hieuluat

Quyết định 39/2020/QĐ-UBND đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Tây Ninh

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:39/2020/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Chiến
  Ngày ban hành:08/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:18/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH TÂY NINH

  ______

  Số: 39/2020/QĐ-UBND

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Tây Ninh, ngày 08 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh   

  ___________________

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

  Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

  Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

  Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6012/TTr-STNMT ngày 10 tháng 9 năm 2020.    

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Quyết định này quy định đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm: Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời, tiếng ồn và độ rung; nước mặt lục địa; đất, nước dưới đất; nước mưa; khí thải; nước thải.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Đơn giá này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Tây Ninh đối với:  

  1. Các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ về hoạt động quan trắc và phân tích môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.  

  2. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan trắc và phân tích môi trường.   

  Điều 3. Quy định các trường hợp áp dụng đơn giá

  1. Đối với tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ về hoạt động quan trắc và phân tích môi trường sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: áp dụng đơn giá chưa khấu hao tài sản cố định.

  2. Đối với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu quan trắc và phân tích môi trường: áp dụng đơn giá đã khấu hao tài sản cố định.  

  Điều 4. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường  

  Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường được ban hành tại các phụ lục kèm theo Quyết định này bao gồm:

  1. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời (Phụ lục I).    

  2. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tiếng ồn và độ rung (Phụ lục II).

  3. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mặt lục địa (Phụ lục III).

  4. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường đất (Phụ lục IV).

  5. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước dưới đất (Phụ lục V).

  6. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước mưa (Phụ lục VI).

  7. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường khí thải (Phụ lục VII).

  8. Đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường nước thải (Phụ lục VIII).

  Điều 5. Trách nhiệm của các đơn vị   

  1.Sở Tài nguyên và Môi trường   

  a) Hướng dẫn việc áp dụng đơn giá theo Quyết định này đến các tổ chức và các nhân có liên quan;

  b) Theo dõi việc áp dụng thực hiện đơn giá đã ban hành, tổng hợp, phản ánh vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện và kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

  2. Sở Tài chính

  Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện theo dõi, xử lý tình huống vướng mắc, phát sinh trong triển khai thực hiện.  

  Điều 6. Hiệu lực thi hành      

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 10 năm 2020 và bãi bỏ Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Bảng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

  Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp   

  1.Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ ban hành Quyết định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế dẫn đến thay đổi đơn giá như thay đổi định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường biến động tăng hoặc giảm trên 20% thì Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ phương án điều chỉnh đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh đơn giá theo quy định.   

  2.Trường hợp định mức kinh tế - kỹ thuật hoặc giá cả vật tư, vật liệu trên thị trường không có sự thay đổi tăng hoặc giảm trên 20% mà chỉ thay đổi về mức lương cơ sở làm thay đổi chi phí nhân công thì cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cụ thể được phép điều chỉnh phần chi phí nhân công nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật có liên quan (hệ số điều chỉnh K = mức lương cơ sở theo quy định hiện hành/1.490.000 đồng).  

  Điều 8. Tổ chức thực hiện 

  Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

   

  Nơi nhận:  

  - Chính phủ;

  - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Bộ Tài Chính;

  - Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư Pháp;

  - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

  - TT. TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;

  - CT, các PCT UBND tỉnh;

  - Sở Tư pháp;

  - Như Điều 8;

  - Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;

  - Lưu: VT, VP ĐĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Trần Văn Chiến

   
   
   

  Phụ lục I

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ NGOÀI TRỜI

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  ______________________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  KK1a

  Nhiệt độ

  49,986

  0

  49,986

  48,248

  2

  KK1b

  Độ ẩm

  49,986

  0

  49,986

  48,248

  3

  KK2a

  Tốc độ gió

  50,583

  0

  50,583

  48,248

  4

  KK2b

  Hướng gió

  50,583

  0

  50,583

  48,248

  5

  KK3

  Áp suất khí quyển

  49,657

  0

  49,657

  48,248

  6

  KK4a

  TSP

  174,298

  58,083

  232,381

  224,626

  7

  KK4b

  Pb

  174,298

  484,917

  659,215

  467,061

  8

  KK4c

  PM10

  391,816

  262,685

  654,501

  462,348

  9

  KK4d

  PM2,5

  391,816

  262,685

  654,501

  462,348

  10

  KK5a

  CO (TCVN 5972:1995)

  128,162

  689,184

  817,345

  515,915

  11

  KK5b

  CO (TCVN 7725:2007)

  169,854

  0

  169,854

  139,277

  12

  KK5c

  CO (phương pháp phân tích so màu)

  151,904

  210,778

  362,683

  320,119

  13

  KK6

  NO2

  214,474

  304,874

  519,348

  471,005

  14

  KK7

  SO2

  142,350

  315,814

  458,164

  389,890

  15

  KK8

  O3

  169,933

  218,110

  388,043

  325,164

  16

  KK9

  Amoniac (NH3)

  171,694

  261,805

  433,499

  362,175

  17

  KK10

  Hydrosunfua (H2S)

  174,812

  290,983

  465,796

  394,471

  18

  KK11a

  Hơi axit (HCl)

  174,571

  301,349

  475,920

  446,860

  19

  KK11b

  Hơi axit (HF)

  174,571

  301,349

  475,920

  446,860

  20

  KK11c

  Hơi axit (HNO3)

  174,571

  301,349

  475,920

  446,860

  21

  KK11d

  Hơi axit (H2SO4)

  174,571

  301,349

  475,920

  446,860

  22

  KK11đ

  Hơi axit (HCN)

  174,571

  301,349

  475,920

  446,860

  23

  KK12a

  Benzen (C6H6)

  173,863

  671,232

  845,095

  502,440

  24

  KK12b

  Toluen (C6H5CH3)

  173,863

  671,232

  845,095

  502,440

  25

  KK12c

  Xylen (C6H4(CH3)2

  173,863

  671,232

  845,095

  502,440

  26

  KK12d

  Styren (C6H5CHCH2)

  173,863

  671,232

  845,095

  502,440

   

                                                                                                                         

   

  Phụ lục II

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG TIẾNG ỒN VÀ ĐỘ RUNG

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  ___________________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

   

  Tiếng ồn giao thông

   

   

   

   

  1

  TO1a

  Mức ồn trung bình (LAeq)

  87,602

  77,423

  165,025

  152,338

  2

  TO1b

  Mức ồn cực đại (LAmax)

  87,602

  77,423

  165,025

  152,338

  3

  TO2

  Cường độ dòng xe

  162,338

  103,130

  265,468

  264,679

   

  Tiếng ồn khu công nghiệp và đô thị

   

   

   

   

  4

  TO3a

  Mức ồn trung bình (LAeq)

  88,027

  78,320

  166,347

  153,493

  5

  TO3b

  Mức ồn cực đại (LAmax)

  88,027

  78,320

  166,347

  153,493

  6

  TO3c

  Mức ồn phân vị (LA50)

  88,027

  78,320

  166,347

  153,493

  7

  TO4

  Mức ồn theo tần số (dải Octa)

  117,306

  114,832

  232,139

  218,117

  8

  ĐR01

  Độ rung

  224,675

  80,316

  304,991

  293,095

   

   

   

   

   

  Phụ lục III

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT LỤC ĐỊA

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  _______________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  NM1a1

  Nhiệt độ nước (t0)

  86,255

  0

  86,255

  71,872

  2

  NM1a2

  pH

  97,355

  0

  97,355

  82,972

  3

  NM1b

  Thế oxy hoá khử (ORP)

  72,845

  0

  72,845

  58,462

  4

  NM2a

  Oxy hòa tan (DO)

  96,391

   

  96,391

  82,008

  5

  NM2b

  Độ đục

  136,483

  0

  136,483

  122,100

  6

  NM3a

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  84,901

  0

  84,901

  70,518

  7

  NM3b

  Độ dẫn điện (EC)

  84,901

  0

  84,901

  70,518

  8

  NM4

  Đo  đồng  thời  đa  chỉ  tiêu: Nhiệt độ, pH, DO, TDS; EC , Thế oxi hóa khử (ORP); Độ đục

  316,775

  0

  316,775

  278,236

  9

  NM5

  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

  39,679

  91,908

  131,587

  127,612

  10

  NM6a

  Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5)

  40,270

  135,686

  175,956

  166,212

  11

  NM6b

  Nhu cầu oxy hóa học (COD)

  48,660

  173,706

  222,366

  205,462

  12

  NM7a

  Amoni (N-NH4+)

  52,217

  129,911

  182,128

  172,367

  13

  NM7b

  Nitrit (NO2-)

  52,217

  152,705

  204,922

  194,008

  14

  NM7c

  Nitrat (NO3-)

  52,217

  139,324

  191,540

  180,626

  15

  NM7d

  Tổng P

  52,217

  201,484

  253,700

  236,981

  16

  NM7đ

  Tổng N

  52,217

  250,304

  302,922

  286,102

  17

  NM7e1

  Kim loại nặng Pb

  40,750

  381,421

  422,171

  382,176

  18

  NM7e2

  Kim loại nặng Cd

  40,750

  381,421

  422,171

  382,176

  19

  NM7g1

  Kim loại nặng As

  40,750

  334,549

  375,299

  331,060

  20

  NM7g2

  Kim loại nặng Hg

  40,750

  346,555

  387,305

  343,066

  21

  NM7h1

  Kim loại Fe

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  22

  NM7h2

  Kim loại Cu

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  23

  NM7h3

  Kim loại Zn

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  24

  NM7h4

  Kim loại Mn

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  25

  NM7h5

  Kim loại Cr

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  26

  NM7h6

  Kim loại Ni

  40,750

  237,503

  278,252

  238,198

  27

  NM7i

  Sulphat (SO42-)

  52,217

  199,735

  251,952

  238,219

  28

  NM7k

  Photphat (PO4 3-)

  52,217

  178,454

  230,671

  218,141

  29

  NM7l

  Clorua (Cl-)

  52,217

  121,722

  173,939

  161,704

  30

  NM7m

  Florua (F-)

  52,217

  174,708

  226,925

  211,662

  31

  NM7n

  Crom (VI)

  52,217

  161,790

  214,007

  197,522

  32

  NM8

  Tổng dầu, mỡ

  57,377

  424,829

  482,206

  442,950

  33

  NM9a1

  Coliform (TCVN 6187-1:2009)

  57,559

  331,074

  388,633

  362,617

  34

  NM9a2

  Coliform (TCVN 6187-2:2009)

  57,559

  292,880

  350,440

  324,424

  35

  NM9b1

  E.Coli (TCVN 6187-1:2009)

  57,559

  335,533

  393,092

  367,076

  36

  NM9b2

  E.Coli (TCVN 6187-2:2009)

  57,559

  297,340

  354,899

  328,883

  37

  NM10

  Tổng cacbon hữu cơ (TOC)

  73,832

  255,725

  329,557

  299,816

  38

  NM11

  Hóa chất BVTV nhóm Clo hữu cơ

  62,254

  1,041,828

  1,104,082

  1,029,503

  39

  NM12

  Hóa chất BVTV nhóm Photpho hữu cơ

  62,254

  1,041,029

  1,103,282

  1,028,704

  40

  NM13

  Xyanua (CN-)

  73,580

  376,063

  449,644

  416,447

  41

  NM14

  Chất hoạt động bề mặt

  78,120

  406,691

  484,811

  453,118

  42

  NM15

  Phenol

  78,120

  375,187

  453,307

  420,110

  43

  NM16

  Phân tích đồng thời các kim loại

  0

  448,181

  448,181

  405,404

   

   

  Phụ lục IV

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẤT

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  _______________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  Đ1a

  Cl-

  59,355

  203,880

  263,234

  212,402

  2

  Đ1b

  SO42-

  59,355

  230,501

  289,855

  231,533

  3

  Đ1c

  HCO3-

  59,355

  230,414

  289,769

  231,447

  4

  Đ1đ

  Tổng K2O

  59,355

  297,703

  357,058

  261,125

  5

  2Đ1h

  Tổng N

  59,355

  321,426

  380,781

  307,884

  6

  2Đ1k

  Tổng P

  59,355

  312,152

  371,507

  298,611

  7

  Đ1m

  Tổng các bon hữu cơ

  59,355

  491,980

  551,335

  497,359

  8

  Đ2a

  Ca2+

  59,299

  274,196

  333,494

  280,649

  9

  Đ2b

  Mg2+

  59,299

  273,259

  332,557

  279,712

  10

  2Đ2c

  K+

  59,299

  340,769

  400,067

  293,574

  11

  2Đ2d

  Na+

  59,299

  340,769

  400,067

  293,574

  12

  Đ2đ

  Al3+

  59,299

  273,550

  332,848

  280,003

  13

  Đ2e

  Fe3+

  59,299

  200,337

  259,636

  213,949

  14

  Đ2g

  Mn2+

  59,299

  226,346

  285,645

  228,082

  15

  Đ2h1

  Pb

  59,299

  401,123

  460,421

  388,605

  16

  Đ2h2

  Cd

  59,299

  401,123

  460,421

  388,605

  17

  Đ2k1

  Kim loại nặng (As)

  59,299

  498,467

  557,766

  418,298

  18

  Đ2k2

  Kim loại nặng (Hg)

  59,299

  493,461

  552,759

  413,291

  19

  Đ2l1

  Kim loại  (Fe)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  20

  Đ2l2

  Kim loại  (Cu)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  21

  Đ2l3

  Kim loại  (Mn)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  22

  Đ2l4

  Kim loại  (Zn)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  23

  Đ2l5

  Kim loại  (Cr)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  24

  Đ2l6

  Kim loại (Ni)

  59,299

  352,690

  411,988

  340,172

  25

  Đ3a

  Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  85,387

  1,182,298

  1,267,685

  1,124,767

  26

  Đ3b

  Thuốc BVTV nhóm photpho hữu cơ

  85,370

  1,133,610

  1,218,980

  1,076,062

  27

  Đ4

  Thuốc BVTV nhóm Pyrethroid

  85,370

  1,190,749

  1,276,119

  1,133,556

  28

  Đ5

  PCBs

  85,370

  1,732,706

  1,818,075

  1,675,513

  29

  Đ6

  Phân tích đồng thời các kim loại

  0

  882,087

  882,087

  846,964

   

   

   

  Phụ lục V

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  __________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  NN1a

  Nhiệt độ

  70,306

  0

  70,306

  61,390

  2

  NN1b

  pH

  77,232

  0

  77,232

  68,316

  3

  NN2

  Oxy hòa tan (DO)

  113,480

  0

  113,480

  104,564

  4

  NN3a

  Độ đục

  94,675

  0

  94,675

  85,759

  5

  NN3b

  Độ dẫn điện (EC)

  93,433

  0

  93,433

  84,517

  6

  NN3c

  Thế Ôxy hóa khử (ORP)

  101,142

  0

  101,142

  92,226

  7

  NN3d

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  93,171

  0

  93,171

  84,255

  8

  NN4

  Lấy mẫu, phân tích đồng thời: Nhiệt độ, pH, Oxy hòa tan (DO), Độ đục, Độ dẫn điện (EC), Thế Oxy hóa khử (ORP),Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  367,378

  0

  367,378

  358,462

  9

  NN5a

  Chất rắn lơ lửng (SS)

  62,299

  115,231

  177,530

  168,589

  10

  NN5b

  Chất rắn tổng số (TS)

  61,166

  113,407

  174,573

  165,632

  11

  NN6

  Độ cứng tổng số theo CaCO3

  62,299

  159,266

  221,565

  210,280

  12

  NN7a

  Chỉ số Permanganat

  59,852

  175,171

  235,023

  214,182

  13

  NN7b

  Nitơ amôn (NH4+)

  59,852

  154,972

  214,824

  197,664

  14

  NN7c

  Nitrite (NO2-)

  64,390

  433,480

  497,870

  479,095

  15

  NN7d

  Nitrate (NO3-)

  64,390

  183,765

  248,155

  230,995

  16

  NN7đ

  Sulphat (SO42-)

  64,390

  176,812

  241,202

  227,992

  17

  NN7e

  Florua (F-)

  64,390

  218,445

  282,835

  265,675

  18

  NN7f

  Photphat (PO43-)

  64,390

  170,727

  235,118

  216,480

  19

  NN7g

  Oxyt Silic (SiO3)

  64,390

  154,961

  219,351

  202,991

  20

  NN7h

  Tổng N

  64,390

  248,554

  312,944

  288,648

  21

  NN7i

  Crom (Cr6+)

  64,390

  181,048

  245,438

  228,278

  22

  NN7k

  Tổng P

  64,390

  244,027

  308,417

  284,120

  23

  NN7l

  Clorua (Cl-)

  64,390

  173,517

  237,907

  226,761

  24

  NN7m1

  Kim loại nặng Pb

  64,390

  540,022

  604,412

  527,241

  25

  NN7m2

  Kim loại nặng Cd

  64,390

  944,097

  1,008,487

  931,316

  26

  NN7n1

  Kim loại nặng As

  64,390

  688,706

  753,096

  585,410

  27

  NN7n2

  Kim loại nặng Se

  64,390

  688,706

  753,096

  585,410

  28

  NN7n3

  Kim loại nặng Hg

  64,390

  676,643

  741,033

  573,347

  29

  NN7o

  Sulfua

  64,390

  182,761

  247,151

  229,991

  30

  NN7p1

  Kim loại Fe

  64,390

  419,189

  483,579

  406,408

  31

  NN7p2

  Kim loại Cu

  64,390

  418,969

  483,359

  406,188

  32

  NN7p3

  Kim loại Zn

  64,390

  419,189

  483,579

  406,408

  33

  NN7p4

  Kim loại Mn

  64,390

  420,026

  484,416

  407,246

  34

  NN7p5

  Kim loại Cr

  64,390

  418,544

  482,934

  405,763

  35

  NN7p6

  Kim loại Ni

  64,390

  418,544

  482,934

  405,763

  36

  NN8

  Cyanua (CN-)

  64,390

  563,743

  628,133

  566,227

  37

  NN9a1

  Coliform (TCVN 6187-1:2009)

  67,076

  493,457

  560,532

  535,865

  38

  NN9a2

  Coliform (TCVN 6187-2:2009)

  67,076

  440,311

  507,387

  482,719

  39

  NN9b1

  E.coli (TCVN 6187-1:2009)

  67,076

  493,457

  560,532

  535,865

  40

  NN9b2

  E.coli (TCVN 6187-1:2009)

  67,076

  440,311

  507,387

  482,719

  41

  NN10

  Thuốc BVTV nhóm Clo hữu cơ

  70,273

  1,417,338

  1,487,611

  1,353,237

  42

  NN11

  Thuốc BVTV nhóm Phot pho hữu cơ

  68,930

  1,417,579

  1,486,509

  1,353,478

  43

  NN12

  Phenol

  64,390

  442,303

  506,693

  482,397

  44

  NN13

  Phân tích đồng thời các kim loại

  0

  998,793

  998,793

  922,859

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục VI

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC MƯA

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  __________________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  1MA1a

  Nhiệt độ

  65,674

  0

  65,674

  58,940

  2

  1MA1b

  pH

  65,674

  0

  65,674

  58,940

  3

  1MA2a

  Độ dẫn điện (EC)

  71,302

  0

  71,302

  64,568

  4

  1MA2b

  Thế oxi hoá khử (ORP)

  66,769

  0

  66,769

  60,034

  5

  1MA2c

  Độ đục

  113,693

  0

  113,693

  106,959

  6

  1MA2d

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  67,114

  0

  67,114

  60,380

  7

  1MA2đ

  Hàm lượng ôxy hòa tan (DO)

  66,769

  0

  66,769

  60,034

  8

  2MA4a

  Clorua (Cl-)

  47,546

  263,828

  311,374

  257,688

  9

  2MA4b

  Florua (F-)

  47,546

  332,336

  379,882

  318,412

  10

  2MA4c

  Nitrit (NO2-)

  47,546

  534,424

  581,970

  512,736

  11

  2MA4d

  Nitrat (NO3-)

  47,546

  241,041

  288,587

  219,353

  12

  2MA4e

  Sulphat (SO42-)

  47,546

  298,790

  346,335

  276,725

  13

  2MA4f

  Crom (VI) (Cr6+)

  47,546

  288,863

  336,409

  266,799

  14

  2MA5a

  Na+

  47,546

  376,972

  424,518

  314,643

  15

  2MA5b

  NH4+

  47,546

  267,859

  315,405

  205,530

  16

  2MA5c

  K+

  47,546

  240,034

  287,580

  265,266

  17

  2MA5d

  Mg2+

  47,546

  267,569

  315,115

  258,327

  18

  2MA5e

  Ca2+

  47,546

  269,050

  316,596

  259,808

  19

  2MA5f1

  Kim loại nặng (Pb)

  47,546

  497,992

  545,538

  471,099

  20

  2MA5f2

  Kim loại nặng (Cd)

  47,546

  497,992

  545,538

  471,099

  21

  2MA5g1

  Kim loại nặng (As)

  47,546

  520,786

  568,331

  430,532

  22

  2MA5g2

  Kim loại nặng (Hg)

  47,546

  520,786

  568,331

  430,532

  23

  2MA5h1

  Kim loại (Fe)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  24

  2MA5h2

  Kim loại (Cu)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  25

  2MA5h3

  Kim loại (Zn)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  26

  2MA5h4

  Kim loại (Cr)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  27

  2MA5h5

  Kim loại (Mn)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  28

  2MA5h6

  Kim loại (Ni)

  47,546

  307,805

  355,351

  280,912

  29

  2MA6a

  Phân tich đồng thời các Kim loại

  0

  866,342

  866,342

  827,215

  30

  2MA6b

  Phân tích đồng thời các anion: Cl-, F-.NO2-, NO3-,SO42-

  0

  595,670

  595,670

  524,980

   

   

   

   

   

  Phụ lục VII

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KHÍ THẢI

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  ________________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  a

  Các thông số khí tượng

   

   

   

   

  1

  1KT1a

  Nhiệt độ

   

   

  82,261

  79,859

  2

  1KT1b

  Độ ẩm

   

   

  82,261

  79,859

  3

  1KT2a

  Vận tốc gió

   

   

  82,261

  79,859

  4

  1KT2b

  Hướng gió

   

   

  82,261

  79,859

  5

  1KT3

  Áp suất khí quyển

   

   

  84,428

  79,858

  b

  Các thông số khí thải

   

   

   

   

  b1

  Các thông số đo tại hiện trường

   

   

   

   

  6

  1KT4

  Nhiệt độ

   

   

  241,637

  186,336

  7

  1KT5

  Vận tốc

   

   

  302,145

  230,256

  8

  1KT6

  Hàm ẩm

   

   

  198,937

  140,945

  9

  1KT7

  Khối lượng mol phân tử khí khô

   

   

  207,435

  144,613

  10

  1KT8

  Áp suất khí thải

   

   

  153,823

  149,254

  11

  1KT9a

  Khí oxy (O2)

   

   

  310,265

  254,003

  12

  1KT9b

  Khí CO

   

   

  592,716

  536,455

  13

  1KT9c

  Khí NO

   

   

  539,995

  483,733

  14

  1KT9d

  Khí Nitơ dioxit (NO2)

   

   

  483,541

  427,280

  15

  1KT9đ

  Khí Lưu huỳnh dioxit (SO2)

   

   

  1,105,593

  1,049,332

  b2

  Các đặc tính nguồn thải

   

   

   

   

  16

  1KT15a

  Chiều cao nguồn thải

  235,327

   

  235,327

  233,519

  17

  1KT15b

  Đường kính trong miệng ống khói

  235,327

   

  235,327

  233,519

  18

  1KT16

  Lưu lượng khí thải

  393,214

   

  393,214

  318,940

  19

  KT9e

  Khí NOx

  357,702

  304,898

  662,600

  600,631

  20

  KT9f

  Khí SO2

  276,078

  448,829

  724,907

  662,938

  21

  KT9g

  Khí CO

  260,374

  219,671

  480,045

  418,076

  22

  KT10a

  Bụi tổng số (TSP)

  1,269,235

  260,655

  1,529,891

  1,478,038

  23

  KT10b

  Bụi PM10

  1,269,235

  260,655

  1,529,891

  1,478,038

  24

  KT11a

  HCl

  386,694

  745,057

  1,131,751

  752,081

  25

  KT11a

  HF

  386,694

  490,153

  876,846

  752,081

  26

  KT11c

  H2SO4

  386,694

  490,153

  876,846

  752,081

  27

  KT12a1

  Kim loại Pb

  477,845

  757,800

  1,235,645

  790,491

  28

  KT12a2

  Kim loại Cd

  477,845

  757,800

  1,235,645

  790,491

  29

  KT12b1

  Kim loại As

  477,845

  972,913

  1,450,758

  875,697

  30

  KT12b2

  Kim loại Sb

  477,845

  972,913

  1,450,758

  875,697

  31

  KT12b3

  Kim loại Se

  477,845

  972,913

  1,450,758

  875,697

  32

  KT12b4

  Kim loại Hg

  477,845

  972,913

  1,450,758

  875,697

  33

  KT12c1

  Kim loại  Cu

  477,845

  615,572

  1,093,417

  681,651

  34

  KT12c2

  Kim loại  Cr

  477,845

  615,572

  1,093,417

  681,651

  35

  KT12c3

  Kim loại  Mn

  477,845

  615,572

  1,093,417

  681,651

  36

  KT12c4

  Kim loại  Zn

  477,845

  615,572

  1,093,417

  681,651

  37

  KT12c5

  Kim loại  Ni

  477,845

  615,572

  1,093,417

  681,651

  38

  KT12d

  Hg (Method 30B)

  620,127

  642,835

  1,262,962

  817,808

  39

  KT13a

  Hợp chất hữu cơ

  564,783

  1,049,432

  1,614,216

  867,360

   

  40

   

  KT13b

  Tổng các  hợp chất hữu cơ không bao gồm Metan (TGNMO)

   

  537,551

   

  1,049,432

   

  1,586,984

   

  840,128

  41

  KT14

  Phân tích đồng thời các kim loại (trừ Hg)

  0

  1,264,869

  1,264,869

  880,741

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục VIII

  ĐƠN GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI

  (Kèm theo Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

  ____________________________

   

  STT

  Ký hiệu

  Thông số

  Ngoài hiện trường (đồng)

  Trong phòng thí nghiệm (đồng)

  Tổng cộng (đã khấu hao) (đồng)

  Tổng cộng (chưa khấu hao (đồng)

  1

  1NT1

  Nhiệt độ

  77,514

   

  77,514

  75,196

  2

  1NT2

  pH

  88,679

   

  88,679

  86,361

  3

  1NT3

  Vận tốc

  58,559

   

  58,559

  56,898

  4

  1NT4a

  Tổng chất rắn hòa tan (TDS)

  85,319

   

  85,319

  83,658

  5

  1NT4b

  Độ màu

  85,319

   

  85,319

  83,658

  6

  1NT5a

  Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD5

  52,841

  152,009

  204,850

  197,173

  7

  1NT5b

  Nhu cầu oxy hoá học (COD)

  54,090

  205,663

  259,753

  239,684

  8

  1NT6

  Chất rắn lơ lửng (SS)

  51,876

  137,889

  189,765

  181,596

  9

  1NT7a1

  Coliform (TCVN 6187-1:2009)

  58,557

  633,630

  692,187

  669,492

  10

  1NTa2

  Coliform (TCVN 6187-2:2009)

  58,557

  580,474

  639,031

  616,336

  11

  1NT7b1

  E.Coli  (TCVN 6187-1: 2009)

  63,096

  633,630

  696,726

  674,031

  12

  1NT7b2

  E.Coli  (TCVN 6187-2: 2009)

  63,096

  580,474

  643,570

  620,875

  13

  1NT8

  Tổng dầu, mỡ khoáng

  63,373

  496,112

  559,485

  546,829

  14

  1NT9

  Cyanua (CN-)

  76,500

  441,346

  517,846

  499,980

  15

  1NT10a

  Tổng P

  60,456

  245,999

  306,455

  282,930

  16

  1NT10b

  Tổng N

  60,456

  251,076

  311,532

  288,695

  17

  1NT10c

  Nitơ amôn (NH4+)

  60,456

  161,106

  221,562

  204,712

  18

  1NT10d

  Sunlfua (S2-)

  60,456

  175,781

  236,237

  218,371

  19

  1NT10đ

  Crom (VI)

  60,456

  200,734

  261,189

  244,340

  20

  1NT10e

  Nitrate (NO3-)

  60,456

  481,307

  541,763

  523,760

  21

  1NT10f

  Sulphat (SO42-)

  60,456

  199,485

  259,941

  247,502

  22

  1NT10g

  Photphat (PO43-)

  60,456

  188,996

  249,452

  231,587

  23

  1NT10h

  Florua (F-)

  60,456

  288,625

  349,081

  331,216

  24

  1NT10i

  Clorua (Cl-)

  60,456

  152,048

  212,504

  202,128

  25

  1NT10j

  Clo dư (Cl2)

  60,456

  287,359

  347,815

  336,316

  26

  1NT10k1

  Kim loại nặng (Pb)

  60,456

  482,309

  542,765

  473,089

  27

  1NT10k2

  Kim loại nặng (Cd)

  60,456

  482,309

  542,765

  473,089

  28

  1NT10l1

  Kim loại nặng (As)

  60,456

  490,172

  550,628

  414,710

  29

  1NT10l2

  Kim loại nặng (Hg)

  60,456

  469,625

  530,081

  394,163

  30

  1NT10m1

  Kim loại  (Cu)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  31

  1NT10m2

  Kim loại (Zn)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  32

  1NT10m3

  Kim loại (Mn)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  33

  1NT10m4

  Kim loại (Fe)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  34

  1NT10m5

  Kim loại (Cr)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  35

  1NT10m6

  Kim loại (Ni)

  60,456

  331,012

  391,468

  318,910

  36

  1NT11

  Phenol

  58,570

  419,974

  478,544

  460,679

  37

  1NT12

  Chất hoạt động bề mặt

  58,570

  393,628

  452,198

  434,333

  38

  1NT13a

  HCBVTV clo hữu cơ

  63,098

  1,185,941

  1,249,039

  1,108,617

  39

  1NT13b

  HCBVTV phot pho hữu cơ

  63,098

  959,007

  1,022,105

  1,020,977

  40

  1NT13c

  PCBs

  63,098

  959,007

  1,022,105

  1,020,977

  41

  2NT14

  Phân tích đồng thời các kim loại (giá tính cho 01 mẫu)

  0

  927,682

  927,682

  889,012

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 14/11/2013 Hiệu lực: 01/01/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 149/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
  Ban hành: 11/11/2016 Hiệu lực: 01/01/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Thông tư 20/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
  Ban hành: 08/08/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 31/10/2017 Hiệu lực: 15/12/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 47/2019/QH14
  Ban hành: 22/11/2019 Hiệu lực: 01/07/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 1057/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Bảng đơn giá quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
  Ban hành: 18/05/2015 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 39/2020/QĐ-UBND đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường tỉnh Tây Ninh

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
  Số hiệu:39/2020/QĐ-UBND
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:08/10/2020
  Hiệu lực:18/10/2020
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trần Văn Chiến
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X