hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 04/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Đảng viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ ở nơi cư trú

Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của Đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là Đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.

Theo đó, Đảng viên đang công tác ở nơi cư trú cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, Đảng viên trước nhân dân nơi cư trú;

- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú;

đảng viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ tại nơi cư trú
Đảng viên phải tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ ở nơi cư trú (Ảnh minh họa)

- Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, Đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố;

- Tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền…

Quy định này được ban hành ngày 02/01/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X