hieuluat

Quyết định 2218/QĐ-BTNMT Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 2218/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày ban hành: 30/08/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/08/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
  MÔI TRƯỜNG
  -------

  Số: 2218/QĐ-BTNMT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ---------------------------

  BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  Căn cLuật Thi đua, Khen thưng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Lut sa đi, b sung một số điều của Lut Thi đua, Khen thưng các năm 2005, 2013;

  Căn c Ngh đnh s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hn và cơ cấu tchức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  Căn cứ Nghị định s 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 ca Chính ph quy đnh chi tiết thi hành một số điều ca Luật Thi đua, Khen thưng;

  Căn c Thông tư s 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11m 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định công tác thi đua, khen thưng ngành tài nguyên và môi trường;

  Xét đnghị của Vụ trưng Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyn,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy chế hoạt đng ca Hi đng Thi đua - Khen thưng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 2994/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 12 m 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vviệc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưng Vụ Thi đua, Khen thưng và Tuyên truyn, Thủ trưng các cơ quan, đơn vị thuộc bộ, Giám đốc các S Tài nguyên và Môi trưng và các thành viên Hi đng Thi đua - Khen thưng Bộ chu trách nhim thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Các Th
  trưng;
  -
  Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
  -
  Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hi CCB quan B;
  - Lưu VT
  , TĐKTTT (T120b).

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Hồng Hà

   

   

  QUY CHẾ

  HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BTNMT ngày     tháng     năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

   

  Điều 1. Chức năng của Hội đồng

  1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác thi đua, khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường.

  2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được sử dụng con dấu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng

  Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn:

  1. Tham mưu giúp Bộ trưởng phát động các phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Bộ trong từng thời kỳ.

  2. Định kỳ đánh giá kết quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn.

  3. Tham mưu giúp Bộ trưởng kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  4. Tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng sau đây:

  a) Cờ Thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  b) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua ngành tài nguyên và môi trường;

  c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

  d) Cờ Thi đua của Chính phủ;

  đ) Danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc;

  e) Huân, Huy chương các loại;

  f) Danh hiệu vinh dự Nhà nước;

  g) Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước.

  Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

  1. Tổ chức, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội đồng;

  2. Phân công nhiệm vụ các Phó Chủ tịch Hội đồng và các Ủy viên Hội đồng;

  3. Quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng.

  Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng

  1. Giúp Chủ tịch Hội đồng điều hành công việc chung của Hội đồng;

  2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền;

  3. Được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền xem xét, quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng như sau:

  a) Danh hiệu Lao động tiên tiến đối với tập thể và cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ;

  b) Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở đối với cá nhân thuộc khối cơ quan Bộ;

  c) Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

  4. Giúp Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng.

  Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

  1. Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo việc xây dựng các văn bản và hồ sơ khen thưởng đề nghị các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Hội đồng trước khi trình họp Hội đồng.

  2. Chỉ đạo việc hoàn thiện các nội dung và kết quả xét khen thưởng của Hội đồng trong vòng 03 (ba) ngày làm việc sau khi họp Hội đồng để báo cáo Chủ tịch Hội đồng và thông báo kết quả xét khen thưởng đến các cơ quan, đơn vị và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  3. Chỉ đạo việc thẩm định, hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; xin ý kiến hiệp y các đơn vị liên quan; xin ý kiến các Ủy viên Hội đồng phụ trách đơn vị và các Phó Chủ tịch Hội đồng; tổng hợp trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định đối với các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Thường trực Hội đồng.

  4. Chỉ đạo việc hướng dẫn sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn trước khi trình xin ý kiến Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng và Chủ tịch xem xét, ban hành.

  5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất.

  6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch và Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng ủy quyền.

  Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng

  1. Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo việc phối hợp giữa chính quyền và các cấp ủy đảng, đoàn thể thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

  2. Chỉ đạo các thành viên Hội đồng tham mưu, đề xuất các giải pháp phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức đảng, đoàn thể thuộc Bộ; động viên các thành viên của tổ chức đảng, đoàn thể tham gia các phong trào thi đua của Bộ.

  Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng

  1. Tham dự, thảo luận và tham gia quyết nghị tại các cuộc họp Hội đồng. Trường hợp không tham dự các cuộc họp Hội đồng, phải báo cáo và phải được Chủ tịch Hội đồng đồng ý, đồng thời gửi ý kiến đóng góp cho các nội dung của cuộc họp về Thường trực Hội đồng.

  2. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua được phân công phụ trách; tham dự các hoạt động để nhận xét và đánh giá phong trào thi đua và thành tích của tập thể, cá nhân các đơn vị thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

  3. Sử dụng bộ máy, công chức đơn vị mình để phục vụ cho việc chỉ đạo, nhận xét, đánh giá thành tích các phong trào thi đua của các đơn vị, các Khối, Cụm thi đua nhằm thực hiện tốt trách nhiệm; đề xuất, biểu quyết khen thưởng và tham gia các hoạt động của Hội đồng.

  4. Được cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác thi đua, then thưởng.

  Điều 8. Chế độ làm việc của Hội đồng

  1. Hội đồng họp định kỳ hoặc họp đột xuất khi cần thiết để triển khai công tác thi đua, khen thưởng; tổng kết, đánh giá các phong trào thi đua và xét duyệt các hình thức khen thưởng.

  2. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Các kết luận của Hội đồng chỉ có hiệu lực khi ít nhất có 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp. Khi biểu quyết các hình thức khen thưởng phải có ít nhất 90% số thành viên Hội đồng (trong đó có Chủ tịch Hội đồng) đồng ý thì mới trình Chủ tịch Hội đồng xem xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

  3. Trong trường hợp không tổ chức họp Hội đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng báo cáo Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cho phép xin ý kiến bằng văn bản gửi tới Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng, sau đó thống nhất trình Phó Chủ tịch thứ nhất xem xét để trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng xét, quyết định.

  Điều 9. Cơ quan giúp việc cho Hội đồng

  Cơ quan giúp việc cho Hội đồng là Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có nhiệm vụ sau:

  1. Tham mưu xây dựng kế hoạch và chương trình công tác của Hội đồng.

  2. Chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện cần thiết cho các cuộc họp của Hội đồng.

  3. Thẩm định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khen thưởng; lấy ý kiến hiệp y của các đơn vị có liên quan (nếu có); tổng hợp trình Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng cho ý kiến trước khi trình Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định đối với các hình thức khen thưởng sau đây:

  a) Khen thưởng cấp Bộ hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân là người nước ngoài có thành tích đóng góp xây dựng và phát triển ngành, hoặc đề nghị tổ chức nước ngoài khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

  b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

  c) Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”;

  d) Biểu trưng ghi công.

  4. Thực hiện quy trình hiệp y khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân.

  5. Xây dựng kế hoạch và dự toán tài chính hằng năm cho công tác thi đua, khen thưởng của Bộ đúng quy định của pháp luật.

  Điều 10. Tổ chức thực hiện

  1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và Giám đốc các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Quy chế này xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp đơn vị cho phù hợp.

  2. Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra thực hiện Quy chế này./.

   

   

  BỘ TRƯỞNG
  Trần Hồng Hà

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 27/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 36/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 04/04/2017 Hiệu lực: 04/04/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
  Ban hành: 31/07/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  06
  Thông tư 21/2018/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 14/11/2018 Hiệu lực: 01/01/2019 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  07
  Quyết định 2994/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ban hành: 24/12/2014 Hiệu lực: Đang cập nhật Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản hết hiệu lực
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2218/QĐ-BTNMT Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ TN&MT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 2218/QĐ-BTNMT
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 30/08/2019
  Hiệu lực: 30/08/2019
  Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trần Hồng Hà
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới