hieuluat

Công văn 3096/BHXH-TĐKT phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 3096/BHXH-TĐKT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày ban hành: 23/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 23/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  -------

  Số: 3096/BHXH-TĐKT
  V/v
  : hát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2019

   

   

  Kính gửi:

  - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   

  Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), tập trung là các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo đúng quy định của Nhà nước, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” với các nội dung sau:

  I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA

  1. Mục tiêu thi đua: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2019 về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam giao.

  2. Đối tượng thi đua: Toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành BHXH.

  3. Thời gian thi đua: Từ ngày 01/9/2019 đến ngày 31/12/2019.

  II. NỘI DUNG THI ĐUA

  1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) phối hợp với cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị quán triệt mục tiêu, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua và đề ra chỉ tiêu thi đua của đơn vị.

  2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2019 của đơn vị chỉ rõ tồn tại, hạn chế, qua đó phân tích, xác định nguyên nhân và đề ra các giải pháp phấn đấu thực hiện mục tiêu thi đua đề ra.

  3. Tăng cường rà soát khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ dữ liệu do cơ quan thuế cung cấp; tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN và xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

  4. Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và các quy định khác của Ngành.

  5. Tranh thủ sự chỉ đạo giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương; học tập kinh nghiệm, giải pháp hay của các đơn vị về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  6. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

  II. BÌNH XÉT KHEN THƯỞNG

  Kết thúc đợt thi đua, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, cụ thể như sau:

  1. Tiêu chí đánh giá thi đua

  1.1. Đối với BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

  a) Tập thể hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN được BHXH Việt Nam giao.

  b) Cá nhân

  - Cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua lập được thành tích xuất sắc, tiêu biểu;

  - Cá nhân thể hiện được vai trò nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo và có sự đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị.

  - Cá nhân có giải pháp, sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn hoạt động đạt hiệu quả cao trong công tác phát triển đối tượng, quản lý đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN (nêu rõ giải pháp, sáng kiến).

  1.2. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

  a) Tập thể

  - Có vai trò tích cực tham mưu, chỉ đạo phối hợp hiệu quả trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  - Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đóng BHXH.

  - Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

  b) Cá nhân

  - Có thành tích xuất sắc trong công tác, gắn với thành tích tập thể trong phong trào thi đua việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  - Đề xuất được giải pháp tốt, cách làm hay giúp địa phương tháo gỡ khó khăn trong phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  - Có sáng kiến hoặc giải pháp hiệu quả, có tác dụng nêu gương học tập và được tập thể công nhận; có thể triển khai áp dụng thực tế.

  2. Về khen thưởng

  2.1. Đối với tập thể, cá nhân trong Ngành: Căn cứ kết quả đạt được, Ban Thu phối hợp với Vụ Thi đua - Khen thưởng đề xuất lựa chọn các tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

  2.2. Đối với tập thể, cá nhân ngoài Ngành: Ban Thu, BHXH tỉnh đề xuất, giới thiệu tập thể, cá nhân ngoài ngành tiêu biểu, xuất sắc trong chỉ đạo phối hợp thực hiện, đóng góp thiết thực đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN gửi về BHXH Việt Nam đề nghị xem xét khen thưởng.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam:

  1.1. Ban Thu có trách nhiệm:

  - Xây dựng kế hoạch, đôn đốc BHXH tỉnh có tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN thấp. Kịp thời tham mưu, chỉ đạo, đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

  - Kết thúc đợt thi đua tổ chức tiếp nhận tờ trình và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng của các đơn vị để đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, lựa chọn danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc và phối hợp với Vụ. Thi đua - Khen thưởng để bình xét khen thưởng.

  1.2. Vụ Thi đua - Khen thưởng có trách nhiệm:

  - Phối hợp với Ban Thu theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

  - Tiếp nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng từ Ban Thu, tham mưu, đề xuất trình Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

  2. Đối với BHXH tỉnh;

  - Căn cứ nội dung Thi đua do BHXH việt Nam phát động có trách nhiệm xây dựng các tiêu chí, giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương để thực hiện; tổ chức phát động phong trào thi đua trong, ngoài Ngành; xem xét khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên khen thưởng.

  - Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp để tăng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, cán bộ viên chức của đơn vị tích cực tham gia, phấn đấu thực hiện Tốt các mục tiêu thi đua; chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua.

  - Tổng hợp, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện các nội dung thi đua; căn cứ trên kết quả thực hiện phong trào thi đua và tiêu chí đánh giá thi đua, mỗi BHXH tỉnh đề xuất 01 tập thể và 03 cá nhân để đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam khen thưởng.

  3. Kết thúc đợt thi đua BHXH tỉnh gửi báo cáo tổng kết, hồ sơ đề nghị khen thưởng về BHXH Việt Nam (Ban Thu) đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: banthu@vss.gov.vn trước ngày 05/01/2020.

  BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH tỉnh, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam (Ban Thu) để xem xét, hướng dẫn./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Các Phó Giám đốc;
  - Văn phòng Đảng ủy;
  - Công đoàn cơ quan;
  - Lưu: VT, TĐKT (2b).

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thị Minh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 3096/BHXH-TĐKT phát động phong trào thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu: 3096/BHXH-TĐKT
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 23/08/2019
  Hiệu lực: 23/08/2019
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật, Bảo hiểm
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Minh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới