hieuluat

Thông tư 14/2019/TT-BTNMT Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: 737&738-09/2019
  Số hiệu: 14/2019/TT-BTNMT Ngày đăng công báo: 07/09/2019
  Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 16/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 01/10/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 14/2019/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019

   

   

  THÔNG TƯ

  BAN HÀNH ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ số 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

  Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.

  Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
  - Các Sở Tài nguyên và Môi trường;
  - Công báo, Cổng Thông tin điện tử CP;
  - Cổng TTĐT Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;
  - Lưu: VT, PC, KHTC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

  ĐO ĐẠC TRỰC TIẾP PHỤC VỤ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1.000 VÀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2.000, 1:5.000
  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2019/TT-BTNMT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Phạm vi điều chỉnh: Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 áp dụng cho các bước công việc (nguyên công công việc) sau:

  1.1. Lưới khống chế

  1.1.1. Lưới khống chế cơ sở

  a) Lưới cơ sở cấp 1

  b) Lưới cơ sở cấp 2

  c) Lưới độ cao kỹ thuật

  1.1.2. Lưới khống chế đo vẽ

  a) Lưới đo vẽ cấp 1

  b) Lưới đo vẽ cấp 2

  1.2. Đo đạc địa hình

  1.2.1. Đo đạc địa hình bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  1.2.2. Đo đạc địa hình bằng công nghệ GNSS

  2. Đối tượng áp dụng

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện khi chưa có định mức tổng hợp.

  - Định mức kinh tế - kỹ thuật được sử dụng để phục vụ công tác điều hành sản xuất của các đơn vị sản xuất cơ sở và biên soạn định mức tổng hợp phục vụ công tác quản lý sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước.

  3. Cơ sở xây dựng định mức

  - Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức ngành tài nguyên và môi trường.

  - Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000.

  - Thông tư số 20/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ.

  - Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

  - Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất.

  - Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ.

  4. Quy định viết tắt

  Nội dung viết tắt

  Chữ viết tắt

  Bản đồ địa hình

  BĐĐH

  Bảo hộ lao động

  BHLĐ

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 1...bậc 6

  ĐĐBĐV III.1...ĐĐBĐV III.6

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4...bậc 10

  ĐĐBĐV IV.4 ... ĐĐBĐV IV.10

  Đơn vị tính

  ĐVT

  Lái xe bậc 3

  LX3

  Global Navigation Sattelite System

  GNSS

  Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 5

  KK1, KK2, .., KK5

  Khoảng cao đều

  KCĐ

  Kiểm tra nghiệm thu

  KTNT

  Thứ tự

  TT

  Thủy chuẩn kỹ thuật

  TCKT

  Máy in phun bản đồ khổ A0

  Máy in Ploter A0

  5. Hệ số điều chỉnh chung do ảnh hưởng của yếu tố thời tiết: Mức lao động khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính bằng hệ số 0,25.

  6. Giải thích từ ngữ: Từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

  Phương pháp toàn đạc điện tử là phương pháp sử dụng máy toàn đạc điện tử để đo góc và đo chiều dài (cạnh) chính xác. Phương pháp này bao gồm các phương pháp đường chuyền đo góc, cạnh; đường chuyền treo; phương pháp giao hội nghịch.

  7. Nội dung Định mức kinh tế - kỹ thuật

  7.1. Định mức lao động công nghệ (Định mức lao động): là thời gian lao động trực tiếp cần thiết để sản xuất ra một sản phẩm. Nội dung của định mức lao động bao gồm:

  7.1.1. Nội dung công việc: quy định các thao tác cơ bản để thực hiện bước công việc.

  7.1.2. Phân loại khó khăn: quy định các yếu tố chính gây ảnh hưởng đến việc thực hiện của bước công việc làm căn cứ để phân loại khó khăn.

  7.1.3. Định biên: xác định số lượng và cấp bậc kỹ thuật của lao động thực hiện công việc.

  Cấp bậc kỹ thuật công việc được xác định qua cấp bậc lao động căn cứ theo các văn bản pháp quy hiện hành.

  7.1.4. Định mức: quy định thời gian lao động trực tiếp để sản xuất một đơn vị sản phẩm; đơn vị tính là công (công nhóm)/đơn vị sản phẩm.

  a) Ngày công (ca) tính bằng 8 giờ làm việc.

  b) Các mức ngoại nghiệp thể hiện dưới dạng phân số, trong đó:

  - Tử số là mức lao động kỹ thuật (tính theo công nhóm, công cá nhân) và chưa bao gồm mức ngừng nghỉ việc do thời tiết.

  - Mức ngừng nghỉ việc do thời tiết theo quy định tại mục 5 Phần này.

  - Mẫu số là mức lao động phổ thông (tính theo công cá nhân). Lao động phổ thông là người lao động được thuê mướn để thực hiện các công việc giản đơn như vận chuyển thiết bị, vật liệu, thông hướng tầm ngắm, liên hệ, dẫn đường, bảo vệ, đào bới mốc, rửa vật liệu...

  7.2. Định mức dụng cụ (Định mức sử dụng dụng cụ): là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng dụng cụ để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức dụng cụ bao gồm:

  7.2.1. Xác định danh mục dụng cụ cần thiết: là các công cụ lao động cần thiết có giá trị (nguyên giá) dưới 5 triệu đồng. Đối với những dụng cụ có sử dụng điện, nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao.

  7.2.2. Xác định thời hạn sử dụng dụng cụ: theo quy định tại Điều 16 Thông tư 04/2017/TT-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

  7.2.3. Xác định mức tiêu hao năng lượng cho các dụng cụ sử dụng điện năng, xăng dầu theo thời gian sử dụng và mức tiêu hao.

  7.2.4. Mức cho các dụng cụ nhỏ chưa được tính tại các bảng mức dụng cụ được tính thêm là 5% mức dụng cụ tại bảng tương ứng.

  7.3. Định mức thiết bị (Định mức sử dụng thiết bị): là thời gian (ca) người lao động trực tiếp sử dụng thiết bị cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức thiết bị bao gồm:

  7.3.1. Xác định danh mục thiết bị cần thiết: là các công cụ lao động cần thiết có giá trị (nguyên giá) từ 5 triệu đồng trở lên. Đối với những thiết bị có sử dụng điện, nhiên liệu cần được xác định công suất tiêu hao.

  7.3.2. Xác định thời hạn sử dụng thiết bị: theo quy định hiện hành của nhà nước.

  7.3.3. Xác định mức tiêu hao năng lượng cho các thiết bị sử dụng điện năng, xăng dầu theo thời gian sử dụng và mức tiêu hao.

  7.4. Định mức vật liệu (Định mức sử dụng vật liệu): là số lượng vật liệu cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm. Nội dung của định mức vật liệu bao gồm:

  7.4.1. Xác định danh mục vật liệu cần thiết với mức tiêu hao cho sản phẩm.

  7.4.2. Mức vật liệu nhỏ và hao hụt được tính bằng 8% mức vật liệu trong bảng định mức vật liệu tương ứng.

  8. Diện tích trung bình một mảnh bản đồ địa hình trong hệ tọa độ quốc gia VN-2000

  TT

  Bản đồ tỷ lệ

  Diện tích trên mảnh bản đồ

  (dm2)

  Diện tích thực địa

  (km2)

  1

  1:500

  30

  0,08

  2

  1:1.000

  30

  0,31

  3

  1:2.000

  30

  1,25

  4

  1:5.000

  45

  11,25

   

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

   

  Mục 1. LƯỚI KHỐNG CHẾ

  1. Định mức lao động

  1.1. Nội dung công việc

  1.1.1. Chọn điểm, chôn mốc

  - Chuẩn bị phục vụ công việc. Xác định vị trí điểm, thông hướng. Liên hệ, xin phép đặt mốc.

  - Đổ mốc.

  - Vẽ ghi chú điểm.

  - Kiểm tra, bàn giao.

  1.1.2. Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1

  - Chuẩn bị phục vụ công việc.

  - Xây tường vây.

  1.1.3. Tìm điểm gốc tọa độ

  - Chuẩn bị, tìm điểm gốc tọa độ phục vụ đo nối.

  - Kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm (nếu có), thông hướng phục vụ đo nối.

  1.1.4. Tìm điểm gốc độ cao

  - Theo ghi chú điểm tìm điểm gốc độ cao cũ phục vụ đo nối.

  - Kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm (nếu có).

  1.1.5. Đo ngắm

  - Chuẩn bị, kiểm nghiệm thiết bị.

  - Đo ngắm.

  1.1.6. Tính toán bình sai

  - Chuẩn bị tài liệu (kết quả đo ngắm).

  - Tính toán bình sai. Lập báo cáo kết quả bình sai lưới.

  1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: khu vực đồng bằng, ít cây. Khu vực đồi trọc, thấp (dưới 50m), vùng trung du, giao thông thuận tiện.

  Loại 2: khu vực đồng bằng nhiều cây. Khu vực đồi thưa cây vùng trung du, giao thông tương đối thuận tiện.

  Loại 3: vùng núi cao từ 50m đến 200m. Vùng đồng lầy. Giao thông không thuận tiện. Vùng đô thị loại V đến loại IV.

  Loại 4: vùng núi cao từ 200m đến 800m. Vùng đầm lầy, thụt sâu. Giao thông khó khăn. Vùng thành phố, dân cư đông đúc. Vùng đô thị loại III trở lên.

  Loại 5: vùng hải đảo, biên giới, núi cao trên 800m. Giao thông rất khó khăn.

  1.3. Định biên

  Bảng 01

  TT

  Công việc

  LX3

  ĐĐBĐV

  IV.4

  ĐĐBĐV

  IV.6

  ĐĐBĐV

  III.2

  Nhóm

  1

  Chọn điểm, chôn mốc

  1

  1

  1

  1

  4

  2

  Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1

  1

  2

  1

   

  4

  3

  Tìm điểm gốc tọa độ

  1

  2

  1

   

  4

  4

  Tìm điểm gốc độ cao

  1

   

  1

  1

  3

  5

  Đo ngắm

   

   

   

   

   

  5.1

  Đo GNSS

  1

  3

   

  1

  5

  5.2

  Đo đường chuyền

  1

  3

   

  1

  5

  5.3

  Lưới độ cao kỹ thuật

   

  4

  1

   

  5

  6

  Tính toán bình sai

   

   

  1

  1

  2

  1.4. Định mức

  1.4.1. Đơn vị tính

  - Chọn điểm, chôn mốc: công nhóm/điểm.

  - Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1: công nhóm/điểm.

  - Tìm điểm gốc tọa độ: công nhóm/điểm.

  - Tìm điểm gốc độ cao: công nhóm/điểm.

  - Đo ngắm:

  + Đo GNSS: công nhóm/điểm.

  + Đo đường chuyền: công nhóm/km.

  + Lưới độ cao kỹ thuật:

  Đo cao thủy chuẩn hình học: công nhóm/km.

  Đo cao lượng giác: công nhóm/điểm.

  - Tính toán bình sai:

  + Đo GNSS: công nhóm/điểm.

  + Đo đường chuyền: công nhóm/km.

  + Lưới độ cao kỹ thuật: công nhóm/điểm.

  1.4.2. Định mức

  Bảng 02

  TT

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Chọn điểm, chôn mốc

   

   

   

   

   

  1.1

  Lưới cơ sở cấp 1

  1,46

  2,00

  1,94

  3,00

  2,51

  4,00

  3,32

  5,00

  4,21

  7,00

  1.2

  Lưới cơ sở cấp 2

  1,02

  1,40

  1,36

  2,10

  1,76

  2,80

  2,32

  3,50

  2,95

  5,00

  1.3

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,88

  1,20

  1,16

  1,80

  1,51

  2,40

  1,99

  3,00

  2,53

  4,00

  1.4

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,29

  0,30

  0,39

  0,50

  0,51

  0,60

  0,67

  0,75

  0,84

  1,00

  2

  Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1

  1,35

  5,00

  1,46

  6,00

  1,62

  8,00

  1,89

  14,00

  2,16

  16,00

  3

  Tìm điểm gốc tọa độ

  0,27

  0,25

  0,34

  0,30

  0,41

  0,40

  0,51

  0,50

  0,68

  0,60

  4

  Tìm điểm gốc độ cao

  2,07

  1,50

  2,34

  1,65

  2,64

  1,80

  2,98

  2,00

  3,39

  2,25

  5

  Đo ngắm

   

   

   

   

   

  5.1

  Đo GNSS

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 1

  0,66

  0,75

  0,79

  1,00

  0,96

  1,40

  1,26

  2,00

  1,72

  2,50

  b

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,40

  0,45

  0,47

  0,60

  0,58

  0,85

  0,76

  1,20

  1,03

  1,50

  c

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,20

  0,22

  0,24

  0,30

  0,29

  0,42

  0,38

  0,60

  0,52

  0,75

  d

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,14

  0,15

  0,17

  0,20

  0,20

  0,30

  0,27

  0,40

  0,36

  0,50

  5.2

  Đo đường chuyền

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 2

  1,03

  0,90

  1,34

  1,35

  1,74

  2,00

  2,26

  2,75

  2,94

  3,85

  b

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,93

  0,65

  1,21

  0,94

  1,58

  1,35

  2,05

  2,00

  2,67

  2,50

  c

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,84

  0,60

  1,09

  0,85

  1,42

  1,50

  1,85

  1,80

  2,40

  2,00

  5.3

  Lưới độ cao kỹ thuật

   

   

   

   

   

  a

  Đo cao thủy chuẩn hình học

  0,18

  0,11

  0,22

  0,18

  0,25

  0,24

  0,30

  0,35

  0,36

  0,45

  b

  Đo cao lượng giác

  0,78

  0,50

  1,01

  0,80

  1,32

  1,10

  1,72

  1,50

  2,23

  2,00

  6

  Tính toán bình sai

   

   

   

   

   

  6.1

  Đo GNSS

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 1

  0,32

  0,32

  0,32

  0,32

  0,32

  b

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  0,20

  c

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,10

  0,10

  0,10

  0,10

  0,10

  d

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,07

  0,07

  0,07

  0,07

  0,07

  6.2

  Đo đường chuyền

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,17

  0,22

  0,29

  0,38

  0,49

  b

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,15

  0,20

  0,26

  0,34

  0,44

  c

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,14

  0,18

  0,23

  0,30

  0,39

  6.3

  Lưới độ cao kỹ thuật

   

   

   

   

   

  a

  Đo cao thủy chuẩn hình học

  0,13

  0,13

  0,13

  0,13

  0,13

  b

  Đo cao lượng giác

  0,09

  0,09

  0,09

  0,09

  0,09

  Ghi chú:

  (1) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông (mốc tạm thời, đóng cọc gỗ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 02.

  (2) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc tại bảng 02.

  (3) Mức Tìm điểm gốc tọa độ và mức Tìm điểm gốc độ cao tại bảng 02 quy định cho trường hợp điểm có tường vây; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,25 các mức tương ứng tại bảng 02.

  (4) Mức Đo ngắm và Tính toán bình sai trong trường hợp Đo GNSS Lưới đo vẽ cấp 2 tại bảng 02 quy định như nhau cho cả trường hợp Đo ngắm và Tính toán bình sai khi Đo GNSS tĩnh và động.

  (5) Mức Đo ngắm và Tính toán bình sai Lưới độ cao kỹ thuật trong trường hợp đo cao thủy chuẩn hình học tại bảng 02 quy định cho Đo ngắm và Tính toán bình sai khi đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức cho Đo ngắm và Tính toán bình sai khi đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy điện tử tính bằng 0,85 mức tương ứng tại bảng 02.

  2. Định mức dụng cụ: ca/sản phẩm (điểm, km)

  2.1. Chọn điểm, chôn mốc: ca/điểm

  Bảng 03

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  36

  4,02

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  12

  4,02

  3

  Ba lô

  cái

  18

  8,03

  4

  Bộ đồ nề

  bộ

  24

  0,20

  5

  Bộ khắc chữ

  bộ

  24

  0,07

  6

  Cờ hiệu nhỏ

  cái

  12

  0,14

  7

  Compa đơn

  cái

  24

  0,05

  8

  Compa kép

  cái

  24

  0,05

  9

  Cuốc bàn

  cái

  12

  0,07

  10

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,30

  11

  Ê ke

  bộ

  24

  0,20

  12

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  8,03

  13

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  2,01

  14

  Mũ cứng

  cái

  12

  8,03

  15

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  2,01

  16

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  2,01

  17

  Ống nhòm

  cái

  60

  0,10

  18

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  8,03

  19

  Tất sợi

  đôi

  6

  8,03

  20

  Thước đo độ

  cái

  60

  0,02

  21

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  12

  0,10

  22

  Xẻng

  cái

  12

  0,07

  23

  Xô tôn đựng nước

  cái

  12

  0,20

  24

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  8,03

  25

  Địa bàn kỹ thuật

  cái

  36

  0,05

  26

  Găng tay bạt

  đôi

  6

  2,50

  27

  Kìm cắt thép

  cái

  24

  0,05

  28

  Thước 3 cạnh

  cái

  24

  0,02

  29

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  36

  0,30

  30

  Túi đựng tài liệu

  cái

  12

  2,01

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 03 quy định cho Chọn điểm, chôn mốc Lưới cơ sở cấp 1 loại khó khăn 3; mức cho Chọn điểm, chôn mốc các trường hợp khác tính theo hệ số quy định trong bảng 04 đối với mức quy định tại bảng 03:

  Bảng 04

  TT

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Lưới cơ sở cấp 1

  0,58

  0,77

  1,00

  1,32

  1,68

  2

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,41

  0,54

  0,70

  0,92

  1,18

  3

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,35

  0,46

  0,60

  0,79

  1,01

  4

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,12

  0,16

  0,20

  0,27

  0,33

  (2) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông (mốc tạm thời, đóng cọc gỗ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 04.

  (3) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc.

  2.2. Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1: ca/điểm

  Bảng 05

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  2,59

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  2,59

  3

  Ba lô

  cái

  24

  5,18

  4

  Bộ đồ nề

  bộ

  24

  0,65

  5

  Bộ khắc chữ

  bộ

  24

  0,20

  6

  Cuốc bàn

  cái

  12

  0,20

  7

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,20

  8

  Ê ke

  bộ

  36

  0,20

  9

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  5,18

  10

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  1,30

  11

  Mũ cứng

  cái

  12

  5,18

  12

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  1,30

  13

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  5,18

  14

  Tất sợi

  đôi

  6

  5,18

  15

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  24

  0,20

  16

  Xẻng

  cái

  12

  0,20

  17

  Xô tôn đựng nước

  cái

  12

  0,20

  18

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  5,18

  19

  Găng tay bạt

  đôi

  6

  1,50

  Ghi chú: mức tại bảng 05 quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số quy định trong bảng 06:

  Bảng 06

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1

  0,83

  0,90

  1,00

  1,17

  1,33

  2.3. Tìm điểm gốc tọa độ: ca/điểm

  Bảng 07

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,65

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  0,65

  3

  Ba lô

  cái

  24

  1,31

  4

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,04

  5

  Ê ke

  bộ

  36

  0,04

  6

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  1,31

  7

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  0,33

  8

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,31

  9

  Nilon gói tài liệu

  tấm

  9

  0,33

  10

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  0,33

  11

  Ống nhòm

  cái

  120

  0,04

  12

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,31

  13

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,31

  14

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  24

  0,04

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 07 quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số quy định trong bảng 08 đối với mức quy định tại bảng 07:

  Bảng 08

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  Tìm điểm gốc tọa độ

  0,66

  0,83

  1,00

  1,24

  1,66

  (2) Mức Tìm điểm gốc tọa độ trên quy định cho trường hợp điểm có tường vây; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,25 mức tại bảng 08.

  2.4. Tìm điểm gốc độ cao: ca/điểm

  - Mức cho Tìm điểm gốc độ cao tính theo hệ số quy định trong bảng 09 đối với mức quy định tại bảng 07:

  Bảng 09

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  Tìm điểm gốc độ cao

  3,79

  4,28

  4,83

  5,46

  6,20

  - Mức Tìm điểm gốc độ cao trên quy định cho trường hợp điểm có tường vây; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,35 mức bảng 09.

  2.5. Đo ngắm

  2.5.1. Đo GNSS: ca/điểm

  Bảng 10

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  1,92

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  1,92

  3

  Ba lô

  cái

  24

  3,84

  4

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  3,84

  5

  Cưa cành (cưa tay)

  cái

  24

  0,10

  6

  Địa bàn kỹ thuật

  cái

  36

  0,10

  7

  Ê ke (2 loại)

  bộ

  36

  0,10

  8

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  3,84

  9

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  0,77

  10

  Hòm sắt đựng dụng cụ

  cái

  60

  0,77

  11

  Mũ cứng

  cái

  12

  3,84

  12

  Nilon gói tài liệu

  cái

  9

  0,77

  13

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  0,77

  14

  Ô che máy

  cái

  24

  0,77

  15

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  9

  3,84

  16

  Tất sợi

  đôi

  6

  3,84

  17

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  24

  0,03

  18

  Nhiệt kế

  cái

  48

  0,10

  19

  Bàn gấp

  cái

  24

  0,45

  20

  Ghế gấp

  cái

  24

  0,45

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 10 quy định cho Đo ngắm khi Đo GNSS lưới cơ sở cấp 1 loại khó khăn 3, mức cho các công việc khác theo loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 11 đối với mức tại bảng 10:

  Bảng 11

  TT

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Lưới cơ sở cấp 1

  0,69

  0,82

  1,00

  1,31

  1,79

  2

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,42

  0,50

  0,60

  0,79

  1,07

  3

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,21

  0,25

  0,30

  0,39

  0,54

  4

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,15

  0,18

  0,21

  0,28

  0,38

  (2) Mức Đo ngắm khi Đo GNSS lưới đo vẽ cấp 2 tại bảng 11 quy định như nhau cho cả Đo GNSS tĩnh và động.

  2.5.2. Đo đường chuyền: ca/km

  Bảng 12

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  3,48

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  3,48

  3

  Ba lô

  cái

  24

  6,96

  4

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  6,96

  5

  Mũ cứng

  cái

  12

  6,96

  6

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  6,96

  7

  Tất sợi

  đôi

  6

  6,96

  8

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  6,96

  9

  Búa đóng cọc

  cái

  36

  0,05

  10

  Bút kẻ thẳng

  cái

  24

  0,02

  11

  Cờ hiệu nhỏ

  cái

  24

  0,05

  12

  Compa đơn

  cái

  24

  0,05

  13

  Cưa cành

  cái

  24

  0,05

  14

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,05

  15

  Đồng hồ báo thức

  cái

  36

  0,07

  16

  Ê ke (2 loại)

  bộ

  36

  0,05

  17

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  1,39

  18

  Hòm sắt đựng dụng cụ

  cái

  60

  1,39

  19

  Nilon gói tài liệu

  cái

  9

  1,39

  20

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  1,39

  21

  Ô che máy

  cái

  24

  1,39

  22

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  6

  0,03

  23

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  24

  0,03

  24

  Thước nhựa 60cm

  cái

  36

  0,03

  Ghi chú:

  Mức tại bảng 12 quy định cho Đo ngắm khi Đo đường chuyền lưới cơ sở cấp 2 loại khó khăn 3, mức cho các công việc khác theo loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 13 đối với mức tại bảng 12:

  Bảng 13

  TT

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,59

  0,77

  1,00

  1,30

  1,69

  2

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,54

  0,70

  0,91

  1,18

  1,54

  3

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,48

  0,63

  0,82

  1,07

  1,39

  2.5.3. Lưới độ cao kỹ thuật

  a) Đo cao thủy chuẩn hình học: ca/km

  Bảng 14

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  0,50

  2

  Ba lô

  cái

  24

  1,00

  3

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  1,00

  4

  Búa đập đá, đóng cọc

  cái

  36

  0,01

  5

  Cờ hiệu nhỏ

  cái

  24

  0,02

  6

  Đế mia 2 kg, cọc sắt

  cái

  36

  0,10

  7

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,02

  8

  Ê ke (2 loại)

  bộ

  24

  0,02

  9

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  1,00

  10

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  0,20

  11

  Máy tính tay

  cái

  36

  0,02

  12

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,00

  13

  Nilon che máy 5m

  cái

  9

  0,20

  14

  Nilon gói tài liệu

  cái

  9

  0,20

  15

  Nhiệt độ kế

  cái

  48

  0,05

  16

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  0,20

  17

  Ô che máy

  cái

  24

  0,20

  18

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  1,00

  19

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,00

  20

  Thước cuộn vải 50m

  cái

  12

  0,02

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 14 quy định cho loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số quy định trong bảng 15 đối với mức bảng 14:

  Bảng 15

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  Đo cao thủy chuẩn hình học

  0,72

  0,88

  1,00

  1,20

  1,44

  (2) Mức tại ghi chú (1) trên quy định cho Đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy quang cơ. Mức cho Đo cao thủy chuẩn hình học bằng máy điện tử tính bằng 0,85 mức quy định tại ghi chú (1).

  b) Đo cao lượng giác: ca/điểm

  Bảng 16

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  12

  2,64

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  36

  2,64

  3

  Ba lô

  cái

  24

  5,28

  4

  Giầy cao cổ

  đôi

  6

  5,28

  5

  Mũ cứng

  cái

  12

  5,28

  6

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  5,28

  7

  Tất sợi

  đôi

  6

  5,28

  8

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  5,28

  9

  Búa đóng cọc

  cái

  36

  0,03

  10

  Bút kẻ thẳng

  cái

  24

  0,01

  11

  Cờ hiệu nhỏ

  cái

  24

  0,03

  12

  Compa đơn

  cái

  24

  0,03

  13

  Cưa cành (cưa tay)

  cái

  24

  0,03

  14

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,03

  15

  Đồng hồ báo thức

  cái

  36

  0,05

  16

  Ê ke (2 loại)

  bộ

  36

  0,03

  17

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  1,06

  18

  Hòm sắt đựng dụng cụ

  cái

  60

  1,06

  19

  Nilon gói tài liệu

  cái

  9

  1,06

  20

  Ống đựng bản đồ

  cái

  36

  1,06

  21

  Ô che máy

  cái

  24

  1,06

  22

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  6

  0,03

  23

  Thước thép cuộn 2m

  cái

  24

  0,03

  24

  Thước nhựa 60cm

  cái

  36

  0,03

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 16 quy định cho Đo ngắm Lưới độ cao kỹ thuật phương pháp đo cao lượng giác loại khó khăn 3, mức cho các loại khó khăn khác tính theo hệ số mức quy định trong bảng 17 đối với mức tại bảng 16:

  Bảng 17

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  Đo cao lượng giác

  0,59

  0,77

  1,00

  1,30

  1,69

  2.6. Tính toán bình sai

  2.6.1. Đơn vị tính

  - Tính toán bình sai khi đo GNSS: ca/điểm.

  - Tính toán bình sai khi đo đường chuyền: ca/km.

  - Tính toán bình sai khi đo lưới độ cao kỹ thuật: ca/điểm.

  2.6.2. Định mức

  Bảng 18

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn

  Mức

  1

  Bàn gấp

  cái

  60

  0,46

  2

  Ghế gấp (ghế tựa)

  cái

  60

  0,46

  3

  Ba lô

  cái

  24

  0,46

  4

  Giầy BHLĐ

  đôi

  6

  0,46

  5

  Bi đông nhựa

  cái

  36

  0,46

  6

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  12

  0,46

  7

  Tất sợi

  đôi

  6

  0,46

  8

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  60

  0,23

  9

  Đèn điện 100W

  bộ

  36

  0,23

  10

  Điện năng

  kW

   

  0,19

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 18 quy định cho Tính toán bình sai kết quả đo ngắm đường chuyền lưới cơ sở cấp 2 loại khó khăn 3. Mức cho các công việc khác theo loại khó khăn tính theo hệ số mức quy định trong bảng 19 đối với mức tại bảng 18:

  Bảng 19

  TT

  Công việc

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Tính toán bình sai khi đo GNSS

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 1

  1,10

  1,10

  1,10

  1,10

  1,10

  b

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,69

  0,69

  0,69

  0,69

  0,69

  c

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,34

  0,34

  0,34

  0,34

  0,34

  d

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,24

  0,24

  0,24

  0,24

  0,24

  2

  Tính toán bình sai khi đo đường chuyền

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,59

  0,77

  1,00

  1,30

  1,69

  b

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,53

  0,69

  0,90

  1,17

  1,52

  c

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,47

  0,61

  0,79

  1,03

  1,34

  3

  Tính toán bình sai khi đo lưới độ cao kỹ thuật

   

   

   

   

   

  a

  Đo cao thủy chuẩn hình học

  0,55

  0,55

  0,55

  0,55

  0,55

  b

  Đo cao lượng giác

  0,38

  0,38

  0,38

  0,38

  0,38

  (2) Mức Tính toán bình sai khi đo GNSS Lưới đo vẽ cấp 2 tại bảng 19 quy định như nhau cho Tính toán bình sai khi đo GNSS động và tĩnh.

  (3) Mức Tính toán bình sai khi đo lưới độ cao kỹ thuật trường hợp Đo cao thủy chuẩn hình học tại bảng 19 quy định như nhau cho Tính toán bình sai khi đo ngắm lưới độ cao kỹ thuật bằng máy quang cơ và máy điện tử.

  3. Định mức thiết bị

  3.1. Đơn vị tính

  - Chọn điểm, chôn mốc: ca/điểm.

  - Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1: ca/điểm.

  - Tìm điểm gốc tọa độ: ca/điểm.

  - Tìm điểm gốc độ cao: ca/điểm.

  - Đo ngắm:

  + Đo GNSS: ca/điểm.

  + Đo đường chuyền: ca/km.

  + Lưới độ cao kỹ thuật:

  Đo cao hình học: ca/km.

  Đo cao lượng giác: ca/điểm.

  - Tính toán bình sai:

  + Đo GNSS: ca/điểm.

  + Đo đường chuyền: ca/km.

  + Lưới độ cao kỹ thuật: ca/điểm.

  3.2. Định mức

  Bảng 20

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  KK5

  1

  Chọn điểm, chôn mốc

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Lưới cơ sở cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,15

  0,19

  0,25

  0,33

  0,42

   

  Xăng

  lít

  2,50

  2,70

  3,00

  3,30

  3,70

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,12

  0,13

  0,15

  0,16

  0,18

  1.2

  Lưới cơ sở cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,10

  0,13

  0,18

  0,23

  0,29

   

  Xăng

  lít

  1,75

  1,90

  2,10

  2,30

  2,50

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,09

  0,10

  0,10

  0,11

  0,12

  1.3

  Lưới đo vẽ cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,09

  0,11

  0,15

  0,20

  0,25

   

  Xăng

  lít

  1,05

  1,15

  1,25

  1,40

  1,50

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,05

  0,06

  0,06

  0,07

  0,08

  1.4

  Lưới đo vẽ cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,07

  0,09

  0,12

  0,16

  0,20

   

  Xăng

  lít

  0,65

  0,70

  0,75

  0,80

  0,90

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,03

  0,04

  0,04

  0,04

  0,05

  2

  Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,15

  0,18

  0,22

  0,26

  0,29

   

  Xăng

  lít

  3,00

  3,20

  3,50

  3,85

  4,25

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,15

  0,16

  0,17

  0,19

  0,21

  3

  Tìm điểm gốc tọa độ

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,18

  0,23

  0,27

  0,34

  0,36

   

  Xăng

  lít

  6,00

  6,40

  7,00

  7,70

  8,50

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,30

  0,32

  0,35

  0,38

  0,42

  4

  Tìm điểm gốc độ cao

   

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9 - 12 chỗ

  cái

  0,20

  0,22

  0,24

  0,28

  0,32

   

  Máy GNSS cầm tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Xăng

  lít

  3,00

  3,38

  3,75

  4,12

  5,54

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,15

  0,17

  0,19

  0,20

  0,27

  5

  Đo ngắm

   

   

   

   

   

   

  5.1

  Đo GNSS

   

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy GNSS 2 cái

  bộ

  0,19

  0,23

  0,28

  0,34

  0,48

   

  Máy bộ đàm 2 cái

  bộ

  0,19

  0,23

  0,28

  0,34

  0,48

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,13

  0,13

  0,13

  0,13

  0,13

   

  Ô tô 6-9 chỗ

  cái

  0,13

  0,15

  0,19

  0,23

  0,32

   

  Xăng

  lít

  6,00

  6,40

  7,00

  7,70

  8,50

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,30

  0,32

  0,35

  0,38

  0,42

  b

  Lưới cơ sở cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy GNSS 2 cái

  bộ

  0,11

  0,14

  0,17

  0,20

  0,29

   

  Máy bộ đàm 2 cái

  bộ

  0,11

  0,14

  0,17

  0,20

  0,29

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,08

  0,08

  0,08

  0,08

  0,08

   

  Ô tô 6-9 chỗ

  cái

  0,08

  0,09

  0,11

  0,14

  0,19

   

  Xăng

  lít

  3,60

  3,84

  4,20

  4,62

  5,10

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,18

  0,19

  0,21

  0,23

  0,25

  c

  Lưới đo vẽ cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy GNSS 2 cái

  bộ

  0,06

  0,07

  0,08

  0,10

  0,14

   

  Máy bộ đàm 2 cái

  bộ

  0,06

  0,07

  0,08

  0,10

  0,14

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,04

  0,04

  0,04

  0,04

  0,04

   

  Ô tô 6-9 chỗ

  cái

  0,04

  0,05

  0,06

  0,07

  0,10

   

  Xăng

  lít

  1,80

  1,92

  2,10

  2,31

  2,55

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,09

  0,10

  0,11

  0,11

  0,13

  d

  Lưới đo vẽ cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy GNSS 2 cái

  bộ

  0,04

  0,05

  0,06

  0,07

  0,10

   

  Máy bộ đàm 2 cái

  bộ

  0,04

  0,05

  0,06

  0,07

  0,10

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

   

  Ô tô 6-9 chỗ

  cái

  0,03

  0,03

  0,04

  0,05

  0,07

   

  Xăng

  lít

  1,26

  1,34

  1,47

  1,62

  1,79

   

  Dầu nhờn

  lít

  0,06

  0,07

  0,07

  0,08

  0,09

  5.2

  Đo đường chuyền

   

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  0,32

  0,42

  0,55

  0,72

  0,93

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  b

  Lưới đo vẽ cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  0,30

  0,38

  0,50

  0,65

  0,84

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  c

  Lưới đo vẽ cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  0,27

  0,35

  0,45

  0,58

  0,76

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  5.3

  Lưới độ cao kỹ thuật

   

   

   

   

   

   

  5.3.1

  Đo cao thủy chuẩn hình học

   

   

   

   

   

   

  a

  Đo bằng máy quang cơ

   

   

   

   

   

   

   

  Máy thủy chuẩn quang cơ

  bộ

  0,10

  0,12

  0,14

  0,18

  0,21

  b

  Đo bằng máy điện tử

   

   

   

   

   

   

   

  Máy thủy chuẩn điện tử

  bộ

  0,08

  0,10

  0,12

  0,15

  0,18

   

  Mia mã vạch

  bộ

  0,08

  0,10

  0,12

  0,15

  0,18

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  5.3.2

  Đo cao lượng giác

   

   

   

   

   

   

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  0,18

  0,24

  0,32

  0,42

  0,55

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  6

  Tính toán bình sai

   

   

   

   

   

   

  6.1

  Đo GNSS

   

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,08

  0,08

  0,08

  0,08

  0,08

   

  Điện năng

  kW

  1,51

  1,51

  1,51

  1,51

  1,51

  b

  Lưới cơ sở cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

   

  Điện năng

  kW

  0,95

  0,95

  0,95

  0,95

  0,95

  c

  Lưới đo vẽ cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Điện năng

  kW

  0,40

  0,40

  0,40

  0,40

  0,40

  d

  Lưới đo vẽ cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Điện năng

  kW

  0,40

  0,40

  0,40

  0,40

  0,40

  6.2

  Đo đường chuyền

   

   

   

   

   

   

  a

  Lưới cơ sở cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,09

  0,13

  0,17

  0,23

  0,29

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,04

  0,06

  0,08

  0,10

  0,13

   

  Điện năng

  kW

  0,77

  1,14

  1,51

  1,88

  2,44

  b

  Lưới đo vẽ cấp 1

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,09

  0,12

  0,16

  0,20

  0,26

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,04

  0,05

  0,07

  0,09

  0,12

   

  Điện năng

  kW

  0,77

  0,96

  1,33

  1,70

  2,25

  c

  Lưới đo vẽ cấp 2

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,08

  0,11

  0,14

  0,18

  0,23

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,04

  0,05

  0,06

  0,08

  0,10

   

  Điện năng

  kW

  0,77

  0,96

  1,14

  1,51

  1,88

  6.3

  Lưới độ cao kỹ thuật

   

   

   

   

   

   

  6.3.1

  Đo cao thủy chuẩn hình học

   

   

   

   

   

   

  a

  Đo bằng máy quang cơ

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,04

  0,04

  0,04

  0,04

  0,04

   

  Điện năng

  kW

  0,77

  0,77

  0,77

  0,77

  0,77

  b

  Đo bằng máy điện tử

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

   

  Điện năng

  kW

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  6.3.2

  Đo cao lượng giác

   

   

   

   

   

   

   

  Máy vi tính xách tay

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy in laser A4 0,4kW

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Điều hòa nhiệt độ 2,2kW

  cái

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

   

  Điện năng

  kW

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  0,59

  Ghi chú:

  (1) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông (mốc tạm thời, đóng cọc gỗ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 20.

  (2) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc tại bảng 20.

  (3) Mức Tìm điểm gốc tọa độ tại bảng 20 quy định cho trường hợp điểm có tường vây; Điểm không có tường vây, mức tính bằng 1,25 mức Tìm điểm gốc tọa độ tại bảng 20.

  (4) Mức Đo ngắm và Tính toán bình sai khi Đo GNSS Lưới đo vẽ cấp 2 tại bảng 20 quy định như nhau cho cả trường hợp Đo ngắm và Tính toán bình sai khi Đo GNSS tĩnh và động.

  4. Định mức vật liệu

  4.1. Chọn điểm, chôn mốc: tính cho 01 điểm

  Bảng 21

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Cơ sở cấp 1

  Cơ sở cấp 2

  Đo vẽ cấp 1

  Đo vẽ cấp 2

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,05

  0,04

  0,03

  0,02

  2

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  0,10

  0,10

  0,10

  3

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  2,00

  2,00

   

   

  4

  Ghi chú điểm tọa độ mới

  bộ

  2,00

  2,00

  2,00

  2,00

  5

  Giấy A4

  ram

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  6

  Sơn đỏ

  kg

  0,001

  0,001

  0,001

  0,001

  7

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  0,05

  0,05

  0,05

  8

  Xi măng

  kg

  24,00

  24,00

  24,00

   

  9

  Cát

  m3

  0,03

  0,03

  0,03

   

  10

  Đá dăm

  m3

  0,06

  0,06

  0,06

   

  11

  Dấu sứ

  cái

  1,00

  1,00

  1,00

   

  12

  Gỗ cốp pha

  m3

  0,001

  0,001

  0,001

   

  13

  Đinh 7cm

  kg

  0,03

  0,03

  0,03

   

  14

  Sắt 10

  kg

  0,57

  0,57

  0,57

   

  15

  Mực đen

  lọ

  0,03

  0,03

  0,03

  0,03

  Ghi chú:

  (1) Mức cho Chọn điểm, đóng cọc gỗ Lưới đo vẽ cấp 1 khi không chôn mốc bê tông (mốc tạm thời, đóng cọc gỗ) tính bằng 0,20 mức Chọn điểm, chôn mốc Lưới đo vẽ cấp 1 tại bảng 21.

  (2) Mức cho Chọn điểm, gắn mốc tính bằng 0,60 mức Chọn điểm, chôn mốc tại bảng 21.

  (3) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.2. Xây tường vây điểm lưới cơ sở cấp 1: tính cho 01 điểm

  Bảng 22

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,05

  2

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,01

  3

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  2,00

  4

  Xi măng

  kg

  86,00

  5

  Cát

  m3

  0,11

  6

  Đá dăm

  m3

  0,23

  7

  Gỗ cốp pha

  m3

  0,002

  8

  Đinh 7cm

  kg

  0,14

  9

  Mực đen

  lọ

  0,03

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.3. Tìm điểm gốc tọa độ: tính cho 01 điểm

  Bảng 23

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,05

  2

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  3

  Ghi chú điểm tọa độ cũ

  bộ

  1,00

  4

  Giấy A4

  ram

  0,01

  5

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  6

  Mực đen

  lọ

  0,03

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 23 quy định như nhau cho Tìm điểm gốc tọa độ có tường vây và Tìm điểm gốc tọa độ không có tường vây.

  (2) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.4. Tìm điểm gốc độ cao: tính cho 01 điểm

  Bảng 24

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,05

  2

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  3

  Ghi chú điểm độ cao cũ

  bộ

  1,00

  4

  Giấy A4

  ram

  0,01

  5

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  6

  Mực đen

  lọ

  0,03

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 24 quy định như nhau cho Tìm điểm gốc độ cao có tường vây và Tìm điểm gốc độ cao không có tường vây.

  (2) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.5. Đo ngắm

  4.5.1. Đo GNSS: tính cho 01 điểm

  Bảng 25

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,03

  2

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,01

  3

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  0,03

  4

  Mực in laser

  hộp

  0,002

  5

  Sổ đo các loại

  quyển

  0,20

  6

  Giấy A4

  ram

  0,01

  7

  Sơn đỏ

  0,1 kg

  0,01

  8

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  9

  Xăng

  lít

  3,50

  Ghi chú:

  (1) Mức tại bảng 25 quy định cho Đo GNSS lưới cơ sở cấp 1. Mức cho Đo GNSS các trường hợp khác tính theo hệ số quy định trong bảng 26 đối với mức quy định tại bảng 25:

  Bảng 26

  TT

  Công việc

  Hệ số

  1

  Lưới cơ sở cấp 1

  1,00

  2

  Lưới cơ sở cấp 2

  0,75

  3

  Lưới đo vẽ cấp 1

  0,50

  4

  Lưới đo vẽ cấp 2

  0,40

  (2) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  (3) Mức quy định như nhau cho Đo GNSS tĩnh và động khi thành lập Lưới đo vẽ cấp 2.

  4.5.2. Đo đường chuyền: tính cho 01 km

  Bảng 27

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Cơ sở cấp 2

  Đo vẽ cấp 1

  Đo vẽ cấp 2

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,20

  0,20

  0,20

  2

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

  0,60

  0,50

  0,50

  3

  Bảng tính toán

  tờ

  3,00

  2,50

  2,50

  4

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,50

  0,50

  0,50

  5

  Bìa đóng sổ

  tờ

  0,60

  0,50

  0,50

  6

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  0,50

  0,50

  0,50

  7

  Cọc gỗ 4x4x30cm, đinh 5

  cái

  4,00

  5,00

  6,00

  8

  Đĩa CD

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  9

  Ghi chú điểm tọa độ cũ

  bộ

  0,30

  0,30

  0,20

  10

  Ghi chú điểm độ cao cũ

  bộ

  0,30

  0,30

  0,20

  11

  Giấy can

  mét

  0,20

  0,25

  0,25

  12

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

  0,20

  0,20

  0,20

  13

  Giấy A4

  ram

  0,10

  0,10

  0,10

  14

  Mực in laser

  hộp

  0,02

  0,02

  0,02

  15

  Giấy gói hàng

  tờ

  0,05

  0,05

  0,05

  16

  Mực màu

  tuýp

  0,02

  0,02

  0,02

  17

  Mực đen

  lọ

  0,05

  0,05

  0,05

  18

  Sổ đo các loại

  quyển

  1,00

  1,00

  1,00

  19

  Sổ ghi chép

  quyển

  1,00

  1,00

  1,00

  20

  Số liệu điểm toạ độ cũ

  điểm

  0,30

  0,30

  0,30

  21

  Số liệu điểm độ cao cũ

  điểm

  0,30

  0,30

  0,30

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.5.3. Lưới độ cao kỹ thuật

  - Đo cao hình học: tính cho 01 km.

  - Đo cao lượng giác: tính cho 01 điểm.

  Bảng 28

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,03

  2

  Bảng kiểm nghiệm góc i

  tờ

  0,01

  3

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,03

  4

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  4,00

  5

  Mực đỏ

  lọ

  0,03

  6

  Mực xanh

  lọ

  0,03

  7

  Mực đen

  lọ

  0,03

  8

  Giấy can

  m

  0,10

  9

  Sơ đồ đo nối

  tờ

  0,20

  10

  Sổ đo thủy chuẩn

  quyển

  0,01

  11

  Sổ đo sai số tự điều chỉnh

  quyển

  0,03

  12

  Bảng tính chênh cao

  tờ

  0,50

  13

  Giấy ô ly

  tờ

  0,10

  14

  Giấy A4

  ram

  0,01

  15

  Mực in laser

  hộp

  0,01

  Ghi chú:

  (1) Mức quy định như nhau cho các phương pháp đo thủy chuẩn.

  (2) Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn khác nhau.

  4.6. Tính toán bình sai

  4.6.1. Tính toán bình sai khi đo GNSS: tính cho 01 điểm

  Bảng 29

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,01

  2

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  1,00

  3

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

  0,01

  4

  Đĩa CD

  cái

  0,01

  5

  Giấy A0 loại 100g/m2

  m

  0,01

  6

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,03

  7

  Bảng tính toán

  tờ

  0,30

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các trường hợp và các loại khó khăn.

  4.6.2. Tính toán bình sai khi đo đường chuyền: tính cho 01 km đường chuyền

  Bảng 30

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  2

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  0,10

  3

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

  0,05

  4

  Đĩa CD

  cái

  0,01

  5

  Giấy A0 loại 100g/m2

  m

  0,03

  6

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,10

  7

  Bảng tính toán

  tờ

  0,50

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các trường hợp và các loại khó khăn.

  4.6.3. Tính toán bình sai khi đo lưới độ cao kỹ thuật: tính cho 01 điểm

  Bảng 31

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức

  1

  Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000

  tờ

  0,03

  2

  Bảng tính chênh cao

  tờ

  0,50

  3

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,50

  4

  Biên bản bàn giao thành quả

  tờ

  2,00

  5

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

  1,00

  6

  Giấy can

  m

  0,10

  7

  Giấy ô ly

  tờ

  0,10

  8

  Mực đỏ

  lọ

  0,30

  9

  Mực xanh

  lọ

  0,30

  10

  Mực đen

  lọ

  0,30

  Ghi chú: mức quy định như nhau cho các trường hợp và các loại khó khăn.

  Mục 2. ĐO ĐẠC ĐỊA HÌNH

  1. Đo đạc địa hình bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  1.1. Định mức lao động

  1.1.1. Nội dung công việc

  a) Đo vẽ chi tiết: Chuẩn bị tư tài liệu, thiết bị. Đo vẽ chi tiết các nội dung về giao thông, thủy văn, phủ thực vật, biên giới quốc gia, địa giới hành chính, địa hình, dân cư, hạ tầng kinh tế - xã hội, các yếu tố địa vật liên quan.

  b) Lập bản vẽ: hoàn thiện bản vẽ, tiếp biên, in phun bản vẽ, điền viết lý lịch bản đồ, ghi lưu dữ liệu.

  1.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng, đồng ruộng quy hoạch; vùng đồi thấp, thoải, ít ruộng bậc thang, khe hẻm; vùng nông thôn có cấu trúc đơn giản, ít địa vật, dân cư chiếm dưới 20% diện tích. Đi lại thuận tiện.

  Loại 2: vùng đồng bằng có đồng ruộng ít quy hoạch; vùng trung du có địa hình lượn sóng, đôi chỗ bị chia cắt bởi khe, suối, thực phủ thoáng, đều; vùng bãi sông, bãi bồi, sú vẹt mọc thành khu vực rõ rệt; vùng dân cư nông thôn có ranh giới địa vật