hieuluat

Thông tư 02/2020/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:02/2020/TT-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành:29/04/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/06/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  _____________

  Số: 02/2020/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

  ________________

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Đắk Nông;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

  - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  _____________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2020/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  _________________

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Đắk Nông.

  2. Danh mục địa danh tỉnh Đắk Nông được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố và các huyện, trong đó:

  a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

  b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư; “SV” là nhóm địa danh sơn văn; “TV” là nhóm địa danh thủy văn; “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

  c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. là chữ viết tắt của “xã” ; P. là chữ viết tắt của “phường”; TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

  d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”; TX. là chữ viết tắt của “thị xã”; Q. là chữ viết tắt của “quận”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

  đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

  e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000; 1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

   

   

  Phần II. DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH ĐẮK NÔNG

   

  Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

  STT

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Trang

  1

  Thành phố Gia Nghĩa

  3

  2

  Huyện Cư Jút

  9

  3

  Huyện Đắk Glong

  17

  4

  Huyện Đắk Mil

  27

  5

  Huyện Đắk R’Lấp

  38

  6

  Huyện Đắk Song

  47

  7

  Huyện Krông Nô

  56

  8

  Huyện Tuy Đức

  66

   
   

  Địa danh

  Nhóm đối

  tượng

  Tên ĐVHC cấp xã

  Tên ĐVHC cấp huyện

  Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng

  Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình

  Toạ độ trung tâm

  Toạ độ điểm đầu

  Toạ độ điểm cuối

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  Vĩ độ

  (độ, phút, giây)

  Kinh độ

  (độ, phút, giây)

  Tổ dân phố 1

  DC

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 33''

  107°41' 37'

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 2

  DC

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 14''

  107°41'42''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 3

  DC

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 06''

  107°42' 51''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 4

  DC

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 10''

  107°42' 14''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 5

  DC

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 29''

  107°43' 06''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  cầu Bà Thống

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 29''

  107°41' 33''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  cầu Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 17''

  107°41' 11''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đường 23 Tháng 3

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 00' 19''

  107° 40' 22''

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  D-48-96-C-d; C-48-12-A-b

  đường Hùng Vương

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  11° 58' 08''

  107° 42' 02''

  C-48-12-A-b

  đường Trần Phú

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  12° 01' 20''

  107° 44' 12''

  D-48-96-C-d; C-48-12-A-b

  Quốc lộ 28

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 47' 41''

  107° 58' 44''

  12° 35' 18''

  107° 53' 32''

  D-48-96-C-d

  trại giam Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 35''

  107° 43' 01''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đồi Đức Mẹ

  SV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 47''

  107° 42' 26''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đồi Hố Bom

  SV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 51''

  107° 43' 20''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đập Hố Bom

  TV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 55''

  107° 43' 14''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đập Rầy Mới

  TV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 40''

  107° 42' 32''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  hồ Trung Tâm

  TV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 08''

  107° 41' 29''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Nông

  TV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 11' 49''

  107° 38' 29''

  11° 56' 43''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Nur

  TV

  P. Nghĩa Đức

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 07' 25''

  107° 45' 34''

  12° 01' 24''

  107° 43' 30''

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 1

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 07''

  107° 41' 03''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 2

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 39''

  107° 40' 44''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 3

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 19''

  107° 40' 38''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 4

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 56''

  107° 40' 13''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 5

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 40''

  107° 39' 56''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 6

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 46''

  107° 39' 45''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 7

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 39''

  107° 39' 21''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 8

  DC

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 33''

  107° 38' 40''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk R'Tih 2

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 37''

  107° 38' 39''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Tổ dân phố 7

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 32''

  107° 39' 22''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Tổ dân phố 8

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 50''

  107° 38' 40'

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 508

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 44''

  107° 39' 59''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đường Nguyễn Tất Thành

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 01' 35''

  107° 41' 06''

  11° 59' 02''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d;

  C-48-12-A-b

  đường tránh Gia Nghĩa

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 48''

  107° 40' 54''

  11° 58' 13''

  107° 41' 55''

  D-48-96-C-d;

  C-48-12-A-b

  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 36' 51''

  107° 55' 39''

  11° 54' 48''

  107° 23' 03''

  D-48-96-C-d

  Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

  KX

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 46''

  107° 38' 50''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cửa xả Bậc Trên

  TV

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 43''

  107° 38' 21''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Đại La

  TV

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 36''

  107° 41' 00''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  hồ Thủy điện Đắk R'Tih

  TV

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 47''

  107° 38' 20''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  suối Đắk R'Tih

  TV

  P. Nghĩa Phú

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 04' 40''

  107° 29' 00''

  11° 53' 16''

  107° 39' 37''

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 1

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 09''

  107° 40' 51''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 2

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 33''

  107° 40' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 3

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 13''

  107° 40' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 4

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 39''

  107° 39' 34''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 5

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 46''

  107° 40' 07''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 6

  DC

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 03''

  107° 39' 33''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 17''

  107° 41' 11''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Công ty Chè Olam

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 16''

  107° 40' 16''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'Tih

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 50''

  107° 39' 52''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  đường 23 Tháng 3

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 00' 19''

  107° 40' 22''

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  D-48-96-C-d

  đường Nguyễn Tất Thành

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 01' 35''

  107° 41' 06''

  11° 59' 02''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d;

  C-48-12-A-b

  đường tránh Gia Nghĩa

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 48''

  107° 40' 54''

  11° 58' 13''

  107° 41' 55''

  C-48-12-A-b

  Nhà máy Thủy điện Đắk

  R'Tih

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 56' 55''

  107° 39' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 36' 51''

  107° 55' 39''

  11° 54' 48''

  107° 23' 03''

  C-48-12-A-b

  tịnh xá Ngọc Thiền

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 05''

  107° 40' 40''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Trường Trung cấp nghề Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 04''

  107° 39' 34''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Thủy điện Đắk R'Tih

  TV

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 47''

  107° 38' 20''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Mung

  TV

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 58' 36''

  107° 42' 06''

  11° 56' 22''

  107° 39' 27''

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Nông

  TV

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 11' 49''

  107° 38' 29''

  11° 56' 43''

  107° 39' 27''

  C-48-12-A-b;

  D-48-96-C-d

  suối Đắk R'Tih

  TV

  P. Nghĩa Tân

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 04' 40''

  107° 29' 00''

  11° 53' 16''

  107° 39' 37''

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 1

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 16''

  107° 40' 51''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 2

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 22''

  107° 40' 54''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 3

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 38''

  107° 40' 42''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 4

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 47''

  107° 40' 58''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 5

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 54''

  107° 41' 13''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 6

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 45''

  107° 41' 19''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 7

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 08''

  107° 41' 11''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 8

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 20''

  107° 41' 10''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 9

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 30''

  107° 41' 10''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 10

  DC

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 20''

  107° 40' 32''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  cầu Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 17''

  107° 41' 11''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  chùa Pháp Hoa

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 40''

  107° 41' 01''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đường 23 Tháng 3

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 00' 19''

  107° 40' 22''

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  D-48-96-C-d

  đường Nguyễn Tất Thành

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 01' 35''

  107° 41' 06''

  11° 59' 02''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d

  đường Tôn Đức Thắng

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 01' 35''

  107° 41' 08''

  12° 00' 42''

  107° 41' 00''

  D-48-96-C-d

  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

  KX

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 36' 51''

  107° 55' 39''

  11° 54' 48''

  107° 23' 03''

  D-48-96-C-d

  hồ Thiên Nga

  TV

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 13''

  107° 40' 44''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  hồ Trung Tâm

  TV

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 08''

  107° 41' 29''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Nông

  TV

  P. Nghĩa Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 11' 49''

  107° 38' 29''

  11° 56' 43''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d

  Tổ dân phố 1

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 10''

  107° 41' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 2

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 58''

  107° 41' 05'

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 3

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 01''

  107° 41' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 4

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 26''

  107° 42' 05''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 5

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 49''

  107° 42' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Tổ dân phố 6

  DC

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 01''

  107° 41' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 12''

  107° 41' 55''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Mul

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 08''

  107° 42' 02''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 17''

  107° 41' 11''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đường 23 Tháng 3

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 00' 19''

  107° 40' 22''

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  D-48-96-C-d

  đường Hùng Vương

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 59' 53''

  107° 42' 13''

  11° 58' 08''

  107° 42' 02''

  C-48-12-A-b

  đường tránh Gia Nghĩa

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 48''

  107° 40' 54''

  11° 58' 13''

  107° 41' 55''

  C-48-12-A-b

  nghĩa trang Đồi Pháo

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 02''

  107° 41' 01''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Quốc lộ 28

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 47' 41''

  107° 58' 44''

  12° 35' 18''

  107° 53' 32''

  C-48-12-A-b

  Tỉnh ủy tỉnh Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 59''

  107° 41' 20''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Trường Cao đằng cộng đồng tỉnh Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 55''

  107° 41' 29''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Trường Chính trị tỉnh Đắk Nông

  KX

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 47''

  107° 41' 29''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Mật Trận

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 50''

  107° 41' 15''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Nội Trú

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 32''

  107° 41' 55''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Sình Ba

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 50''

  107° 41' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Thủy Lợi Tổ dân phố 5

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 56''

  107° 41' 55''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Thủy Lợi Tổ dân phố 6

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 22''

  107° 41' 39''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Mung

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 58' 36''

  107° 42' 06''

  11° 56' 22''

  107° 39' 27''

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Nông

  TV

  P. Nghĩa Trung

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 11' 49''

  107° 38' 29''

  11° 56' 43''

  107° 39' 27''

  C-48-12-A-b;

  D-48-96-C-d

  tổ dân phố Nghĩa Hoà

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 03' 02''

  107° 41' 14''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  tổ dân phố Nghĩa Lợi

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 06' 34''

  107° 45' 21''

   

   

   

   

  D-48-96-D-c

  tổ dân phố Nghĩa Thắng

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 05' 19''

  107° 45' 10''

   

   

   

   

  D-48-96-D-c

  tổ dân phố Nghĩa Tín

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 42''

  107° 41' 02''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  tổ dân phố Tân Lập

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 51''

  107° 40' 52'

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  tổ dân phố Tân Thịnh

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 03' 18''

  107° 40' 45''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  tổ dân phố Tân Tiến

  DC

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 25''

  107° 40' 18''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đường Nguyễn Tất Thành

  KX

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 01' 35''

  107° 41' 06''

  11° 59' 02''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d

  đường tránh Gia Nghĩa

  KX

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 48''

  107° 40' 54''

  11° 58' 13''

  107° 41' 55''

  D-48-96-C-C

  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

  KX

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 36' 51''

  107° 55' 39''

  11° 54' 48''

  107° 23' 03''

  D-48-96-C-d

  dãy núi Yôk Hang Ni Ong

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 07' 12''

  107° 43' 55''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Đỉnh 870,5

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 06' 17''

  107° 43' 21''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  đồi Bnom Chérian

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 04' 47''

  107° 45' 36''

   

   

   

   

  D-48-96-D-C

  đồi Hố Bom

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 51''

  107° 43' 20''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  núi Dốc Trắng

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 03' 27''

  107° 41' 38''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  núi Ông Tâm

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 08''

  107° 41' 49''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  núi Ông Trợ

  SV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 55''

  107° 42' 14''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  hồ Tân Thanh (Đỉa)

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 21''

  107° 40' 56''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  Hồ Xanh

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

  12° 02' 13''

  107° 42' 48''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Krig

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 07' 32''

  107° 45' 05''

  12° 02' 30''

  107° 41' 26''

  D-48-96-D-C;

  D-48-96-C-d;

  D-48-96-D-a

  suối Đắk Lung

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 06' 45''

  107° 43' 50''

  12° 02' 36''

  107° 42' 39''

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Nang

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 07' 47''

  107° 43' 03''

  12° 02' 59''

  107° 41' 07''

  D-48-96-C-d

  suối Đắk Nông

  TV

  P. Quảng Thành

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 11' 49''

  107° 38' 29''

  11° 56' 43''

  107° 39' 27''

  D-48-96-C-d

  bon Bu Sop

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 22''

  107° 43' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  bon N'Jriêng

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 24''

  107° 43' 41''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  bon Phai Kol Pru Đăng

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 28''

  107° 42' 24''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  bon S'Re Ú

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 56' 27''

  107° 45' 22''

   

   

   

   

  C-48-12-B-a

  bon Ting Wel Đơm

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 58''

  107° 43' 37''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Cây Xoài

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 55' 32''

  107° 39' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Đắk Tân

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 23''

  107° 44' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Đồng Tiến

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 23''

  107° 42' 19''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Nam Rạ

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 22''

  107° 43' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Nghĩa Hoà

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 07''

  107° 43' 13

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Nghĩa Thuận

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 15''

  107° 42' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  thôn Phú Xuân

  DC

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 56' 20''

  107° 44' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Đô

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 55' 45''

  107° 45' 03''

   

   

   

   

  C-48-12-B-a

  cầu Đắk Mul

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 08''

  107° 42' 02''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Nia 1

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 30''

  107° 43' 18''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  cầu Đắk Ning

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 07''

  107° 43' 50''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  chùa Phước Điền

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 35''

  107° 43' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Di tích lịch sử Địa điểm bắt liên lạc khai thông đường Hồ Chí Minh đoạn Nam Tây Nguyên đến Đông Nam Bộ

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 55' 40''

  107° 39' 30''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  Quốc lộ 28

  KX

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 47' 41''

  107° 58' 44''

  12° 35' 18''

  107° 53' 32''

  C-48-12-A-b;

  C-48-12-B-a

  đỉnh Đăng Njriêng

  SV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 50''

  107° 46' 35''

   

   

   

   

  C-48-12-B-a

  Dốc Trắng

  SV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 54' 25''

  107° 39' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  đồi B'Nơm Brạ

  SV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 17''

  107° 43' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Đắk Nia

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 11''

  107° 42' 40''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Đắk Ning

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 32''

  107° 43' 59''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  hồ Nam Rạ

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 58' 46''

  107° 43' 09''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  sông Đồng Nai

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 47' 29''

  107° 58' 18''

  11° 46' 03''

  107° 23' 20''

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Mung

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 58' 36''

  107° 42' 06''

  11° 56' 22''

  107° 39' 27''

  C-48-12-A-b

  suối Đắk N'Đo

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  11° 59' 54''

  107° 48' 09''

  11° 55' 01''

  107° 43' 33''

  C-48-12-A-b;

  C-48-12-B-a

  suối Đắk Ning

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 10''

  107° 47' 37''

  11° 57' 27''

  107° 44' 11''

  C-48-12-A-b;

  C-48-12-B-a;

  D-48-96-D-c

  suối Đắk R'Tih

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 04' 40''

  107° 29' 00''

  11° 53' 16''

  107° 39' 37''

  C-48-12-A-b

  thác Liêng Nung

  TV

  xã Đắk Nia

  TP. Gia Nghĩa

  11° 57' 13''

  107° 44' 01''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  bon Đắk R'Moan

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 40''

  107° 36' 28''

   

   

   

   

  D-48-96-C-c

  thôn Tân An

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 03''

  107° 35' 59''

   

   

   

   

  D-48-96-C-c

  thôn Tân Bình

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 55''

  107° 39' 24'

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  thôn Tân Hiệp

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 26''

  107° 38' 04''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  thôn Tân Hoà

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 43''

  107° 38' 23''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  thôn Tân Lợi

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 50''

  107° 38' 38''

   

   

   

   

  D-48-96-C-d

  thôn Tân Phú

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 01' 40''

  107° 35' 03''

   

   

   

   

  D-48-96-C-c

  thôn Tân Phương

  DC

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  12° 00' 11''

  107° 37' 19''

   

   

   

   

  D-48-96-C-c

  đường tránh Gia Nghĩa

  KX

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 02' 48''

  107° 40' 54''

  11° 58' 13''

  107° 41' 55''

  D-48-96-C-c

  hồ Thủy điện Đắk R'Tih

  TV

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

  11° 59' 47''

  107° 38' 20''

   

   

   

   

  C-48-12-A-b

  suối Đắk Buk So

  TV

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 13' 01''

  107° 28' 27''

  11° 59' 32''

  107° 36' 11''

  D-48-96-C-c;

  C-48-12-A-a

  suối Đắk R'Moan

  TV

  xã Đắk R'Moan

  TP. Gia Nghĩa

   

   

  12° 06' 25''

  107° 35' 23''

  12° 01' 58''

  107° 36' 31''

  D-48-96-C-c

  bon U1

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 56''

  107° 53' 29''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  bon U2

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 28''

  107° 53' 28''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  bon U3

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 36' 17''

  107° 53' 29''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 1

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 04''

  107° 52' 33''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 2

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 34' 59''

  107° 53' 03''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 3

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 17''

  107° 53' 19''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 4

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 34' 55''

  107° 53' 37''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 5

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 34' 32''

  107° 53' 40''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 6

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 16''

  107° 53' 40''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 7

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 05''

  107° 54' 02''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 8

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 27''

  107° 54' 09''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 9

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 46''

  107° 54' 04''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Tổ dân phố 11

  DC

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 36' 00''

  107° 53' 43''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Bệnh viện Đa khoa Huyện Cư Jút

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 44''

  107° 53' 59''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  cầu Đắk Sôr 2

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 33' 10''

  107° 52' 59''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  chùa Huệ Đức

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 12''

  107° 53' 17''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  giáo xứ Phúc Bình

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 34' 56''

  107° 53' 03''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  giáo xứ Phúc Lộc

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 36' 00''

  107° 54' 06''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Khu du lịch Hồ Trúc

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 35' 50''

  107° 53' 02''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Khu du lịch Thác Trinh Nữ

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

  12° 34' 23''

  107° 54' 08'

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh)

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  12° 36' 51''

  107° 55' 39''

  11° 54' 48''

  107° 23' 03''

  D-48-84-D-d; D-48-84-D-c

  Quốc lộ 28

  KX

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  11° 47' 41''

  107° 58' 44''

  12° 35' 18''

  107° 53' 32''

  D-48-84-D-d

  sông Srêpok

  TV

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  12° 31' 54''

  107° 55' 21''

  12° 48' 11''

  107° 49' 20''

  D-48-84-D-d

  suối Đắk Buôn U

  TV

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 05''

  107° 52' 27''

  12° 35' 29''

  107° 53' 09''

  D-48-84-D-c;

  D-48-84-D-d

  suối Đắk Gang

  TV

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  12° 28' 22''

  107° 40' 44''

  12° 38' 46''

  107° 54' 41''

  D-48-84-D-c;

  D-48-84-D-d

  suối Đắk Sôr

  TV

  TT. Ea T'Ling

  H. Cư Jút

   

   

  12° 17' 35''

  107° 38' 09''

  12° 33' 09''

  107° 53' 24''

  D-48-84-D-d

  Thôn 1

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 30''

  107° 49' 24''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 2

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 37''

  107° 48' 37''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 3

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 51''

  107° 48' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 4

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 41''

  107° 48' 17''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 5

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 14''

  107° 48' 06''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 6

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 35' 04''

  107° 47' 10''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 7

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 12''

  107° 47' 28''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 8

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 37''

  107° 47' 28''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 9

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 12''

  107° 45' 54''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 10

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 30''

  107° 45' 57''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 11

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 35' 34''

  107° 47' 49''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 12

  DC

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 37' 13''

  107° 51' 00''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  hồ Đắk Dier

  TV

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 35' 21''

  107° 47' 17''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  hồ Đắk Rông

  TV

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

  12° 36' 58''

  107° 46' 47''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  suối Đắk Dier

  TV

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 46''

  107° 47' 28''

  12° 37' 01''

  107° 51' 53''

  D-48-84-D-a;

  D-48-84-D-c

  suối Đắk Drông

  TV

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

   

   

  12° 34' 05''

  107° 43' 54''

  12° 37' 04''

  107° 48' 41''

  D-48-84-D-c

  suối Đắk Gang

  TV

  xã Cư Knia

  H. Cư Jút

   

   

  12° 28' 22''

  107° 40' 44''

  12° 38' 46''

  107° 54' 41''

  D-48-84-D-c

  bon U Sroong

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 38' 50''

  107° 48' 25''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 3

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 16''

  107° 49' 41''

   

   

   

   

  D-48-84-D-c

  Thôn 4

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 31''

  107° 49' 13''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 5

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 38''

  107° 49' 04'

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 6

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 25''

  107° 48' 53''

   

   

   

   

  D-48-84-D-C

  Thôn 7

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 46''

  107° 48' 54''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 8

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 38' 04''

  107° 48' 59''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 9

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 53''

  107° 48' 44''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 10

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 39''

  107° 48' 27''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 11

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 08''

  107° 48' 04''

   

   

   

   

  D-48-84-D-C

  Thôn 12

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 13''

  107° 46' 39''

   

   

   

   

  D-48-84-D-C

  Thôn 13

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 38' 06''

  107° 48' 24''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 14

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 38' 38''

  107° 48' 31''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 15

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 38' 29''

  107° 48' 20''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 16

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 39' 31''

  107° 48' 25''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 17

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 40' 09''

  107° 48' 12''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 19

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 47''

  107° 47' 20''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 20

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 36' 59''

  107° 45' 57''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Cao Lạng

  DC

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 37' 35''

  107° 50' 07''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  hồ Đắk Rông

  TV

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 36' 58''

  107° 46' 47''

   

   

   

   

  D-48-84-D-C

  hồ Ea Dier

  TV

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

  12° 39' 12''

  107° 46' 59''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  suối Đắk Dier

  TV

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 46''

  107° 47' 28''

  12° 37' 01''

  107° 51' 53''

  D-48-84-D-C

  suối Đắk Drông

  TV

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

   

   

  12° 34' 05''

  107° 43' 54''

  12° 37' 04''

  107° 48' 41''

  D-48-84-D-C

  suối Đắk Rich

  TV

  xã Đắk D'Rông

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 59''

  107° 44' 25''

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  D-48-84-D-a; D-48-84-B-C

  buôn Knã

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 07''

  107° 50' 40''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Buôn Trum

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 19''

  107° 49' 21''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 1

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 57''

  107° 50' 46''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 2

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 32''

  107° 50' 33''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 5

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 43' 26''

  107° 50' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 6

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 04''

  107° 50' 13''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 7

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 46''

  107° 48' 23''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 8

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 26''

  107° 48' 51''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 9

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 43' 33''

  107° 49' 27'

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 18

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 40' 40''

  107° 47' 57''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Đoàn Kết

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 29''

  107° 48' 58''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Đồi Mây

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 32''

  107° 47' 47''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Hà Thông

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 32''

  107° 49' 51''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Thái Học

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 41' 43''

  107° 49' 31''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Trung Tâm

  DC

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 03''

  107° 49' 35''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Khu rừng bảo tồn Yôk Đôn

  KX

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 46' 57''

  107° 40' 53''

   

   

   

   

  D-48-84-A-d

  quốc lộ 14C

  KX

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 47' 54''

  107° 34' 09''

  12° 11' 34''

  107° 13' 15''

  D-48-84-A-c;

  D-48-84-C-a

  Đỉnh 286

  SV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 46' 29''

  107° 38' 36''

   

   

   

   

  D-48-84-A-d

  Đỉnh 338

  SV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 46' 23''

  107° 42' 43''

   

   

   

   

  D-48-84-A-d

  núi Yôk Meng Não

  SV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 42' 19''

  107° 36' 06''

   

   

   

   

  D-48-84-C-a

  núi Yôk Nam La

  SV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 44' 04''

  107° 35' 13''

   

   

   

   

  D-48-84-C-a

  núi Yôk To Ndrong

  SV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

  12° 39' 11''

  107° 39' 55''

   

   

   

   

  D-48-84-C-b

  Đak Kên (suối Đắk Ken)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 28' 35''

  107° 37' 14''

  12° 48' 07''

  107° 38' 10''

  D-48-84-A-d;

  D-48-84-A-c;

  D-48-84-C-a

  đak N'Bun (suối Đắk N'Bun)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 41' 18''

  107° 40' 07''

  12° 44' 21''

  107° 38' 29''

  D-48-84-C-b

  đak N'Đrong (suối Đắk N'Đrong nhánh 1)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 44' 21''

  107° 38' 29''

  12° 47' 58''

  107° 39' 33''

  D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

  đak N'Đrong (suối Đắk N'Đrong nhánh 2)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 39' 28''

  107° 40' 17''

  12° 42' 42''

  107° 39' 00''

  D-48-84-C-b

  đak N'Hop (suối Đắk N'Hóp)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 37' 49''

  107° 39' 42''

  12° 41' 48''

  107° 37' 00''

  D-48-84-C-a;

  D-48-84-C-b

  đak Rêgne (suối Đắk Rêgne)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 41' 04''

  107° 36' 17''

  12° 43' 43''

  107° 37' 11''

  D-48-84-C-a

  suối Đắk Bon

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 34' 52''

  107° 43' 07''

  12° 38' 34''

  107° 43' 37''

  D-48-84-C-d

  suối Dak Đăm (Đắk Đăm)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 18' 43''

  107° 28' 34''

  12° 47' 47''

  107° 33' 30''

  D-48-84-A-c;

  D-48-84-C-a

  suối Đắk Dpich

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 32''

  107° 47' 44''

  12° 46' 04''

  107° 47' 24''

  D-48-84-B-c

  suối Đắk Klâ

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 30''

  107° 37' 56''

  12° 44' 21''

  107° 38' 29''

  D-48-84-C-b

  suối Đắk K'Lau

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 31' 24''

  107° 38' 53''

  12° 46' 59''

  107° 43' 48''

  D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

  suối Đắk K'Leo

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 20''

  107° 38' 30''

  12° 43' 55''

  107° 38' 32''

  D-48-84-C-b

  suối Đắk Meng Não

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 42' 46''

  107° 35' 17''

  12° 45' 41''

  107° 36' 46''

  D-48-84-A-c;

  D-48-84-C-a

  suối Đắk M'Lair

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 33' 15''

  107° 39' 14''

  12° 38' 28''

  107° 41' 22''

  D-48-84-C-b

  suối Đắk Na

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 46' 44''

  107° 35' 36''

  12° 47' 59''

  107° 35' 37''

  D-48-84-A-C

  đak Nam La (suối Đắk Nam La)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 35''

  107° 34' 57''

  12° 45' 25''

  107° 36' 33''

  D-48-84-A-c;

  D-48-84-C-a

  suối Đắk Nari

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 49''

  107° 46' 01''

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  D-48-84-B-c;

  D-48-84-D-a

  suối Đắk Ndri (nhánh 1)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  12° 48' 09''

  107° 49' 20''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Ndri (nhánh 2)

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 44' 49''

  107° 45' 17''

  12° 46' 31''

  107° 46' 46''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk N'Hum

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 39' 16''

  107° 39' 42''

  12° 41' 59''

  107° 38' 48''

  D-48-84-C-b

  suối Đắk Nốp

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 34' 36''

  107° 43' 20''

  12° 39' 00''

  107° 43' 10''

  D-48-84-C-b;

  D-48-84-C-d

  suối Đắk Penh

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 10''

  107° 39' 23''

  12° 43' 43''

  107° 38' 48''

  D-48-84-C-b

  suối Đắk Rich

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 59''

  107° 44' 25''

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Ro

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 45' 10''

  107° 42' 12''

  12° 47' 24''

  107° 41' 48''

  D-48-84-A-d

  suối Đắk Siên

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 42' 56''

  107° 50' 18''

  12° 45' 25''

  107° 51' 31''

  D-48-84-D-a

  suối Đắk Sir

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 30' 18''

  107° 41' 05''

  12° 45' 33''

  107° 43' 28''

  D-48-84-A-d;

  D-48-84-C-b; D-48-84-C-d

  suối Đắk Tu

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 45' 28''

  107° 42' 29''

  12° 47' 20''

  107° 42' 20''

  D-48-84-A-d

  suối Đắk Tul

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 09''

  107° 40' 34''

  12° 47' 40''

  107° 40' 26''

  D-48-84-A-d; D-48-84-C-b

  suối Đắk Yang Lay

  TV

  xã Đắk Wil

  H. Cư Jút

   

   

  12° 46' 19''

  107° 35' 25''

  12° 47' 56''

  107° 34' 26''

  D-48-84-A-C

  Thôn 1

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 47' 02''

  107° 50' 27''

   

   

   

   

  D-48-84-B-C

  thôn Ba Tầng

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 43' 52''

  107° 50' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Bằng Sơn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 50''

  107° 51' 06''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Bình Minh

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 42' 32''

  107° 52' 42''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Cao Lạng

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 49''

  107° 51' 47

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Đắk Thanh

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 30''

  107° 52' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Hợp Tân

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 24''

  107° 52' 50''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Hợp Thành

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 42' 06''

  107° 51' 21''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Nam Thanh

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 36''

  107° 51' 49''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Nam Tiến

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 43' 09''

  107° 51' 58''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Nhà Đèn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 40' 23''

  107° 53' 43''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Phú Sơn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 46''

  107° 53' 24''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Quyết Tâm

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 40' 39''

  107° 52' 21''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Suối Tre

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 43' 30''

  107° 53' 11''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Tân Sơn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 43''

  107° 51' 42''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Tân Tiến

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 47''

  107° 51' 07''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Thanh Nam

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 12''

  107° 53' 20''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Thanh Sơn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 40' 53''

  107° 52' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Thanh Tâm

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 15''

  107° 52' 40''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Thanh Xuân

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 19''

  107° 52' 00''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Trung Sơn

  DC

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 38''

  107° 52' 39''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  chùa Huệ Quang

  KX

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 40' 53''

  107° 52' 29''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  nhà thờ Giáo họ Trinh Nương

  KX

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 41' 12''

  107° 52' 35''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thủy điện Dray Linh 3

  KX

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

  12° 40' 36''

  107° 54' 05''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  sông Srêpok

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 31' 54''

  107° 55' 21''

  12° 48' 11''

  107° 49' 20''

  D-48-84-B-c; D-48-84-B-d; D-48-84-D-b;

  suối Đắk Dpich

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 43' 32''

  107° 47' 44''

  12° 46' 04''

  107° 47' 24''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Lul

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 45' 07''

  107° 48' 31''

  12° 46' 47''

  107° 50' 56''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Ndri (nhánh 1)

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  12° 48' 09''

  107° 49' 20''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Po

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 42' 06''

  107° 52' 46''

  12° 43' 21''

  107° 53' 43''

  D-48-84-D-b

  suối Đắk Rich

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 59''

  107° 44' 25''

  12° 46' 52''

  107° 47' 37''

  D-48-84-B-C

  suối Đắk Siên

  TV

  xã Ea Pô

  H. Cư Jút

   

   

  12° 42' 56''

  107° 50' 18''

  12° 45' 25''

  107° 51' 31''

  D-48-84-B-C

  Thôn 1

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 40' 18''

  107° 52' 13''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 2

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 52''

  107° 52' 25'

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 3

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 42''

  107° 52' 08''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 4

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 40' 00''

  107° 51' 35''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 5

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 34''

  107° 51' 24''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 6

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 31''

  107° 51' 43''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 7

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 51''

  107° 51' 32''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 8

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 31''

  107° 51' 10''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 9

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 02''

  107° 50' 46''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 10

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 52''

  107° 51' 49''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 11

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 37' 10''

  107° 52' 50''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 12

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 59''

  107° 53' 01''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  Thôn 13

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 49''

  107° 51' 57''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 14

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 08''

  107° 51' 48''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 15

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 22''

  107° 52' 01''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  Thôn 16

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 24''

  107° 54' 03''

   

   

   

   

  D-48-84-D-b

  thôn Tân Bình

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 37' 35''

  107° 52' 07''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Tân Ninh

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 38' 15''

  107° 50' 50''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  thôn Trung Tâm

  DC

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

  12° 39' 30''

  107° 51' 54''

   

   

   

   

  D-48-84-D-a

  sông Srêpok

  TV

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

   

   

  12° 31' 54''

  107° 55' 21''

  12° 48' 11''

  107° 49' 20''

  D-48-84-D-b

  suối Đắk Dier

  TV

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

   

   

  12° 35' 46''

  107° 47' 28''

  12° 37' 01''

  107° 51' 53''

  D-48-84-D-a

  suối Đắk Gang

  TV

  xã Nam Dong

  H. Cư Jút

   

   

  12° 28' 22''

  107° 40' 44''

  12° 38' 46''

  107° 54' 41''

  D-48-84-D-b

  Buôn Buôr

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 57''

  107° 54' 50''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  buôn Ea Pô

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 37' 22''

  107° 54' 20''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Buôn Nui

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 50''

  107° 55' 02''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Buôn Trum

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 37' 04''

  107° 54' 13''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 1

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 41''

  107° 55' 03''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 2

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 28''

  107° 54' 51''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 3

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 22''

  107° 54' 37''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 4

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút

  12° 36' 00''

  107° 54' 51''

   

   

   

   

  D-48-84-D-d

  Thôn 5

  DC

  xã Tâm Thắng

  H. Cư Jút