hieuluat

Quyết định 410/QĐ-BTNMT triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 410/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 02/02/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 02/02/2018 Tình trạng hiệu lực: Đã sửa đổi
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Tài chính-Ngân hàng
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 410/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  --------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

  Căn cứ Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 2;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Thứ
  trưng;
  - Lưu VT, KHTC.Ha.40.

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Hồng Hà

   

   

  KẾ HOẠCH

  TRIỂN KHAI THỰC HỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai với những nội dung chủ yếu sau:

  I. MỤC TIÊU

  Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh Mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1990/QĐ-TTg).

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Thực hiện quán triệt, phổ biến Quyết định số 1990/QĐ-TTg nhằm tạo sự thống nhất và triển khai đồng bộ các nội dung của Kế hoạch này tại các đơn vị thuộc Bộ.

  2. Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.

  3. Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020.

  4. Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ.

  5. Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  6. Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ theo lộ trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các lĩnh vực.

  7. Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  8. Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  9. Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  (Nội dung, sản phẩm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời hạn hoàn thành quy định cụ thể tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Căn cứ nội dung kế hoạch được ban hành, các đơn vị được giao làm đầu mối tổ chức thực hiện các nội dung theo Phụ lục đính kèm chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Định kỳ hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) gửi báo cáo tiến độ thực hiện về Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

  2. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các Vụ: Khoa học và công nghệ, Tổ chức cán bộ, Pháp chế đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch.

  3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị cần kịp thời gửi báo cáo về Bộ để tổng hợp, hướng dẫn./.

   

  PHỤ LỤC

  KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1990/QĐ-TTG NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NSNN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 410/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  TT

  Nội dung công việc

  Sản phẩm hoàn thành

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian thực hiện

  Ghi chú

  I

  Tổ chức phổ biến và quán triệt thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-TTg

   

   

   

   

   

  1

  Phổ biến, quán triệt thực hiện đối với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ

  Lồng ghép là một nội dung trong Hội nghị giao ban công tác của Bộ năm 2018

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ, và các đơn vị trực thuộc Bộ

  Quý I, năm 2018

   

  2

  Tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ

  Là một trong những nội dung của Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của các đơn vị

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Các bộ phận trực thuộc đơn vị

  Quý I, năm 2018

   

  II

  Rà soát, đánh giá, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

  Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  Năm 2018

   

  III

  Giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ giai đoạn 2018 - 2020

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc Bộ

  Quý I, năm 2018

  Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

  IV

  Bổ sung, Điều chỉnh tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực qun lý của Bộ.

   

   

   

   

   

  1

  Rà soát, đánh giá nhm đề xuất ban hành mới hoặc sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ

  Báo cáo rà soát

  Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

  Các Vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính, Pháp chế

  Quý I, năm 2018

   

  2

  Ban hành Chương trình xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2018-2020

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

  Quý I, năm 2018

   

  3

  Ban hành Quyết định Điều chỉnh Chương trình xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật của Bộ giai đoạn 2016-2020

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ

  Quý I, năm 2018

  Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3279/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015

  3

  Triển khai rà soát, ban hành mới hoặc sửa đổi định mức kinh tế - kỹ thuật theo từng lĩnh vực

  Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế

  2018-2020

  Theo Chương trình của Bộ

  V

  Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chí, chỉ sđánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

   

   

   

   

   

  1

  Rà soát, đề xuất ban hành các tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

  Báo cáo rà soát, đề xuất

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị trực thuộc Bộ

  Quý I/2018

  Đã ban hành 04 Thông tư, đang trình ban hành 01 Thông tư tiêu chí, chất lượng dịch vụ sự nghiệp

  2

  Ban hành các Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ

  Các Thông tư của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ

  2018-2020

   

  VI

  Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ

   

   

   

   

   

  1

  Rà soát giá đầu vào của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và máy móc thiết bị chủ yếu

  Báo cáo rà soát

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

  Quý I, năm 2018

   

  2

  Rà soát, chỉnh sửa trình và ban hành các Bộ đơn giá các lĩnh vực

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

  Các Vụ: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức cán bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

  Q II các năm: 2018, 2019, 2020

  Sau khi có ý kiến thẩm định của BTC

  3

  Xây dựng mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

  Bộ đơn giá

  Các Tổng cục, Cục QLNN các lĩnh vực

  Cục CNTT và Dữ liệu TNMT

  2018-2020

  Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

  4

  Thẩm định, trình ban hành mới các đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật được ban hành mới

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Cục CNTT và Dữ liệu TNMT và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

  2018-2020

  Theo lộ trình ban hành định mức KTKT của các lĩnh vực

  VII

  Sửa đổi Quy chế về đấu thầu, đt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định của Bộ trưởng sa đổi Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của Bộ TNMT

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ

  Quý II năm 2018

  Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định

  VIII

  Quy định cơ chế giám sát, đánh giá, kim định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT

  Vụ Kế hoạch - Tài chính

  Các Vụ: Tổ chức cán bộ, Khoa học và Công nghệ, Pháp chế; Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

  2018-2020

   

  IX

  Nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

   

   

   

   

   

  1

  Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực qun trị của đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

  Lớp đào tạo, tập huấn

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trường Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan

  2018-2020

   

  2

  Ban hành Thông tư hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập

  Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Vụ Tổ chức cán bộ

  Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan

  Năm 2018

   

   

   

                                                                      

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
  Ban hành: 14/02/2015 Hiệu lực: 06/04/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Quyết định 1990/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 11/12/2017 Hiệu lực: 11/12/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Quyết định 2214/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định 410/QĐ-BTNMT ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 30/08/2019 Hiệu lực: 30/08/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 410/QĐ-BTNMT triển khai thực hiện Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 410/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 02/02/2018
  Hiệu lực: 02/02/2018
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường, Tài chính-Ngân hàng
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Đã sửa đổi
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới