hieuluat

Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1238/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày ban hành:07/05/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/05/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  _________

  Số: 1238/QĐ-BVHTTDL

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  _________________

  BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch;

  Căn cứ Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

  Căn cứ Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3;

  - Ban Bí thư TW Đảng (để báo cáo);

  - Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  - Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);

  - BCĐTW về PCTT (để báo cáo);

  - UBQG UPSCTT và TKCN (để báo cáo);

  - Bộ NN và PTNT;

  - Lưu: VT, BCH.PCTT&TKCN, HT. 165

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Trịnh Thị Thủy

   

   

   

  BỘ VĂN HÓA THỂ THAO
  VÀ DU LỊCH

  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH

  THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BAN BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

  (Kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

  _______________

   

  Triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai (sau đây gọi là Chỉ thị số 42-CT/TW), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

  1. Các nhiệm vụ chung

  a) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên với phương châm phòng ngừa là chính;

  Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

  b) Sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách có liên quan, tránh sự chồng chéo, xung đột và bổ sung các quy định mới bảo đảm sự thống nhất khi triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; hoàn thiện cơ chế, tổ chức để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; xây dựng chính sách đặc thù cho lực lượng làm công tác này;

  Điều chỉnh, lồng ghép nội dung về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai khi xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành văn hóa, thể thao và du lịch theo hướng kết hợp đa mục tiêu, qua đó hạn chế tối đa việc gia tăng rủi ro thiên tai khi triển khai thực hiện.

  c) Tăng cường và nâng cao sự phối hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Ủy ban Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy chuẩn, quy định đánh giá rủi ro thiên tai cho phù hợp,

  Hằng năm, ưu tiên bố trí ngân sách, đa dạng hóa việc huy động và sử dụng nguồn lực, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan tham mưu phục vụ chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai các cấp, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai;

  d) Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước của cơ quan phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành theo hướng chuyên trách trên cơ sở củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý tập trung, thống nhất;

  Hoàn thiện mô hình, tổ chức lực lượng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bao gồm các lực lượng thường trực, chuyên trách, kiêm nhiệm và dự bị; đạt 100% cán bộ thường trực và chuyên trách được tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

  e) Xây dựng chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành.

  f) Tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền.

  g) Tổ chức tổng kết công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

  2. Kế hoạch cụ thể

  TT

  Nội dung nhiệm vụ

  Tổ chức thực hiện

  Thời gian

  Chủ trì

  Phối hợp

  1.

  Xây dựng và ban hành Kế hoạch của Bộ triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW

  Ban Chỉ huy

  Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  5/2020

  2.

  Phổ biến, tham mưu, ban hành các văn bản quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, chi bộ Đảng trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch

  Đảng ủy Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Năm

  2020

  3.

  Xây dựng bộ máy tổ chức; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ theo phương châm “bốn tại chỗ”

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  4.

  Bổ sung, kiện toàn và xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ

  Văn phòng Bộ;

  Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  5.

  Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành

  Văn phòng Bộ;

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  6.

  Kịp thời đăng tải thông tin về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và tình hình thiên tai, bão lũ theo yêu cầu

  Báo Văn hóa; Trung tâm CNTT

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  7.

  Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học, công nghệ về năng lực dự báo, cảnh báo, theo dõi, giám sát thiên tai cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực ngành quản lý

  Vụ Khoa học, Công nghệ và

  Môi trường

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  8.

  Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Chiến lược, Quy hoạch, Đề án, Dự án của Ngành để phù hợp với công tác phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

  Vụ Kế hoạch, Tài Chính

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  9.

  Hoàn thiện các văn bản, quy định về cơ chế chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc và các chế độ, chính sách, bồi dưỡng, khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của ngành

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  10.

  Xây dựng kế hoạch, phương án; tổ chức tập huấn, diễn tập nâng cao kỹ năng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  11.

  Bố trí kinh phí, cơ sở làm việc, mua sắm, cung cấp phương tiện, thiết bị và trang phục cho lực lượng thường trực, chuyên trách về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Vụ Kế hoạch, Tài Chính;

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

  12.

  Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Ngành

  Văn phòng Bộ

  Các đơn vị thuộc Bộ ; Các: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch

  Hàng năm

   

   

  3. Tổ chức thực hiện

  Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào nội dung Chỉ thị số 42-CT/TW, Kế hoạch này và đặc điểm tình hình tại địa phương đơn vị để xây dựng, triển khai kế hoạch của cơ quan, đơn vị và hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Giao Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Phòng chống thiên tai của Quốc hội, số 33/2013/QH13
  Ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực: 01/05/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 79/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
  Ban hành: 17/07/2017 Hiệu lực: 17/07/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
  Ban hành: 29/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1238/QÐ-BVHTTDL Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/03/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
  Số hiệu:1238/QÐ-BVHTTDL
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/05/2020
  Hiệu lực:07/05/2020
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trịnh Thị Thủy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X