hieuluat

Quyết định 17/2019/QĐ-UBND nội dung chi, mức chi Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Điện BiênSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:17/2019/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Mùa A Sơn
  Ngày ban hành:07/05/2019Hết hiệu lực:09/05/2020
  Áp dụng:18/05/2019Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH ĐIỆN BIÊN

  _______

  Số: 17/2019/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Điện Biên, ngày 07 tháng 5 năm 2019

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI, MỨC CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐIỆN BIÊN

  ___________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;

  Căn cứ Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ ban hành Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

  Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Điện Biên.

  2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

  Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ

  1. Chỉ hỗ trợ cho các đơn vị, địa phương đã chủ động khắc phục, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại nhưng vượt khả năng cân đối ngân sách của đơn vị, địa phương.

  2. Chỉ thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng chưa được hỗ trợ theo các quy định hiện hành khác của Nhà nước. Trong trường hợp có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, đối tượng đó chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất.

  Điều 3. Nội dung và mức chi

  Nội dung chi và mức chi Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Điện Biên quy định cụ thể như biểu kèm theo.

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và các cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm báo cáo thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ (chịu trách nhiệm về tính chính xác của mức độ thiệt hại) về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy đặt tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

  2. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề xuất các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

  Điều 5. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 5 năm 2019.

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh; Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Chính phủ; (B/c)
  - Ban chỉ đạo TW về PCTT; (B/c)
  - Bộ Nông nghiệp và PTNT; (B/c)
  - Cục kiểm tra VB QPPL, Bộ Tư pháp; (B/c)
  - TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
  - Lãnh đạo UBND tỉnh;
  - Đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh;
  - Công báo tỉnh;
  - Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
  - Báo Điện Biên Phủ;
  - Như Điều 5;
  - Lưu: VT, KTN(NNT).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  Mùa A Sơn

   

   

  BIỂU NỘI DUNG CHI, MỨC CHI QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH ĐIỆN BIÊN

  (Kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Điện Biên)

   

  ĐVT: Đng

  TT

  Nội dung chi

  Đơn vị

  Mức chi

  Ghi chú

  I

  Cứu trợ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

  1

  Cu trợ khẩn cấp về lương thực

  Người/tháng

  15kg gạo

  Mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điu 12 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, thời gian cứu trợ không quá 03 tháng cho mỗi đợt trợ giúp

  2

  Cu trợ khẩn cấp về nước ung, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cần thiết khác

  Người/đợt

  300.000

  Mức chi thực hiện theo đơn giá hiện hành tối đa không quá 300.000 đng/người/đợt

  3

  H trợ về người

  3.1

  Hộ gia đình có người chết do thiên tai

  Người

  5.400.000

  Mức chi thực hiện theo Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

  3.2

  Hộ gia đình có người bị thương nặng do thiên tai

  Người

  2.700.000

  3.3

  Cơ quan, tổ chức, cá nhân đứng ra mai táng cho người chết do thiên tai không phải địa bàn cấp xã nơi cư trú của người đó

  Người

  8.100.000

  4

  H trợ tu sửa nhà ở

  4.1

  Hỗ trợ Nhà ở bị đổ, sập, trôi, hư hỏng do thiên tai (thiệt hại từ 90% tr lên)

  01 nhà/hộ

  20.000.000

  Ch tính nhà  chính, không tính công trình phụ như: nhà bếp, nhà xưng, nhà cho thuê...

  4.2

  Hỗ trợ sửa chữa nhà  bị hư hỏng do thiên tai (thiệt hại từ 70% đến dưới 90%)

  01 nhà/hộ

  10.000.000

  4.3

  Hỗ trợ sửa chữa nhà ở bị hư hng do thiên tai (thiệt hại từ 50% đến dưới 70%)

  01 nhà/hộ

  5.000.000

  5

  Hỗ trợ xử lý vệ sinh môi trưng vùng thiên tai

  Cấp xã

  10.000.000

  Mc chi căn cứ theo nhu cầu và nh hình thực tế ca địa phương tđa không quá 10.000.000 đồng/xã

  6

  Hỗ trợ tu sửa các công trình bị thiệt hại do thiên tai: Cơ sở y tế, Trường học, Nhà làm việc hoặc sơ tán phòng tránh thiên tai, các công trình phòng chống thiên tai (Đường sơ tán, Kè chng sạt lở, Hồ đập thủy lợi, thủy điện, Kênh tiêu hoặc tưới, tiêu kết hợp thoát lũ, Trạm quan trắc khí tượng thủy văn và Công trình khác phục vụ phòng chng thiên tai).

  Công trình

  < 1.000.000.000 đồng/ 01 công trình

  Quy định tại đim a, kho1, Điều 9, Nghị định 94/2014/NĐ-CP. Mức hỗ trợ cụ thể từng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

  II

  Hỗ trợ các hoạt động ng phó thiên tai

   

   

   

  1

  Sơ tán dân khỏi nơi nguy him

  Hộ/ngày

  300.000

  Mức chi căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương tối đa không quá 300.000 đồng/H/ngày và 05 ngày/đợt

  2

  Chăm sóc y tế, thực phẩm, nước uống cho người dân nơi sơ tán đến

  Người/ngày

  50.000

  Mức chi căn cứ theo tình hình thc tế tại địa phương tối đa không quá 50.000 đồng/người/ngày và 10 ngày/đợt

  3

  Hỗ trợ quan trắc, thông tin, thông báo, cnh báo, báo động thiên tai tại cộng đồng

   

  3.1

  Lp đặt trạm đo mưa chuyên dùng (đo mưa tự động)

  Trạm

  Mc chi căn cứ theo dự toán hàng năm được các cơ quan có thm quyền phê duyt

  3.2

  Thuê bao dịch vụ trạm đo mưa chuyên dùng

  Trạm

  3.3

  Xây dựng trạm đo mực nước

  Trạm

  III

  Hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa thiên tai

  1

  Phổ biến tuyên truyền kiến thức pháp lut, lập kế hoạch, phương án về “nâng cao nhận thức cộng đồng và qun lý ri ro thiên tai da vào cộng đồng”

  1.1

  Tuyên truyền trên các kênh phương tiện thông tin đại chúng

  Hàng năm

  Mức chi căn cứ trên cơ sở nội dung công việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo kế hoạch hàng năm ca Quỹ Phòng chống thiên tai tnh nhưng tối đa không quá 50 triệu/năm

  1.2

  Tổ chức lớp tập huấn (30-35 người/lớp/3 ngày)

  Lớp

  Mức chi, các nội dung chi tiết theo quy định tại Quyết đnh số 01/2018/QĐ-UBND ngà02/01/2018 ca Ủy ban nhân dân tnh; Thông tư s 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 ca Bộ Tài chính và một số nội dung khác theo giá thị trường, dự toán hàng năm được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tối đa không quá 40.000.000 đồng/lớp

  2

  H trợ cho Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để t chc diễn tp Phòng, chng thiên tai cấp xã hoặc cụm xã

  Xã/đợt

  15.000.000

  Mức chi căn cứ theo kế hoạch hànnăm và đề xuất của các địa phương, nhưng tối đa không quá 15.000.000 đồng/xã/đợt/năm (mi huyện tối đa không quá 3 xã/năm)

  IV

  Hỗ trợ thù lao cho người trực tiếp đi thu và chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại cp xã

   

  Không vượt quá 5% tng số thu thực tế trên địa bàn xã

  Mức chi quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định 94/2014/NĐ-CP và các quy định hiện hành của nhà nước

  V

  Điều chuyển để hỗ trợ các đa phương khác bị thiệt hại do thiên tai vượt quá khả năng khắc phục ca địa phương

   

  Tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Quyết định

  Quy định tại khoản 3, Điều 9 Nghi định 94/2014/NĐ-CP. Mức chi căn cứ theo tình hình thực tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X