hieuluat

Thông báo văn bản mới

Sắp tới, người dân đi lại thế nào theo quy định mới?

Sắp tới, người dân đi lại thế nào theo quy định mới?

Việc Chính phủ yêu cầu các tỉnh tạm thời không áp dụng Chỉ thị 15, 16, 19 làm nhiều người dân hy vọng được nới lỏng việc hạn chế đi lại và các giấy tờ cần mang theo. Thực tế, Nghị quyết này quy định thế nào?

X