hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 18/02/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Chính thức: Đã có Điều lệ Công đoàn khóa XII

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ra Quyết định số 174/QĐ-TLĐ về việc ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) vào ngày 03/02/2020.

Theo Điều lệ Công đoàn khóa XII, công đoàn cơ sở được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động hoạt động hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

điều lệ công đoàn khóa XII

Chính thức: Đã có Điều lệ Công đoàn khóa XII (Ảnh minh họa)
 

Công đoàn cơ sở có nhiệm vụ:

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn;

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

- Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động;

- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp… cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, xã hội…

Điều lệ Công đoàn có hiệu lực từ ngày ký.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X