hieuluat

Thông tư 16/2022/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:16/2022/TT-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành:13/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:30/12/2022Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  _________

  Số: 16/2022/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000

  _____________

   

  Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

  Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000.

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000.

  Điều 2. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2022.

  Điều 3. Tổ chức thực hiện

  1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Kiểm toán Nhà nước;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

  - Lưu: VT, PC, KHTC, ĐĐBĐVN.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Nguyễn Thị Phương Hoa

   

   

   

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  _________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

   

  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT THU NHẬN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU ẢNH SỐ TỪ TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI PHỤC VỤ XÂY DỰNG, CẬP NHẬT CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỶ LỆ 1:2000, 1:5000 VÀ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1:500, 1:1000

  (Ban hành kèm theo Thông tư số: 16/2022/TT-BTNMT ngày 13 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  1. Phạm vi điều chỉnh

  Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 được áp dụng cho các bước công việc sau:

  1.1. Thu nhận dữ liệu ảnh số

  a) Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra;

  b) Tổ chức bay chụp ảnh.

  1.2. Xử lý dữ liệu ảnh số

  a) Xử lý dữ liệu sau bay chụp;

  b) Bình sai khối ảnh;

  c) Tạo đám mây điểm;

  d) Thành lập mô hình số bề mặt;

  đ) Thành lập bình đồ ảnh;

  e) Thành lập mô hình số độ cao.

  2. Đối tượng áp dụng

  Định mức kinh tế - kỹ thuật này được áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000 và được sử dụng để tính đơn giá sản phẩm, làm căn cứ lập dự toán và quyết toán giá trị sản phẩm hoàn thành của các dự án, công trình và nhiệm vụ về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền  địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1: 1000 do các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện.

  3. Căn cứ xây dựng định mức

  - Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường);

  - Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  - Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

  - Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1: 1000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;

  - Trang thiết bị kỹ thuật sử dụng phổ biến trong công tác đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý theo quy định;

  - Quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, sử dụng công cụ lao động (dụng cụ, thiết bị, máy móc) và bảo hộ lao động cho người sản xuất;

  - Tổ chức sản xuất, trình độ lao động công nghệ của người lao động trong Ngành đo đạc và bản đồ theo quy định.

  4. Quy định viết tắt

  Bảng số 01

  STT

  Nội dung viết tắt

  Chữ viết tắt

  1

  Bản đồ địa hình

  BĐĐH

  2

  Bảo hộ lao động

  BHLĐ

  3

  Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

  CSDLNĐLQG

  4

  Đo đạc bản đồ viên hạng III bậc 3...bậc 4

  ĐĐBĐV III.3...ĐĐBĐV III.4

  5

  Đo đạc bản đồ viên hạng IV bậc 4...bậc 6

  ĐĐBĐV IV.4 ... ĐĐBĐV IV.6

  6

  Đơn vị tính

  ĐVT

  7

  Giờ (đơn vị đo thời gian)

  h

  8

  Hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh toàn cầu

  GNSS

  9

  Kinh tế - Kỹ thuật

  KT-KT

  10

  Khoảng cao đều

  KCĐ

  11

  Khó khăn 1, Khó khăn 2, .., Khó khăn 4

  KK1, KK2, .., KK4

  12

  Khống chế ảnh

  KCA

  13

  Lái xe bậc 3

  LX3

  14

  Tàu bay không người lái

  UAV

  15

  Thứ tự

  TT

  16

  Toàn đạc điện tử

  TĐĐT

   

   

  5. Quy định về sử dụng định mức

  5.1. Định mức lao động là hao phí thời gian lao động cần thiết của người lao động trực tiếp sản xuất ra một sản phẩm (hoặc thực hiện một bước công việc hoặc một công việc cụ thể) và thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật hiện hành. Định mức lao động quy định trong Phần II của định mức kinh tế - kỹ thuật này chưa bao gồm mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp và hệ số điều chỉnh thời tiết.

  5.2. Quy định về mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp

  Thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương đối với lao động trực tiếp, bao gồm: nghỉ phép, nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), nghỉ lễ tết, nghỉ hội họp, học tập, tập huấn được tính là 34 ngày trên tổng số 312 ngày làm việc của một (01) năm.

  Mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương

  =

  Mức hao phí lao động kỹ thuật trực tiếp

  x

  34

  312

   

  Mức hao phí thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương được áp dụng đối với tất cả các bước công việc.

  5.3. Hệ số điều chỉnh thời tiết: Mức lao động kỹ thuật khi phải ngừng nghỉ việc do thời tiết của lao động kỹ thuật ngoại nghiệp được tính bằng 25% so với mức lao động kỹ thuật ngoại nghiệp quy định trong nội dung định mức này.

  6. Các quy định khác

  6.1. Phương pháp xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật

  a) Định mức lao động và Định mức tiêu hao vật liệu: theo các phương pháp tại Điều 22 Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  b) Định mức dụng cụ lao động và Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: định mức được tính toán tương ứng với định mức lao động;

  c) Định mức tiêu hao năng lượng: định mức điện năng tính toán theo thời gian sử dụng dụng cụ (mức dụng cụ lao động), máy móc và thiết bị (mức sử dụng máy móc, thiết bị) dùng điện và công suất của dụng cụ, thiết bị dùng điện.

  Mức Điện năng dụng cụ = Mức dụng cụ * (Công suất tiêu hao)*8*1,05

  Mức Điện năng thiết bị = Mức thiết bị * (Công suất tiêu hao)*8*1,05

  d) Định mức tiêu hao nhiên liệu: định mức xăng ô tô tính toán theo quãng đường di chuyển và mức tiêu hao xăng cho 100 km.

  Mức Xăng ô tô = (Công suất tiêu hao xăng cho 100 km) * Quãng đường (quy về 100 km).

  6.2. Quy định diện tích phủ 01 ca bay theo độ phân giải ảnh

  Diện tích phủ 01 ca bay theo độ phân giải ảnh quy định trong Bảng số 02:

  Bảng số 02

  TT

  Độ phân giải ảnh (cm)

  Diện tích phủ 01 ca bay (km2)

  1

  4

  1,09

  2

  8

  2,19

  3

  15

  4,10

  4

  30

  8,19

   

  6.3. Quy định độ phân giải ảnh tương ứng với tỷ lệ bản đồ và khoảng cao đều đường bình độ cơ bản

  Độ phân giải ảnh tương ứng với tỷ lệ bản đồ và khoảng cao đều đường bình độ cơ bản quy định trong Bảng số 03:

  Bảng số 03

  Khoảng cao đều đường bình độ cơ bản (m)

  Độ phân giải mặt đất của ảnh gốc (cm)

  Tỷ lệ bản đồ cần thành lập

  1:500

  1:1000

  1:2000

  1:5000

  0,5

  4

  4

   

   

  1,0

  4

  8

  8

  8

  2,5

   

  8

  15

  15

  5,0

   

   

  15

  30

   

   

  6.4. Quy định diện tích mảnh bản đồ

  Diện tích thực địa của mảnh bản đồ theo quy định chia mảnh trong hệ VN-2000 quy định trong Bảng số 04:

  Bảng số 04

  TT

  Tỷ lệ bản đồ

  Diện tích (km2)

  1

  1:500

  0,08

  2

  1:1000

  0,31

  3

  1:2000

  1,25

  4

  1:5000

  11,25

   

   

  Phần II. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

   

  1. Thu nhận dữ liệu ảnh số

  1.1. Định mức lao động

  1.1.1. Nội dung công việc

  1.1.1.1. Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  a) Đo nối trạm cố định

  - Tiếp điểm (Tìm điểm gốc): Chuẩn bị vật tư, tài liệu, máy móc, sổ sách, dụng cụ. Tìm điểm (tọa độ, độ cao) tại thực địa, kiểm tra, chỉnh lý ghi chú điểm. Thông hướng và di chuyển.

  - Chọn điểm:

  + Chuẩn bị phục vụ công việc;

  + Xác định vị trí điểm, thông hướng;

  + Vẽ ghi chú điểm.

  - Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao:

  + Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS:

  • Chuẩn bị vật tư, tài liệu, kiểm nghiệm thiết bị;

  Đo ngắm bằng công nghệ GNSS;

  Tính toán kết quả.

  + Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử:

  Chuẩn bị vật tư, tài liệu, kiểm nghiệm thiết bị;

  Đo ngắm bằng phương pháp toàn đạc điện tử;

  Tính toán kết quả.

  b) Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  - Chọn điểm:

  + Xác định điểm khống chế trong khu bay tại thực địa;

  + Đóng cọc hoặc rải tiêu khống chế;

  + Vẽ sơ đồ vị trí điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra;

  + Chụp ảnh tại thực địa vị trí điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra.

  - Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao:

  + Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS:

  Chuẩn bị vật tư, tài liệu, kiểm nghiệm thiết bị;

  Đo ngắm bằng công nghệ GNSS;

  Tính toán kết quả.

  + Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử:

  Chuẩn bị vật tư, tài liệu, kiểm nghiệm thiết bị;

  Đo ngắm bằng phương pháp toàn đạc điện tử;

  Tính toán kết quả.

  1.1.1.2. Tổ chức bay chụp ảnh

  - Bay chụp ảnh UAV:

  + Công tác chuẩn bị bay chụp: Kiểm tra tình trạng hoạt động của UAV, máy chụp ảnh, GNSS, thiết bị điều khiển mặt đất và các thiết bị khác kèm theo;

  + Thực hiện bay chụp ảnh UAV: Giám sát hoạt động của UAV và các thiết bị. Trường hợp không đảm bảo bay chụp (do thời tiết, do thiết bị hoạt động không ổn định) thì dừng bay và điều khiển UAV về vị trí xuất phát;

  + Sao lưu dữ liệu thu nhận UAV, kiểm tra và đánh giá sơ bộ dữ liệu.

  - Đo GNSS tại trạm cố định:

  Sử dụng máy thu GNSS đa tần số, thu tín hiệu trong suốt quá trình bay chụp UAV.

  1.1.2. Phân loại khó khăn

  1.1.2.1. Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  Loại 1: vùng đồng bằng quang đãng; vùng đồng cỏ, đồi thấp, thoải, ít ruộng bậc thang, khe hẻm, vùng trung du có địa hình lượn sóng, đôi chỗ bị chia cắt bởi khe, suối, thực phủ thoáng, đều; vùng bãi sông, bãi bồi, sú vẹt mọc thành khu vực rõ rệt; vùng nông thôn có cấu trúc đơn giản, ranh giới rõ rệt, ít địa vật, dân cư chiếm dưới 40% diện tích vùng.

  Loại 2: vùng đồng bằng, vùng thị trấn nhỏ có địa hình, địa vật không phức tạp; vùng trung du, đồi san sát, thực phủ là vùng cây nhân tạo, tầm nhìn thoáng; vùng bãi sông, bãi bồi, thực vật mọc không thành bãi; dân cư chiếm dưới 60% diện tích vùng.

  Loại 3: khu vực dân cư dày đặc, kiểu thành phố nhỏ; khu vực thị xã, nhà cửa san sát, ranh giới địa hình, địa vật phức tạp; vùng núi thấp, độ dốc tương đối lớn, địa hình bị chia cắt nham nhở, đi lại rất khó khăn; vùng đồng lầy có nhiều bụi cây, bụi gai; dân cư chiếm dưới 80% diện tích vùng.

  Loại 4: khu vực thành phố lớn, nhà cửa dày đặc; khu vực rừng rậm, khó đi lại; vùng biên giới, hải đảo.

  1.1.2.2. Tổ chức bay chụp ảnh

  Không phân loại khó khăn.

  1.1.3. Định biên

  Bảng số 05

  TT

  Loại lao động

   

   

  Hạng mục

  Lao động kỹ thuật

  Lao động phục vụ

  ĐĐBĐV IV.4

  ĐĐBĐV IV.6

  ĐĐBĐV III.3

  ĐĐBĐV III.4

  LX3

  Nhóm lao động kỹ thuật

   

  Thu nhận dữ liệu ảnh số

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

   

   

  1.1

  Đo nối trạm cố định

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Tiếp điểm

  2

  1

   

   

  1

  4

  1

  b

  Chọn điểm

  1

  1

  1

   

  1

  4

  1

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  3

   

  1

   

  1

  5

  1

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  3

   

  1

   

  1

  5

  1

  1.2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

   

   

  a

  Chọn điểm

  1

  1

  1

   

  1

  4

  1

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  3

   

  1

   

  1

  5

  1

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  3

   

  1

   

  1

  5

  1

  2

  Tổ chức bay chụp ảnh

   

   

  2

  1

  1

  4

   

   

   

  1.1.4. Định mức

  Bảng số 06

  TT

  Hạng mục công việc

  ĐVT

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

   

  Thu nhận dữ liệu ảnh số

   

   

   

   

   

  1

  Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

  1.1

  Đo nối trạm cố định

   

   

   

   

   

  a

  Tiếp điểm

  công nhóm/điểm

  0,30

  0,30

  0,36

  0,36

  0,47

  0,47

  0,61

  0,61

  b

  Chọn điểm

  công nhóm/điểm

  0,58

  0,58

  0,73

  0,73

  0,91

  0,91

  1,17

  1,17

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  công nhóm/điểm

  0,31

  0,31

  0,39

  0,39

  0,49

  0,49

  0,62

  0,62

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  công nhóm/km

  1,18

  0,94

  1,48

  1,18

  1,85

  1,48

  2,31

  1,85

  1.2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  công nhóm/điểm

   

   

   

   

  a

  Chọn điểm

  công nhóm/điểm

  0,44

  0,35

  0,55

  0,44

  0,68

  0,54

  0,88

  0,70

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  công nhóm/điểm

  0,22

  0,18

  0,27

  0,22

  0,34

  0,27

  0,43

  0,34

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa

  độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  công nhóm/km

  1,06

  0,85

  1,33

  1,06

  1,66

  1,20

  2,08

  1,66

  2

  Tổ chức bay chụp ảnh

  công

  nhóm/km2

   

   

   

   

  a

  Độ phân giải 4 cm

   

  1,38

   

   

   

  b

  Độ phân giải 8 cm

   

  0,68

   

   

   

  c

  Độ phân giải 15 cm

   

  0,37

   

   

   

  d

  Độ phân giải 30 cm

   

  0,18

   

   

   

   

   

  1.2. Định mức dụng cụ lao động

  1.2.1. Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  Bảng số 07

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn sử dụng (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  18

  0,80

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  18

  0,80

  3

  Ba lô

  cái

  18

  1,60

  4

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  1,60

  5

  Mũ cứng

  cái

  12

  1,60

  6

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  9

  1,60

  7

  Tất sợi

  đôi

  6

  1,60

  8

  Bình giữ nhiệt

  cái

  12

  0,40

  9

  Búa đóng cọc

  cái

  36

  0,01

  10

  Bút kẻ thẳng

  cái

  24

  0,01

  11

  Cờ hiệu nhỏ

  cái

  24

  0,01

  12

  Compa đơn

  cái

  24

  0,01

  13

  Cưa cành

  cái

  24

  0,02

  14

  Dao phát cây

  cái

  12

  0,02

  15

  Địa bàn kỹ thuật

  cái

  36

  0,01

  16

  Đồng hồ báo thức

  cái

  36

  0,01

  17

  Ê ke (2 loại)

  bộ

  24

  0,01

  18

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  36

  0,40

  19

  Nilon gói tài liệu 1m

  cái

  9

  0,40

  20

  Ống đựng bản đồ

  cái

  24

  0,40

  21

  Bút vẽ kỹ thuật

  cái

  6

  0,01

  22

  Bàn gấp

  cái

  24

  0,16

  23

  Ghế gấp

  cái

  24

  0,16

  24

  Pin khô

  cái

  24

  0,03

  25

  Nhiệt kế

  cái

  36

  0,01

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số quy định trong Bảng số 08 đối với mức quy định tại Bảng số 07:

  Bảng số 08

  TT

  Hạng mục công việc

  ĐVT

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

  1

  Đo nối trạm cố định

   

   

   

   

   

  a

  Tiếp điểm

  ca/điểm

  0,60

  0,72

  0,94

  1,22

  b

  Chọn điểm

  ca/điểm

  1,08

  1,24

  1,44

  1,72

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  ca/điểm

  0,72

  0,82

  0,98

  1,15

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  ca/km

  2,95

  3,70

  4,62

  5,78

  2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

  a

  Chọn điểm

  ca/điểm

  0,88

  1,10

  1,36

  1,76

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  ca/điểm

  0,55

  0,68

  0,85

  1,08

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  ca/km

  2,65

  3,32

  4,15

  5,20

   

   

  1.2.2. Tổ chức bay chụp ảnh: ca/km2

  Bảng số 09

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn sử dụng (tháng)

  Mức

  1

  Áo rét BHLĐ

  cái

  18

  2,40

  2

  Áo mưa bạt

  cái

  18

  2,40

  3

  Ba lô

  cái

  18

  4,80

  4

  Bình giữ nhiệt

  cái

  12

  1,20

  5

  Giầy cao cổ

  đôi

  12

  4,80

  6

  Hòm sắt đựng tài liệu

  cái

  36

  1,20

  7

  Hòm sắt đựng máy, dụng cụ

  cái

  36

  1,20

  8

  Mũ cứng

  cái

  12

  4,80

  9

  Nilon che máy

  cái

  9

  0,30

  10

  Nilon gói tài liệu

  cái

  9

  1,20

  11

  Quần áo BHLĐ

  bộ

  9

  4,80

  12

  Tất sợi

  đôi

  6

  4,80

  13

  Ẩm kế

  cái

  36

  0,01

  14

  Áp kế

  cái

  36

  0,01

  15

  Nhiệt kế

  cái

  36

  0,01

  16

  Thiết bị đo tốc độ gió

  cái

  24

  0,03

  17

  Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB (2 cái)

  cái

  24

  1,20

  18

  Pin

  cái

  12

  0,07

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng trường hợp tính theo hệ số quy định trong Bảng số 10 đối với mức quy định tại Bảng số 09:

  Bảng số 10

  TT

  Hạng mục công việc

  Hệ số

   

  Tổ chức bay chụp ảnh

   

  a

  Độ phân giải 4 cm

  0,92

  b

  Độ phân giải 8 cm

  0,46

  c

  Độ phân giải 15 cm

  0,25

  d

  Độ phân giải 30 cm

  0,12

   

   

  1.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị

  1.3.1. Đo nối trạm cố định, điểm KCA và điểm kiểm tra Bảng số 11

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  KK1

  KK2

  KK3

  KK4

   

  Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

  1

  Đo nối trạm cố định

   

   

   

   

   

  a

  Tiếp điểm

  ca/điểm

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,16

  0,20

  0,25

  0,31

  b

  Chọn điểm

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,23

  0,31

  0,40

  0,52

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,14

  0,17

  0,20

  0,25

   

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao - 0,1kW

  cái

  0,12

  0,12

  0,12

  0,12

   

  Máy in Laser khổ A3- 0,4 kW

  bộ

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy photocopy 1,5 kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy thu GNSS đa tần 2 bộ

  bộ

  0,19

  0,23

  0,29

  0,37

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao - 0,1kW

  cái

  0,18

  0,24

  0,31

  0,41

   

  Máy in Laser khổ A3

  bộ

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy photocopy 1,5 kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  0,71

  0,89

  1,11

  1,39

  2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

   

   

   

  a

  Chọn điểm

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,17

  0,23

  0,31

  0,40

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,10

  0,12

  0,14

  0,18

   

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao - 0,1kW

  cái

  0,08

  0,08

  0,08

  0,08

   

  Máy in Laser khổ A3 - 0,4kW

  bộ

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy photocopy 1,5 kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy thu GNSS đa tần 2 bộ

  bộ

  0,33

  0,41

  0,51

  0,65

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

   

   

   

   

   

   

  Ô tô 9-12 chỗ

  cái

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao - 0,1kW

  cái

  0,17

  0,22

  0,28

  0,36

   

  Máy in Laser khổ A3

  bộ

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

  Máy photocopy 1,5 kW

  cái

  0,02

  0,02

  0,02

  0,02

   

  Máy toàn đạc điện tử

  bộ

  1,59

  1,99

  2,49

  3,12

   

   

  1.3.2. Tổ chức bay chụp ảnh

  Bảng số 12

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Mức

   

  Tổ chức bay chụp ảnh

  ca/km2

   

  1

  Tàu bay không người lái UAV

  bộ

  0,07

  2

  Máy thu GNSS đa tần 2 bộ

  bộ

  0,07

  3

  Máy vi tính xách tay cấu hình cao 0,1 kW

  cái

  0,10

  4

  Thiết bị chụp ảnh số gắn trên tàu bay không người lái

  bộ

  0,07

  5

  Ô tô (6 - 9 chỗ)

  cái

  1,20

  6

  Máy phát điện 5KVA

  cái

  0,20

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng trường hợp (độ phân giải ảnh) tính theo hệ số quy định trong Bảng số 10 đối với mức quy định tại Bảng số 12.

  1.4. Định mức tiêu hao vật liệu

  1.4.1. Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

  1.4.1.1. Đo nối trạm cố định: Tính cho 01 đơn vị sản phẩm (01 điểm)

  Bảng số 13

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức tiêu hao

  Tiếp điểm

  Chọn điểm

  Đo ngắm GNSS

  Đo ngắm TĐĐT

  1

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  0,10

  0,005

  0,50

  2

  Giấy A4

  ram

  0,01

  0,01

  0,005

  0,10

  3

  Sơn đỏ

  kg

   

  0,001

   

   

  4

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  0,05

  0,025

  1,00

  5

  Mực đen

  lọ

  0,03

  0,03

   

  0,05

  6

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

   

   

  0,015

  0,20

  7

  Mực in laser

  hộp

   

   

  0,001

  0,02

  8

  Sổ đo các loại

  quyển

   

   

  0,10

  1,00

  9

  Bảng tính toán

  tờ

   

   

   

  2,50

  10

  Cọc gỗ 4x4x30cm, đinh 5cm

  cái

   

   

   

  5,00

  11

  Giấy can

  m

   

   

   

  0,25

  12

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

   

   

   

  0,50

   

   

  Ghi chú: Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn.

  1.4.1.2. Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra: Tính cho 01 đơn vị sản phẩm (01 điểm)

  Bảng số 14

  TT

  Danh mục vật liệu

  Đơn vị tính

  Mức tiêu hao

  Chọn điểm

  Đo ngắm GNSS

  Đo ngắm TĐĐT

  1

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,10

  0,004

  0,50

  2

  Ghi chú điểm tọa độ mới

  bộ

  2,00

   

   

  3

  Giấy A4

  ram

  0,01

  0,004

  0,10

  4

  Sơn đỏ

  kg

  0,001

  0,0004

   

  5

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  0,02

  1,00

  6

  Mực đen

  lọ

  0,03

   

  0,05

  7

  Giấy A0 loại 100g/m2

  tờ

   

  0,012

  0,20

  8

  Mực in laser

  hộp

   

  0,001

  0,02

  9

  Sổ đo các loại

  quyển

   

  0,08

  1,00

  10

  Cọc gỗ 4x4x30cm, đinh 5cm

  cái

   

   

  6,00

  11

  Giấy can

  m

   

   

  0,25

  12

  Bảng tổng hợp thành quả

  tờ

   

   

  0,50

   

   

  Ghi chú: Mức quy định như nhau cho các loại khó khăn .

  1.4.2. Tổ chức bay chụp: Tính cho 01 km2

  Bảng số 15

  TT

  Danh mục vật liệu

  Đơn vị tính

  Mức tiêu hao

  1

  Băng dính loại vừa

  cuộn

  0,01

  2

  Sổ đo các loại

  quyển

  0,50

  3

  Sổ ghi chép

  quyển

  0,05

  4

  Bút bi

  cái

  0,10

  5

  Giấy A4

  ram

  0,03

   

   

  Ghi chú: Mức cho từng trường hợp (độ phân giải ảnh) tính theo hệ số quy định trong Bảng số 10 đối với mức quy định tại Bảng số 15.

  1.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Mức điện năng (kW/đơn vị sản phẩm) cho các dụng cụ và thiết bị quy định cho từng bước công việc trong Bảng số 16:

  Bảng số 16

  TT

  Danh mục dụng cụ, thiết bị dùng năng lượng

  ĐVT

  Mức tiêu hao

   

  Thu nhận dữ liệu ảnh số

   

   

  1

  Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

  1.1

  Đo nối trạm cố định

   

   

  a

  Tiếp điểm

   

   

  b

  Chọn điểm

   

   

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  kW/điểm

  0,28

   

  Máy in laser A3- 0,4 kW

   

  0,03

   

  Máy photocopy 1,5 kW

   

  0,25

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  kW/km

  0,28

   

  Máy in laser A3- 0,4 kW

   

  0,03

   

  Máy photocopy 1,5 kW

   

  0,25

  1.2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

  a

  Chọn điểm

   

   

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  kW/điểm

  0,28

   

  Máy in laser A3- 0,4 kW

   

  0,03

   

  Máy photocopy 1,5 kW

   

  0,25

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  kW/km

  0,28

   

  Máy in laser A3- 0,4 kW

   

  0,03

   

  Máy photocopy 1,5 kW

   

  0,25

  2

  Tổ chức bay chụp

  kW/km2

   

  a

  Độ phân giải 4 cm

   

   

  b

  Độ phân giải 8 cm

   

   

  c

  Độ phân giải 15 cm

   

   

  d

  Độ phân giải 30 cm

   

   

   

   

  Ghi chú: Mức điện năng cho các loại khó khăn khác nhau là như nhau.

  1.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

  Mức xăng (lít) cho ô tô quy định cho từng bước công việc trong Bảng số 17:

  Bảng số 17

  TT

  Hạng mục công việc

  ĐVT

  Mức tiêu hao

   

  Thu nhận dữ liệu ảnh số

   

   

  1

  Đo nối trạm cố định, điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

  1.1

  Đo nối trạm cố định

   

   

  a

  Tiếp điểm

  lít/điểm

   

   

  KK1

   

  6,00

   

  KK2

   

  6,40

   

  KK3

   

  7,00

   

  KK4

   

  7,70

  b

  Chọn điểm

  lít/điểm

   

   

  KK1

   

  1,05

   

  KK2

   

  1,15

   

  KK3

   

  1,25

   

  KK4

   

  1,40

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  lít/điểm

   

   

  KK1

   

  1,05

   

  KK2

   

  1,15

   

  KK3

   

  1,25

   

  KK4

   

  1,40

  d

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  lít/km

   

   

  KK1

   

  3,15

   

  KK2

   

  3,45

   

  KK3

   

  3,75

   

  KK4

   

  4,20

  1.2

  Đo nối điểm khống chế ảnh và điểm kiểm tra

   

   

  a

  Chọn điểm

  lít/điểm

   

   

  KK1

   

  0,65

   

  KK2

   

  0,70

   

  KK3

   

  0,75

   

  KK4

   

  0,80

  b

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng công nghệ GNSS

  lít/điểm

   

   

  KK1

   

  0,65

   

  KK2

   

  0,70

   

  KK3

   

  0,75

   

  KK4

   

  0,80

  c

  Đo ngắm và tính toán tọa độ, độ cao bằng phương pháp toàn đạc điện tử

  lít/km

   

   

  KK1

   

  1,95

   

  KK2

   

  2,10

   

  KK3

   

  2,25

   

  KK4

   

  2,40

  2

  Tổ chức bay chụp

  lít/km2

   

  a

  Độ phân giải 4 cm

   

  0,92

  b

  Độ phân giải 8 cm

   

  0,46

  c

  Độ phân giải 15 cm

   

  0,25

  d

  Độ phân giải 30 cm

   

  0,12

   

   

  2. Xử lý dữ liệu ảnh số

  2.1. Định mức lao động

  2.1.1. Nội dung công việc

  2.1.1.1. Xử lý dữ liệu sau bay chụp

  a) Sao lưu dữ liệu ảnh gốc từ máy ảnh, dữ liệu đo GNSS từ trạm cố định và dữ liệu thu GNSS từ UAV;

  b) Tính toán xác định tọa độ tâm chụp và các nguyên tố định hướng ảnh;

  c) Kiểm tra chất lượng dữ liệu sau bay chụp

  - Kiểm tra khái quát các điều kiện bay chụp;

  - Kiểm tra độ chờm ảnh ra biên các phân khu hoặc tiếp biên với các khu khác;

  - Kiểm tra độ phủ dọc, độ phủ ngang của ảnh;

  - Kiểm tra chất lượng ảnh chụp, đánh giá chất lượng của các điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra.

  2.1.1.2. Bình sai khối ảnh

  a) Tạo lập môi trường làm việc (lập Project):

  - Lập project cho khối ảnh, đặt tên theo khu bay chụp, chọn vị trí lưu dữ liệu ảnh, thiết lập cơ sở toán học theo quy định;

  - Nhập dữ liệu ảnh gốc;

  - Nhập tọa độ tâm ảnh và các nguyên tố định hướng ảnh;

  - Nhập tọa độ, độ cao điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra;

  - Nhập thông số máy ảnh.

  b) Bình sai khối ảnh

  - Chọn, đo điểm khống chế ảnh, điểm kiểm tra;

  - Liên kết, bình sai khối ảnh.

  c) Đánh giá chất lượng bình sai khối ảnh.

  2.1.1.3. Tạo đám mây điểm

  - Tạo đám mây điểm dày đặc từ kết quả khối ảnh đã được tính toán bình sai và rà soát, loại bỏ các điểm có giá trị độ cao đột biến so với khu vực xung quanh;

  - Thực hiện tiếp biên đám mây điểm giữa các khối ảnh liền kề.

  2.1.1.4. Thành lập mô hình số bề mặt

  - Lập mô hình số bề mặt DSM cho khu bay. Thiết lập kích thước ô lưới của DSM theo tỷ lệ bản đồ cần thành lập;

  - Biên tập, cắt mô hình số bề mặt theo dạng hình chữ nhật phủ chờm 1cm ra ngoài khung trong của mảnh bản đồ cần thành lập.

  2.1.1.5. Thành lập bình đồ ảnh

  - Sử dụng mô hình số bề mặt và ảnh gốc để thành lập bình đồ ảnh theo khối ảnh;

  - Tiếp biên giữa các khối ảnh liền kề theo địa vật cùng tên trên bình đồ ảnh;

  - Cắt, chia mảnh bình đồ ảnh theo dạng hình chữ nhật phủ chờm 1 cm ra ngoài khung trong của mảnh bản đồ cần thành lập.

  2.1.1.6. Thành lập mô hình số độ cao

  a) Thành lập mô hình số độ cao DEM

  - Sử dụng dữ liệu đầu vào (Đám mây điểm, Bình đồ ảnh) tiến hành phân loại, khoanh vùng địa hình, địa vật, thực phủ, mặt nước, xác định các khu vực phải đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp độ cao địa hình;

  - Xác định bề mặt mặt đất, tiến hành lọc bỏ các đối tượng nằm phía trên mặt đất từ dữ liệu đám mây điểm;

  - Nội suy độ cao mặt đất tại các khu vực đã được lọc bỏ từ các điểm độ cao xung quanh; tạo DEM sơ bộ cho toàn bộ khu bay;

  - Sử dụng bình đồ ảnh, DSM, dữ liệu số hóa mặt nước, dữ liệu đo vẽ bổ sung ngoại nghiệp độ cao địa hình tiến hành chuẩn hóa, hiệu chỉnh DEM sơ bộ; tạo DEM cho toàn bộ khu bay.

  b) Biên tập, cắt sản phẩm DEM theo hình chữ nhật chờm phủ 1 cm ra ngoài khung trong của mảnh bản đồ.

  c) Kiểm tra, đánh giá chất lượng

  - Kiểm tra, đánh giá độ chính xác, độ phù hợp giữa DEM với bình đồ ảnh và các dữ liệu phân loại, lọc điểm;

  - Đo kiểm tra, đánh giá độ chính xác về độ cao của DEM tại thực địa.

  2.1.2. Phân loại khó khăn

  Loại 1: vùng đồng bằng có dân cư thưa thớt, địa vật đơn giản; vùng đồi núi thấp có ít thực phủ, dân cư thưa.

  Loại 2: vùng đồng bằng có dân cư tương đối đông đúc; các thị trấn; vùng đồi núi xen kẽ.

  Loại 3: vùng đồng bằng dân cư đông đúc; khu vực đô thị, các khu công nghiệp có địa vật phức tạp, dày đặc, nhiều nhà cao tầng; vùng núi cao có phủ thực vật dày đặc.

  2.1.3. Định biên: 01 ĐĐBĐV III.3

  2.1.4. Định mức: công/mảnh

  Bảng số 18

  TT

  Hạng mục công việc

  KK1

  KK2

  KK3

   

  Xử lý dữ liệu ảnh số

   

   

   

  1

  BĐĐH tỷ lệ 1:500

   

   

   

  a

  KCĐ 0,5 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  5,77

  6,92

  8,30

  b

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  4,92

  5,90

  7,08

  2

  BĐĐH tỷ lệ 1:1000

   

   

   

  a

  KCĐ 0,5 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  9,62

  11,54

  13,85

  b

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  8,20

  9,84

  11,81

  c

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  6,99

  8,39

  10,07

  3

  CSDLNĐLQG tỷ lệ 1:2000

   

   

   

  a

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  13,67

  16,40

  19,68

  b

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  11,65

  13,98

  16,78

  c

  KCĐ 5,0 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  9,65

  11,58

  13,90

  4

  CSDLNĐLQG tỷ lệ 1:5000

   

   

   

  a

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  22,87

  27,44

  32,93

  b

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  19,93

  23,92

  28,70

  c

  KCĐ 5,0 m, Độ phân giải ảnh 30 cm

  17,01

  20,41

  24,49

   

   

  Ghi chú:

  (1) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong Bảng số 19 đối với mức quy định tại Bảng số 18:

  Bảng số 19

  TT

  Hạng mục công việc

  Hệ số

   

  Xử lý dữ liệu ảnh số

  1,00

  1

  Xử lý số liệu sau bay chụp

  0,12

  2

  Bình sai khối ảnh

  0,12

  3

  Tạo đám mây điểm

  0,06

  4

  Thành lập mô hình số bề mặt

  0,18

  5

  Thành lập bình đồ ảnh

  0,23

  6

  Thành lập mô hình số độ cao

  0,29

   

   

  (2) Mức trong Bảng số 18 quy định cho 01 mảnh bản đồ địa hình (công việc 1 và 2) và 01 mảnh CSDLNĐLQG (công việc 3 và 4). Mức cho 01 km2 tính theo công thức dưới:

  M(km2) = M (mảnh)/S(mảnh)

  Trong đó:

  + M(km2) là mức tính theo đơn vị tính km2

  + M (mảnh) là mức tính theo đơn vị tính mảnh bản đồ, CSDLNĐLQG

  + S (mảnh) là diện tích thực địa của mảnh bản đồ, CSDLNĐLQG theo quy định tại Bảng số 04.

  2.2. Định mức dụng cụ lao động: ca/mảnh

  Bảng số 20

  TT

  Danh mục dụng cụ

  ĐVT

  Thời hạn sử dụng (tháng)

  Mức

  1

  Dép xốp

  đôi

  6

  12,00

  2

  Bàn máy vi tính

  cái

  36

  12,00

  3

  Ghế máy vi tính

  cái

  36

  12,00

  4

  Giá để tài liệu

  cái

  36

  3,00

  5

  Tủ đựng tài liệu

  cái

  36

  3,00

  6

  Ê ke

  cái

  24

  0,60

  7

  Thước nhựa 1,2 m

  cái

  24

  0,40

  8

  Ổn áp (chung) 10A

  cái

  60

  3,00

  9

  Đồng hồ treo tường

  cái

  36

  3,00

  10

  Đèn neon 40W

  bộ

  24

  12,00

  11

  Máy hút ẩm 2 kW

  cái

  36

  0,75

  12

  Máy hút bụi 1,5 kW

  cái

  36

  0,09

  13

  Quạt thông gió 40W

  cái

  36

  2,01

  14

  Quạt trần 100 W

  cái

  36

  0,07

  15

  Chuột máy tính

  cái

  12

  18,99

  16

  Ổ cứng gắn ngoài SSD 1TB

  cái

  24

  3,00

  17

  Kính lập thể

  cái

  60

  0,15

   

   

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng loại tỷ lệ tính theo hệ số quy định trong Bảng số 21 đối với mức quy định tại Bảng số 20:

  Bảng số 21

  TT

  Hạng mục công việc

  KK1

  KK2

  KK3

   

  Xử lý dữ liệu ảnh số

   

   

   

  1

  BĐĐH tỷ lệ 1:500

   

   

   

  a

  KCĐ 0,5 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  0,38

  0,46

  0,55

  b

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  0,33

  0,39

  0,47

  2

  BĐĐH tỷ lệ 1:1000

   

   

   

  a

  KCĐ 0,5 m, Độ phân giải ảnh 4 cm

  0,64

  0,77

  0,92

  b

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  0,55

  0,66

  0,79

  c

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  0,47

  0,56

  0,67

  3

  CSDLNĐLQG tỷ lệ 1:2000

   

   

   

  a

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  0,91

  1,09

  1,31

  b

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  0,78

  0,93

  1,12

  c

  KCĐ 5,0 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  0,64

  0,77

  0,93

  4

  CSDLNĐLQG tỷ lệ 1:5000

   

   

   

  a

  KCĐ 1,0 m, Độ phân giải ảnh 8 cm

  1,52

  1,83

  2,20

  b

  KCĐ 2,5 m, Độ phân giải ảnh 15 cm

  1,33

  1,59

  1,91

  c

  KCĐ 5,0 m, Độ phân giải ảnh 30 cm

  1,13

  1,36

  1,63

   

   

  (2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong Bảng số 19 đối với mức quy định tại Bảng số 21;

  (3) Mức cho đơn vị tính km2 theo quy định tại ghi chú (2) Bảng số 18.

  2.3. Định mức sử dụng máy móc, thiết bị: ca/mảnh

  Bảng số 22

  TT

  Danh mục thiết bị

  ĐVT

  Mức

  1

  Máy vi tính để bàn cấu hình cao - 0,4 kW

  bộ

  9,00

  2

  Phần mềm

  bản quyền

  0,36

  3

  Điều hòa 12.000 BTU - 2,2 kW

  cái

  2,01

  4

  Máy in màu khổ A4 - 0,4 kW

  cái

  0,45

   

   

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng tỷ lệ tính theo hệ số quy định trong Bảng số 21 đối với mức quy định tại Bảng số 22;

  (2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong Bảng số 19 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên;

  (3) Mức cho đơn vị tính km2 theo quy định tại ghi chú (2) Bảng số 18.

  2.4. Định mức tiêu hao vật liệu: Tính cho 01 mảnh

  Bảng số 23

  TT

  Danh mục vật liệu

  ĐVT

  Mức tiêu hao

  1

  Giấy A4

  ram

  0,05

  2

  Mực in laser

  hộp

  0,01

  3

  Sổ giao ca

  quyển

  0,50

  4

  Giấy đóng gói

  tờ

  2,00

  5

  Pin kính lập thể

  cái

  1,70

   

   

  Ghi chú:

  (1) Mức trong Bảng số 23 quy định cho mảnh 1:2000. Mức cho các tỷ lệ khác tính theo hệ số trong Bảng số 24 đối với mức quy định tại Bảng số 23:

  Bảng số 24

  TT

  Hạng mục công việc

  Hệ số

   

  Xử lý dữ liệu ảnh số

   

  1

  Tỷ lệ 1:500

  0,80

  2

  Tỷ lệ 1:1000

  0,90

  3

  Tỷ lệ 1:2000

  1,00

  4

  Tỷ lệ 1:5000

  1,30

   

   

  (2) Mức quy định như nhau cho các khoảng cao đều, độ phân giải ảnh và loại khó khăn của mỗi tỷ lệ tại Bảng số 24;

  (3) Mức cho đơn vị tính km2 theo quy định tại ghi chú (2) Bảng số 18.

  2.5. Định mức tiêu hao năng lượng

  Điện năng tiêu thụ của các dụng cụ và thiết bị dùng điện hoạt động khi Xử lý dữ liệu ảnh số cho 01 mảnh

  Bảng số 25

  TT

  Danh mục dụng cụ, thiết bị dùng năng lượng

  ĐVT

  Mức (kW)

  1

  Đèn neon 40W

  bộ

  4,03

  2

  Máy hút ẩm 2 kW

  cái

  12,60

  3

  Máy hút bụi 1,5 kW

  cái

  1,13

  4

  Quạt thông gió 40W

  cái

  0,68

  5

  Quạt trần 100W

  cái

  0,06

  6

  Máy vi tính để bàn cấu hình cao - 0,4kW

  bộ

  30,24

  7

  Điều hòa 12.000 BTU - 2,2kW

  cái

  37,14

  8

  Máy in màu khổ A4 - 0,4kW

  cái

  1,51

   

  Cộng

   

  87,39

   

   

  Ghi chú:

  (1) Mức cho từng tỷ lệ tính theo hệ số quy định trong Bảng số 21 đối với mức quy định tại Bảng số 25;

  (2) Mức cho các bước công việc chi tiết tính theo hệ số quy định trong Bảng số 19 đối với mức quy định tại ghi chú (1) trên;

  (3) Mức cho đơn vị tính km2 theo quy định tại ghi chú (2) Bảng số 18.

  2.6. Định mức tiêu hao nhiên liệu

  Không tiêu hao nhiên liệu./.

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14
  Ban hành: 14/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  Ban hành: 13/03/2019 Hiệu lực: 01/05/2019 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 136/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ
  Ban hành: 31/12/2021 Hiệu lực: 15/02/2022 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 68/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 22/09/2022 Hiệu lực: 01/11/2022 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Luật Đo đạc và bản đồ của Quốc hội, số 27/2018/QH14
  Ban hành: 14/06/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản được hướng dẫn
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 16/2022/TT-BTNMT ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu:16/2022/TT-BTNMT
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:13/11/2022
  Hiệu lực:30/12/2022
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X