hieuluat

Thông tư 05/2022/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:05/2022/TT-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Công Thành
  Ngày ban hành:30/06/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/08/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  _________

  Số: 05/2022/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2022.

  Điều 3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;

  - Lưu: VT, KH-TC, PC, VTQG.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Công Thành

   

   

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia áp dụng cho các bước công việc sau:

  1.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  a) Xây dựng cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  b) Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

  1.2. Cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

  a) Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  b) Cập nhật dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

  2. Đối tượng áp dụng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.

  Định mức kinh tế - kỹ thuật này được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất, tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

  3. Cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

  - Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  - Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám;

  - Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;

  - Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;

  - Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

  - Quyết định số 1267/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định hữu hình; Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  4. Phương pháp xây dựng định mức

  Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng bằng phương pháp tổng hợp (phương pháp thống kê, kinh nghiệm và ước lượng so sánh), phương pháp tiêu chuẩn và phương pháp phân tích, tính toán.

  5. Quy định viết tắt

  Chữ viết tắt

  Nội dung viết tắt

  BĐA

  Bình đồ ảnh

  CSDL

  Cơ sở dữ liệu

  CSDLSDLVTQG

  Cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  CSDLAVTQG

  Cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  BHLĐ

  Bảo hộ lao động

  DLAVTQG

  Dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐĐBĐV III.1

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.2

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 2 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.3

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.4

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 4 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.5

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 5 (hoặc tương đương)

  ĐĐBĐV III.6

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 6 (hoặc tương đương)

  ĐTQL

  Đối tượng quản lý

  ĐVT

  Đơn vị tính

  TT

  Thứ tự

  SDLVTQG

  Siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   6. Quy định về sử dụng định mức 

  - Đối với định mức lao động quy định chi tiết trong nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này chưa bao gồm thời gian nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn (34 ngày/năm tương đương 10,9%);

  - Đối với định mức tiêu hao năng lượng, mức tiêu hao điện năng được tính thêm 5% hao phí đường dây.

  7. Trong quá trình áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật này, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện bất hợp lý, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, điều chỉnh kịp thời.

   

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

   

  Chương I. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA

   

  1. Xây dựng cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.1. Thu nhận siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.1.1. Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  Tiếp nhận siêu dữ liệu viễn thám quốc gia thực hiện theo quy định tại Mục 1.2 Phần II Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia ban hành tại Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  1.1.2. Kiểm tra, phân loại siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.1.2.1. Định mức lao động

  a) Nội dung công việc

  - Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa.

  - Chuẩn bị dữ liệu mẫu.

  b) Định biên: 1ĐĐBĐV III.3.

  c) Định mức

  Bảng số 01

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Kiểm tra, phân loại siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  công/file

  0,20

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  công/bộ dữ liệu

  0,10

   

   

  1.1.2.2. Định mức dụng cụ lao động

  Bảng số 02

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,24

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,24

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  0,24

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  0,24

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  0,06

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,24

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,01

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  0,06

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,02

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,04

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,24

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

   

   

  Ghi chú:

  Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 03 đối với mức quy định tại bảng số 02.

  Bảng số 03

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Kiểm tra, phân loại siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  ca/file

  0,67

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  ca/bộ dữ liệu

  0,33

   

   

  1.1.2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 04

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Kiểm tra, phân loại siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  ca/file

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,03

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,12

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,03

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  ca/bộ dữ liệu

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,01

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,06

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

   

   

  1.1.2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  a) Đơn vị tính

  - Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu SDLVTQG đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa: Tính cho 01 file cảnh ảnh hoặc 01 file BĐA.

  - Chuẩn hóa dữ liệu mẫu: Tính cho 01 bộ dữ liệu ảnh hoặc BĐA.

  b) Định mức

  Bảng số 05

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,01

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,02

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,01

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,02

  5

  Giấy A4

  ram

  0,04

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,006

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  2,00

   

   

  Ghi chú:

  Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 06 đối với mức tại bảng số 05.

  Bảng số 06

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Hệ số

   

  Kiểm tra, phân loại siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  file

  0,60

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  bộ dữ liệu

  0,40

   

   

  1.1.2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao khi các dụng cụ và thiết bị hoạt động để sản xuất một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 07.

  Bảng số 07

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  file

  1,47

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  bộ dữ liệu

  0,75

   

   

  1.2. Xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.2.1. Định mức lao động

  1.2.1.1. Nội dung công việc

  a) Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  b) Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  c) Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  1.2.1.2. Định biên: Trong bảng số 08

  1.2.1.3. Định mức: Công/ĐTQL

  Bảng số 08

  TT

  Công việc

  Định biên

  Mức

   

  Xây dựng cấu trúc CSDLSDLVTQG

   

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong CSDLSDLVTQG

  1ĐĐBĐV III.6

  16,00

  2

  Thiết kế mô hình CSDL của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1ĐĐBĐV III.6

  14,40

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1ĐĐBĐV III.3

  4,00

   

   

  1.2.2. Định mức dụng cụ lao động: Ca/ĐTQL

  Bảng số 09

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  27,52

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  27,52

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  27,52

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  27,52

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  6,88

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,02

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  27,52

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,02

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  6,88

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  2,28

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  4,60

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  27,52

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,21

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 10 đối với mức quy định tại bảng số 09.

  Bảng số 10

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Xây dựng cấu trúc CSDLSDLVTQG

  1,00

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong CSDLSDLVTQG

  0,46

  2

  Thiết kế mô hình CSDL của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,42

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,12

   

   

  1.2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Ca/ĐTQL

  Bảng số 11

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Xây dựng cấu trúc CSDLSDLVTQG

   

  (kW)

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong CSDLSDLVTQG

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  2,14

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  9,60

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,92

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,64

  2

  Thiết kế mô hình CSDL của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  1,93

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  8,64

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,74

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,58

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,54

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  2,40

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,48

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,16

   

   

  1.2.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 ĐTQL loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  Bảng số 12

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  2,00

  2

  Ghim vòng

  hộp

  2,00

  3

  Băng dính to

  cuộn

  1,00

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  5,00

  5

  Giấy A4

  ram

  4,00

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,20

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,60

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  20,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 13 đối với mức quy định tại bảng số 12.

   

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Xây dựng cấu trúc CSDLSDLVTQG

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong CSDLSDLVTQG

  0,50

  2

  Thiết kế mô hình CSDL của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,40

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  0,10

   

   

  1.2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao khi các dụng cụ và thiết bị hoạt động để sản xuất một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 14.

  Bảng số 14

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu sử dụng trong CSDLSDLVTQG

  ĐTQL

  105,74

  2

  Thiết kế mô hình CSDL của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  95,40

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  26,54

   

   

  1.3. Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.3.1. Định mức lao động

  1.3.1.1. Nội dung công việc

  a) Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml:

  - Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian.

  - Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian.

  - Trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

  b) Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

  - Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ Bảng số chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  - Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ viễn thám.

  - Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  - Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám.

  - Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  c) Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Hồ sơ về nguồn gốc và khai thác dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  - Nhập các thông tin về nguồn gốc dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  - Nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  - Đối soát kết quả nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  1.3.1.2. Định biên: Trong bảng số 15

  1.3.1.3. Định mức

  Bảng số 15

  TT

  Công việc

  Định biên

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

   

  1

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xlm

   

   

   

  1.1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  1ĐĐBĐV III.5

  công/file

  0,10

  1.2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  1ĐĐBĐV III.4

  công/file

  0,10

  1.3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  1ĐĐBĐV III.5

  công/file

  0,10

  2

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

   

   

   

  2.1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ Bảng số chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.3

  công/file

  0,10

  2.2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ viễn thám

  1ĐĐBĐV III.1

  công/trang A4

  0,06

  2.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.2

  công/trang

  A4

  0,01

  2.4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.4

  công/file

  0,10

  2.5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.5

  công/file

  0,10

  3

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Hồ sơ về nguồn gốc và khai thác dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

   

  công/trang A4

   

  3.1

  Nhập các thông tin về nguồn gốc dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.1

  công/trang A4

  0,06

  3.2

  Nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.1

  công/trang A4

  0,06

  3.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV III.2

  công/trang A4

  0,012

   

   

  1.3.2. Định mức dụng cụ lao động

  Bảng số 16

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,64

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,64

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  0,64

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  0,64

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  0,16

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,64

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,01

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  0,16

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,05

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,11

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,64

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 17 đối với mức quy định tại bảng số 16.

  Bảng số 17

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml

   

  0,36

  1.1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  ca/file

  0,12

  1.2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  ca/file

  0,12

  1.3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  ca/file

  0,12

  2

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

   

  0,47

  2.1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

  0,13

  2.2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ viễn thám

  ca/trang A4

  0,07

  2.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,01

  2.4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

  0,13

  2.5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

  0,13

  3

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Hồ sơ về nguồn gốc và khai thác dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,17

  3.1

  Nhập các thông tin về nguồn gốc dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,08

  3.2

  Nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,08

  3.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,01

   

   

  1.3.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 18

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,11

  2

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,48

  3

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,09

  4

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,03

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng số 17 đối với mức quy định trong bảng số 18.

  1.3.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  Bảng số 19

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,20

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,40

  3

  Hồ dán

  lọ

  0,20

  4

  Băng dính to

  cuộn

  0,05

  5

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,20

  6

  Giấy A4

  ram

  0,20

  7

  Mực in A4

  hộp

  0,01

  8

  Mực photocopy

  hộp

  0,03

  9

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  5,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 20 đối với mức quy định tại bảng số 19.

  Bảng số 20

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Hệ số

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml

  file

  0,36

  1.1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  file

  0,12

  1.2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  file

  0,12

  1.3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  file

  0,12

  2

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  0,47

  2.1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,13

  2.2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ viễn thám

  trang A4

  0,07

  2.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,01

  2.4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,13

  2.5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,13

  3

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Hồ sơ về nguồn gốc và khai thác dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,17

  3.1

  Nhập các thông tin về nguồn gốc dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,08

  3.2

  Nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,08

  3.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,01

   

   

  1.3.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao khi các dụng cụ và thiết bị hoạt động để sản xuất một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 21.

  Bảng số 21

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml

  file

   

  1.1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  file

  0,66

  1.2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  file

  0,66

  1.3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  file

  0,66

  2

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  2.1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,66

  2.2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ viễn thám

  trang A4

  0,40

  2.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,06

  2.4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh và bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,66

  2.5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  file

  0,66

  3

  Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các Hồ sơ về nguồn gốc và khai thác dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

   

  3.1

  Nhập các thông tin về nguồn gốc dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,40

  3.2

  Nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,40

  3.3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin về khai thác, sử dụng dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  trang A4

  0,08

   

   

  1.4. Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.4.1. Định mức lao động

  1.4.1.1. Nội dung công việc

  Kiểm tra tính đầy đủ, chính xác và thống nhất:

  a) Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  b) Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

  c) Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia.

  1.4.1.2. Định biên: 1ĐĐBĐV III.6

  1.4.1.3. Định mức

  Bảng số 22

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  công/ĐTQL

  8,00

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  công/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,20

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  công/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,20

   

   

  1.4.2. Định mức dụng cụ lao động

  Bảng số 23

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  6,72

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  6,72

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  6,72

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  6,72

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  1,68

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  6,72

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,01

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  1,68

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,55

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  1,13

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  6,72

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 24 đối với mức quy định tại bảng số 23.

  Bảng số 24

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/ĐTQL

  0,95

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,025

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,025

   

   

  1.4.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 25

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  1,13

  2

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  5,04

  3

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,00

  4

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,33

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng số 26 đối với mức quy định trong bảng số 25.

  Bảng số 26

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/ĐTQL

  0,95

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,025

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ca/loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,025

   

   

  1.4.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  Bảng số 27

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,50

  2

  Ghim vòng

  hộp

  1,00

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,10

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,50

  5

  Giấy A4

  ram

  1,00

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,07

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,13

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  10,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 28 đối với mức quy định tại bảng số 27.

  Bảng số 28

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Hệ số

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  0,90

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,05

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  0,05

   

   

  1.4.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 29.

  Bảng số 29

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Kiểm tra sản phẩm siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  52,64

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  1,31

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  loại ảnh hoặc sản phẩm ảnh

  1,31

   

   

  2. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.1. Thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.1.1. Tiếp nhận dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  Theo quy định tại định mức 1.1.1 của định mức kinh tế - kỹ thuật này.

  2.1.2. Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.1.2.1. Định mức lao động

  a) Nội dung công việc

  - Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu ảnh viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa.

  - Chuẩn bị dữ liệu mẫu.

  b) Định biên: Trong bảng số 30

  c) Định mức

  Bảng số 30

  TT

  Công việc

  Định biên

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám

   

   

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu ảnh viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  1ĐĐBĐV III.6

  công/cảnh ảnh, BĐA

  0,20

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  1ĐĐBĐV III.3

  công/bộ dữ liệu

  0,10

   

   

  2.1.2.2. Định mức dụng cụ lao động

  Bảng số 31

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  0,24

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  0,24

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  0,24

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  0,24

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  0,06

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  0,24

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,01

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  0,06

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  0,02

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  0,04

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  0,24

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,01

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 32 đối với mức quy định tại bảng số 31.

  Bảng số 32

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  1,00

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu ảnh viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  ca/cảnh ảnh, BĐA

  0,67

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  ca/bộ dữ liệu

  0,33

   

   

  2.1.2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 33

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,04

  2

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,18

  3

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,05

  4

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,02

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định tại bảng số 32 đối với mức quy định trong bảng số 33.

  2.1.2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  Bảng số 34

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,03

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,07

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,01

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,05

  5

  Giấy A4

  ram

  0,04

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,006

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  2,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 35 đối với mức quy định tại bảng số 34.

  Bảng số 35

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu ảnh viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  0,65

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  0,35

   

   

  2.1.2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản

  xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 36.

  Bảng số 36

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra, đánh giá và phân loại chi tiết dữ liệu ảnh viễn thám đã được chuẩn hóa và chưa được chuẩn hóa

  cảnh ảnh, BĐA

  1,48

  2

  Chuẩn bị dữ liệu mẫu

  bộ dữ liệu

  0,74

   

   

  2.2. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.2.1. Định mức lao động

  2.2.1.1. Nội dung công việc

  a) Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám;

  b) Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám;

  c) Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám.

  2.2.1.2. Định biên: Trong bảng số 37

  2.2.1.3. Định mức: Công/ĐTQL

  Bảng số 37

  TT

  Công việc

  Định biên

  Mức

   

  Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1ĐĐBĐV III.4

  16,00

  2

  Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1ĐĐBĐV III.4

  14,00

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám quốc gia

  1ĐĐBĐV III.3

  4,00

   

   

  2.2.2. Định mức dụng cụ lao động: Ca/ ĐTQL

  Bảng số 38

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  (tháng)

  Mức

  1

  Áo blu (áo BHLĐ)

  chiếc

  12

  27,20

  2

  Dép đi trong phòng

  đôi

  6

  27,20

  3

  Bàn làm việc

  chiếc

  36

  27,20

  4

  Ghế tựa

  chiếc

  36

  27,20

  5

  Tủ tài liệu

  chiếc

  36

  6,80

  6

  Bàn dập ghim

  chiếc

  36

  0,01

  7

  Cặp tài liệu

  chiếc

  12

  6,80

  8

  Máy tính cầm tay

  chiếc

  60

  0,01

  9

  Đồng hồ treo tường

  chiếc

  60

  6,80

  10

  Quạt trần 0,1kW

  chiếc

  60

  2,24

  11

  Quạt thông gió 0,04kW

  chiếc

  60

  4,56

  12

  Đèn neon 0,04kW

  bộ

  30

  27,20

  13

  Máy hút bụi 2kW

  chiếc

  60

  0,20

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 39 đối với mức quy định tại bảng số 38.

  Bảng số 39

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,47

  2

  Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,41

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám quốc gia

  0,12

   

   

  2.2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Ca/ ĐTQL

  Bảng số 40

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  2,14

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  9,60

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,92

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,64

  2

  Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  1,88

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  8,40

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  1,68

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,56

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,54

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  2,40

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,48

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,16

   

   

  2.2.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 ĐTQL (loại ảnh, sản phẩm ảnh)

  Bảng số 41

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  1,50

  2

  Ghim vòng

  hộp

  2,50

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,50

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  2,50

  5

  Giấy A4

  ram

  6,00

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,40

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,80

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  15,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 42 đối với mức quy định tại bảng số 41.

  Bảng số 42

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,50

  2

  Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,40

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám quốc gia

  0,10

   

   

  2.2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 43.

  Bảng số 43

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Thiết kế mô hình danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  104,48

  2

  Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  92,70

  3

  Nhập dữ liệu mẫu để kiểm tra mô hình dữ liệu của CSDL ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  26,53

   

   

  2.3. Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.3.1. Định mức lao động

  2.3.1.1. Nội dung công việc

  a) Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia;

  b) Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia.

  2.3.1.2. Định biên: Trong bảng số 44

  2.3.1.3. Định mức: Công/cảnh ảnh, BĐA

  Bảng số 44

  TT

  Công việc

  Định biên

  Mức

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  IĐĐBĐV III.5

  0,10

  2

  Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  IĐĐBĐV III.3

  0,10

   

   

  2.3.2. Định mức dụng cụ lao động: Ca/cảnh ảnh, BĐA

  Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 45 đối với mức quy định tại bảng số 31.

  Bảng số 45

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  1

  Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,33

  2

  Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,33

   

   

  2.3.4. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Ca/cảnh ảnh, BĐA

  Bảng số 46

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,013

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,060

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,018

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

  2

  Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,013

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,060

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,018

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

   

   

  2.3.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 cảnh ảnh hoặc 01 bình đồ ảnh

  Bảng số 47

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,01

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,02

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,01

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,05

  5

  Giấy A4

  ram

  0,05

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,003

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,007

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  2,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 48 đối với mức quy định tại bảng số 47.

  Bảng số 48

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,50

  2

  Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,50

   

   

  2.3.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 49.

  Bảng số 49

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Tạo lập nội dung cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Nhập dữ liệu dạng cảnh ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  cảnh ảnh

  0,74

  2

  Nhập dữ liệu dạng bình đồ ảnh vào trong cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  bình đồ ảnh

  0,74

   

   

  2.4. Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  2.4.1. Định mức lao động

  2.4.1.1. Nội dung công việc

  Kiểm tra tính đầy đủ, thống nhất và chính xác:

  a) Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám;

  b) Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám;

  c) Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám.

  2.4.1.2. Định biên: IĐĐBĐV III.6

  2.4.1.3. Định mức: Công/ĐTQL

  Bảng số 50

  TT

  Công việc

  Mức

   

  Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  8,00

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,20

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,20

   

   

  2.4.2. Định mức dụng cụ lao động: Ca/ ĐTQL

  Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 51 đối với mức quy định tại bảng số 23.

  Bảng số 51

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,95

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,025

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,025

   

   

  2.4.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Ca/ ĐTQL

  Bảng số 52

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

  (kW)

   

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  1,07

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  4,80

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,96

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,32

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,03

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,12

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,03

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,03

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,12

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,03

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,01

   

   

  2.4.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 cảnh ảnh, sản phẩm ảnh

  Bảng số số 53

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,50

  2

  Ghim vòng

  hộp

  1,00

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,50

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  3,00

  5

  Giấy A4

  ram

  2,50

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,15

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,30

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  10,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 54 đối với mức quy định tại bảng số 53.

  Bảng số 54

  TT

  Công việc

  Hệ số

   

  Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  1,00

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,94

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,03

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  0,03

   

   

  2.4.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 55.

  Bảng số 55

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Kiểm tra sản phẩm cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

   

   

  1

  Kiểm tra mô hình dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  51,23

  2

  Kiểm tra nội dung cơ sở dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  1,46

  3

  Kiểm tra danh mục dữ liệu của cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia

  ĐTQL

  1,46

   

   

  Chương II. CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU VIỄN THÁM QUỐC GIA

   

  1. Cập nhật siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

  1.1. Thống kê, đánh giá siêu dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức

  1.1.1. Định mức lao động

  1.1.1.1. Nội dung công việc

  Thống kê, đánh giá siêu dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức.1.1.1.2. Định biên: 1ĐĐBĐV III.5

  1.1.1.3. Định mức: 0,10 công/báo cáo

  1.1.2. Định mức dụng cụ lao động: Ca/báo cáo

  Mức tính bằng 0,33 mức quy định tại bảng số 31 của định mức kinh tế - kỹ thuật này.

  1.1.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: Ca/báo cáo

  Bảng số 56

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Thống kê, đánh giá siêu dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức

   

  (kW)

   

  1

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,01

  2

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,06

  3

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

  4

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

   

   

  1.1.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 báo cáo (loại ảnh, sản phẩm ảnh)

  Bảng số 57

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,01

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,03

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,01

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,05

  5

  Giấy A4

  ram

  0,03

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,002

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,004

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  1,00

   

   

  1.1.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 58.

  Bảng số 58

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

  1

  Thống kê, đánh giá siêu dữ liệu giao nộp mới từ các cơ quan, tổ chức

  báo cáo

  0,66

   

   

  1.2. Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.xml

  1.2.1. Định mức lao động

  1.2.1.1. Nội dung công việc

  a) Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian;

  b) Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian;

  c) Trình bày hiển thị dữ liệu không gian.

  1.2.1.2. Định biên: Trong bảng số 59

  1.2.1.3. Định mức

  Bảng số 59

  TT

  Công việc

  Định biên

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.shp

   

   

   

  1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  1ĐĐBĐV

  III.5

  công/file

  0,10

  2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  1ĐĐBĐV

  III.4

  công/file

  0,10

  3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  1ĐĐBĐV

  III.5

  công/ĐTQL

  0,05

   

   

  1.2.2. Định mức dụng cụ lao động

  Mức tính theo hệ số quy định trong bảng số 60 đối với mức quy định tại bảng số 31.

  Bảng số 60

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.shp

   

  0,83

  1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  ca/file

  0,33

  2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  ca/file

  0,33

  3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  ca/ĐTQL

  0,17

   

   

  1.2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 61

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.shp

   

  (kW)

   

  1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  ca/file

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,01

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,06

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

  2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  ca/file

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,01

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,06

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

  3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  ca/ĐTQL

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,007

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,03

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,01

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,003

   

   

  1.2.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  Bảng số 62

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Ghim dập

  hộp

  0,02

  2

  Ghim vòng

  hộp

  0,05

  3

  Băng dính to

  cuộn

  0,02

  4

  Băng dính nhỏ

  cuộn

  0,10

  5

  Giấy A4

  ram

  0,05

  6

  Mực in A4

  hộp

  0,003

  7

  Mực photocopy

  hộp

  0,007

  8

  Túi nilon đựng tài liệu

  cái

  2,00

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng bước công việc tính theo hệ số quy định trong bảng số 63 đối với mức quy định tại bảng số 62.

  Bảng số 63

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.sml

   

  1,00

  1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  file

  0,40

  2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  file

  0,40

  3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  ĐTQL

  0,20

   

   

  1.2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu hao (sử dụng) khi các dụng cụ, thiết bị hoạt động để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm quy định trong bảng số 64.

  Bảng số 64

  TT

  Công việc

  Sản phẩm

  Mức (kW)

   

  Chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ tệp tin định dạng *.xls hoặc *.sml

   

   

  1

  Kiểm tra và sửa lỗi tương quan của dữ liệu không gian

  file

  0,71

  2

  Hiệu đính nội dung cho dữ liệu phi không gian

  file

  0,71

  3

  Trình bày hiển thị dữ liệu không gian

  ĐTQL

  0,38

   

   

  1.3. Nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu siêu dữ liệu viễn thám quốc gia từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

  1.3.1. Định mức lao động

  1.3.1.1. Nội dung công việc

  a) Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám;

  b) Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám;

  c) Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám;

  d) Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám;

  đ) Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám.

  1.3.1.2. Định biên: Trong bảng số 65

  1.3.1.3. Định mức

  Bảng số 65

  TT

  Công việc

  Định biên

  Đơn vị tính

  Mức

   

  Nhập dữ liệu vào CSDLSDLVTQG từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

   

   

   

  1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV

  III.3

  công/file

  0,10

  2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV

  III.1

  công/trang

  A4

  0,06

  3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV

  III.2

  công/trang A4

  0,01

  4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV

  III.4

  công/file

  0,10

  5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  1ĐĐBĐV

  III.5

  công/ĐTQL

  0,10

   

   

  1.3.2. Định mức dụng cụ lao động

  Mức tính theo hệ số quy định trong bảng số 66 đối với mức quy định tại bảng số 31.

  Bảng số 66

  TT

  Công việc

  Đơn vị tính

  Hệ số

   

  Nhập dữ liệu vào CSDLSDLVTQG từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

   

   

  1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

  0,33

  2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,20

  3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang A4

  0,03

  4

  Chuẩn hóa và nhập dữ liệu các file ảnh hiển thị của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

  0,33

  5

  Trình bày hiển thị dữ liệu siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/ĐTQL

  0,33

   

   

  1.3.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  Bảng số 67

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Công suất

  Mức

   

  Nhập dữ liệu vào CSDLSDLVTQG từ các file dữ liệu dưới dạng cảnh ảnh và bình đồ ảnh

   

  (kW)

   

  1

  Lập sơ đồ vị trí khu vực dữ liệu ảnh phủ trùm, sơ đồ bảng chắp, xác định phiên hiệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/file

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,01

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,06

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,02

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,006

  2

  Nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang

  A4

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,008

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40

  0,040

   

  Máy photocopy

  chiếc

  1,50

  0,010

   

  Máy in Laser A4

  chiếc

  0,40

  0,004

  3

  Đối soát kết quả nhập các thông tin kỹ thuật từ file siêu dữ liệu của dữ liệu ảnh, bình đồ ảnh viễn thám

  ca/trang

  A4

   

   

   

  Máy điều hòa

  chiếc

  2,20

  0,002

   

  Máy vi tính để bàn

  bộ

  0,40