hieuluat

Quyết định 1226/QĐ-BHXH nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1226/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thế Mạnh
  Ngày ban hành:29/09/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:01/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
  ______

  Số: 1226/QĐ-BHXH

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

  _________

  TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

   

  Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Vị trí và chức năng

  1. Vụ Thi đua - Khen thưởng là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu, giúp Tổng Giám đốc quản lý, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  2. Vụ Thi đua - Khen thưởng chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

  1. Chủ trì xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành:

  a) Các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng;

  b) Các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng ngắn hạn và dài hạn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  2. Tham mưu, giúp Tổng Giám đốc tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và văn bản có liên quan.

  3. Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong việc: hưởng ứng, tổ chức thực hiện và chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Tổng Giám đốc phát động; hướng dẫn, phổ biến tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua; phổ biến kinh nghiệm, đề xuất cải tiến, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

  4. Chủ trì tổng hợp, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Tổng Giám đốc ban hành Bảng chấm điểm thi đua; tổng hợp kết quả chấm điểm thi đua đối với Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; danh mục chỉ tiêu nhiệm vụ trọng yếu hằng năm trình Tổng Giám đốc quyết định đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các đơn vị trong toàn Ngành.

  5. Giúp Tổng Giám đốc: tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động của Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong các đơn vị, Khối, Cụm thi đua thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo quy định của pháp luật.

  6. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  7. Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, đề xuất tặng, phong tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, kỷ niệm chương đối với các tập thể, cá nhân trong và ngoài Ngành trình Tổng Giám đốc quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định; chủ trì, phối hợp, đề xuất tổ chức trao tặng và đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng, kỷ niệm chương cho các tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật.

  8. Phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi quản lý của Ngành theo quy định của pháp luật.

  9. Đề xuất, thực hiện việc quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc; xác nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Ngành theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng; thực hiện việc thu hồi hiện vật khen thưởng sai chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật.

  10. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi kinh phí được sử dụng theo quy định của pháp luật.

  11. Tham gia công tác nghiên cứu khoa học; cải cách hành chính; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN; hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

  12. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo, văn thư và lưu trữ theo quy định; quản lý, cập nhật phần mềm nghiệp vụ thi đua, khen thưởng; chịu trách nhiệm về dữ liệu phần mềm nghiệp vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

  13. Quản lý công chức, viên chức và tài sản được giao của đơn vị.

  14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

  Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc

  1. Tổ chức:

  Vụ Thi đua - Khen thưởng có Vụ trưởng, không quá 02 (hai) Phó Vụ trưởng và các viên chức. Vụ trưởng và các Phó Vụ trưởng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  Biên chế của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Tổng Giám đốc giao.

  2. Chế độ làm việc:

  Vụ Thi đua - Khen thưởng làm việc theo chế độ chuyên viên kết hợp chế độ thủ trưởng. Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công. Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức, viên chức trong Vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh và năng lực chuyên môn để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

  Trong trường hợp một nhiệm vụ phân công cho 02 viên chức trở lên thực hiện thì phải giao cho một người chịu trách nhiệm chính về nhiệm vụ được phân công.

  Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của Vụ trưởng

  1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định này.

  2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; quản lý công chức, viên chức và tài sản được giao theo quy định.

  3. Ban hành, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Vụ.

  4. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Vụ; quyết định các biện pháp cụ thể để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Vụ; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

  5. Thực hiện quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  6. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

  Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2020 và thay thế Quyết định số 1027/QĐ-BHXH ngày 20/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng.

  Bãi bỏ Quyết định số 132/QĐ-BHXH ngày 23/01/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng thuộc Vụ Thi đua - Khen thưởng.

  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ở Trung ương và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 5;
  - HĐQL (để b/c);
  - Tổng Giám đốc;
  - Các PTGĐ;
  - Lưu: VT, TCCB (05).

  TỔNG GIÁM ĐỐC
  Nguyễn Thế Mạnh

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1226/QĐ-BHXH nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  Số hiệu:1226/QĐ-BHXH
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:29/09/2020
  Hiệu lực:01/10/2020
  Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức, Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Thế Mạnh
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X