hieuluat

Quyết định 1270/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1270/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 03/10/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  -------------

  Số:1270/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------

  Hà Nội,ngày 03 tháng 10 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành kế hoạch hành động thực hiện
  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ

  về công tác phòng, chống thiên tai

  ---------

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai;

  Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai với nội dung chủ yếu như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

  a) Đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả các nội dung đã được xác định trong Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai.

  b) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ.

  c) Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

  d) Xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực.

  2. Nội dung kế hoạch

  a) Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng, chống thiên tai; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm soát việc đảm bảo an toàn trước thiên tai.

  b) Kiện toàn tổ chức bộ máy phòng, chống thiên tai các cấp theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có, không tăng thêm đầu mối và biên chế.

  c) Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng, chống thiên tai.

  d) Xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng, chống thiên tai.

  đ) Nâng cao năng lực giám sát khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai; xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

  e) Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và cộng đồng trong phòng, chống thiên tai; thông tin, truyền thông và đào tạo kỹ năng phòng, chống thiên tai.

  g) Kiểm soát an toàn trước thiên tai; lập và rà soát kế hoạch, quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phòng, chống thiên tai.

  h) Ứng dụng khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế trong quan trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai.

  i)  Nâng cao năng lực ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai.

  (Chi tiết tại phụ lục kèm theo)

  3. Tổ chức thực hiện

  a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (có liên quan) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  b) Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  - Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Nghị quyết thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

  - Bộ, ngành, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phê duyệt, dự toán bổ sung kinh phí và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

  c) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và địa phương căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các nhiệm vụ tại Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

  d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và địa phương căn cứ khả năng cân đối của ngân sách nhà nước rà soát, tổng hợp, đề xuất nguồn vốn đầu tư phù hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp bách trong Kế hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các pháp luật khác có liên quan.

  đ) Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch theo đúng tiến độ; sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

   

  Nơi nhận:

  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;

  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống thiên tai;

  - Ủy ban QG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN;

  - Văn phòng Trung ương Đảng;

  - Văn phòng Tổng Bí thư;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, KTTH, NC, KGVX;

  - Lưu: VT, NN.

  KT. THỦ TƯỚNG

  PHÓ THỦ TƯỚNG

   

   

   

   

  Trịnh Đình Dũng

   

   

  Phụ lục

  CÁC NHIỆM VỤ, CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-TTg

  Ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ )

   

  TT

  Nhiệm vụ cụ thể

  Đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện

  Sản phẩm

  Thời gian hoàn thành

  1

  Rà soát, điều chỉnh Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản pháp luật khác có liên quan

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Luật, Nghị định, Quyết định

  2019-2020

  2

  Nghị định quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế để cứu trợ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Nghị định của Chính phủ

  2019

  3

  Quyết định điều chỉnh, bổ sung quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai; cấp độ rủi ro thiên tai

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  2019-2020

  4

  Hướng dẫn nâng cao năng lực Văn phòng thường trực các cấp

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT)

  Văn bản hướng dẫn

  2019-2020

  5

  Chiến lược quốc gia phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đến năm 2030 tầm nhìn 2050.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  2019- 2020

  6

  Rà soát Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp quốc gia.

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

  Hàng năm

  7

  Kế hoạch Phòng chống thiên tai giai đoạn 2019-2020; kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025

  Các bộ, ngành liên quan và các địa phương

  Các kế hoạch

  Rà soát hàng năm

  8

  Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai; phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn, đảm bảo an toàn công trình phòng chống thiên tai, đê điều,

  Các bộ, ngành liên quan và các địa phương

  Phương án ứng phó

  Rà soát hàng năm

  9

  Triển khai kế hoạch thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai

  Các địa phương

   

  Thường

  xuyên

  10

  Lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

  Các bộ, ngành liên quan và các địa phương

   

  Thường

  xuyên

  11

  Hướng dẫn kiện toàn tổ chức cơ quan phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế

  Bộ Nội vụ, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Văn bản hướng dẫn

  2019-2020

  12

  Tiêu chuẩn công chức, viên chức làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Văn bản quy định

  2019-2020

  14

  Xây dựng lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt

  Ban Chỉ đạo TWPCTT; UBND các tỉnh/TP

  Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai được thành lập

  2019-2020

  15

  Xây dựng Trung tâm điều hành phòng, chống thiên tai quốc gia, cấp vùng; nâng cấp trụ sở Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các địa phương

  Trụ sở cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai được xây dựng, nâng cấp

  Theo kế hoạch

  16

  Mua sắm trang thiết bị, vật tư, phương tiện chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai

  Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT; các Bộ ngành liên quan; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương

  Trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai

  Hàng năm

  17

  Xây dựng cơ sở dữ liệu, công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương theo thời gian thực

  Văn phòng Ban Chỉ đạo TWPCTT; các Bộ ngành liên quan; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các địa phương

  Cơ sở dữ liệu; Công cụ hỗ trợ; kết nối trực tuyến với cơ quan phòng chống thiên tai trung ương và các cấp địa phương

  2019-2020

  18

  Đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác phòng, chống thiên tai các cấp

  Cơ quan thường trực, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT, cơ quan thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp

  Tài liệu; Hội nghị, hội thảo, tập huấn; các khoá đào tạo

  Hàng năm

  19

  Điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa; cập nhật tự động dữ liệu thông tin vận hành hồ chứa.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp với Ban Chỉ đạo TWPCTT và các địa phương

  Quy trình vận hành; hệ thống cơ sở dữ liệu

  2019-2025

  20

  Di dời, bố trí lại dân cư vùng thường xuyên bị thiên tai, tập trung ưu tiên vùng nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với cơ quan liên quan và các địa phương

  Dân cư được bố trí, di dời

  2019-2025

  21

  Xử lý công trình cản trở thoát lũ trên sông

  UBND các cấp ở địa phương

   

  2019-2020

  22

  Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh

  Công trình phòng, chống sạt lở

  2020 - 2025

  23

  Tu bổ, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng hệ thống đê điều

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh

  Công trình đê điều được tu bổ, nâng cấp

  Hàng năm

  24

  Xây dựng công trình phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai lũ quét, sạt lở đất

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh có liên quan

  Công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất

  2020 - 2025

  25

  Cắm mốc hành lang thoát lũ cho các tuyến sông chính

  UBND cấp tỉnh có liên quan

  Hệ thống mốc

  2019-2025

  26

  Sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình thuỷ lợi

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh có liên quan

  Hồ chứa được sửa chữa, nâng cấp

  Hàng năm

  27

  Xây dựng khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh có liên quan

  Khu neo đậu tàu thuyền trú tránh bão

  2019-2025

  28

  Xây dựng, nâng cấp nhà ở phòng chống thiên tai

  Bộ Xây dựng, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương

  Hỗ trợ các hộ nghèo xây dựng, nâng cấp nhà ở

  2019-2025

  29

  Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát công trình phòng, chống thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND cấp tỉnh có liên quan

  Hệ thống quan trắc chuyên dùng

  2019-2025

  30

  Lắp đặt thiết bị giám sát tàu thuyền hoạt động trên biển

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Hệ thống thông tin giám sát tàu cá

  2019-2020

  31

  Tăng cường hệ thống quan trắc, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, nhất là trong công tác quan trắc, cảnh báo sớm

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Hệ thống quan trắc, cảnh báo; chính sách về xã hội hoá

  2019-2025

  32

  Thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn

  Bộ Tài nguyên và Môi trường, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro thiên tai; bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai

  2019- 2025

  33

  Hoàn thành Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Bộ cơ sở dữ liệu và bản đồ

  2019-2022

  34

  Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Báo cáo

  2021

  35

  Lắp đặt, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai (tự động quan trắc mưa, độ mặn, mực nước,...)

  Các địa phương

  Hệ thống quan trắc chuyên dùng

  2019-2025

  36

  Lắp đặt thiết bị cảnh báo ở các khu vực thường xuyên bị ngập sâu (ngầm tràn, khu vực trũng thấp...)

  Các địa phương

  Hệ thống cảnh báo

  2019-2025

  37

  Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm một số loại hình thiên tai điển hình (lũ quét, sạt lở đất,...)

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các cơ quan, địa phương

  Hệ thống quan trắc, cảnh báo

  2019-2025

  38

  Hướng dẫn và tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng chống thiên tai qua các hệ thống thông tin đại chúng

  Bộ Thông tin và Truyền thông

   

  Hàng năm

  39

  Tổ chức đào tạo tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cho cộng đồng tại vùng thường xuyên bị thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với các cơ quan, địa phương

  Tài liệu, ấn phẩm tuyền truyền; lớp đào tạo, tập huấn

  Theo kế hoạch

  40

  Phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng chống thiên tai trong nhà trường

  Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Đưa nội dung kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai vào chương trình học

  2019-2025

  41

  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn; tài liệu;

  Theo kế hoạch

  42

  Tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

  Thường trực Ban Chỉ đạo TWPCTT, Ủy ban QG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các cấp

  Diễn tập PCTT

  Theo kế hoạch

  43

  Lập quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi; rà soát, điều chỉnh quy hoạch phòng, chống lũ các tuyến sông có đê và quy hoạch đê điều theo quy định của pháp luật về quy hoạch

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quyết định phê duyệt của cấp thẩm quyền

  2020

   

  44

  Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phục vụ phòng, chống thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ

  Chương trình, dự án

  2020 - 2025

  45

  Rà soát tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến phòng, chống thiên tai

  Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công

  Thương, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan

  Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được sửa đổi, bổ sung

  2020-2021

  46

  Nghiên cứu, ứng dụng vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, giải pháp kỹ thuật mới trong phòng chống thiên tai

  Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan

  Các đề tài, chương trình, dự án

  Hàng năm

  47

  Chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với thiên tai từng vùng miền

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương

   

  Hàng năm

  48

  Tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong phòng chống thiên tai

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Hoạt động hợp tác được tăng cường

  Hàng năm

  49

  Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị tìm kiến cứu nạn

  Ủy ban QG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN và các cơ quan liên quan

  Trang thiết bị TKCN được nâng cấp, bổ sung

  Hàng năm

  50

  Tập huấn, huấn luyện nâng cao năng lực cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

  Ủy ban QG ứng phó sự cố thiên tai và TKCN và các cơ quan liên quan

  Các lớp huấn luyện, đào tạo tập huấn về cứu hộ, cứu nạn

  Hàng năm

  51

  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ và tiêu chí xã an toàn trong xây dựng nông thôn mới

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Văn bản hướng dẫn

  Hàng năm

  52

  Đánh giá tiềm năng cát sỏi lòng sông tại các lưu vực sông đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất giải pháp và khoanh vùng quy hoạch thăm dò khai thác hợp lý tránh rủi ro thiên tai

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Báo cáo

  2020 - 2025

  53

  Xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP) giai đoạn 2021- 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

  Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  2021

  54

  Đề án phòng, chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đề án được phê duyệt

  2019-2025

  55

  Trồng, bảo vệ và phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương liên quan

   

  Hàng năm

  56

  Xây dựng, cập nhật dữ liệu bản đồ về tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển

  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Báo cáo, bản đồ

  Hàng năm

  57

  Tổ chức cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở

  Các địa phương

   

  Hàng năm

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
  Ban hành: 18/06/2018 Hiệu lực: 18/06/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Phòng chống thiên tai của Quốc hội, số 33/2013/QH13
  Ban hành: 19/06/2013 Hiệu lực: 01/05/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1270/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1270/QĐ-TTg
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 03/10/2019
  Hiệu lực: 03/10/2019
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới