  LSN

  5

  Bắc Giang

  BGG

  37

  Lào Cai

  LCI

  6

  Bạc Liêu

  BLU

  38

  Long An

  LAN

  7

  Bắc Ninh

  BNH

  39

  Nam Định

  NDH

  8

  Bình Phước

  BPC

  40

  Nghệ An

  NAN

  9

  Bến Tre

  BTE

  41

  Ninh Bình

  NBH

  10

  Bình Thuận

  BTN

  42

  Ninh Thuận

  NTN

  11

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  BTV

  43

  Phú Thọ

  PTO

  12

  Cao Bằng

  CBG

  44

  Phú Yên

  PYN

  13

  Cà Mẫu

  CMU

  45

  Quảng Bình

  QBH

  14

  Cần Thơ

  CTO

  46

  Quảng Nam

  QNM

  15

  Đà Nẵng

  DAN

  47

  Quảng Ngãi

  QNI

  16

  Đắk Lắk

  DLC

  48

  Quảng Ninh

  QNH

  17

  Đắk Nông

  DNG

  49

  Quảng Trị

  QTI

  18

  Điện Biên

  DBN

  50

  TP. Hồ Chí Minh

  HCM

  19

  Đồng Nai

  DNI

  51

  Sơn La

  SLA

  20

  Đồng Tháp

  DTP

  52

  Sóc Trăng

  STG

  21

  Gia Lai

  GLI

  53

  Tây Ninh

  TNH

  22

  Hà Giang

  HAG

  54

  Thái Bình

  TBH

  23

  Hà Nam

  HNM

  55

  Thái Nguyên

  TNN

  24

  Hà Nội

  HAN

  56

  Thanh Hoá

  THA

  25

  Hà Tĩnh

  HTH

  57

  Thừa Thiên Huế

  TTH

  26

  Hải Dương

  HDG

  58

  Tiền Giang

  TGG

  27

  Hải Phòng

  HPG

  59

  Tuyên Quang

  TQG

  28

  Hậu Giang

  HGG

  60

  Trà Vinh

  TVH

  29

  Hoà Bình

  HBH

  61

  Vĩnh Long

  VLG

  30

  Hưng Yên

  HYN

  62

  Vĩnh Phúc

  VPC

  31

  Kiên Giang

  KGG

  63

  Yên Bái

  YBI

  32

  Khánh Hoà

  KHA

   

   

   

   
   

   

  Phụ lục III

  MẪU GIẤY PHÉP CITES

  (Kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)

  ___________

   

   

   

  The following codes be used to indicate the purpose of the transaction for box No.5a:

  (Các mã sau được sử dụng để chỉ mục đích của việc vận chuyển tại ô số 5a:)

  T Commercial/Thương mại

  Z Zoos/ Trao đổi giữa các vườn thú

  G Botanical gardens/ Trao đổi giữa các vườn thực vật

  Q Circuses and travelling exhibitions/Xiếc hoặc triển lãm lưu động

  S Scientific/Khoa học

  H Hunting trophies/ Mẫu vật săn bắn

  P Personal/ Tài sản cá nhân

  M Medical (including biomedical research) IY sinh (bao gồm cả nghiên cứu y sinh học)

  E Educational/ Giáo dục

  N Reintroduction or introduction into the wild/ Tái thả vào tự nhiên

  B Breeding in captivity or artificial propagation/ Gây nuôi sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo

  L Law enforcement / judicial / forensic/ Thực thi luật/ Truy tố/Khỏi tổ

  The following codes be used to indicate the source of specimens for box No. 10:

  (Các mã sau được sử dụng để chỉ nguồn gốc của mẫu vật tại ô số 10:)

  W Specimens taken from the wild/Mẫu vật được đánh bắt từ tự nhiên

  R Specimen soriginating from a ranching operation/ Mẫu vật có nguồn gốc từ trại nuôi sinh trưởng

  D Appendix-I animals bred in captivity for commercial purposes and Appendix-I plants artificially propagated for commercial purposes, as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 4/ Mẫu vật của các loài động vật, thực vật thuộc Phụ lục I được gây nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại, kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 4, điều VII

  A Plants that are artificially propagated in accordance with Resolution Conf. 11.11 (Rev. CoP13), paragraph a), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been propagated artificially for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)/ Các loài thực vật được trồng cấy nhân tạo theo quy định tại khoản a Nghị quyết 11.11 (sửa đổi tại CoP13), kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 5, điều VII (mẫu vật các loài Phụ lục I được trồng cấy nhân tạo không vì mục đích thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III)

  C Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 (specimens of species included in Appendix I that have been bred in captivity for non-commercial purposes and specimens of species included in Appendices II and III)/ Các loài động vật được gây nuôi sinh sản theo quy định tại Nghị quyết 10.16 (sửa đổi), kể cả các bộ phận và dẫn xuất, được xuất khẩu theo quy định tại khoản 5, điều VII (mẫu vật các loài thuộc Phụ lục I được gây nuôi sinh sản không vì mục đích thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III)

  F Animals bom in captivity (F1 or subsequent generations) that do not fulfil the definition of 'bred in captivity' in Resolution Conf. 10.16 (Rev.), as well as parts and derivatives thereof/ Các loài động vật được sinh ra trong các cơ sở gây nuôi sinh sản (F1 hoặc các thế hệ kế tiếp) nhưng chưa đáp ứng được quy định của định nghĩa “gây nuôi sinh sản” của Nghị quyết 10.16 (sửa đổi), kể cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng

  U Source unknown (must be justified)/ Nguồn gốc không rõ ràng (cần phải xác định)

  I Confiscated or seized specimens/ Mẫu vật tịch thu

  O Pre-Convention specimens/ Mẫu vật tiền Công ước

   

   

  Phụ lục IV

  MẪU PHƯƠNG ÁN NUÔI

  (Kèm theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ)

  ________________

   

  I. PHƯƠNG ÁN NUÔI ÁP DỤNG VỚI LOÀI NUÔI SINH SẢN1

  Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục CITES

  1. Tên và địa chỉ của cơ sở:.....................................................................................

  2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:.................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân/:............................ Ngày cấp:........... Nơi cấp:..........

  3. Ngày thành lập cơ sở:..........................................................................................

  4. Loài nuôi (tên khoa học, tên thông thường):...........................................................

  5. Mục đích nuôi: □ Vì mục đích thương mại □ Không vì mục đích thương mại

  6. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

  7. Hiện trạng tổng đàn gồm: đàn bố mẹ, đàn giống hậu bị đang nuôi và đàn con (số lượng cá thể, giới tính và độ tuổi).

  Bố mẹ

  Hậu bị

  Con non trưởng thành (không bao gồm cá thể bố mẹ và hậu bị)

  Con non chưa trưởng thành

  Tổng đàn

  Ghi chú

  Đực

  Cái

  Đực

  Cái

  Đực

  Cái

  Không xác định

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9=1+2+3+4+5+6+7+5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ------------------

  1 Mỗi loài sẽ có một phương án nuôi riêng.

   

  8. Nếu cơ sở mới sản xuất được thế hệ F1 thì cung cấp tài liệu chứng minh cơ sở được quản lý và hoạt động theo phương pháp mà một cơ sở khác đã áp dụng và được công nhận đã sản xuất được thế hệ F2.

  9. Thông tin về năng lực sản xuất (sản lượng) hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới, gồm:

  9.1. Số lượng cá thể con sinh sản hàng năm

  a) Đối với loài đẻ trứng (loài đẻ con không phải điền thông tin vào mục này)

  Năm

  Bố mẹ

  Giai đoạn trứng (nếu có) và con non

  Con non đã trưởng thành

  Đực

  Cái

  Tỷ lệ cá thể mẹ sinh sản

  Số ổ trứng bình quân/ổ trứng

  Tổng số trứng

  Tỷ lệ trứng hỏng (%)

  Số trứng nở

  Con non chưa trưởng thành

  Tỷ lệ chết con non (%)

  Con trưởng thành

  Tỷ lệ chết con trưởng thành

  Quá khứ2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hiện tại3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự kiến4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Đối với loài đẻ con (loài đẻ trứng không phải điền thông tin vào mục này)

  Năm

  Bố mẹ

  Giai đoạn con non chưa trưởng thành

  Con non đã trưởng thành

  Đực

  Cái

  Số con non trung bình được sinh sản/01 cá thể mẹ

  Tỷ lệ cá thể mẹ sinh sản (%)

  Tỷ lệ con non bị chết (%)

  Tổng con non hiện có

  Tỷ lệ chết (%)

  Tổng con trưởng thành

  Quá khứ5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hiện tại6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dự kiến7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9.2. Những biến động bất thường trong sinh sản hàng năm (nếu có), giải thích nguyên nhân những biến động bất thường.

  10. Đánh giá nhu cầu dự kiến và nguồn cung cấp con giống bổ sung cho đàn giống sinh sản của cơ sở nhằm tránh sinh sản đồng huyết, cận huyết.

  11. Loại sản phẩm chính (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác) (Chỉ áp dụng cho các cơ sở nuôi thương mại).

  12. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật (dùng thẻ, chip điện tử, cắt tai, cắt vây) nhằm xác định nguồn giống sinh sản, các thế hệ kế tiếp và các loại sản phẩm xuất khẩu.

  13. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở nuôi hiện tại và dự kiến trong tương lai:

  - Kích thước chuồng nuôi chính và chuồng nuôi cách ly (nếu có): diện tích chuồng nuôi (chiều rộng, chiều dài) và chiều cao của chuồng.

  - Mật độ nuôi.

  - Các mô tả khác.

  14. Mô tả các biện pháp chăm sóc

  - Thức ăn.

  - Nước uống.

  - Mô tả khác.

  15. Điều kiện thú y và phòng chống dịch bệnh cho động vật hoang dã (Mô tả các điều kiện về thú y và phòng chống bệnh cho động vật).

  16. Vệ sinh môi trường

  - Các biện pháp xử lý môi trường (nếu có).

  - Neu cơ sở đã thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc lập kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt thì nêu số văn bản, cơ quan phê duyệt và ngày phê duyệt.

  17. Cách thức ghi chép thông tin: thông tin về quần thể động vật hoang dã gây nuôi được ghi chép và lưu trữ như thế nào.

  18. Thuyết minh về hoạt động được cơ sở nuôi sử dụng và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài.

  19. Mô tả các rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro:

  - Các rủi ro đối với môi trường tự nhiên (nếu có) và các biện pháp phòng, chống rủi ro.

  - Các rủi ro đối với an toàn của con người và vật nuôi khác (nếu có) và các biện pháp phòng chống rủi ro.

  - Các rủi ro về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

  - Các rủi ro khi động vật thoát khỏi chuồng/cơ sở nuôi hoặc bị đánh cắp; mô tả các biện pháp phòng, chống động vật thoát ra ngoài môi trường tự nhiên đối với loài được nuôi tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự nhiên của loài.

  20. Mô tả các biện pháp đảm bảo động vật nuôi được đối xử nhân đạo ở mọi khâu (nuôi, giết mổ, vận chuyển....)./.

   

  Địa điểm ..., ngày.... tháng... năm ...

  Ký tên

  (Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)

   

   

  -------------------

  2 Chỉ ghi thông tin nếu động vật đã sinh sản tại cơ sở và cung cấp số liệu từ 1 đến 5 năm kể từ năm đề nghị đăng ký mã số.

  3 Là năm đăng ký cơ sở nuôi.

  4 Dự kiến khả năng sinh sản của động vật từ 1 đến 3 năm kể từ năm đề nghị đăng ký mã số.

  5 Chỉ ghi thông tin nếu động vật đã sinh sản tại cơ sở và cung cấp số liệu từ 1 đến 5 năm kể từ năm đề nghị đăng ký mã số.

  6 Là năm đăng ký cơ sở nuôi.

  7 Dự kiến khả năng sinh sản của động vật từ 1 đến 3 năm kể từ năm đề nghị đăng ký mã số.

   

   
   
   

  II. PHƯƠNG ÁN NUÔI ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LOÀI NUÔI SINH TRƯỞNG8

  Động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục CITES

  1. Tên và địa chỉ của cơ sở:.......................................................................................

  2. Họ, tên chủ cơ sở hoặc người đại diện:..................................................................

  Số CMND/Hộ chiếu/căn cước công dân/:................................ Ngày cấp:........... Nơi cấp:....

  3. Ngày thành lập cơ sở:...........................................................................................

  4. Loài nuôi (tên khoa học, tên thông thường):............................................................

  5. Mục đích nuôi: □ Vì mục đích thương mại □ Không vì mục đích thương mại

  6. Tài liệu chứng minh các con giống có nguồn gốc hợp pháp theo quy định pháp luật:.......................................

  7. Hiện trạng tổng đàn gồm:

  thể trưởng thành

  Cá thể chưa trưởng thành (không bao gồm cá thể bố mẹ và hậu bị)

  Tổng đàn

  Ghi chú

  Đực

  Cái

  Không xác định

  1

  2

  3

  4

  5=1+2+3+4

  6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8. Thông tin về năng lực sản xuất (sản lượng) hàng năm trước đây, hiện tại và dự kiến trong các năm tới.

  9. Loại sản phẩm chính (động vật sống, da, xương, huyết thanh, các bộ phận hoặc dẫn xuất khác) (Chỉ áp dụng cho các cơ sở nuôi thương mại).

  10. Mô tả chi tiết phương pháp đánh dấu mẫu vật.

  11. Mô tả cơ sở hạ tầng của cơ sở nuôi hiện tại và dự kiến trong tương lai.

  Kích thước chuồng nuôi chính và chuồng nuôi cách ly (nếu có): diện tích chuồng nuôi (chiều rộng, chiều dài) và chiều cao của chuồng.

  12. Mô tả các biện pháp chăm sóc

  - Thức ăn: mô tả thức ăn, lượng thức ăn trung bình cho 1 cá thể/ngày, tần suất cho ăn (số lần ăn/ngày).

  - Thức ăn.

  - Nước uống.

  - Mô tả khác.

  13. Điều kiện thú y và phòng chống dịch bệnh cho động vật hoang dã (Mô tả các điều kiện về thú y và phòng chống bệnh cho động vật).

  14. Vệ sinh môi trường

  - Các biện pháp xử lý môi trường (nếu có).

  - Nếu cơ sở đã thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc lập kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt thì nêu số văn bản, cơ quan phê duyệt và ngày phê duyệt.

  15. Cách thức ghi chép thông tin: thông tin về quần thể động vật hoang dã gây nuôi được ghi chép và lưu trữ như thế nào.

  16. Mô tả thủ tục kiểm tra và giám sát được sử dụng để nhận dạng động vật nuôi hợp pháp (gồm bố mẹ, đàn hậu bị và các con) và phát hiện các cá thể có nguồn gốc bất hợp pháp được đưa vào cơ sở nuôi.

  17. Thuyết minh về hoạt động được cơ sở nuôi sử dụng và cam kết về những đóng góp cho công tác bảo tồn loài:

  - Số lượng cá thể đực, cái thuần chủng, độ tuổi của động vật tái thả lại khu vực phân bố tự nhiên của loài hoặc trao đổi với các cơ sở nuôi không vì mục đích thương mại.

  - Thời điểm tái thả lại môi trường tự nhiên.

  - Tần suất tái thả (nếu có).

  - Các biện pháp khác.

  18. Mô tả các rủi ro và các biện pháp xử lý rủi ro:

  - Các rủi ro đối với môi trường tự nhiên (nếu có) và các biện pháp phòng, chống rủi ro.

  - Các rủi ro đối với an toàn của con người và vật nuôi khác (nếu có) và các biện pháp phòng chống rủi ro.

  - Các rủi ro về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

  - Các rủi ro khi động vật thoát khỏi chuồng/cơ sở nuôi hoặc bị đánh cắp; mô tả các biện pháp phòng, chống động vật thoát ra ngoài môi trường tự nhiên đối với loài được nuôi tại khu vực không phải là khu vực phân bố tự nhiên của loài.

  19. Mô tả các biện pháp đảm bảo động vật nuôi được đối xử nhân đạo ở mọi khâu (nuôi, giết mổ, vận chuyển....)./.

   

  Địa điểm ..., ngày.... tháng... năm ...

  Ký tên

  (Tổ chức: ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đại diện và đóng dấu; cá nhân: ghi rõ họ, tên)

   

   

   

  -----------------

  8 Mỗi loài phải lập một phương án nuôi riêng.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14
  Ban hành: 15/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Thủy sản của Quốc hội, số 18/2017/QH14
  Ban hành: 21/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Lâm nghiệp của Quốc hội, số 16/2017/QH14
  Ban hành: 15/11/2017 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
  06
  Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
  Ban hành: 17/05/2022 Hiệu lực: 17/05/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
  Ban hành: 22/01/2019 Hiệu lực: 10/03/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản hết hiệu lực một phần
  08
  Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
  Ban hành: 22/01/2019 Hiệu lực: 10/03/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản được hợp nhất
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Chính phủ
  Số hiệu:84/2021/NĐ-CP
  Loại văn bản:Nghị định
  Ngày ban hành:22/09/2021
  Hiệu lực:30/11/2021
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:30/09/2021
  Số công báo:829&830-09/2021
  Người ký:Lê Văn Thành
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X