hieuluat

Thông tư 102/2021/TT-BCA về giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Công anSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:102/2021/TT-BCANgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Tô Lâm
  Ngày ban hành:22/10/2021Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:06/12/2021Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
 • BỘ CÔNG AN

  _______

  Số: 102/2021/TT-BCA

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2021

   

   

  THÔNG TƯ

  Quy định giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”

  ____________

   

  Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

  Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

  Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

  Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

  Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị;

  Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”.

   

  Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

   

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

  1. Thông tư này quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét, trao tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”.

  2. Đối tượng áp dụng: Sĩ quan, hạ sĩ quan, học viên, công nhân công an, lao động hợp đồng trong lực lượng Công an nhân dân tuổi không quá 35 (tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét giải thưởng), đang sinh hoạt trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là gương mặt trẻ).

  Điều 2. Mục đích của giải thưởng

  1. Tôn vinh gương mặt trẻ trong lực lượng Công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, học tập, lao động, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí và thể dục thể thao.

  2. Động viên, khuyến khích, tạo động lực để phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của tuổi trẻ Công an trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

  3. Bồi dưỡng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

   

  Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

   

   Điều 3. Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng 

  1. Tiêu chuẩn chung

  Có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; có ý thức tổ chức kỉ luật, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; uy tín, ảnh hưởng cá nhân nổi bật trong đơn vị, địa phương và ngoài xã hội.

  2. Tiêu chuẩn cụ thể

  Cá nhân được xét tặng giải thưởng khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

  a) Lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được tặng một trong các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước sau: Huân chương, Huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

  b) Đạt giải thưởng khoa học cấp quốc gia hoặc quốc tế; có sáng kiến đem lại hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn lực lượng Công an nhân dân được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận; chủ nhiệm công trình, đề tài khoa học cấp Bộ trở lên được nghiệm thu đạt loại xuất sắc, được ứng dụng hoặc có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân;

  c) Đạt giải nhất hoặc huy chương vàng cấp quốc gia; đạt giải chính thức hoặc huy chương trong các cuộc thi quốc tế về lĩnh vực khoa học, công nghệ, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật, xuất bản, báo chí, thể dục, thể thao;

  d) Học viên tốt nghiệp thủ khoa hệ đại học chính quy tập trung tại các học viện, trường đại học Công an nhân dân; đạt giải nhất thi Olympic các môn học cấp quốc gia hoặc đạt giải ba trở lên trong các kỳ thi quốc tế;

  đ) Là Bí thư của tổ chức Đoàn cấp cơ sở trở lên trong Công an nhân dân có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và trong 03 năm đó, tổ chức Đoàn nơi đang công tác có ít nhất 01 năm được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc.

  Điều 4. Số lượng và hình thức giải thưởng

  1. Số lượng xét tặng giải thưởng: Mỗi năm, Bộ trưởng Bộ Công an tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” cho không quá 20 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ cá nhân được tặng giải thưởng hằng năm theo điểm đ khoản 2 Điều 3 Thông tư này không quá 20%.

  2. Hình thức giải thưởng:

  a) Biểu trưng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”;

  b) Bằng chứng nhận kèm theo Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an;

  c) Phần thưởng bằng tiền hoặc hiện vật, có giá trị bằng 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn).

  Điều 5. Hội đồng tư vấn xét giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”

  1. Hội đồng tư vấn xét giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” (sau đây viết gọn là Hội đồng tư vấn) gồm:

  a) Đồng chí Thứ trưởng phụ trách công tác đảng, công tác chính trị trong Công an nhân dân, Chủ tịch Hội đồng;

  b) Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng;

  c) Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ Công an, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Truyền thông Công an nhân dân, Cục Kế hoạch và tài chính và Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Công an là Ủy viên Hội đồng. Trưởng phòng của phòng có chức năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên trong Công an nhân dân thuộc Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Ủy viên, thư ký Hội đồng.

  2. Hội đồng tư vấn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và do Chủ tịch Hội đồng điều hành. Chủ tịch Hội đồng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về hoạt động của Hội đồng tư vấn. Cục Công tác đảng và công tác chính trị là Cơ quan Thường trực Hội đồng.

  3. Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn:

  a) Xét, duyệt hồ sơ, tiêu chuẩn các cá nhân đề nghị tặng giải thưởng đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng đối tượng và trình Bộ trưởng quyết định;

  b) Nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng duyệt, ký bằng khen, duyệt biểu tượng giải thưởng, bằng chứng nhận giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” và hiện vật tặng thưởng (nếu có);

  c) Xem xét, đề xuất việc tạo điều kiện về tài chính và các điều kiện khác để cá nhân được tặng giải thưởng tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ.

  Điều 6. Quy trình, hồ sơ xét tặng giải thưởng

  1. Thời điểm xét tặng giải thưởng:

  a) Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” được xét tặng mỗi năm một lần vào dịp kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (ngày 26 tháng 3);

  b) Thành tích xét tặng giải thưởng tính từ ngày 15/12 năm trước đó đến ngày 14/12 năm xét giải thưởng. Riêng đối với cán bộ Đoàn, thành tích tính từ ngày 15/12 ba năm trước đó đến ngày 14/12 năm xét giải thưởng;

  c) Đối với cá nhân thuộc các học viện, trường đại học Công an nhân dân lấy thành tích của năm học liền kề trước đó để xét tặng.

  2. Trình tự xét tặng giải thưởng:

  a) Hằng năm, căn cứ tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng, Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chỉ đạo phòng có chức năng tham mưu quản lý nhà nước về thanh niên chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, lập hồ sơ cá nhân đủ tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng báo cáo, đề xuất Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an đơn vị, địa phương trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

  b) Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an đơn vị, địa phương tổ chức xét chọn, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều này, gửi về Hội đồng tư vấn (qua quan Thường trực Hội đồng) trước ngày 31 tháng 12 hằng năm. Trong trường hợp có nhiều hồ sơ đủ tiêu chuẩn, mỗi đơn vị, địa phương được đề nghị không quá 03 hồ sơ quy định tại các điểm khác nhau của khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

  c) Cơ quan Thường trực Hội đồng tập hợp danh sách, xác minh, thẩm định điều kiện; số lượng, tiêu chuẩn để trình Hội đồng tư vấn;

  d) Hội đồng tư vấn họp xét duyệt, trình Bộ trưởng quyết định;

  đ) Trong thời gian từ khi xét duyệt đến thời điểm trao giải thưởng, nếu cá nhân được đề nghị tặng giải thưởng vi phạm tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật thì Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương có cá nhân vi phạm phải báo cáo ngay bằng văn bản về Hội đồng tư vấn (qua quan Thường trực Hội đồng) và cá nhân đó sẽ không được tặng giải thưởng.

  3. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng:

  a) Tờ trình đề nghị xét tặng giải thưởng của Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương;

  b) Biên bản họp xét chọn của Hội đồng thi đua, khen thưởng Công an đơn vị, địa phương;

  c) Bản tóm tắt thành tích của cá nhân có xác nhận Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương; ý kiến đánh giá của nhân dân hoặc của các ngành liên quan về thành tích cá nhân đạt được (nếu có); 04 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm (mặc trang phục thu đông, đội mũ kêpi nếu là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nếu là công nhân công an, lao động hợp đồng thì mặc trang phục lịch sự);

  c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bằng chứng nhận, huân chương, huy chương, bằng khen hoặc biên bản thẩm định, đánh giá khoa học của cá nhân có xác nhận của Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương.

  Điều 7. Quyền lợi của người đạt giải thưởng

  1. Được nhận giải thưởng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

  2. Được ghi nhận vào Sổ vàng truyền thống của tuổi trẻ Công an nhân dân.

  3. Được xem xét tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính và các điều kiện khác để tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ (theo đề nghị của Hội đồng tư vấn xét giải thưởng).

  4. Được xem xét ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng cán bộ.

  Điều 8. Trao giải thưởng

  1. Cục Công tác đảng và công tác chính trị tham mưu, phục vụ Bộ Công an tổ chức lễ trao tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” hằng năm theo quy định, đảm bảo trang trọng, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

  2. Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức tuyên truyền, quảng bá công khai về giải thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  Điều 9. Kinh phí giải thưởng

  1. Kinh phí giải thưởng gồm: Tiền thưởng cho cá nhân đạt giải thưởng; tổ chức lễ trao tặng giải thưởng; làm biểu trưng giải thưởng, bằng chứng nhận, khung bằng chứng nhận, khung bằng khen, sổ vàng truyền thống và được đảm bảo từ nguồn kinh phí thường xuyên hằng năm của Bộ Công an giao cho Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

  2. Kinh phí hỗ trợ cá nhân đạt giải tiếp tục thực hiện công trình nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ do Cục Công tác đảng và công tác chính trị phối hợp với các đơn vị chức năng báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xem xét, quyết định.

  3. Các khoản kinh phí được quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

   

  Chương III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

   

  Điều 10. Hiệu lực thi hành

  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2021, thay thế Thông tư số 59/2013/TT-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”.

  Điều 11. Trách nhiệm thi hành

  1. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

  2. Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an đơn vị, địa phương báo cáo Bộ (qua Cục Công tác đảng và công tác chính trị) để có hướng dẫn kịp thời./.

   

  Nơi nhận:

  - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện);

  - Bộ Nội vụ; Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam (để theo dõi);

  - Ban Bí thư Trung ương Đoàn (để phối hợp);

  - Đoàn Thanh niên Bộ Công an (để thực hiện);

  - Các đơn vị thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  - Lưu: VT, V03, X03.

  BỘ TRƯỞNG

   

   

   

   

   

   

  Đại tướng Tô Lâm

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11
  Ban hành: 26/11/2003 Hiệu lực: 01/07/2004 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 47/2005/QH11 của Quốc hội
  Ban hành: 14/06/2005 Hiệu lực: 27/06/2005 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Quốc hội, số 39/2013/QH13
  Ban hành: 16/11/2013 Hiệu lực: 01/06/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
  Ban hành: 31/07/2017 Hiệu lực: 01/10/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Thông tư 102/2021/TT-BCA về giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu”

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Công an
  Số hiệu:102/2021/TT-BCA
  Loại văn bản:Thông tư
  Ngày ban hành:22/10/2021
  Hiệu lực:06/12/2021
  Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Tô Lâm
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X