hieuluat

Thông tư 17/2022/TT-BTNMT về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:17/2022/TT-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Lê Công Thành
  Ngày ban hành:15/11/2022Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:15/02/2023Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  _________

  Số: 17/2022/TT-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

   

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

  ______________

   

  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

  Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

  Thông tư này quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.

  Điều 2. Đối tượng áp dụng

  Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực quản lý chất thải và các cơ sở xử lý chất thải.

  Điều 3. Giải thích từ ngữ

  1. Nguồn phát thải khí nhà kính là nơi có xảy ra quá trình vật lý, hóa học trực tiếp gây phát thải ra khí nhà kính hoặc các hoạt động sử dụng điện hoặc nhiệt lượng.

  2. Các số liệu hoạt động là số liệu định lượng của hoạt động gây phát thải khí nhà kính, bao gồm lượng nhiên liệu, năng lượng, điện tiêu thụ, vật liệu hoặc diện tích đất chịu ảnh hưởng.

  3. Năm cơ sở là thời điểm quy định để thu thập số liệu hoạt động, tính toán mức phát thải khí nhà kính của quốc gia, lĩnh vực hoặc cơ sở.

  4. Đường phát thải cơ sở là giả định tổng mức phát thải khí nhà kính từng năm của một lĩnh vực theo kịch bản phát triển thông thường của lĩnh vực đó trong một giai đoạn nhất định.

  5. Mức phát thải dự kiến của cơ sở là giả định mức phải khí nhà kính của một cơ sở theo kịch bản phát triển thông thường của cơ sở đó trong một năm.

   

  Chương II. KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT THẢI

   

  Mục 1. Kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

   

  Điều 4. Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1. Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  2. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  3. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  4. Tính toán phát thải, hấp thụ khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  5. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  6. Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  7. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  8. Tính toán lại kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  9. Xây dựng báo cáo phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia theo lĩnh vực.

  Điều 5. Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được căn cứ theo Hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính phiên bản năm 2006 (sau đây gọi tắt là hướng dẫn IPCC 2006) và Hướng dẫn kiểm kê quốc gia khí nhà kính năm 2019 hoàn thiện cho IPCC 2006 (sau đây gọi tắt là hướng dẫn IPCC 2019).

  Phương pháp kiểm kê chi tiết cho từng tiểu lĩnh vực được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I.1 Thông tư này.

  Điều 6. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

  Điều 7. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Số liệu hoạt động để kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được tham khảo từ hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Nguồn số liệu hoạt động được thu thập từ Tổng cục thống kê, các cơ quan có liên quan ở cả trung ương và địa phương.

  Nguyên tắc, quy trình và biểu mẫu thu thập số liệu hoạt động thực hiện theo quy định tại Phụ lục I.2 Thông tư này.

  Điều 8. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Việc tính toán phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực căn cứ theo các phương pháp kiểm kê khí nhà kính được quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Kết quả kiểm kê khí nhà kính được tính toán, tổng hợp trên cơ sở các biểu mẫu về số liệu hoạt động, hệ số phát thải, hệ số nóng lên toàn cầu cho các nguồn phát thải, hấp thụ được kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực chất thải.

  Điều 9. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006 và hướng dẫn IPCC 2019. Các hoạt động trong quy trình bao gồm:

  1. Kiểm tra sự toàn diện, chính xác và đầy đủ của số liệu

  a) Kiểm tra các giả thuyết và tiêu chuẩn chọn lựa số liệu hoạt động, hệ số phát thải, và những hệ số chuyển đổi;

  b) Kiểm tra lỗi nhập số liệu và tài liệu tham khảo;

  c) Kiểm tra phần tổng hợp số liệu;

  d) Kiểm tra tính liên tục của số liệu;

  đ) Kiểm tra xu thế phát thải.

  2. Xác định và điều chỉnh các lỗi và thiếu sót

  a) Kiểm tra phương pháp kiểm kê phát thải khí nhà kính;

  b) Kiểm tra cách ghi thông số và đơn vị, sử dụng các hệ số chuyển đổi;

  c) Kiểm tra độ không chắc chắn của kết quả phát thải.

  3. Kiểm tra tài liệu kiểm kê

  a) Kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu kiểm kê;

  b) Rà soát các văn bản lưu trữ.

  Điều 10. Đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Quy trình đảm bảo chất lượng kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019. Các hoạt động trong quy trình này được thực hiện bởi các cơ quan không tham gia vào quá trình kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  Điều 11. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được căn cứ theo hướng dẫn IPCC 2006, IPCC 2019.

  1. Xác định độ không chắc chắn của số liệu hoạt động, hệ số phát thải, kết quả tính toán trong quá trình kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  2. Xây dựng bảng tổng hợp độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  Điều 12. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực kỳ trước được thực hiện trong các trường hợp sau:

  1. Phát hiện ra sai sót trong kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính.

  2. Có thay đổi về các phương pháp định lượng khí nhà kính, số liệu hoạt động và hệ số phát thải.

  Điều 13. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được xây dựng theo Mẫu số 04, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

   

  Mục 2. Kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

   

  Điều 14. Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo các bước sau:

  1. Xác định ranh giới hoạt động và phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  2. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp cơ sở.

  3. Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  4. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở;.

  5. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  6. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  7. Tính toán lại kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  8. Xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở.

  Điều 15. Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở và lựa chọn phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Xác định ranh giới hoạt động của cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ tổ chức, bao gồm:

  a) Xác định các hoạt động phát thải khí nhà kính;

  b) Phân loại các nguồn phát thải khí nhà kính thành nguồn phát thải trực tiếp và nguồn phát thải gián tiếp.

  Điều 16. Xác định phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.1 Thông tư này.

  Điều 17. Lựa chọn hệ số phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  Hệ số phát thải được sử dụng để kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được áp dụng theo danh mục hệ số phát thải do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố.

  Điều 18. Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Số liệu hoạt động cho từng nguồn phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được lựa chọn và thu thập theo quy định tại Phụ lục II.2 Thông tư này.

  Điều 19. Tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  Việc tính toán phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được căn cứ vào các phương pháp kiểm kê khí nhà kính đã lựa chọn theo quy định tại Điều 16 Thông tư này. Kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được tính toán dựa vào các biểu mẫu bao gồm các bảng tính về số liệu đầu vào, số liệu hoạt động, hệ số phát thải, lượng phát thải, hệ số làm nóng lên toàn cầu cho tất cả các hoạt động phát thải khí nhà kính của cơ sở.

  Điều 20. Kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Quy trình kiểm soát chất lượng kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14064-1:2011, Phần 1: Quy định kỹ thuật và hướng dẫn để định lượng và báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cấp độ cơ sở, bao gồm các bước sau:

  1. Xác định và kiểm tra về trách nhiệm, quyền hạn của những người có trách nhiệm triển khai kiểm kê khí nhà kính.

  2. Xác định, áp dụng và kiểm tra việc đào tạo tương ứng cho các thành viên thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

  3. Xác định và kiểm tra các ranh giới hoạt động của cơ sở.

  4. Xác định và kiểm tra các nguồn phát thải khí nhà kính.

  5. Lựa chọn và kiểm tra các phương pháp luận định lượng, gồm cả các số liệu hoạt động khí nhà kính và các hệ số phát thải khí nhà kính.

  6. Kiểm tra việc áp dụng các phương pháp kiểm kê khí nhà kính để đảm bảo sự nhất quán trong nhiều cơ sở.

  7. Sử dụng, bảo dưỡng và kiểm định thiết bị đo.

  8. Xây dựng và bảo trì hệ thống thu thập số liệu.

  9. Định kỳ kiểm tra độ chính xác của các phương tiện đo.

  10. Đánh giá nội bộ và tiến hành kiểm tra kỹ thuật định kỳ.

  Điều 21. Đánh giá độ không chắc chắn của kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Việc đánh giá độ không chắc chắn của kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II.3 Thông tư này.

  Điều 22. Tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  1. Việc tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện trong các trường hợp sau:

  a) Có thay đổi về ranh giới hoạt động dẫn tới thay đổi về nguồn phát thải và số liệu hoạt động của cơ sở;

  b) Có thay đổi về nguồn phát thải khí nhà kính do thay đổi quyền sở hữu, vận hành cơ sở;

  c) Có sai sót trong sử dụng phương pháp tính toán lượng phát thải khí nhà kính và áp dụng hệ số phát thải;

  d) Phát hiện sai sót trong thu thập, xử lý số liệu hoạt động của cơ sở dẫn tới kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính thay đổi trên 10% so với kết quả do cơ sở đã báo cáo.

  2. Nội dung tính toán lại kết quả kiểm kê khí nhà kính được trình bày trong báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở của kỳ báo cáo tiếp theo.

  Điều 23. Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  1. Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu 06, Phụ lục II Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, gửi cơ quan thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định theo quy định.

  2. Kết quả kiểm kê khí nhà kính của cấp cơ sở sau khi thẩm định được gửi cho Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính.

   

  Chương III. ĐO ĐẠC, BÁO CÁO, THẨM ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

   

  Mục 1. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

   

  Điều 24. Căn cứ thực hiện đo đạc, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1. Việc đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện theo Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, bao gồm các hoạt động chính sau:

  a) Xây dựng đường phát thải cơ sở cho giai đoạn 2023 - 2030;

  b) Đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

  c) Xây dựng phương án theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (sau đây gọi là phương án giám sát).

  2. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực được xây dựng theo Mẫu số 01, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

  3. Hoạt động đo đạc, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thể hiện trong mục IV Hoạt động giám sát trong Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực theo quy định tại Mẫu số 01, Phụ lục IV Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

  Điều 25. Xây dựng đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải

  1. Đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải được xây dựng chi tiết đến từng năm trong giai đoạn 2023 - 2030 cho tất cả các nguồn phát thải được thực hiện kiểm kê khí nhà kính bao gồm:

  a) Phát thải từ chôn lấp chất thải rắn;

  b) Phát thải từ xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học;

  c) Phát thải từ thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải;

  d) Phát thải từ xử lý và xả thải nước thải;

  đ) Phát thải từ các hoạt động giảm phát thải trong xử lý, tiêu hủy chất thải.

  2. Quy trình xây dựng đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải bao gồm các bước sau:

  a) Xây dựng kịch bản BAU của lĩnh vực quản lý chất thải căn cứ trên hiện trạng quản lý chất thải trước khi thực hiện các chính sách giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong giai đoạn 2023-2030, các kịch bản về phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải trong giai đoạn 2023 - 2030 và các dự báo về lượng chất thải phải xử lý trong giai đoạn 2023 - 2030;

  b) Phương pháp tính toán mức phát thải khí nhà kính theo kịch bản BAU áp dụng phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực được quy định tại Phụ lục I.1 Thông tư này;

  c) Xây dựng đường phát thải cơ sở chi tiết đến từng năm theo kịch bản BAU cho các nguồn phát thải trong giai đoạn 2023 - 2030.

  3. Đường phát thải cơ sở phải được cập nhật 02 (hai) năm một lần, và được thể hiện trong báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực.

  Điều 26. Phương pháp đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực trong 01 (một) năm được tính toán như sau:

  𝐸𝑅CT = ∑d 𝐸𝑅𝑑

  Trong đó:

  𝐸𝑅CT là mức giảm phát thải của lĩnh vực quản lý chất thải trong 01 (một) năm (tCO2tđ);

  ERd là mức giảm phát thải trong 01 (một) năm của biện pháp chính sách d (tCO2tđ);

  d là biện pháp chính sách quản lý chất thải.

  Trong đó ERd được tính như sau:

  𝐸𝑅d = ∑i (BEd,i,k - PEd,i,k)

  Trong đó:

  BEd,i,k là mức phát thải khí nhà kính trong 01 (một) năm theo kịch bản BAU cho lượng chất thải k với nguồn phát thải i được xử lý theo biện pháp d (tCO2tđ). BEd,i được tính toán theo quy định về kiểm kê khí nhà kính tại Phụ lục I.1 Thông tư này.

  PEd,i,k là mức phát thải khí nhà kính trong 01 (một) năm của lượng chất thải k được xử lý thuộc nguồn phát thải i theo biện pháp d (tCO2tđ).

  i là các nguồn phát thải bao gồm: Phát thải từ hoạt động chôn lấp chất thải rắn; (2) Phát thải từ hoạt động xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; Phát thải từ hoạt động thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; Phát thải từ hoạt động xử lý và xả thải nước thải; và Phát thải từ các hoạt động giảm phát thải trong xử lý, tiêu hủy chất thải.

  Điều 27. Xây dựng phương án giám sát cấp lĩnh vực

  1. Phương án giám sát bao gồm các nội dung chính sau đây:

  a) Thông tin về hệ thống giám sát, vai trò và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống giám sát, nguồn lực và công cụ cần thiết để thực hiện giám sát;

  b) Thông tin về các phương pháp tính toán mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các biện pháp chính sách;

  c) Thông tin về các thông số cần được đo đạc, tần suất và cách thức thực hiện đo đạc;

  d) Thông tin về hệ thống quản lý, lưu trữ số liệu được thu thập;

  đ) Thông tin về quy trình thực hiện QA/QC.

  2. Phương án giám sát phải được thể hiện trong báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và phải được cập nhật khi có thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện.

  Điều 28. Xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực bao gồm các nội dung chính sau đây:

  a) Thông tin về đường phát thải cơ sở của lĩnh vực quản lý chất thải;

  b) Thông tin về các biện pháp chính sách;

  c) Thông tin về phương pháp đo đạc và tổ chức đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của từng biện pháp chính sách;

  d) Kết quả tính toán mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của từng biện pháp chính sách và của toàn lĩnh vực trong kỳ báo cáo.

  2. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực phải được hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 01 hằng năm kể từ năm 2024.

  Điều 29. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực của lĩnh vực quản lý chất thải được thực hiện theo quy trình thẩm định quy định tại Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

  2. Kết quả thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   

  Mục 2. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

   

  Điều 30. Căn cứ thực hiện đo đạc, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  1. Việc đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được thực hiện theo Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở, bao gồm các hoạt động chính sau:

  a) Xây dựng mức phát thải khí nhà kính dự kiến của cơ sở khi không áp dụng công nghệ, biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (sau đây gọi là mức phát thải dự kiến);

  b) Đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;

  c) Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở.

  2. Báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở được xây dựng theo Mẫu số 02, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

  3. Mức phát thải dự kiến, phương pháp đo đạc và phương án giám sát phải được trình bày chi tiết tại Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính hằng năm của cơ sở. Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải được cập nhật và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có thay đổi trong phương án giám sát.

  Điều 31. Xây dựng mức phát thải dự kiến của cơ sở

  1. Mức phát thải dự kiến của cơ sở bao gồm lượng phát thải dự kiến từ tất cả các nguồn phát thải khí nhà kính của cơ sở cho từng năm trong toàn bộ thời gian thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

  2. Mức phát thải dự kiến của cơ sở được xây dựng theo các bước sau:

  a) Xây dựng kịch bản BAU của cơ sở;

  b) Xác định các nguồn phát thải khí nhà kính thuộc phạm vi hoạt động của cơ sở;

  c) Xác định phương pháp tính toán mức phát thải khí nhà kính dự kiến theo kịch bản BAU;

  d) Tính toán mức phát thải khí nhà kính dự kiến theo kịch bản BAU.

  3. Đối với cơ sở chưa áp dụng các biện pháp giảm nhẹ khi xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Kịch bản BAU mô tả toàn bộ quy trình hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải của cơ sở.

  4. Đối với cơ sở đã áp dụng các biện pháp giảm nhẹ trước khi xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Kịch bản BAU mô tả toàn bộ quy trình hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý đã được sử dụng trước khi áp dụng các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

  5. Xác định các nguồn phát thải khí nhà kính phù hợp với mô hình và phạm vi hoạt động của cơ sở:

  a) Phát thải khí nhà kính từ quá trình thu gom và vận chuyển chất thải rắn: phát thải do sử dụng nhiên liệu xăng, dầu diesel của các phương tiện vận chuyển trong quá trình thu gom, vận chuyển chất thải về nơi xử lý chất thải;

  b) Phát thải từ quá trình xử lý, tiêu hủy chất thải, bao gồm: Phát thải CH4 từ bãi chôn lấp do thiếu hệ thống thu gom khí bãi chôn lấp chất thải hoặc hiệu quả của hệ thống thu gom thấp dẫn đến sự rò rỉ của CH4; Phát thải CH4 khi khí bãi rác hoặc khí sinh học không sử dụng được đốt tại các khu xử lý, tiêu hủy chất thải rắn dẫn đến rò rỉ CH4 do đốt cháy không hoàn toàn khí bãi rác hoặc khí sinh học; Phát thải CO2 từ đốt cháy nhiên liệu hóa thạch trong quá trình đốt chất thải, tiêu thụ xăng và dầu diesel trong phương tiện vận tải; Phát thải CO2 do tiêu thụ điện trong quá trình xử lý chất thải của cơ sở; Phát thải CH4 từ nước rỉ rác từ các bãi chôn lấp và bể chứa chất thải tại các nhà máy đốt rác; Phát thải CH4 từ nước thải hữu cơ dẫn đến quá trình phân hủy kỵ khí đối với chất thải; Phát thải CO2 từ quá trình đốt chất thải; Phát thải CH4 và N2O từ quá trình đốt chất thải; Phát thải CH4 từ quá trình phân hủy kỵ khí chất thải hữu cơ; Phát thải CH4 từ rò rỉ trong lưu trữ chất phân hủy trong bể phân hủy kỵ khí; Phát thải CH4 và N2O từ quá trình ủ phân và xử lý chất thải hữu cơ.

  c) Phát thải từ các hoạt động phân loại, tái chế rác thải;

  d) Phát thải CO2 do tiêu thụ điện trong các hoạt động khác của một cơ sở xử lý chất thải.

  6. Xác định phương pháp tính toán mức phát thải dự kiến theo kịch bản BAU:

  a) Xác định phương pháp tính toán lượng phát thải khí nhà kính tương ứng với từng nguồn thải của cơ sở;

  b) Xác định các thông số giám sát phục vụ tính toán lượng phát thải khí nhà kính theo kịch bản BAU.

  Điều 32. Phương pháp đo đạc mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở

  1. Mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở trong 01 (một) năm được tính như sau:

  ER = ERWCT + ERWT + ERWR

  Trong đó:

  ER là mức giảm phát thải của cơ sở trong 01 (một) năm (tCO2tđ).

  ERWCT là mức giảm phát thải từ việc thu gom và vận chuyển chất thải trong 01 (một) năm (tCO2tđ).

  ERWT là mức giảm phát thải từ việc xử lý, tiêu hủy chất thải trong 01 (một) năm (tCO2tđ).

  ERWR là mức giảm phát thải từ việc tái chế chất thải trong 01 (một) năm (tCO2tđ ).

  2. Mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ thu gom, vận chuyển chất thải được tính như sau:

  Việc giảm phát thải từ thu gom, vận chuyển chất thải bao gồm mức giảm đạt được thông qua việc thay thế phương tiện thu gom vận chuyển chất thải từ phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel bằng phương tiện sử dụng điện và phương tiện sử dụng nhiên liệu ít phát thải. Mức giảm phát thải từ vận chuyển chất thải được tính theo công thức sau:

  ERWCT = ERBEV + ERBDS

  Trong đó:

  ERBEV là mức giảm phát thải từ việc thay thế phương tiện thu gom vận chuyển chất thải từ phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel bằng phương tiện sử dụng điện trong 01 (một) năm (tCO2tđ).

  ERBDS là mức giảm phát thải từ việc thay thế phương tiện thu gom vận chuyển chất thải từ phương tiện sử dụng xăng, dầu diesel bằng phương tiện sử dụng nhiên liệu ít phát thải trong 01 (một) năm (tCO2tđ).

  Thông số giám sát và phương pháp tính toán ERBEVERBDS được hướng dẫn tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  3. Mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ việc xử lý, tiêu hủy chất thải được tính như sau:

  ERWT = ∑d 𝐸𝑅𝑑,

  Trong đó:

  ERWT là mức giảm phát thải từ việc xử lý, tiêu hủy chất thải của cơ sở trong 01 (một) năm.

  ERd : là mức giảm phát thải khi nhà kính của cơ sở khi áp dụng biện pháp giảm nhẹ phát thải khi nhà kính d trong 01 (một) năm, (tCO2tđ /năm). ERd được tính theo công thức:

  ERd = BEd - PEd

  Trong đó:

  BEd là mức phát thải dự kiến của cơ sở khi xử lý, tiêu hủy chất thải theo kịch bản BAU trong 01 (một) năm (tCO2tđ/năm).

  PEd là lượng phát thải khí nhà kính cơ sở trong 01 (một) năm (tCO2tđ/năm).

  d là biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính xử lý, tiêu hủy chất thải bao gồm: Biện pháp giảm phát thải CO2 từ thu hồi khí bãi rác, khí sinh học để phát điện hoặc phát nhiệt từ đốt chất thải; Biện pháp giảm phát thải CO2 từ sử dụng khí bãi rác, khí sinh học hoặc đốt chất thải và thay thế nhiệt sinh ra từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch; Biện pháp giảm phát thải CO2 khi khí sinh học tạo ra trong quá trình phân hủy kỵ khí chất thải hữu cơ được làm sạch và thay thế khí tự nhiên trong nguồn cung cấp khí tự nhiên; Biện pháp giảm phát thải CO2 từ lọc dầu và được sử dụng để sản xuất dầu diesel sinh học thay thế dầu diesel truyền thống; Biện pháp giảm phát thải CO2 từ sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ thay thế phân bón hóa học.

  Thông số giám sát và phương pháp tính toán BEdPEd được hướng dẫn tại Phụ lục III.1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  4. Mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính từ tái chế chất thải được tính như sau:

  𝐸𝑅𝑊𝑅 = 𝐸𝑅𝑊RPj + 𝐸𝑅𝑊RIj

  Trong đó:

  𝐸𝑅𝑊𝑅 là mức giảm phát thải từ việc phân loại tái chế chất thải tại cơ sở (tCO2tđ /năm).

  𝐸𝑅𝑊RPj mức giảm phát thải từ việc tái sử dụng chất thải dang j làm nguyên liệu sản xuất (tCO2tđ/năm).

  𝐸𝑅𝑊RIj là mức giảm phát thải từ việc tái chế chất thải dạng j thay vì đốt hoặc chôn lấp (tCO2tđ/năm).

  j là loại chất thải được tái chế, bao gồm: giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại.

  Phương pháp tính toán 𝐸𝑅𝑊RPj 𝐸𝑅𝑊RIj được hướng dẫn tại Phụ lục III.2 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Điều 33. Xây dựng phương án giám sát

  1. Phương án giám sát bao gồm các nội dung sau đây:

  a) Thông tin chi tiết về hệ thống giám sát, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong hệ thống giám sát, nguồn lực và công cụ cần thiết để thực hiện giám sát;

  b) Thông tin về các phương pháp đo đạc lượng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cho các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở;

  c) Thông tin về các thông số cần được đo đạc, tần suất thực hiện đo đạc trong một chu kỳ báo cáo;

  d) Thông tin mô tả hệ thống quản lý, lưu trữ số liệu được thu thập;

  đ) Thông tin về quy trình thực hiện QA/QC.

  2. Phương án giám sát phải được thể hiện trong báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở và phải được cập nhật khi có thay đổi trong quá trình tổ chức thực hiện.

  Điều 34. Xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở xử lý chất thải

  Quy trình xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của của cơ sở xử lý chất thải bao gồm các bước sau:

  1. Tổng hợp các kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được tính toán trong giai đoạn đo đạc, đảm bảo tính chính xác, phù hợp về phương pháp tính toán và kết quả tính toán.

  2. Xây dựng báo cáo theo Mẫu số 02, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

  3. Gửi báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở cho đơn vị thẩm định để thực hiện thẩm định.

  4. Hoàn thiện báo cáo theo ý kiến thẩm định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường qua hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về kiểm kê khí nhà kính.

  Điều 35. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  1. Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của cơ sở xử lý chất thải được thực hiện theo quy trình thẩm định quy định tại Điều 13 Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.

  2. Cơ sở có trách nhiệm gửi báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đã được hoàn thiện kèm theo báo cáo thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   

  Chương IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 36. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 2 năm 2023.

  Điều 37. Tổ chức thực hiện

  1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

  2. Cục Biến đổi khí hậu có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư này.

  3. Khi các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo quy định mới.

  4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Biến đổi khí hậu) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Thủ tướng Chính phủ;

  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

  - Văn phòng Quốc hội;

  - Văn phòng Chủ tịch nước;

  - Văn phòng Chính phủ;

  - Tòa án nhân dân tối cao;

  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước;

  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

  - Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

  - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

  - Công báo, Cổng TTĐT của Chính phủ;

  - Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;

  - Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cổng TTĐT của Bộ TN&MT;

  - Lưu: VT, PC, BĐKH.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

   

  Lê Công Thành

   

   

   

   

  Phụ lục I

  HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP LĨNH VỰC

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

  _________________

   

  Phụ lục I.1

  Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Phụ lục I.2

  Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

   

   

   

   

   

  Phụ lục I.1. Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

   

  Các tiểu lĩnh vực trong lĩnh vực quản lý chất thải bao gồm: Chôn lấp chất thải rắn; Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học; Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; Xử lý và xả thải nước thải.

  1.1. Chôn lấp chất thải rắn

  Việc lựa chọn phương pháp tính toán của tiểu lĩnh vực Chôn lấp chất thải rắn được thực hiện theo Cây quyết định tại Hình 3.1, trang 3.4, chương 3, phần 5, IPCC 2006.

  Phương pháp bậc 1: Khí mê-tan được sinh ra trong quá trình phân hủy yếm khí chất hữu cơ. Tại các bãi chôn lấp chất thải rắn, chất thải hữu cơ phân hủy với tốc độ giảm dần và mất nhiều năm để phân hủy hoàn toàn, vì vậy, việc kiểm kê CH4 cần được dựa trên sự phân rã/phân hủy của chất thải (phương trình phân hủy bậc 1-FOD), phương pháp thực hiện như sau:

  Công thức được sử dụng để tính phát thải CH4 từ chôn lấp chất thải rắn như sau:

  Công thức 1.1.1. Phát thải khí CH4 từ bãi chôn lấp chất thải rắn

  Phát thải CH4 = [∑ CH4,được sinh ra,x,T𝑅𝑇] × (1 − OXT)

  Trong đó:

  Phát thải CH4                Lượng phát thải khí CH4 trong năm T, Gg

  CH4,được sinh ra,x,T             Lượng CH4 sinh ra trong năm T, Gg

  T                                              Năm kiểm kê

  x                                               Loại chất thải hoặc vật liệu thải

  RT                                            Lượng CH4 được thu hồi trong năm T, Gg

  OXT                                          Hệ số oxy hoá trong năm T, (hệ số)

  Tiềm năng phát thải CH4 của chất thải được xử lý tại một năm nhất định sẽ giảm dần trong các năm tiếp theo. Mô hình FOD được xây dựng dựa trên yếu tố hàm mũ, mô tả tỷ lệ chất thải có thể phân hủy thành CH4 và CO2.

  Công thức 1.1.2. Lượng CH4 được tạo ra từ DDOCm dễ phân huỷ

  CH4, được sinh ra,T = DDOCm,decomp,T × F × 16/12

  Trong đó:

  CH4, được sinh ra,T             Lượng CH4 được tạo ra từ chất thải có thể phân huỷ năm T, Gg

  DDOCm,decomp,T             Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ trong BCL năm T, Gg

  F                                               Hệ số khí CH4 được tạo ra từ BCL, (hệ số)

  16/12                                        Tỷ lệ trọng lượng phân tử CH4/C

  Công thức 1.1.3. Lượng DDOCm phân huỷ vào cuối năm T

  DDOCm,decomp,T = DDOCma,T-1 × (1 - e-k)

  Công thức 1.1.4. Lượng DDOCm tích luỹ trong bãi chôn lấp vào cuối năm T

  DDOCma,T = DDOCmd,T + (DDOCma,T-1 × e-k)

  Trong đó:

   

  DDOCma,T

  Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T, Gg

  DDOCma,T-1

  Khối lượng DDOCm tích luỹ ở bãi chôn lấp vào cuối năm T-1, Gg

  DDOCmd,T

  Khối lượng DDOCm phát sinh tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg

  DDOCm,decomp,T

  Khối lượng DDOCm phân huỷ tại bãi chôn lấp vào năm T, Gg

  k

  Hằng số, k=ln(2)/t1/2 (1/năm)

  t1/2

  Thời gian bán phân huỷ (năm)

   

   

  Tiềm năng CH4 được tạo ra trong nhiều năm có thể được ước tính trên cơ sở số lượng và thành phần của chất thải được xử lý tại các bãi chôn lấp rác thải và thực tiễn quản lý chất thải tại các bãi thải.

  Cơ sở để tính toán lượng các-bon hữu cơ dễ phân hủy (DDOCm) được đưa ra tại Phương trình 1.1.5. DDOCm là một phần của các-bon hữu cơ sẽ phân hủy trong điều kiện yếm khí tại các bãi chôn lấp rác thải.

  Công thức 1.1.5. Khối lượng các chất hữu cơ có trong chất thải rắn

  DDOCm = W x DOC x DOCf x MCF

  Trong đó:

  DDOCm            Khối lượng các-bon hữu cơ phân huỷ, Gg

  W                                  Khối lượng CTR được đưa đến BCL, Gg

  DOC                             Lượng các-bon hữu cơ phân hủy trong năm, GgC/ Gg chất thải

  DOCf                             Tỷ lệ DOC có thể tự phân huỷ

  MCF                             Hệ số điều chỉnh CH4 trong năm

  Sử dụng DDOCma (DDOCm được tích lũy trong các bãi chôn lấp chất thải rắn) từ bảng tính, phương trình trên có thể được sử dụng để tính tổng tiềm năng tạo CH4 của chất thải còn lại trong bãi chôn lấp CTR.

  Phương pháp bậc 2: Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

  Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

  1.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

  Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học chủ yếu được thực hiện với các chất thải chất hữu cơ như thực phẩm, bùn thải. Khí sinh học sinh ra được sử dụng làm năng lượng. Các sản phẩm cuối cùng của phương pháp xử lý này có thể dùng để làm phân bón, cải tạo đất, hoặc được xử lý tại các bãi chôn lấp.

  Phương pháp bậc 1: Sử dụng phương pháp mặc định của IPCC và hệ số phát thải mặc định.

  Công thức 1.2.1. Phát thải CH4 từ xử lý sinh học

  Phát thải CH4 = ∑𝑖(𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−3𝑅

  Trong đó:

  Mi                     Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg

  EFi                   Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g CH4/ kg chất thải được xử lý

  i                       Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí

  R                      Tổng lượng CH4 được thu hồi trong năm kiểm kê, Gg

  Công thức 1.2.2. Phát thải N2O từ xử lý sinh học

  Phát thải N2O = ∑𝑖(𝑀𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−3

  Trong đó:

  Mi                     Khối lượng chất thải hữu cơ được xử lý theo phương pháp i, Gg

  EFi                   Hệ số phát thải cho loại phương pháp i, g N2O/ kg chất thải được xử lý

  i                       Ủ phân hoặc hầm ủ kỵ khí

  Phương pháp bậc 2: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006. Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

  Phương pháp bậc 3: Trang 4.6, chương 4, phần 5, IPCC2006.

  1.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

  Thiêu đốt chất thải được định nghĩa là đốt chất thải rắn và lỏng trong các cơ sở đốt rác có kiểm soát. Lò đốt rác hiện đại có ngăn xếp cao và buồng đốt được thiết kế đặc biệt, cung cấp nhiệt độ đốt cháy cao, thời gian lưu giữ lâu và khuấy trộn chất thải hiệu quả, đưa không khí vào nhiều hơn giúp cho quá trình đốt cháy hoàn toàn.

  Đốt lộ thiên chất thải là đốt ngoài trời, hoặc trong các bãi rác mở, nơi khói và các khí thải được thải trực tiếp vào không khí mà không qua ống khói.

  Quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải phát thải ra khí CO2, CH4 và N2O. Phương pháp ước tính như sau:

  a) Phương pháp luận tính phát thải

  - Phát thải CO2 từ thiêu đốt, đốt lộ thiên chất thải rắn

  Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.1, trang 5.9, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. (Đưa ra cây quyết định).

  Phương pháp bậc 1: Công thức 5.1, Công thức 5.2 trang 5.7, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.1.2, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

  Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.1.3, trang 5.8, Chương 5, Phần 5, IPCC2006

  - Phát thải CO2 từ thiêu đốt chất thải lỏng từ nhiên liệu hóa thạch

  Công thức 5.3, trang 5.10, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 1: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 2: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 3: Trang 5.11, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  b) Phương pháp luận tính phát thải CH4 từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

  Phát thải CH4 từ quá trình thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải là kết quả của quá trình đốt không hoàn toàn. Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến lượng khí thải là nhiệt độ, thời gian lưu trú và tỷ lệ không khí (nghĩa làm lượng không khí có liên quan đến lượng chất thải). Khí CH4 đặc biệt có liên quan đến đốt lộ thiên chất thải, trong đó một phần lớn các-bon trong chất thải không bị ôxy hóa. Các điều kiện có thể khác nhau, chất thải là một loại nhiên liệu rất không đồng nhất và giá trị nhiệt trị thấp.

  Trong các lò đốt rác lớn, hoạt động tốt, lượng CH4 thường rất nhỏ. Khí mêtan cũng có thể được tạo ra trong hầm chứa chất thải của lò đốt nếu nồng độ ôxy thấp dẫn đến xảy ra quá trình kỵ khí trong hầm chứa chất thải đối với trường hợp chất thải ướt và được lưu trữ trong thời gian dài mà không được khuấy trộn.

  Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 1: Công thức 5.4, trang 5.12, Chương 5, Phần 5, IPCC 2006.

  Công thức 1.3.1. Kiểm kê phát thải CH4 từ tổng lượng chất thải được đốt

  Phát thải CH4 = ∑𝑖(𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−6

  Trong đó:

  Phát thải CH4

  Lượng phát thải CH4, kg CH4

  IWi

  Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

  EFi

  Hệ số phát thải CH4, kg CH4/Gg chất thải

  106

  Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

  i

  Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

  - MSW: Chất thải rắn đô thị

  - ISW: Chất thải rắn công nghiệp

  - SS: Bùn thải

  - CTNH: Chất thải nguy hại

  - CW: Chất thải y tế

  - Chất thải khác (phải được chỉ định)

   

  Phương pháp bậc 2: Mục 5.2.2.2, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

  Phương pháp bậc 3: Mục 5.2.2.3, trang 5.13, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

  c) Phương pháp luận tính phát thải N2O từ quá trình Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

  Ôxit nitơ được phát ra trong quá trình đốt cháy ở nhiệt độ tương đối thấp, trong khoảng từ 500-950oC. Các yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến khí thải là loại thiết bị kiểm soát ô nhiễm không khí, loại và hàm lượng Nitơ của chất thải và tỷ lệ không khí dư thừa. Phát thải N2O từ quá trình đốt chất thải lỏng có thể coi là không đáng kể, trừ khi dữ liệu quốc gia cụ thể chỉ ra có sự khác biệt.

  Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 5.2, trang 5.12, chương 5, phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 1

  Công thức 1.3.2. Phát thải N2O từ quá trình thiêu đốt chất thải

  Phát thải N2O = ∑𝑖(𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝐹𝑖) × 10−6

  Trong đó:

  Phát thải N2O

  Lượng N2O phát thải trong năm kiểm kê, Gg/năm

  IWi

  Lượng chất thải rắn loại i được đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

  EFi

  Hệ số phát thải N2O của chất thải loại i, kg N2O/Gg chất thải

  106

  Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

  i

  Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

  - MSW: Chất thải rắn đô thị

  - ISW: Chất thải rắn công nghiệp

  - SS: Bùn thải

  - CTNH: Chất thải nguy hại

  - CW: Chất thải y tế

  - Chất thải khác (phải được chỉ định)

  Phương pháp bậc 2: Trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

  Phương pháp bậc 3: Công thức 5.6, trang 5.14, Chương 5, Phần 5, IPCC2006. Trong bậc tính này lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm theo công thức sau.

  Công thức 1.3.3. Kiểm kê phát thải N2O từ tổng lượng chất thải được đốt

  Phát thải N2O = ∑𝑖(𝐼𝑊𝑖 × 𝐸𝑐𝑖 × 𝐹𝐺𝑉𝑖) × 10−9

  Trong đó:

  Phát thải N2O

  Lượng phát thải N2O, kg N2O

  IWi

  Lượng chất thải rắn loại i được thiêu đốt hoặc đốt lộ thiên, Gg/năm

  ECi

  Hệ số phát thải N2O trong ống đốt tại bãi đốt i, mg N2O/m3

  109

  Chuyển đổi hệ số từ kg sang Gg

  i

  Danh mục loại chất thải được đốt hoặc đốt lộ thiên, được quy định như sau:

  - MSW: Chất thải rắn đô thị

  - ISW: Chất thải rắn công nghiệp

  - SS: Bùn thải

  - CTNH: Chất thải nguy hại

  - CW: Chất thải y tế

  - Chất thải khác (phải được chỉ định)

   

  1.4. Xử lý và xả thải nước thải

  1.4.1. Phát thải CH4 từ nước thải

  a) Nước thải sinh hoạt

  Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.2, trang 6.10, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

  Công thức tính:

  Công thức 1.4.1. Lượng khí CH4 từ nước thải sinh hoạt

  Phát thải CH4 = [∑𝑖,𝑗(𝑈𝑖 × 𝑇𝑖,𝑗 × 𝐸𝐹𝑗)] × (𝑇𝑂𝑊𝑆) − 𝑅

  Trong đó:

  TOW

  Lượng chất thải hữu cơ trong nước thải sinh hoạt năm kiểm kê, kg BOD/năm

  S

  Thành phần hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg BOD/năm

  Ui

  Tỷ lệ dân số trong nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê,

  Ti,j

  Mức độ sử dụng xử lý nước thải/xả thải, j, cho mỗi nhóm thu nhập i trong năm kiểm kê,

  I

  Nhóm thu nhập: nông thôn, thành thị thu nhập cao và thu nhập thấp ở thành thị

  J

  Hình thức xả thải/xử lý nước thải

  EFj

  Hệ số phát thải, kg CH4/kg BOD

  R

  Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4 / năm

  Phương pháp bậc 2: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 2 có công thức tương tự như phương pháp bậc 1, sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia.

  Phương pháp bậc 3: Mục 6.2.1, trang 6.9, chương 6, phần 5, IPCC2006.

  Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

  b) Nước thải công nghiệp

  Cây quyết định lựa chọn phương pháp tính: Hình 6.3, trang 6.19, chương 6, phần 5, IPCC 2006.

  Công thức tính:

  Công thức 1.4.2. Phát thải CH4 từ nguồn nước thải Công nghiệp

  Phát thải CH4 = ∑𝑖[(𝑇𝑂𝑊𝑖𝑆𝑖) × 𝐸𝐹𝑖𝑅𝑖]

  Trong đó:

  Phát thải CH4

  Lượng phát thải CH4 trong năm kiểm kê, Gg

  TOWi

  Tổng nguyên liệu hữu cơ có thể phân hủy trong nước thải công nghiệp i trong năm kiểm kê, kg COD/năm

  I

  Lĩnh vực công nghiệp

  Si

  Tỷ lệ hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn trong năm kiểm kê, kg COD/năm

  EFi

  Hệ số phát thải cho ngành công nghiệp i, kg CH4/kg COD, cho loại hình xử lý/xả thải nước thải công nghiệp (Nếu có nhiều hơn 1 hình thức xử lý thì cần phải tính trung bình trọng số).

  Ri

  Lượng CH4 thu hồi được trong năm kiểm kê, kg CH4/năm

   

  Phương pháp bậc 1: Sử dụng số liệu mặc định

  Phương pháp bậc 2: Sử dụng hệ số phát thải đặc trưng quốc gia

  Phương pháp bậc 3: Phương pháp bậc 3 lấy số liệu hoạt động thực đo tại địa điểm.

  1.4.2. Phát thải N2O từ nước thải

  Không có sự phân chia bậc tính toán cho tiểu mục này, vì vậy ước tính N2O từ nước thải sinh hoạt bằng phương pháp được đưa ra dưới đây.

  Công thức 1.4.3. Phát thải N2O phát sinh từ nước thải

  Phát thải N2O = NEFFLULENT x EFEFFLULENT x 44/28

  Trong đó:

  Phát thải N2O

  Phát thải N2O trong năm kiểm kê, kg N2O/năm

  NEFFLULENT

  Nitơ trong nước thải thải ra môi trường nước, kg N/năm

  EFEFFLULENT

  Hệ số phát thải đối với khí thải N2O phát sinh từ nước thải, kgN2O-N/kg N

  44/28

  Yếu tố 44/28 là sự chuyển đổi kg N2O-N thành kg N2O

   

   

  Phụ lục I.2. Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

   

  1. Khái quát về thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1.1. Nguyên tắc thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Các nguyên tắc phương pháp của việc thu thập số liệu bao gồm:

  - Xác định, đánh giá và lập tài liệu các nguồn số liệu.

  - Sử dụng số liệu hiện có từ các Cơ quan thống kê quốc gia và các nguồn số liệu chính thống khác sẵn có và thích hợp để sử dụng trong kiểm kê khí khí nhà kính. Phối hợp làm việc chặt chẽ với các bên cung cấp số liệu để đảm bảo chất lượng số liệu, giảm thiểu sự trùng lặp và tăng hiệu quả.

  - Tập trung vào việc thu thập số liệu cần thiết để cải thiện ước tính của các nguồn phát thải chính.

  - Thu thập số liệu/thông tin ở mức độ chi tiết phù hợp với phương pháp được sử dụng.

  - Thu thập thông tin về độ không chắc chắn, cho cả hệ số phát thải và số liệu hoạt động.

  - Thu thập số liệu theo thời gian một cách nhất quán và liên tục.

  - Ghi chép đầy đủ tất cả các hoạt động thu thập số liệu, các quyết định và nguồn số liệu và lưu trữ thông tin này.

  - Thiết lập một hệ thống để cải tiến thu thập số liệu liên tục:

  (i) Các thủ tục thu thập số liệu cải thiện lặp đi lặp lại chất lượng của kiểm kê khí nhà kính phù hợp với số liệu các mục tiêu chất lượng (ví dụ: tính minh bạch, tính nhất quán, tính so sánh được, tính đầy đủ và độ chính xác);

  (ii) Xem xét các hoạt động thu thập số liệu và các nhu cầu phương pháp luận một cách thường xuyên, để hướng dẫn cải thiện kiểm kê khí nhà kính;

  (iii) Thực hiện các hoạt động thu thập số liệu (ưu tiên nguồn lực, lập kế hoạch, thực hiện, tài liệu, v.v.) dẫn đến cải tiến liên tục các bộ số liệu được sử dụng trong kiểm kê.

  - Đảm bảo tính nhất quán, đầy đủ, có thể so sánh, chính xác và minh bạch theo hướng dẫn về Đảm bảo chất lượng/Kiểm soát chất lượng (QA/QC).

  1.2. Quy trình thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  1.2.1. Sử dụng số liệu hiện có:

  (i) Thống kê quốc gia (Tổng cục Thống kê, Chi cục Thống kê, Báo cáo ngành);

  (ii) Thống kê quốc tế;

  (iii) Các nguồn số liệu khác bao gồm viễn thám, các hiệp hội và trường đại học.

  1.2.2. Phối hợp với các bên cung cấp số liệu để thu thập thêm số liệu được điều chỉnh.

  1.2.3. Sửa đổi các tập số liệu hiện có để đáp ứng các yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính (ví dụ: thu thập số liệu không thường niên, điều chỉnh cho các phân loại khác nhau của các nguồn phát thải, lấp đầy khoảng trống số liệu bằng phương pháp khác nhau).

  1.2.4. Tạo số liệu mới:

  (i) Thực hiện các phép đo;

  (ii) Sử dụng số liệu điều tra dân số;

  (iii) Phối hợp với Tổng cục Thống kê để thực hiện các cuộc khảo sát mới nhằm mục tiêu kiểm kê khí nhà kính.

  1.2.5. Sử dụng số liệu thay thế.

  1.2.6. Sử dụng đánh giá của chuyên gia nếu các phương pháp trên chưa áp dụng được.

  1.2.7. Xử lý số liệu thu thập được

  Việc lựa chọn kỹ thuật xử lý số liệu phụ thuộc vào đánh giá của chuyên gia về sự biến động của xu hướng phát thải, tính sẵn có của số liệu khi có sự trùng lặp, tính đầy đủ và sẵn có của các bộ số liệu thay thế và số năm số liệu bị thiếu. Bảng dưới đây tóm tắt các yêu cầu đối với từng kỹ thuật và đề xuất các phương án xử lý số liệu.

  Kỹ thuật xử lý

  Khả năng áp dụng

  Khuyến nghị

  Xử lý trùng lặp

  Kỹ thuật được áp dụng khi có số liệu trùng lặp từ một năm trở lên giữa hai phương pháp ước tính cũ và mới.

  - Kỹ thuật này đáng tin cậy nhất khi được dùng để đánh giá sự trùng lặp giữa hai hoặc nhiều bộ số liệu được ước tính hàng năm.

  - Nếu có số liệu được đo đạc hoặc được xác định bởi phương pháp khác thì không nên sử dụng.

  Thay thế số liệu

  Các số liệu hoạt động, hệ số phát thải hoặc các thông số ước tính khác được sử dụng trong phương pháp mới có tương quan chặt chẽ với các số liệu sẵn có.

  - Cần nhiều bộ số liệu chỉ định (đơn lẻ hoặc kết hợp) để kiểm tra, xác định mối tương quan chặt chẽ nhất.

  - Không nên thực hiện cho khoảng thời gian dài.

  Nội suy

  Số liệu cần thiết để tính toán lại bằng phương pháp mới có sẵn cho các năm không liên tục trong chuỗi thời gian.

  - Các ước tính có thể được nội suy tuyến tính cho các giai đoạn không thể áp dụng phương pháp mới.

  - Kỹ thuật này không áp dụng được trong trường hợp số liệu có biến động lớn hàng năm.

  Ngoại suy xu thế

  Số liệu cho phương pháp mới không được thu thập hàng năm và không có sẵn ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian.

  - Kỹ thuật này đáng tin cậy nhất để sử dụng nếu xu hướng phát thải theo thời gian là không đổi.

  - Không nên sử dụng nếu xu hướng phát thải đang thay đổi (trong trường hợp này, kỹ thuật thay thế số liệu có thể thích hợp hơn).

  - Không nên thực hiện cho thời gian dài.

  Kỹ thuật xử lý số liệu khác

  Các lựa chọn thay thế tiêu chuẩn không hợp lệ khi các điều kiện kỹ thuật thay đổi trong suốt chuỗi thời gian (ví dụ: do sự ra đời của công nghệ giảm nhẹ).

  - Kỹ thuật xử lý cần được thiết kế riêng theo cách tiếp cận toàn diện.

  - Cần so sánh kết quả với các kỹ thuật tiêu chuẩn.

   

   

  2. Danh sách các số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  2.1 Bãi chôn lấp chất thải rắn

  - Lượng chất thải rắn được chôn lấp theo thành phần chất thải (nghìn tấn/năm). Chất thải rắn được chôn lấp được chia theo thành phần như sau:

  + Chất thải hữu cơ

  + Chất thải sân, vườn

  + Giấy, bìa

  + Gỗ

  + Chất thải từ các sản phẩm dệt may

  + Tã lót

  + Nhựa và các thứ khác

  Lượng chất thải rắn được chôn lấp theo thành phần chất thải được ước tính dựa trên tổng lượng chất thải rắn được chôn lấp (nghìn tấn/năm) và tỷ lệ phần trăm chất thải theo thành phần (%). Tổng lượng chất thải rắn được chôn lấp tại các bãi chôn lấp chất thải rắn (nghìn tấn/năm). Tổng lượng chất thải rắn được chôn lấp tại các bãi chôn lấp có thể được ước tính thông qua các số liệu sau: Dân số (người); Tỷ lệ phát sinh chất thải (tấn/người/năm); Tỷ lệ thu gom (%); Tỷ lệ chôn lấp (%).

  2.2. Xử lý chất thải bằng phương pháp sinh học

  - Tổng lượng chất thải rắn hữu cơ được xử lý làm phân sinh học (ủ phân compost) (nghìn tấn/năm)

  - Tổng lượng chất thải rắn hữu cơ được xử lý kỵ khí làm khí sinh học (biogas) (nghìn tấn/năm): Lượng khí này được tính nếu thoát ra môi trường, nếu dùng khí để làm nhiên liệu đốt thì được báo cáo tại lĩnh vực Năng lượng.

  2.3. Thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải

  - Tổng lượng chất thải rắn được thiêu đốt (nghìn tấn/năm): chú ý các chất thải được thiêu đốt thường bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại (từ y tế, công nghiệp, nông nghiệp). Tổng lượng chất thải được thiêu đốt cũng có thể được tính thông qua số liệu về dân số (người), tỷ lệ phát sinh chất thải (nghìn tấn/năm), và tỷ lệ chất thải được thiêu đốt (%).

  - Tổng lượng chất thải lỏng có nguồn gốc hóa thạch được thiêu đốt (nghìn tấn): các chất thải này thường là các dầu thải, dầu nhờn, dung môi.. .có nguồn gốc hóa thạch thải ra từ các hoạt động công nghiệp.

  - Tổng lượng chất thải rắn được đốt lộ thiên (nghìn tấn/năm): thường là lượng chất thải sinh hoạt tại các khu vực nông thôn, ven đô thị. Tổng lượng chất thải được đốt lộ thiên cũng có thể được tính thông qua số liệu về dân số (người), tỷ lệ phát sinh chất thải (nghìn tấn/năm), và tỷ lệ chất thải được đốt lộ thiên (%).

  2.4. Xử lý và xả thải nước thải

  2.4.1. Phát thải CH4

  a) Từ nước thải sinh hoạt

  - Tổng lượng chất hữu cơ phân hủy trong nước thải sinh hoạt (kgBOD/năm) được tính theo công thức sau:

  Công thức 2.4.1. Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt

  TOW = P x BOD x 0,001 x I x 365

  Trong đó:

  TOW

  Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải sinh hoạt, kg BOD/năm

  P

  Tổng dân số quốc gia trong năm kiểm kê, người

  BOD

  Hệ số quốc gia tính theo đầu người trong năm kiểm kê, g/người/ngày

  0,001

  Chuyển đổi từ g BOD sang kg BOD

  I

  Hệ số điều chỉnh BOD từ nước thải công nghiệp thải chung vào hệ thống nước thải sinh hoạt (mặc định là 1,25 đối với việc xả thải không hạn chế, còn lại mặc định là 1,00.)

   

  - Tỷ lệ dân số phân theo nhóm thu nhập (thu nhập cao, thấp ở Nông thôn và thành thị) (%).

  - Tỷ lệ của các hệ thống xử lý nước thải theo nhóm thu nhập (Hệ thống xử lý tập trung-hiếu khí; Hệ thống tự hoại; Xả ra sông hồ) (%).

  - Lượng CH4 được thu hồi (kgCH4/năm).

  - Lượng hữu cơ được loại bỏ dưới dạng bùn (kgBOD/năm).

  b) Từ nước thải công nghiệp

  Tổng lượng hữu cơ có thể phân hủy trong nước thải công nghiệp (kgCOD/năm) được tính theo công thức:

  Công thức 2.4.2. Chất thải hữu cơ phân huỷ trong nước thải công nghiệp

  TOWi = Pi x Wi x CODi

  Trong đó:

  TOW

  Tổng lượng chất hữu cơ phân huỷ trong nước thải công nghiệp, kg COD/năm

  i

  Loại hình công nghiệp

  Pi

  Tổng sản phẩm của ngành công nghiệp i, tấn/năm

  Wi

  Lượng nước thải phát sinh, m3/tấn sản phẩm

  CODi

  Nhu cầu oxy hoá học (để phân hủy lượng chất thải hữu cơ trong nước thải công nghiệp), kg COD/m3

  2.4.2. Phát thải N2O

  - Tổng dân số (người).

  - Tiêu thụ protein trên đầu người (kg/người/năm).

  Công thức 2.4.3. Tổng Ni tơ trong dòng chất thải

  NEFFLUENT = (P x Protein x FNPR x FNON-CON x FIND-COM) - NSLUGE

  Trong đó:

  NEFFLUENT

  Tổng lượng Ni tơ trong dòng chất thải, kg N/năm

  P

  Dân số

  Protein

  Tiêu thụ đạm bình quân đầu người, kg/người/năm

  FNPR

  Tỷ lệ Ni tơ trong đạm, mặc định là 0,16 kg N/kg đạm

  FNON-CON

  Thông số không do tiêu thụ đạm được thải vào hệ thống nước thải

  FIND-COM

  Thông số thải cả nước thải công nghiệp và thương mại trong hệ thống thoát nước thải

  NSLUGE

  Lượng Ni tơ được thu hồi từ bùn cặn (có giá trị mặc định bằng 0), kg N/năm

   

   

  3. Mẫu bảng thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực

  Biểu mẫu 3.1. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh và thu gom trong giai đoạn

  Năm

  Phát sinh chất thải rắn sinh hoạt (kg/người/năm)

  Tổng lượng CTR phát sinh (tấn/năm)

  Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom (%)

  Tổng lượng CTR được thu gom (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR không được thu gom (tấn/năm)

  A

  B = D + E

  C

  D

  E

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Tổng lượng CTR phát sinh (B) bằng tổng lượng chất thải rắn được thu gom (D) và tổng lượng CTR không được thu gom (E)

   

  Biểu mẫu 3.2. Tổng lượng chất thải rắn đô thị được xử lý trong giai đoạn

  Năm

  Tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị thu gom được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp hợp vệ sinh (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị được thiêu đốt (tấn/ năm)

  Tổng lượng CTR được xử lý bằng phương pháp sinh học (làm phân vi sinh) (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR không được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia (tấn/năm)

  Chôn lấp lộ thiên (tấn/ năm)

  Đốt lộ thiên (tấn/ năm)

  G = H + I + K

  H

  I

  K

  L=(D-G)+E

  M

  N

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú:

  - Tổng lượng chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (G) bằng Tổng lượng CTR đô thị được chôn lấp hợp vệ sinh (H) + Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thiêu đốt (I) + Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý bằng phương pháp sinh học (K);

  - Tổng lượng chất thải rắn không được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia (L) bằng tổng lượng chất thải

  rắn được thu gom nhưng không được xử lý đạt tiêu chuẩn (D-G) và tổng lượng chất thải rắn không được thu gom (E)'\ , , ,

  - Tổng lượng chất thải rắn không được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia (L) sẽ được chôn lấp lộ thiên hoặc đốt mở nên L = M+N

   

  Biểu mẫu 3.3. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại các bãi chôn lấp trong giai đoạn từ năm A đến năm B

  Năm

  Thức ăn, chất hữu cơ (%)

  Cây cối (%)

  Giấy (%%)

  Gỗ (%)

  Dệt may (%)

  Tã lót (%)

  Nhựa và nilon (%)

  Khác (%) (nêu rõ loại chất thải rắn)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

  Biểu mẫu 3.4. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt đô thị tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm A đến năm B

  Năm

  Thức ăn, chất hữu cơ (%)

  Cây cối (%)

  Giấy (%)

  Gỗ (%)

  Dệt may (%)

  Tã lót (%)

  Nhựa và các thứ khác (%)

  Khác (%) (nêu rõ loại chất thải rắn)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.5. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt nông thôn trong giai đoạn từ năm A đến năm B

  Năm

  Lượng chất thải rắn phát sinh bình quân đầu người (kg/người/năm)

  Tổng lượng CTR phát sinh (tấn/năm)

  Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR được thu gom (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR không được thu gom (tấn/năm)

  A

  B = D + E

  C

  D

  E

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ghi chú: Tổng lượng CTR phát sinh (B) bằng tổng lượng chất thải rắn được thu gom (D) và tổng lượng CTR không được thu gom (E)

  Biểu mẫu 3.6 Tỷ lệ thành phần chất thải rắn sinh hoạt nông thôn tại Việt Nam trong giai đoạn

  Năm

  Thức ăn, chất hữu cơ (%)

  Cây cối (%)

  Giấy (%)

  Gỗ (%)

  Dệt may (%)

  Tã lót (%)

  Nhựa và các thứ khác (%)

  Khác (%) (nêu rõ loại chất thải rắn)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.7. Số liệu về các cơ sở/nhà máy xử lý chất thải rắn
  bằng phương pháp sinh học năm X

  STT

  Tên cơ sở/nhà máy

  Tên tỉnh/thành phố

  Công suất (tấn/ngày)

  Tổng lượng CTR được xử lý (tấn/năm)

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.8. Tổng lượng phát sinh chất thải rắn từ các hoạt động y tế, công nghiệp, nông nghiệp

  Năm

  Hoạt động y tế

  Hoạt động công nghiệp

  Hoạt động nông nghiệp

  Tổng lượng CTR thông thường phát sinh (tấn/năm)

  Tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR thông thường phát sinh (tấn/năm)

  Tổng khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh (tấn/năm)

  Tổng lượng CTR thông thường phát sinh (tấn/năm)

  Tổng khối lượng CTR nguy hại phát sinh (tấn/năm)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.9. Tổng lượng chất thải rắn nguy hại được thu gom, xử lý

  Các hoạt động

  Tỷ lệ CTR nguy hại được thu gom(%)

  Xử lý

  Tỷ lệ CTR nguy hại được thiêu đốt (%)

  Công nghệ khác (%) (ghi rõ)

  Nông nghiệp

   

   

   

  Công nghiệp

   

   

   

  Y tế

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.10. Danh sách công trình xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn năm X

  STT

  Tên cơ sở/nhà máy

  Tên tỉnh/thành phố

  Công suất của cơ sở/nhà máy (tấn/ngày)

  Lượng BOD5 (kg BOD/m3)

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.11. Tỷ lệ các loại hình xử lý nước thải sinh hoạt (%)

  STT

  Loại hình xử lý nước thải

  Thành thị

  Nông thôn

  Năm A

  Năm B

  Năm A

  Năm B

  1

  Xử lý nước thải tại các trạm xử lý nước thải tập trung

   

   

   

   

  2

  Hệ thống tự hoại

   

   

   

   

  3

  Xả thải ra sông, hồ, ao, suối...

   

   

   

   

  4

  Khác (ghi rõ)

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.12 Danh sách công trình xử lý nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn năm X

  STT

  Tên cơ sở/nhà máy

  Tên tỉnh/thành phố

  Công suất của cơ sở/nhà máy (tấn/ngày)

  Lượng BOD5 (kg BOD/m3)

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

  5

   

   

   

   

   

   

  Biểu mẫu 3.13 Lượng nước thải phát sinh và nồng độ nhu cầu oxy hóa học (COD) của các ngành công nghiệp năm A và năm B

  Ngành công nghiệp

  Lưu lượng nước thải/sản phẩm (m3/tấn)

  Nồng độ nhu cầu oxy hóa học (COD)(kg COD/m3)

  Năm A

  Năm B

  Năm A

  Năm B

  Sắt thép

   

   

   

   

  Kim loại màu

   

   

   

   

  Phân bón

   

   

   

   

  Rượu

   

   

   

   

  Sữa

   

   

   

   

  Đường

   

   

   

   

  Chế biến thủy sản

   

   

   

   

  Cà phê

   

   

   

   

  Nước giải khát

   

   

   

   

  Cao su

   

   

   

   

  Bia

   

   

   

   

  Giấy

   

   

   

   

  Bột giấy

   

   

   

   

  Xà phòng

   

   

   

   

  Thịt hộp

   

   

   

   

  Dầu thực vật

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục II

  HƯỚNG DẪN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Phụ lục II.1

  Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cho từng hoạt động phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  Phụ lục II.2

  Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  Phụ lục II.3

  Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

   

   

   

  Phụ lục II.1. Phương pháp kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

   

  1. Danh mục nguồn phát thải khí nhà kính của cơ sở

  STT

  Nguồn

  Mục đích

  Phương pháp tính toán

  1

  Phát thải từ hoạt động vận tải

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải trực tiếp từ các phương tiện do đơn vị sở hữu hoặc vận hành, lượng khí thải gián tiếp từ xe điện và lượng khí thải gián tiếp từ các hoạt động vận tải theo hợp đồng. Các loại khí thải được liệt kê ở trên cần được tính riêng.

  Mục II.1

  2

  Phát thải từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng của các cơ sở phân loại, trung tâm chuyển giao, cơ sở tháo dỡ các thiết bị điện tử hoặc cơ sở thu hồi vật liệu.

  Mục II.2

  3

  Phát thải từ phân hủy kỵ khí

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ công trình phân hủy kỵ khí, bao gồm khí thải của tổng quá trình, khí thải từ đốt khí sinh học cũng như khí thải từ việc tiêu thụ năng lượng.

  Mục II.3

  4

  Phát thải từ ủ phân hữu cơ

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ các cơ sở ủ phân hữu cơ, bao gồm khí thải của cả quá trình cũng như lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng.

  Mục II.4

  5

  Phát thải từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (RDF)

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng để sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác.

  Mục II.5

  6

  Phát thải từ xử lý cơ học - sinh học

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải do tiêu thụ năng lượng, sấy khô sinh học, ổn định hóa, ủ phân hữu cơ, phân hủy kỵ khí, tinh lọc bùn thải.

  Mục II.6

  7

  Phát thải từ chôn lấp chất thải

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ các bãi chôn lấp: khí mê-tan cũng như phát thải do tiêu thụ năng lượng, cô lập các-bon trong các bãi chôn lấp.

  Mục II.7

  8

  Phát thải từ xử lý nhiệt

  Hoạt động để đánh giá lượng khí thải từ đốt chất thải, bao gồm chất thải rắn đô thị, chất thải công nghiệp, bùn thải.

  Mục II.8

   

   

  2. Phương pháp tính toán phát thải khí nhà kính cho các cơ sở

  2.1. Phát thải từ hoạt động vận tải:

  2.1.1 Phát thải từ sử dụng nhiên liệu (đơn vị: lít)

  - Phát thải CO2 trực tiếp:

  Ef1 = ∑Cf1 * EFf1/1000

  Trong đó:

  Ef1 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tCO2tđ)

  Cf1 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (lít)

  EFf1 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/lít)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ef2= ∑Cf2 * EFf2/1000

  Trong đó:

  Ef2 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf2 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (lít)

  EFf2 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/lít)

  2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu (đơn vị: tấn)

  - Phát thải CO2 trực tiếp:

  Ef3 = ∑Cf3 * EFf3/1000

  Trong đó:

  Ef3 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf3 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf3 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ef4 = ∑Cf4 * EFf4/1000

  Trong đó:

  Ef4 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf4 là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf4 là hệ số phát thải từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.1.3. Phát thải từ sử dụng điện năng

  Phát thải CO2 gián tiếp:

  Ee = ∑Ce * EFe/1000

  Trong đó:

  Ee là phát thải gián tiếp từ sử dụng điện (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ sử dụng điện (kgCO2 tương đương/kWh)

  2.1.4. Phát thải từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (vận tải đường bộ)

  Phát thải CO2 gián tiếp:

  Ev = ∑( V Cv EFv)/100.000

  Trong đó:

  Ev là phát thải gián tiếp từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (tấn CO2 tương đương)

  V là quãng đường (km)

  Cv là lượng tiêu thụ nhiên liệu trung bình (lít/100km)

  EFv là hệ số phát thải từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (kgCO2 tương đương/lít)

  2.1.5. Cân bằng tổng

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

  Ed = Ef1 + Ef3 + Ev tổng

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành (tấn CO2 tương đương)

  Ef1, Ef3 là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Ev tổng là tổng lượng phát thải gián tiếp từ phương tiện và mức tiêu thụ trung bình (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ của các phương tiện vận tải (tấn CO2 tương đương)

  Ebio = Ef2 + Ef4

  Trong đó:

  Ebio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ của các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành (tấn CO2 tương đương)

  2.2 Phát thải từ phân loại - trạm trung chuyển - tái chế

  2.2.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động

  2.2.1.1. Tính toán từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải trực tiếp:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.2.2. Phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon

  Ew = ∑ [(Q * Ar)*(1 – (R * T))*(1 - Rgr) - Ad)* GWP/1000]

  Trong đó:

  Ew là phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng thiết bị

  Ar là lượng chất làm lạnh (trong 1 kg)

  R là tỷ lệ rò rỉ hàng năm (%)

  T là khoảng thời gian mà nó được bơm đầy gần nhất (năm)

  Rgr là tỷ lệ khí tái chế

  Ad là lượng khí tiêu hủy (kg)

  GWP là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của chất làm lạnh

  2.2.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  Ee =

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.2.4. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp (tấn CO2 tương đương):

  Ed = Eft + Efm+ Ew

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ xử lý rác tại điểm phân loại - các trạm trung chuyển - tái chế (tấn CO2 tương đương)

  Eft Efm lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu tính theo tấn và m3 (tấn CO2 tương đương)

  Ew là phát thải trực tiếp từ chất làm lạnh/hợp chất fluorocarbon (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio=Eftm+Eftb (tấn CO2 tương đương)

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  2.3. Phát thải từ phân hủy kỵ khí

  2.3.1. Phát thải trong quá trình xử lỷ kỵ khí

  2.3.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  a) Tính toán dựa trên lợi suất khí sinh học

  - Phát thải trực tiếp CH4:

  Ey =

  𝑄 𝑌 𝑅

  *

  P

  * 𝐺𝑊𝑃CH4

  100

  1000

   

  Trong đó:

  Ey là phát thải tính toán từ lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

  Y là lợi suất khí sinh học (Nm3/tấn chất thải)

  R là tỷ lệ rò rỉ (%)

  P là hàm lượng metan (%)

  GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  - Phát thải trực tiếp CO2 từ rác hữu cơ:

  𝐸𝑦𝑏𝑖𝑜 =

  𝑄 𝑌 𝑅

  *

  C

  100

  1000

   

  Trong đó:

  Eybio là phát thải tính toán từ lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

  Y là lợi suất khí sinh học (Nm3/tấn chất thải)

  R là tỷ lệ rò rỉ (%)

  C là hàm lượng các-bon (%)

  b) Tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định

  - Phát thải trực tiếp CH4:

  Edf = ∑Q * EFdf * GWPCH4

  Trong đó:

  Edf là phát thải tính toán dựa trên hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

  EFdf là hệ số phát thải mặc định của CH4 (tấn CHd/tấn)

  GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Edfbio = ∑Q * EFdfbio * GWPCH4

  Trong đó:

  Edfbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

  EFdfbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2/tấn)

  GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  c) Tổng lượng phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  Ea = Ey + Ed

  Eabio Eybio + Edfbio

  Trong đó:

  Ea là tổng phát thải trực tiếp CH4 trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Eabio là tổng phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  2.3.1.2. Phát thải N2O trực tiếp

  En = ∑Q * EFn * GWPN2O

  Trong đó:

  En là phát thải trực tiếp N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương) Q là số lượng được xử lý (tấn trọng lượng ướt)

  EFn là hệ số phát thải mặc định của N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn N2O/tấn)

  GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

  2.3.2. Phát thải từ các quá trình đốt khí sinh học

  - Phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn:

  𝐸𝑐 = ∑

  𝑉 𝑃

  (1-

  CE

  ) 0,000714 𝐺𝑊𝑃CH4

  100

  100

   

  Trong đó:

  Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

  V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

  P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

  CE là hiệu quả đốt cháy (%)

  GWPch4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  - Phát thải từ CO2 của rác hữu cơ:

  Ecbio=∑[V*C+V*CE*P)*1,87/1000]

  Trong đó:

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

  P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

  CE là hiệu quả đốt cháy (%)

  2.3.3. Phát thải từ đốt nhiên liệu

  2.3.3.1 Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động

  2.3.3.1.1 Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.3.3.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải trực tiếp CO2:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.3.3.2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  Ee =

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.3.4. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp (tấn CO2 tương đương):

  Ed = Ea+ En+Ec+Eft+Efm

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ea là tổng phát thải trực tiếp CH4 trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  En là phát thải trực tiếp N2O trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

  Eft Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ebio= Eabio+Ecbio+Efmb+Eftb (tấn CO2 tương đương)

  Trong đó:

  Eabio là tổng phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  2.4. Phát thải từ ủ phân hữu cơ

  2.4.1. Phát thải trong quá trình ủ phân hữu cơ

  2.4.1.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  - Phát thải trực tiếp CH4:

  Ec =

  𝑄 𝐸𝐹𝑐

  𝐺𝑊𝑃CH4

  1.000.000

   

  Trong đó:

  Ec là phát thải trực tiếp từ quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng đã xử lý (tấn)

  EFc là hệ số phát thải của CH4 từ quá trình ủ phân hữu cơ (gCH4/tấn trọng lượng ướt)

  GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ecbio = ∑Q * EFc/1000

  Trong đó:

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng đã xử lý (tấn)

  EFcbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.4.1.2. Phát thải trực tiếp N2O

  Phát thải trực tiếp

  En =

  𝑄 𝐸𝐹n

  𝐺𝑊𝑃N2O

  1.000.000

   

  Trong đó:

  En là tổng phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy (tấn CO2 tương đương)

  Q là số lượng đã xử lý (tấn)

  EFn là hệ số phát thải của N2O (gN2O/tấn trọng lượng ướt)

  GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

  2.4.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng

  2.4.2.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động

  2.4.2.1.1, Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.4.2.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải trực tiếp:

  Efm = ∑Cfm * EFfm/1000

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.4.2.2. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  Ee =

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.4.3. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ:

  Ed = Ec + En + Eft + Efm

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Ec là phát thải trực tiếp từ quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  En là tổng phát thải trực tiếp từ quá trình đốt cháy (tấn CO2 tương đương)

  Efm Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ebio= Ecbio + Eftb + Efmb (tấn CO2 tương đương)

  Trong đó:

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình quá trình ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  2.5. Phát thải từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác

  2.5.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động

  2.5.1.1, Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.5.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.5.1.3 Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt:

  Ee =

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là tổng phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.5.2. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

  Ed = Eft + Efmt

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

  Efm Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Ebio= Eftb + Efmb (tấn CO2 tương đương)

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  2.6. Phát thải từ xử lý cơ học - sinh học (MBT)

  2.6.1. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng

  2.6.1. Phát thải từ các cơ sở đốt cố định và thiết bị di động

  2.6.1.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.6.1.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải CO2 trực tiếp:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.6.1.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  Ee =

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   
   

  Trong đó:

  Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.6.2. Phát thải từ sấy khô sinh học

  2.6.2.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  EbCH4= ∑Qi * EFbCH4

  EbCO2= ∑Qi * EFbCO2

  Trong đó:

  EbCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  EbCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý bằng sấy khô (tấn)

  EFbCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý sấy khô (tCH4/tấn)

  EFbCO2 là hệ số phát thải của rác hữu cơ được xử lý sấy khô (tCO2/tấn)

  2.6.2.2. Phát thải trực tiếp N2O

  EbN2O= ∑Qi * EFbN2O

  Trong đó:

  EbN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý bằng sấy khô (tấn)

  EFbN2O là hệ số phát thải của rác được xử lý sấy khô (tN2O/tấn)

  2.6.2.3. Phát thải trực tiếp từ xử lý sấy khô

  Eb=EbCH4+EbN2O

  Trong đó:

  Eb là phát thải trực tiếp từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  EbCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  EbN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  2.6.3. Phát thải từ xử lý ổn định

  2.6.3.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  EsCH4= ∑Qi * EFsCH4

  EsCO2= ∑Qi * EFsCO2

  Trong đó:

  EsCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  EsCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý ổn định (tấn)

  EFsCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý ổn định (tCH4/tấn)

  EFsCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý ổn định (tCO2/tấn)

  2.6.3.2. Phát thải trực tiếp N2O

  EsN2O= ∑Qi * EFsN2O

  Trong đó:

  EsN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý ổn định (tấn)

  EFsN2O là hệ số phát thải (tN2O/tấn)

  2.6.3.3. Phát thải trực tiếp từ xử lý ổn định

  Es=EsCH4+EsN2O

  Trong đó:

  Es là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  EsCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  EsN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  2.6.4. Phát thải từ ủ phân hữu cơ

  2.6.4.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  EcCH4= ∑Qi * EFcCH4

  EcCO2= ∑Qi * EFcCO2

  Trong đó:

  EcCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  EcCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

  EFsCH4 là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tCH4/tấn ướt)

  EFsCO2 là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tCO2/tấn ướt)

  2.6.4.2. Phát thải trực tiếp N2O

  EcN2O= ∑Qi * EFcN2O

  Trong đó:

  EcN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

  EFsN2O là hệ số phát thải của rác được ủ phân hữu cơ (tN2O/tấn ướt)

  2.6.4.3. Phát thải trực tiếp từ ủ phân hữu cơ

  Ec=EcCH4+EcN2O

  Trong đó:

  Ec là phát thải trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  EcCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  EcN2O là phát thải trực tiếp N2O từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  2.6.5. Phát thải từ phân hủy kỵ khí

  2.6.5.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  2.6.5.1.1. Tính toán từ lợi suất của khí sinh học

  Ead1= ∑Qi * Bi*Li*Mi

  Ead2= ∑Qi * Bi*Li*Ci

  Trong đó:

  Ead1 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ead2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý kỵ khí (tấn)

  Bi là lợi suất của khí sinh học (Nm3/tấn rác)

  Li là tỷ lệ rò rỉ (%)

  Mi là hàm lượng khí CH4 (%)

  Ci là hàm lượng khí CO2 (%)

  2.6.5.1.2. Tính toán từ hệ số phát thải mặc định

  - Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  Ead3= ∑Qi * EFadCH4

  Ead4= ∑Qi * EFadCO2

  Trong đó:

  Ead3 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ead4 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

  EFadCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tCH4/tấn)

  EFadCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tCO2/tấn)

  2.6.5.2. Phát thải trực tiếp N2O

  Ead5= ∑Qi * EFaN2O

  Trong đó:

  Ead5 là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem ủ phân hữu cơ (tấn)

  EFad5 là hệ số phát thải của rác được xử lý kỵ khí (tN2O/tấn)

  2.6.5.3. Phát thải từ đốt khí sinh học

  Ead6= ∑Vi * Hi*Mi

  Ead7= ∑Vi * Bi*Ci

  Trong đó:

  Ead6 là phát thải trực tiếp CH4 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Ead7 là phát thải CO2 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Vi là thể tích khí sinh học (tấn)

  Hi là hiệu suất đốt (%)

  Mi là hàm lượng khí CH4 (%)

  Ci là hàm lượng khí CO2 (%)

  2.6.5.4. Phát thải trực tiếp từ rác được xử lỷ kỵ khí

  - Phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí:

  Ead=Ead1+ Ead3+Ead5+ Ead6

  Trong đó:

  Ead là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ead1 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí tính theo lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Ead2 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý kỵ khí tính theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

  Ead5 là phát thải trực tiếp N2O từ rác được xử lý kỵ khí tính theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

  Ead6 là phát thải trực tiếp CH4 từ đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ từ rác được xử lý kỵ khí:

  Eadbio=Ead2+Ead4+ Ead7

  Trong đó:

  Eadbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Ead2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí tính theo lợi suất khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  Ead4 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí tính theo theo hệ số phát thải mặc định (tấn CO2 tương đương)

  Ead7 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  2.6.6. Phát thải từ tinh xử lý tinh lọc

  2.6.6.1. Phát thải trực tiếp CH4 và CO2 từ rác hữu cơ

  ErCH4= ∑Qi * EFrCH4

  ErCO2= ∑Qi * EFrCO2

  Trong đó:

  ErCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  ErCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Qi là lượng rác được đem xử lý tinh lọc (tấn)

  EFrCH4 là hệ số phát thải của rác được xử lý tinh lọc (tCH4/tấn)

  EFrCO2 là hệ số phát thải của rác được xử lý tinh lọc (tCO2/tấn)

  2.6.6.2. Phát thải N2O trực tiếp

  ErN2O= ∑Qf * EFrN2O

  Trong đó:

  ErN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương) Qi là lượng rác được đem xử lý tinh lọc (tấn)

  EFrN2O là hệ số phát thải N2O từ rác được xử lý tinh lọc (tN2O/tấn)

  2.6.6.3 Phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc

  Er=ErCH4+ErN2O

  Trong đó:

  Er là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  ErCH4 là phát thải trực tiếp CH4 từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  ErN2O là phát thải N2O trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  2.6.7. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

  Ed = Eft+Efmt+Eb+Es+Ec+Ead+Ec+Er

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

  Efm Eft lần lượt là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

  Eb là phát thải trực tiếp từ rác được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  Es là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  Ec là phát thải trực tiếp từ rác được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Ead là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  Er là phát thải trực tiếp từ rác được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương):

  Ebio= Eftb+Efmb+EbCO2+EsCO2+EcCO2+EadCO2+EcCO2+ErCO2

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  EbCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được sấy khô (tấn CO2 tương đương)

  EsCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý ổn định (tấn CO2 tương đương)

  EcCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được ủ phân hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Eadbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý kỵ khí (tấn CO2 tương đương)

  ErCO2 là phát thải CO2 từ rác hữu cơ được xử lý tinh lọc (tấn CO2 tương đương)

  2.7. Phát thải từ chôn lấp chất thải

  2.7.1. Tính toán từ mô hình đã có

  Các mô hình phổ biến được dùng để ước tính phát thải trong bãi chôn lấp bao gồm: ADEME (Pháp), LandGEM (Mỹ), GasSIM (Anh), IPCC bậc 2.

  Phát thải CO2 sinh học khuếch tán từ các bãi chôn lấp tương ứng với lượng CO2 ban đầu có trong khí sinh học được sản xuất không được thu giữ và lượng CO2 do quá trình oxy hóa CH4 qua các nắp đậy. Nếu không thể đánh giá lượng phát thải này bằng một trong bốn mô hình, chúng có thể được tính toán như sau:

  Phát thải CO2 sinh học khuếch tán [tCO2] = (Thể tích khí sinh học được sản xuất [Nm3] * (1 -% khí sinh học thu được) *% CO2 chứa trong khí sinh học + Thể tích khí sinh học sản xuất [Nm3] *% CH4 chứa trong khí sinh học * (1 -% khí sinh học thu được) *% CH4 bị oxy hóa qua các nắp) * 1,87/1000

  - Phát thải trực tiếp CH4 theo mô hình

  Ex=I*0, 714/1000*GWPch4

  Trong đó:

  Ex là lượng phát thải CH4 từ bãi chôn lấp chất thải (tấn CO2 tương đương)

  I là kết quả tính toán lượng khí CH4 sinh ra từ bãi chôn lấp chất thải của mô hình (Nm3)

  GWPCH4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  2.7.2. Tính toán từ thiết kế mô hình nội bộ

  Mô hình này cần phải trình bày ít nhất các đặc điểm sau:

  1) Mô hình này phải sử dụng một phương trình động học trên mô hình của phương trình được trình bày dưới đây như một ví dụ:

  QCH4 = L0 ×M ×k ×e-k(t-x)

  Trong đó:

  QCH4: Lượng khí metan được tạo ra mỗi năm (Nm3/năm)

  L0: tiềm năng tạo mêtan (Nm3 CH4/t chất thải)

  M: tấn chất thải chôn lấp (t)

  k: hằng số động học (năm-1)

  x: năm chất thải được chôn lấp t: năm kiêm kê phát thải (t ≥ x)

  2) Không sử dụng các hệ số phát thải trực tiếp sẽ được áp dụng cho các tấn chất thải;

  3) Cần xem xét thành phần chất thải;

  4) Cần quy định rõ ràng các quy tắc tuân theo đối với phát thải khuếch tán và các yếu tố oxy hóa;

  5) Phải được công bố, chấp nhận và có sẵn trong các bài báo khoa học và kỹ thuật;

  6) Hàm lượng mêtan trong khí sinh học phải dựa trên phân tích cụ thể và tránh các giá trị tiêu chuẩn càng nhiều càng tốt.

  Em = Nm3CH4 * 0,714/1000 * 21

  Em là phát thải trực tiếp CH4 từ mô hình nội bộ (tấn CO2 tương đương)

  2.7.3. Phát thải từ đối khí tại bãi chôn lấp

  2.7.3.1 Phát thải từ đốt khí CH4 không hoàn toàn:

  𝐸𝑐 = ∑

  𝑉 𝑃

  (1-

  CE

  ) 0,000714 𝐺𝑊𝑃𝐶𝐻4

  100

  100

   

  Trong đó:

  Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

  V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

  P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

  CE là hiệu quả đốt cháy (%)

  GWPch4 là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của CH4

  2.7.3.1 Phát thải từ đốt CO2 trong rác hữu cơ:

  - Phát thải từ CO2 của rác hữu cơ:

  Ecbio=∑[V*C+V*CE*P)*1,87/1000]

  Trong đó:

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ trong quá trình đốt khí sinh học (tấn CO2 tương đương)

  V là thể tích khí sinh học đã được xử lý (Nm3)

  P là hàm lượng CH4 (% trong thể tích)

  CE là hiệu quả đốt cháy (%)

  2.7.4. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng tại địa điểm

  2.7.4.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.7.3.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải CO2 trực tiếp:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.7.3.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  𝐸e = ∑

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.7.4. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

  Ed = Eft + Efmt + E+Ec

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

  Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

  E là phát thải trực tiếp CH4 từ mô hình có sẵn hoặc tự xây dựng như Ex hoặc Em (tấn CO2 tương đương)

  Ec là phát thải từ đốt khí metan không hoàn toàn (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio= Eftb + Efmb + Ecbio (tấn CO2 tương đương)

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  Ecbio là phát thải CO2 từ đốt rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  2.8. Phát thải từ xử lý nhiệt

  2.8.1. Phát thải trực tiếp trong quá trình xử lỷ nhiệt

  2.8.1.1. Phát thải CO2 theo lượng rác thiêu hủy

  - Hệ số phát thải coi như hàm lượng carbon sinh học:

  Ec = ∑Q * EFc

  Ecbio =∑ IQ * EFbio

  Trong đó:

  Ec là phát thải trực tiếp CO2 khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

  Q là số lượng thiêu hủy (tấn)

  EFc là hệ số phát thải khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2/tấn)

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

  EFcbio là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2/tấn)

  2.8.1.2. Phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải

  - Phát thải trực tiếp CO2 từ giám sát đốt khí thải:

  Em = V* C * (1 -P)

  Trong đó:

  Em là lượng phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải (tấn CO2)

  V là thể tích khí thải được giám sát định kỳ (m3)

  C là hàm lượng các-bon (%)

  P là hàm lượng các-bon sinh học trên tổng hàm lượng các-bon (%)

  - Phát thải CO2 sinh học từ giám sát đốt khí thải:

  Embio = V * C *P

  Trong đó:

  Embio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi giám sát đốt khí thải: (tấn CO2) V là thể tích khí thải hàng năm (m3)

  P là hàm lượng các-bon sinh học trên tổng hàm lượng các-bon (%)

  2.8.1.3, Phát thải N2O trực tiếp

  - Phát thải trực tiếp:

  𝐸n = ∑

  𝐼 𝐸𝐹𝑛

  𝐺𝑊𝑃N2O

  1000

   

  Trong đó:

  En là phát thải trực tiếp N2O (tấn CO2 tương đương)

  I là trọng lượng thiêu hủy (tấn)

  EFn là hệ số phát thải (kgN2O/tấn chất thải)

  GWPN2O là giá trị tiềm năng nóng lên toàn cầu của N2O

  2.8.1.4. Các khí nhà kính khác

  Eo = ∑Io * EFo

  Trong đó:

  Eo là phát thải khí nhà kính khác (tấn CO2 tương đương)

  Io là trọng lượng thiêu hủy (tấn)

  EFo là hệ số phát thải của khí nhà kính khác.

  2.8.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng

  2.8.2.1. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo tấn

  - Phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu:

  Eft = ∑Cft * EFft/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 trực tiếp từ nhiên liệu (kgCO2 tương đương/tấn)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Eftb = ∑Cftb * EFftb/1000

  Trong đó:

  Ef là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (tấn)

  EFf là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/tấn)

  2.8.2.2. Phát thải từ sử dụng nhiên liệu theo m3

  - Phát thải CO2 trực tiếp:

  Efm = ∑Cfm * EFfm

  Trong đó:

  Efm là phát thải trực tiếp từ nhiên liệu (tấn CO2 tương đương)

  Cf là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfm là hệ số phát thải (tấn CO2 tương đương/m3)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ:

  Efmb = ∑Cfmb * EFfmb/1000

  Trong đó:

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ (tấn CO2 tương đương)

  Cfmb là lượng tiêu thụ nhiên liệu (m3)

  EFfmb là hệ số phát thải CO2 từ rác hữu cơ (kgCO2 tương đương/m3)

  2.8.2.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt

  𝐸e = ∑

  𝐶𝑒 𝐸𝐹𝑒

  1.000

   

  Trong đó:

  Ee là phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (tấn CO2 tương đương)

  Ce là lượng tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (MWh)

  EFe là hệ số phát thải từ tiêu thụ điện hoặc sử dụng nhiệt (kgCO2/tấn)

  2.8.3. Cân bằng tổng

  - Phát thải trực tiếp từ các phương tiện vận tải do đơn vị báo cáo sở hữu, kiểm soát hoặc vận hành:

  Ed = Eft + Efmt + Em+Ec+En+Eo

  Trong đó:

  Ed là phát thải trực tiếp từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác (tấn CO2 tương đương)

  Efm, Eft lần lượt là phát thải trực tiếp CO2 từ nhiên liệu theo m3 và tấn (tấn CO2 tương đương)

  Ec là phát thải trực tiếp CO2 khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2)

  Em là lượng phát thải CO2 từ giám sát đốt khí thải (tấn CO2)

  En là phát thải trực tiếp N2O (tấn CO2 tương đương)

  Eo là phát thải khí nhà kính khác (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt: Ee (tấn CO2 tương đương)

  - Phát thải CO2 từ rác hữu cơ: Ebio= Eftb+Efmb+Ecbio+Embio

  Efmb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo m3(tấn CO2 tương đương)

  Eftb là phát thải CO2 từ rác hữu cơ tính theo tấn (tấn CO2 tương đương)

  Ecbio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi xử lý nhiệt chất thải (tấn CO2 tương đương)

  Embio là phát thải CO2 từ rác hữu cơ khi giám sát đốt khí thải: (tấn CO2 tương đương)

   

   

  Phụ lục II.2. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

   

  1. Ranh giới hoạt động phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  Hoạt động

  Nguồn phát thải trực tiếp

  Nguồn phát thải gián tiếp

  Các nguồn giảm phát thải

  Phát thải CO2 có nguồn gốc sinh học

  Thu gom và vận chuyển

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + rò rỉ HFC từ các máy làm lạnh

  + CO2 từ xe điện

  + CO2 từ các nguồn vận tải thuê bên ngoài

  N/A

  CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  Trung chuyển

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  N/A

  CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  Tiền xử lý cơ học (phân mảnh)

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  N/A

  CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  Phân loại, Tái chế và Thu hồi

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + HFC từ phân mảnh thiết bị điện điện tử

  (WEEE)

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau của sản xuất nguyên liệu thô và nguyên liệu tái chế

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa đốt nhiên liệu hóa thạch và phục hồi nhiên liệu rắn (SRF)

  CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  Xử lý vật lý - hóa học

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa đốt nhiên liệu hóa thạch và nhiên liệu thay thế

  CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  Xử lý sinh học (ủ phân)

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + Quá trình phát thải CH4, N2O

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau của sử dụng phân bón hóa học và

  + CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học,

  chất lỏng sinh

  học, sinh khối,

  khí sinh học)

  + Quá trình phát thải CO2

  Xử lý sinh học (hầm ủ kỵ khí)

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + Quá trình phát thải CH4, N2O

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa thu hồi khí sinh học (cho phát điện, đốt hoặc dùng làm nhiên liệu) và phát thải trong sản xuất năng lượng thay thế

  + CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  + Quá trình phát thải CO2

  + Phát thải CO2 từ đốt khí sinh học

  Bãi chôn lấp

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + Phát thải CH4 khuếch tán

  + phát thải CH4 từ đốt không hoàn toàn tại các bãi chôn lấp

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa thu hồi khí sinh học (cho phát điện, đốt hoặc dùng làm nhiên liệu) và phát thải trong sản xuất năng lượng thay thế

  + CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  + Khuếch tán CO2 và oxy hóa CH4

  + Phát thải CO2 từ đốt khí ở bãi rác

  Xử lý nhiệt

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + Quá trình phát thải N2O

  + Quá trình phát thải CO2 (chỉ cho phần nhiên liệu hóa thạch trong rác)

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa thu hồi nhiệt để tạo năng lượng (cho điện hoặc nhiệt) và phát thải khi sản xuất năng lượng thay thế

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với các mức độ khác nhau giữa phát thải từ sản xuất nguyên liệu thô và nguyên liệu thay thế (ví dụ xỉ, phế liệu, kim loại và tro dưới đáy)

  + CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học,

  chất lỏng sinh

  học, sinh khối,

  khí sinh học)

  + Quá trình phát thải CO2

  Xử lý cơ học - sinh học (MBT)

  + CO2 từ tiêu thụ nhiên liệu

  + Quá trình phát thải CH4, N2O

  + CO2 từ tiêu dùng điện mua được

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với mức độ khác nhau giữa thu hồi nhiệt để tạo năng lượng (cho điện hoặc nhiệt) và phát thải khi sản xuất năng lượng thay thế

  + Tiềm năng giảm phát thải tương ứng với các mức độ khác nhau giữa phát thải từ sản xuất nguyên liệu thô và nguyên liệu thay thế (sản xuất phân bón, nhiên liệu thay thế, thu hồi nguyên liệu)

  + CO2 từ tiêu dùng năng lượng sinh khối (nhiên liệu sinh học, chất lỏng sinh học, sinh khối, khí sinh học)

  + Quá trình phát thải CO2

   

   

  2. Biểu mẫu thu thập số liệu hoạt động phát thải khí nhà kính cấp cơ sở

  2.1. Hoạt động vận tải

  2.1.1. Tính toán từ nhiên liệu được mua

   

  Tiêu thụ (lít)

  Tiêu thụ (tấn)

  Xăng

   

   

  Dầu diesel

   

   

  LPG

   

   

  GNV

   

   

  Dầu diesel sinh học tinh khiết (100%)

   

   

  Ethanol sinh học tinh khiết (100%)

   

   

  B30 (diesel + 30% diesel sinh học)

   

   

  E10 (xăng + 10% etanol sinh học)

   

   

   

   

  2.1.2. Mua bán điện

   

   

  Tiêu thụ (MWh)

  Việt Nam

  OECD Americas

   

   

   

  2.1.3. Quãng đường di chuyển của các phương tiện

   

  Phương tiện (km)

  Tiêu thu nhiên liệu trung bình (L/100 km)

  Ký hiệu của phương tiện

   

   

  Xe chạy xăng, 1

   

   

  Xe chạy xăng, 2

   

   

  Xe chạy xăng, 3

   

   

  Xe chạy dầu diesel, 1

   

   

  Xe chạy dầu diesel, 2

   

   

  Xe chạy dầu diesel, 3

   

   

  Xe khác, 1

   

   

  Xe khác, 2

   

   

  Xe khác, 3

   

   

   

   

  2.2. Phân loại - Vận chuyển - Tái chế

  2.2.1. Ước tính từ lượng nhiên liệu

   

  Số lượng đã sử dụng (tấn)

  Số lượng đã sử dụng (m3)

  Dầu khí

   

   

  Dầu diesel

   

   

  Dầu nhiên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  2.2.2. Phát thải trực tiếp từ việc tháo dỡ các thiết bị làm lạnh, khí flo thoát ra từ các thiết bị điện tử (WEEE)

  Loại thiết bị

   

  Số lượng

   

  Danh mục khí

   

  Loại khí làm lạnh

   

  Khí làm lạnh GWP

   

  Lượng chất làm lạnh (tính bằng kg)

   

  Tỷ lệ rò rỉ hàng năm (tính bằng%)

   

  Thời gian kể từ lần cuối cùng được lấp đầy (tính bằng năm)

   

  Tỷ lệ tái chế khí

   

  Lượng khí bị phá hủy (tính bằng kg)

   

   

   

  2.2.3. Phát thải gián tiếp từ tiêu thụ điện hoặc nhiệt

  Tiêu thụ điện hoặc lĩnh vực sản xuất nhiệt

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.3. Phát thải từ phân hủy yếm khí

  2.3.1. Quá trình phát thải

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  - Tính toán từ khí sinh học

  Loại chất thải và quy trình

  Số lượng được xử lý (Tấn - trọng lượng ướt)

  Năng suất khí sinh học (Nm3 /tấn chất thải)

  Tỷ lệ hao hụt (%)

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) quá trình xử lý liên tục

   

  103,5

  1

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) quá trình xử lý hàng loạt

   

  60

  1

   

  - Tính toán từ hệ số phát thải mặc định

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý Tấn (trọng lượng ướt)

   

   

   

   

   

  b) Phát thải N2O

  Tính toán dựa trên các hệ số phát thải mặc định

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý Tấn (trọng lượng ướt)

   

   

   

   

   

  2.3.2. Phát thải do đốt sinh khối

  Tính toán dựa trên các hệ số phát thải mặc định

  Loại đơn vị đốt

  Khối lượng biogas đã qua xử lý

  Hiệu suất đốt cháy

  (động cơ, đuốc, tuabin, v.v.)

  Nm3

  Nếu khác 100%, hãy cung cấp lời giải thích %

   

   

  100%

   

   

   

   

  2.3.3. Phát thải do tiêu thụ nhiên liệu

  Phát thát từ các nguồn đốt tĩnh và động

  a) Tính toán từ lượng nhiên liệu

   

  Tiêu thụ (lít)

  Tiêu thụ (tấn)

  Dầu khí

   

   

  Dầu diesel

   

   

  Dầu nhiên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  b) Phát thải gián tiếp từ mua hoặc tiêu thụ điện, nhiệt

  Tiêu thụ điện hoặc khu vực sản xuất nhiệt

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.4. Ủ phân

  2.4.1. Phát thải từ quá trình ủ phân trực tiếp

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

  MSW (65% khô)

   

  Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)

   

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt

   

  CTRSH dư

   

  Chất thải xanh

   

  Xử lý nước thải bùn

   

  Phần hữu cơ của MSW

   

   

   

  b) Phát thải trực tiếp N2O

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

  MSW (65% khô)

   

  Hương vị sinh học

   

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt

   

  Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)

   

   

   

  2.4.2. Phát thải do tiêu thụ năng lượng

  a) Tính toán từ lượng nhiên liệu

   

  Tiêu thụ (lít)

  Tiêu thụ (tấn)

  Dầu khí

   

   

  Dầu diesel

   

   

  Dầu nhiên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  b) Phát thải gián tiếp từ mua hoặc tiêu thụ điện, nhiệt

  Tiêu thụ điện hoặc khu vực sản xuất nhiệt

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.5. Phát thải từ sản xuất nhiên liệu tái chế từ rác

  2.5.1. Tính toán từ lượng nhiên liệu

   

  Tiêu thụ (lít)

  Tiêu thụ (tấn)

  Dầu khí

   

   

  Dầu diesel

   

   

  Dầu nhiên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  2.5.2. Phát thải gián tiếp từ mua hoặc tiêu thụ điện, nhiệt

  Tiêu thụ điện hoặc khu vực sản xuất nhiệt

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.6. Xử lý cơ học - sinh học

  2.6.1. Phát thải do tiêu thụ năng lượng

  a) Tính toán từ lượng nhiên liệu

   

  Tiêu thụ (lít)

  Tiêu thụ (tấn)

  Dầu khí

   

   

  Dầu diesel

   

   

  Dầu nhiên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  b) Phát thải gián tiếp từ mua hoặc tiêu thụ điện, nhiệt

  Tiêu thụ điện hoặc khu vực sản xuất nhiệt

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.6.2. Sấy khô sinh học

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

   

   

   

   

   

   

  b) Phát thải N2O trực tiếp

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

   

   

   

   

   

   

  2.6.3. Ổn định hóa

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

   

   

   

   

   

   

  b) Phát thải N2O trực tiếp

  Loại chất thải

  Lượng được xử lý (tấn)

   

   

   

   

   

   

  2.6.4. Ủ phân hữu cơ sau khi xử lý cơ học

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

  MSW (65% khô)

   

  Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)

   

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt

   

  CTRSH dư

   

  Chất thải xanh

   

  Xử lý nước thải bùn

   

  Phần hữu cơ của MSW

   

   

   

  b) Phát thải trực tiếp N2O

  Loại chất thải

  Số lượng được xử lý (tấn)

  MSW (65% khô)

   

  Hương vị sinh học

   

  VFG (rau, trái cây và chất thải vườn) - các địa điểm được quản lý tốt

   

  Chất thải hỗn hợp (chất thải xanh, chất thải sinh học, bùn thải, CTRSH)

   

   

   

  2.6.5. Phân hủy kỵ khí

  a) Phát thải CH4 và CO2 từ sinh khối

  - Tính toán dựa trên sản lượng khí sinh học

  Loại chất thải và quá trình

  Lượng đã xử lý Tấn (khối lượng ướt)

  VFG ( chất thải từ Thực vật, hoa quả và vườn tiếp tục quá trình)

   

  VFG ( chất thải từ Thực vật, hoa quả và vườn tiếp tục quá trình)

   

   

   

  - Tính toán dựa trên các hệ số phát thải mặc định

  Loại chất thải

  Lượng đã xử lý Tấn (khối lượng ướt)

   

   

   

   

  b) Phát thải N2O trực tiếp

  Loại chất thải

  Lượng đã xử lý Tấn (khối lượng ướt)

   

   

   

   

  2.6.6. Phát thải từ các lò đốt khí sinh học

   

   

  Hiệu suất đốt

  Loại phòng đốt ( động cơ, tua bin, vv...)

  Khối lượng khí ga được xử lý (Nm3)

  Nếu có sự khác biệt từ 100%, cung cấp lí giải (%)

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.6.7. Tinh chế

  Khí nhà kính

  Lượng chất đã được xử lý (tấn)

  CH4

   

  N2O

   

  CO2

   

   

   

  2.7. Chôn lấp chất thải rắn

  2.7.1. Phát thải dựa trên đốt khí sinh học

  Loại của buồng đốt

  Hàm lượng của khí sinh học được xử lý (Nm3)

  Hiệu suất đốt (%)

  (động cơ, lửa, tuabin, etc.)

   

   

  100%

   

   

  100%

   

   

   

   

   

  2.7.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng

  a) Tính toán từ khối lượng nguyên liệu

   

  Lượng nguyên liệu được sử dụng (tấn)

  Dầu khí

   

  Dầu Diesel

   

  Dầu nguyên liệu nặng

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

  b) Tính toán từ thể tích nguyên liệu

   

  Lượng nguyên liệu được sử dụng (m3)

  Dầu khí

   

  Dầu Diesel

   

  Dầu nguyên liệu nặng

   

  Khí tự nhiên

   

  Dầu khí

   

  Dầu Diesel

   

  Dầu nguyên liệu nặng

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

  c) Phát thải gián tiếp từ điện và nhiệt đã tiêu thụ

  Lĩnh vực sản xuất nhiệt và điện được tiêu thụ

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

  2.8. Xử lý nhiệt

  2.8.1. Các khí nhà kính trong quá trình xử lý

  Tổng lượng (Chất thải hộ gia đình + chất thải công nghiệp không nguy hại

  Lượng chất bị tiêu hủy (tấn)

  Chất thải nguy hại

   

  Chất thải bệnh viện

   

   

   

  Khí nhà kính

  Loại chất thải bị thiêu hủy

  Khối lượng bị thiêu hủy (Tấn)

  Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)

  HFC

   

   

   

   

   

   

  Tổng HFC

   

   

  PFC

   

   

   

   

   

   

  Tổng PFC

   

   

  NF3

   

   

  16.100

   

   

  Tổng NF3

   

   

  SF6

   

   

  23.500

   

   

  Tổng SF6

   

   

   

   

  2.8.2. Phát thải từ tiêu thụ năng lượng

  a) Tính toán từ khối lượng và thể tích nguyên liệu

   

  Lượng nguyên liệu được sử dụng (tấn)

  Lượng nguyên liệu được sử dụng (m3)

  Dầu khí

   

   

  Dầu Diesel

   

   

  Dầu nguyên liệu nặng

   

   

  Khí tự nhiên

   

   

   

   

  b) Tính toán từ khối lượng và thể tích nguyên liệu

  Lĩnh vực sản xuất nhiệt và điện được tiêu thụ

  Tiêu thụ năng lượng (MWh)

   

   

   

   

   

   

   

  Phụ lục II.3. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

   

  1. Độ không chắc chắn trong kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở

  1.1. Khái niệm

  Độ không chắc chắn trong kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải tại cơ sở là thuật ngữ chung chung và không chính xác đề cập đến sự thiếu chắc chắn trong số liệu liên quan đến phát thải do bất kỳ yếu tố nhân quả nào, chẳng hạn như việc áp dụng các yếu tố không đại diện hoặc các phương pháp số liệu không đầy đủ về nguồn và bồn chứa, thiếu minh bạch.

  1.2. Ý nghĩa

  Thông tin về độ không chắc chắn được báo cáo thường chỉ rõ các ước tính định lượng về sự khác biệt có thể xảy ra hoặc nhận biết được giữa giá trị được báo cáo và mô tả định tính về các nguyên nhân có khả năng gây ra sự khác biệt

  Theo bản chất việc kiểm kê, đánh giá và thu thập số liệu dẫn đến những sự không chắc chắn. Do đó, đánh giá độ không chắc chắn này là cần thiết trong báo cáo phát thải khí nhà kính. Việc này không nhằm mục đích đặt câu hỏi về tính hợp lệ của số liệu kiểm kê mà để xác định mức độ tin cậy. Đồng thời, việc này cũng giúp xác định các lĩnh vực có thể cải thiện về độ chính xác của báo cáo và định hướng các lựa chọn phương pháp luận.

  Tổng phát thải do các thực thể báo cáo thường được cung cấp dưới dạng một con số duy nhất với khoảng tin cậy ngầm định hoặc rõ ràng.

  Ví dụ, tổng lượng phát thải được báo cáo là 125.000 tấn CO2 tương đương có thể được diễn đạt chính xác hơn là “tổng lượng phát thải có khả năng nằm trong khoảng 115.000 đến 135.000 tấn” hoặc “tổng lượng phát thải là 125.000 tấn cộng hoặc trừ 10%”. Mức độ không chắc chắn sẽ rất khác nhau đối với các ước tính phát thải khác nhau, tùy thuộc vào loại nguồn phát thải, phương pháp tính toán được sử dụng và mức độ nỗ lực đã bỏ ra để thu thập và xác nhận số liệu.

  2. Độ không chắc chắn trong kiểm kê khí nhà kính

  2.1. Nguyên nhân của độ không chắc chắn

  Ngay cả khi các phương pháp tính toán tốt nhất hiện có được sử dụng, vẫn có nhiều nguồn không chắc chắn đối với tổng lượng phát thải khí nhà kính: