hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 22/04/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính thức bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BNV bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

Theo đó, Bộ Nội vụ bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản

Chính thức bãi bỏ Thông tư 01 về thể thức trình bày văn bản từ ngày 15/6 (Ảnh minh họa)
 

2. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

3. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X