hieuluat

Thông tư 02/2021/TT-BTNMT Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, KTXH tỉnh Lâm Đồng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 02/2021/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 29/04/2021 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 16/06/2021 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  __________

  Số: 02/2021/TT-BTNMT

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ___________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2021

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2021.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Sở Nội vụ và Sở TN&MT tỉnh Lâm Đồng;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng Thông tin điện tử Bộ TN&MT;

  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

  - Lưu: VT, PC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   
   
   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ___________

   

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH LÂM ĐỒNG

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 02/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  _____________

  Phần I

  QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Lâm Đồng.

  2. Danh mục địa danh tỉnh Lâm Đồng được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm các thành phố và huyện, trong đó:

  a) Cột “Địa danh” là các địa danh đã được chuẩn hóa. Địa danh cùng tên trong một đơn vị hành chính cấp xã thể hiện ghi chú trong ngoặc đơn để phân biệt địa danh.

  b) Cột “Nhóm đối tượng” là ký hiệu các nhóm địa danh, trong đó: “DC” là nhóm địa danh dân cư, “SV” là nhóm địa danh sơn văn, “TV” là nhóm địa danh thủy văn, “KX” là nhóm địa danh kinh tế - xã hội.

  c) Cột “Tên ĐVHC cấp xã” là tên đơn vị hành chính cấp xã, trong đó: X. là chữ viết tắt của “xã”; P. là chữ viết tắt của “phường”, TT. là chữ viết tắt của “thị trấn”.

  d) Cột “Tên ĐVHC cấp huyện” là tên đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó: TP. là chữ viết tắt của “thành phố”, H. là chữ viết tắt của “huyện”.

  đ) Cột “Toạ độ vị trí tương đối của đối tượng” là toạ độ vị trí tương đối của đối tượng địa lý tương ứng với địa danh trong cột “Địa danh”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng điểm, dạng vùng thì giá trị toạ độ tương ứng theo cột “Toạ độ trung tâm”, nếu đối tượng địa lý được thể hiện trên bản đồ bằng ký hiệu dạng đường thì giá trị toạ độ tương ứng theo 2 cột “Toạ độ điểm đầu” và “Toạ độ điểm cuối”.

  e) Cột “Phiên hiệu mảnh bản đồ địa hình” là ký hiệu mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000 chứa địa danh chuẩn hóa ở cột “Địa danh”.

   

  Phần II

  DANH MỤC ĐỊA DANH DÂN CƯ, SƠN VĂN, THỦY VĂN, KINH TẾ - XÃ HỘI PHỤC VỤ CÔNG TÁC THÀNH LẬP BẢN ĐỒ TỈNH LÂM ĐỒNG

   

  Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lâm Đồng gồm địa danh của các đơn vị hành chính cấp huyện được thống kê trong bảng sau:

  STT

  Đơn vị hành chính cấp huyện

  Trang

  1

  Thành phố Bảo Lộc

  3

  2

  Thành phố Đà Lạt

  12

  3

  Huyện Bảo Lâm

  26

  4

  Huyện Cát Tiên

  41

  5

  Huyện Di Linh

  49

  6

  Huyện Đam Rông

  68

  7

  Huyện Đạ Huoai

  77

  8

  Huyện Đạ Tẻh

  84

  9

  Huyện Đơn Dương

  91

  10

  Huyện Đức Trọng

  101

  11

  Huyện Lạc Dương

  115

  12

  Huyện Lâm Hà

  121

   
   
   
   

  Địa danh

  Nhóm đối tượng

  Tên ĐVHC cấp xã

  Tên ĐVHC cấp huyện

  Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng

  Phiên hiệu mảnh bản đồ

  địa hình

  Tọa độ trung tâm

  Tọa độ điểm đầu

  Tọa độ điểm cuối

  Vĩ độ

  (độ,phút, giây)

  Kinh độ (độ,phút,giây)

  Vĩ độ

  (độ,phút,

  giây)

  Kinh độ (độ,phút,

  giây)

  Vĩ độ

  (độ,phút,

  giây)

  Kinh độ

  (độ,phút,giây)

  Bệnh viện 2 Lâm Đồng

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 21''

  107° 48' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Bưu điện Thành phố Bảo Lộc

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 34''

  107° 48' 36''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chợ Bảo Lộc

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 02''

  107° 48' 47''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công viên 28 tháng 3

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 01''

  107° 48' 25''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường 28 tháng 3

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 33''

  107° 48' 22''

  11° 33' 01''

  107° 48' 25''

  C-48-12-D-C

  đường Bùi Thị Xuân

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 02''

  107° 48' 52''

  11° 33' 04''

  107° 48' 37''

  C-48-12-D-C

  đường Chu Văn An

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 53''

  107° 48' 50''

  11° 33' 53''

  107° 48' 10''

  C-48-12-D-C

  đường Đinh Tiên Hoàng

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 51''

  107° 48' 29''

  11° 33' 12''

  107° 48' 26''

  C-48-12-D-C

  đường Hoàng Văn Thụ

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 37''

  107° 48' 59''

  11° 32' 37''

  107° 48' 53''

  C-48-12-D-C

  đường Lê Ngọc Hân

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 43''

  107° 49' 16''

  11° 32' 49''

  107° 49' 04''

  C-48-12-D-C

  đường Lý Thường Kiệt

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 20''

  107° 48' 49''

  11° 33' 44''

  107° 48' 16''

  C-48-12-D-C

  đường Lý Tự Trọng

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 41''

  107° 48' 11''

  11° 33' 02''

  107° 48' 22''

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 04''

  107° 48' 54''

  11° 33' 50''

  107° 48' 17''

  C-48-12-D-C

  đường Phạm Ngọc Thạch

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 44''

  107° 49' 29''

  11° 32' 31''

  107° 49' 12''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  Đài Truyền thanh và Truyền hình Bảo Lộc

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 52''

  107° 48' 56''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Bảo Lộc

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 45''

  107° 48' 34''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Bảo Lộc

  KX

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 38''

  107° 48' 37''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ Đồng Nai

  TV

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 42''

  107° 48' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ Nam Phương

  TV

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 17''

  107° 48' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ Nam Phương 2

  TV

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 14''

  107° 48' 38''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  suối Đạ R'La

  TV

  Phường 1

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 54''

  107° 47' 41''

  11° 34' 05''

  107° 48' 31''

  C-48-12-D-C

  chùa Vô Lượng Quang

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 48''

  107° 47' 11''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường Chu Văn An

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 53''

  107° 48' 50''

  11° 33' 53''

  107° 48' 10''

  C-48-12-D-C

  đường Đinh Tiên Hoàng

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 51''

  107° 48' 29''

  11° 33' 12''

  107° 48' 26''

  C-48-12-D-C

  đường Huỳnh Thúc Kháng

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 31''

  107° 47' 52''

  11° 33' 38''

  107° 47' 53''

  C-48-12-D-C

  đường Lý Thường Kiệt

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 20''

  107° 48' 49''

  11° 33' 44''

  107° 48' 16''

  C-48-12-D-C

  đường Lý Tự Trọng

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 41''

  107° 48' 11''

  11° 33' 02''

  107° 48' 22''

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Công Trứ

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 04''

  107° 48' 54''

  11° 33' 50''

  107° 48' 17''

  C-48-12-D-C

  đường Phan Đình Phùng

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 14''

  107° 46' 39''

  11° 33' 32''

  107° 48' 15''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Chân Lộc

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 58''

  107° 48' 11''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thiện Lộc

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 48''

  107° 48' 18''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  siêu thị Co.op Mart

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 43''

  107° 48' 05''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Lâm

  Đồng

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 28''

  107° 48' 01''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 45''

  107° 47' 56''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Châu Á Thái Bình

  Dương

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 55''

  107° 47' 45''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Chuyên Bảo Lộc

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 27''

  107° 48' 18''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du

  KX

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 44''

  107° 48' 13''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  suối Đạ B'Làng

  TV

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 05''

  107° 47' 08''

  11° 35' 10''

  107° 40' 19''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ R'La

  TV

  Phường 2

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 54''

  107° 47' 41''

  11° 34' 05''

  107° 48' 31''

  C-48-12-D-C

  Bệnh viện 2 Lâm Đồng

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 54''

  107° 48' 25''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chùa Phước Huệ

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 39''

  107° 48' 19''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chùa Phước Thiện

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 42''

  107° 47' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường 1 tháng 5

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 31' 26''

  107° 47' 02''

  11° 32' 35''

  107° 47' 58''

  C-48-12-D-C

  đường 28 tháng 3

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 33''

  107° 48' 22''

  11° 33' 01''

  107° 48' 25''

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Thị Minh Khai

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 39''

  107° 48' 29''

  11° 32' 30''

  107° 48' 02''

  C-48-12-D-C

  đường tránh Quốc lộ 20

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 02''

  107° 52' 15''

  11° 31' 06''

  107° 45' 28''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Quốc Toản

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 39''

  107° 48' 25''

  11° 31' 52''

  107° 48' 17''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Bảo Lộc

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 38''

  107° 48' 16''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Nam Phương

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 51''

  107° 47' 45''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  tịnh xá Ngọc Hưng

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 03''

  107° 47' 49''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  tịnh xá Ngọc Lâm

  KX

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 32''

  107° 47' 56''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ 28 tháng 3

  TV

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 35''

  107° 48' 16''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  sông Đại Bình

  TV

  P. B'Lao

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 16''

  107° 41' 55''

  11° 30' 14''

  107° 50' 39''

  C-48-12-D-C

  cầu Suối Đỏ

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 45''

  107° 49' 29''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Chè Phương Nam

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 10''

  107° 50' 35''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường Đào Duy Từ

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 43''

  107° 50' 17''

  11° 33' 36''

  107° 49' 18''

  C-48-12-D-C

  đường Lý Thường Kiệt

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 20''

  107° 48' 49''

  11° 33' 44''

  107° 48' 16''

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Văn Cừ

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 24''

  107° 50' 33''

  11° 32' 10''

  107° 49' 17''

  C-48-12-D-C

  đường Phạm Ngọc Thạch

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 44''

  107° 49' 29''

  11° 32' 31''

  107° 49' 12''

  C-48-12-D-C

  Đường tỉnh 725 (đoạn 2)

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 47' 38''

  108° 14' 17''

  11° 30' 20''

  107° 28' 46''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Gio An

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 28''

  107° 50' 33''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Hoà Phát

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 30''

  107° 49' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Ky Tô Vua

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 25''

  107° 50' 13''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thánh Mẫu

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 56''

  107° 50' 09''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thánh Tâm

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 30''

  107° 50' 27''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  sân bay Lộc Phát

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 29''

  107° 49' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung cấp nghề

  Bảo Lộc

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 31''

  107° 49' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Lộc Phát

  KX

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 23''

  107° 50' 14''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ Nam Phương

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 17''

  107° 48' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Brim

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 39''

  107° 47' 53''

  11° 30' 27''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Briun

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 56''

  107° 47' 15''

  11° 34' 18''

  107° 48' 42''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Klere

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 48''

  107° 50' 23''

  11° 32' 53''

  107° 52' 05''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ R'Moul

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 29''

  107° 47' 27''

  11° 36' 19''

  107° 49' 12''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Sré Dong

  TV

  P. Lộc Phát

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 36''

  107° 50' 33''

  11° 33' 41''

  107° 52' 37''

  C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

  cầu Đại Bình

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 15''

  107° 49' 49''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Minh Rồng

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Suối Đỏ

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 45''

  107° 49' 29''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chùa Lam Sơn

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 10''

  107° 48' 41''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Cà phê ACOM

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 21''

  107° 49' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Hoa Sơn Trà

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 28''

  107° 49' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Tơ lụa Đông Lâm

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 27''

  107° 49' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cà phê Hương Bản

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 27''

  107° 49' 50''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Doanh nghiệp tư nhân Đại Bình

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 59''

  107° 49' 52''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Văn Cừ

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 24''

  107° 50' 33''

  11° 32' 10''

  107° 49' 17''

  C-48-12-D-C

  đường Phạm Ngọc Thạch

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 44''

  107° 49' 29''

  11° 32' 31''

  107° 49' 12''

  C-48-12-D-C

  đường tránh Quốc lộ 20

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 02''

  107° 52' 15''

  11° 31' 06''

  107° 45' 28''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Hưng Đạo

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 31' 57''

  107° 49' 41''

  11° 30' 15''

  107° 49' 49''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Phúc Lộc

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 06''

  107° 49' 15''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Nhà máy Chè 19 tháng 5

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 24''

  107° 48' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Nhà máy Gạch Tuynel

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 33''

  107° 50' 03''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Nhà máy Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 14''

  107° 49' 32''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 55

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 31' 57''

  107° 49' 41''

  11° 22' 02''

  107° 52' 33''

  C-48-12-D-C

  trạm biến thế Điện Thành phố Bảo Lộc

  KX

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 26''

  107° 49' 37''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ 28 tháng 3

  TV

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 35''

  107° 48' 16''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  sông Đại Bình

  TV

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 16''

  107° 41' 55''

  11° 30' 14''

  107° 50' 39''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Brim

  TV

  P. Lộc Sơn

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 39''

  107° 47' 53''

  11° 30' 27''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  chùa Linh Quang

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 40''

  107° 45' 59''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty ViKotEx

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 04''

  107° 46' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường 1 tháng 5

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 31' 26''

  107° 47' 02''

  11° 32' 35''

  107° 47' 58''

  C-48-12-D-C

  đường Lê Phụng Hiểu

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 27''

  107° 45' 47''

  11° 31' 30''

  107° 45' 48''

  C-48-12-D-C

  đường Phan Chu Trinh

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 55''

  107° 44' 54''

  11° 32' 08''

  107° 46' 55''

  C-48-12-D-C

  đường Phan Đình Phùng

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 14''

  107° 46' 39''

  11° 33' 32''

  107° 48' 15''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Tân Hà

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 19''

  107° 46' 37''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thánh Tâm

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 27''

  107° 47' 15''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Vinh Sơn Liêm

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 29''

  107° 45' 43''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  Trường Đại học Tôn Đức Thắng

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 41''

  107° 46' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung cấp nghề Tân Tiến

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 34''

  107° 46' 55''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tri Phương

  KX

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 58''

  107° 46' 48''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Bpae

  TV

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 29''

  107° 45' 29''

  11° 33' 02''

  107° 46' 03''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ B'Làng

  TV

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 05''

  107° 47' 08''

  11° 35' 10''

  107° 40' 19''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Pran

  TV

  P. Lộc Tiến

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 13''

  107° 46' 39''

  11° 33' 23''

  107° 45' 19''

  C-48-12-D-C

  Thôn 1

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 20''

  107° 48' 23''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 2

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 13''

  107° 48' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 3

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 51''

  107° 47' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 4

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 08''

  107° 48' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 5

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 35''

  107° 47' 13''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 6

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 30''

  107° 47' 52''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 7

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 51''

  107° 47' 58''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 8

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 45''

  107° 46' 58''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 9

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 49''

  107° 46' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 10

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 36' 17''

  107° 46' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-D-a

  Thôn 11

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 36' 43''

  107° 45' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 12

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 36' 18''

  107° 44' 59''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  Thôn 13

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 36' 45''

  107° 45' 03''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 14

  DC

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 38' 07''

  107° 44' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-C-b

  nhà thờ La Vang

  KX

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 38' 04''

  107° 44' 28''

   

   

   

   

  C-48-12-C-b

  tu viện Bát Nhã

  KX

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 37' 22''

  107° 44' 22''

   

   

   

   

  C-48-12-C-b

  hồ Nam Phương

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 17''

  107° 48' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  hồ Nam Phương 2

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 14''

  107° 48' 38''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  suối Đam B'Ri

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 38' 48''

  107° 45' 05''

  11° 34' 55''

  107° 39' 59''

  C-48-12-C-b, C-48-12-D-a

  suối Đạ Briun

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 56''

  107° 47' 15''

  11° 34' 18''

  107° 48' 42''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ B'Làng

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 05''

  107° 47' 08''

  11° 35' 10''

  107° 40' 19''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Djirou

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 50''

  107° 45' 17''

  11° 37' 02''

  107° 44' 34''

  C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

  suối Đạ Gour

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 40' 49''

  107° 43' 17''

  11° 38' 40''

  107° 44' 13''

  C-48-12-C-b

  suối Đạ R'La

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 54''

  107° 47' 41''

  11° 34' 05''

  107° 48' 31''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ R'Moul

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 29''

  107° 47' 27''

  11° 36' 19''

  107° 49' 12''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Tan Bon

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 37' 11''

  107° 46' 07''

  11° 38' 11''

  107° 45' 30''

  C-48-12-D-a, C-48-12-D-C

  suối Đạ Ton Loum

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 47''

  107° 46' 55''

  11° 35' 47''

  107° 45' 18''

  C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

  suối Đạ To Srogne

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 58''

  107° 46' 25''

  11° 38' 48''

  107° 45' 05''

  C-48-12-D-a, C-48-12-D-C

  suối Đạ Jrài

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 37' 07''

  107° 44' 32''

  11° 37' 24''

  107° 43' 26''

  C-48-12-C-b, C-48-12-C-d

  thác Đam B'Ri

  TV

  xã Đam B'Ri

  TP. Bảo Lộc

  11° 38' 30''

  107° 44' 30''

   

   

   

   

  C-48-12-C-b

  Thôn 1

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 04''

  107° 44' 39''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  Thôn 2

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 43''

  107° 44' 36''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  Thôn 3

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 27''

  107° 44' 37''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  Thôn 4

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 09''

  107° 44' 36''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  Thôn 5

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 43''

  107° 44' 07''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 6

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 03''

  107° 45' 00''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 7

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 33''

  107° 45' 30''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 9

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 21''

  107° 45' 53''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 10

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 27' 48''

  107° 46' 13''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 11

  DC

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 27' 57''

  107° 46' 30''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  cầu Bảo Lộc 1

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 27' 26''

  107° 42' 58''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  cầu Bảo Lộc 2

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 27' 55''

  107° 43' 33''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  cầu Đại Lào

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  chùa Huệ Lâm

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 25''

  107° 43' 57''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  Công ty Chè Hùng Vương

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 24''

  107° 44' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đèo Bảo Lộc

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 26' 49''

  107° 42' 40''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  đường Blao Sêrê

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 27' 54''

  107° 46' 03''

  11° 29' 33''

  107° 44' 40''

  C-48-24-A-b,

  C-48-24-B-a

  hạt quản lý Đường bộ 4.1

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 45''

  107° 44' 16''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  mỏ đá Lâm Phần

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 28' 18''

  107° 43' 50''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  ngã ba Blao Sêrê

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 33''

  107° 44' 40''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  nhà thờ Suối Mơ

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 23''

  107° 44' 28''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  Nhà máy Sợi Bảo Lộc

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 36''

  107° 44' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  Quốc lộ 20

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-24-A-b,

  C-48-24-B-a

  Trường Trung học phổ thông Lê Thị Pha

  KX

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 33''

  107° 44' 38''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  dãy núi B'Nom Crong Laê

  SV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 26' 14''

  107° 44' 32''

   

   

   

   

  C-48-24-A-b

  núi B'nom Góp

  SV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 09''

  107° 41' 40''

   

   

   

   

  C-48-12-C-d

  sông Đại Bình

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 16''

  107° 41' 55''

  11° 30' 14''

  107° 50' 39''

  C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

  sông Đạ Lao

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 29' 21''

  107° 42' 01''

  11° 30' 43''

  107° 44' 31''

  C-48-12-C-d,

  C-48-24-A-b

  suối Đạ Binh

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 27' 16''

  107° 46' 27''

  11° 30' 42''

  107° 46' 26''

  C-48-12-D-C,

  C-48-24-B-a

  suối Đạ Gian

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 29' 19''

  107° 47' 50''

  11° 29' 54''

  107° 46' 17''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Kon K'Long

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 27' 13''

  107° 47' 55''

  11° 27' 09''

  107° 46' 29''

  C-48-24-B-a

  suối Đạ Lao

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 29' 37''

  107° 42' 35''

  11° 30' 24''

  107° 44' 32''

  C-48-12-C-d,

  C-48-24-A-b

  suối Đạ Liong Gas

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 28' 02''

  107° 42' 50''

  11° 26' 55''

  107° 43' 22''

  C-48-24-A-b

  suối Đạ MRê

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 28' 24''

  107° 44' 13''

  11° 24' 39''

  107° 36' 13''

  C-48-24-A-b

  suối Đạ Thur

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 28' 50''

  107° 47' 51''

  11° 27' 47''

  107° 46' 25''

  C-48-24-B-a

  thác Bảy Tầng

  TV

  xã Đại Lào

  TP. Bảo Lộc

  11° 29' 15''

  107° 44' 00''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  Thôn 1

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 57''

  107° 44' 34''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 2

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 57''

  107° 45' 03''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 3

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 51''

  107° 45' 15''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Thôn 4

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 00''

  107° 45' 27''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Ánh Mai 1

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 33''

  107° 46' 24''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Ánh Mai 2

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 22''

  107° 45' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Ánh Mai 3

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 07''

  107° 46' 14''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Đa Nghịch

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 35''

  107° 45' 46''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân An

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 49''

  107° 46' 31''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Bình

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 51''

  107° 46' 44''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Châu

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 51''

  107° 46' 08''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Lập

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 10''

  107° 45' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Ninh

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 22''

  107° 46' 13''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Thịnh

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 55''

  107° 46' 23''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Vượng

  DC

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 01''

  107° 46' 25''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Đại Lào

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

   

   

   

   

  C-48-24-B-a

  chợ Tân Bùi

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 51''

  107° 46' 25''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chùa Đại Giác

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 56''

  107° 44' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Cầu 3

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 45''

  107° 46' 14''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường Lê Phụng Hiểu

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 27''

  107° 45' 47''

  11° 31' 30''

  107° 45' 48''

  C-48-12-D-C

  đường tránh Quốc lộ 20

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 02''

  107° 52' 15''

  11° 31' 06''

  107° 45' 28''

  C-48-12-D-C

  đường Trần Phú

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 30' 50''

  107° 44' 56''

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  nghĩa trang liệt sỹ Bảo Lộc

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 43''

  107° 46' 05''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Lê Bảo Tịnh

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 55''

  107° 45' 23''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Mẹ Hằng Cứu Giúp

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 01''

  107° 46' 00''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Mẹ Thiên Chúa

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 03''

  107° 45' 48''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Tân Bùi

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 44''

  107° 46' 21''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Nhà máy Ươm tơ Tháng 8

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 53''

  107° 45' 22''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C

  sông Đại Bình

  TV

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 16''

  107° 41' 55''

  11° 30' 14''

  107° 50' 39''

  C-48-12-C-d, C-48-12-D-C

  suối Đạ Binh

  TV

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 27' 16''

  107° 46' 27''

  11° 30' 42''

  107° 46' 26''

  C-48-12-D-C,

  C-48-24-B-a

  suối Đạ Din Krin

  TV

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 35''

  107° 43' 30''

  11° 31' 00''

  107° 43' 58''

  C-48-12-C-d

  suối Đạ Gian

  TV

  xã Lộc Châu

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 29' 19''

  107° 47' 50''

  11° 29' 54''

  107° 46' 17''

  C-48-12-D-C

  thôn Đại Nga 1

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 48''

  107° 51' 39''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Đại Nga 2

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 40''

  107° 51' 49''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Kim Điền

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 09''

  107° 51' 07''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Kim Thanh

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 49''

  107° 50' 50''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn NauSri

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 23''

  107° 51' 25''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Nga Sơn 1

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 06''

  107° 52' 14''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Nga Sơn 2

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 31''

  107° 52' 12''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Hoá 1

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 02''

  107° 51' 49''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Hoá 2

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 15''

  107° 51' 36''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Xá

  DC

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 09''

  107° 51' 02''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Đại Nga

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 07''

  107° 52' 34''

   

   

   

   

  C-48-12-D-d

  cầu Minh Rồng

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 52''

  107° 50' 26''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Tân Lạc

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 30' 55''

  107° 51' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  chùa Phước Hạnh

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 55''

  107° 51' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Công ty Tín Nghĩa

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 01''

  107° 51' 16''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường tránh Quốc lộ 20

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 32' 02''

  107° 52' 15''

  11° 31' 06''

  107° 45' 28''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ NauSri

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 26''

  107° 51' 23''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Tân Hoá

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 21''

  107° 51' 33''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thanh Xá

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 04''

  107° 51' 02''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Nhà máy Thủy điện Đại

  Nga

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

  11° 31' 01''

  107° 51' 54''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  Quốc lộ 20

  KX

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 50' 39''

  108° 35' 47''

  11° 21' 57''

  107° 31' 32''

  C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

  sông Đại Bình

  TV

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 33' 16''

  107° 41' 55''

  11° 30' 14''

  107° 50' 39''

  C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

  sông La Ngà

  TV

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 40' 25''

  107° 49' 14''

  11° 22' 30''

  107° 55' 09''

  C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

  suối Đạ Brim

  TV

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 39''

  107° 47' 53''

  11° 30' 27''

  107° 50' 26''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Klere

  TV

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 34' 48''

  107° 50' 23''

  11° 32' 53''

  107° 52' 05''

  C-48-12-D-C

  suối Đạ Sré Dong

  TV

  xã Lộc Nga

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 36''

  107° 50' 33''

  11° 33' 41''

  107° 52' 37''

  C-48-12-D-C, C-48-12-D-d

  thôn Tân Bình 1

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 03''

  107° 51' 51''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Bình 2

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 46''

  107° 52' 14''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Hương 1

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 35''

  107° 50' 53''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Tân Hương 2

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 54''

  107° 50' 33''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Hương 1

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 07''

  107° 50' 26''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Hương 2

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 02''

  107° 50' 15''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Hương 3

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 20''

  107° 50' 35''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Xuân

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 35' 29''

  107° 53' 02''

   

   

   

   

  C-48-12-D-d

  thôn Thanh Xuân 1

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 01''

  107° 50' 47''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  thôn Thanh Xuân 2

  DC

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 13''

  107° 50' 58''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  cầu Suối Đỏ

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 32' 45''

  107° 49' 29''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  đường Đoàn Thị Điểm

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 35' 44''

  107° 53' 31''

  11° 33' 47''

  107° 50' 38''

  C-48-12-D-C

  đường Nguyễn Văn Cừ

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

   

   

  11° 36' 24''

  107° 50' 33''

  11° 32' 10''

  107° 49' 17''

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Tân Bình

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 34' 38''

  107° 51' 57''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Tân Thanh

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 02''

  107° 50' 36''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thanh Xuân

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 58''

  107° 50' 48''

   

   

   

   

  C-48-12-D-C

  nhà thờ Thượng Thanh

  KX

  xã Lộc Thanh

  TP. Bảo Lộc

  11° 33' 15''