hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 12/02/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

3 loại hình cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Theo Nghị định này, có 3 loại hình cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp như sau:

- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp;

Nghị định về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước.

Thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước

 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với:

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do Bộ, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và không thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

+ Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng chuyển giao về Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước trong thời gian chưa chuyển giao;

- Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các doanh nghiệp được chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh theo quy định của pháp luật.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X