hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 16/08/2019
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Hướng dẫn xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 12/8/2019, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc xếp lương đối với viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Theo Thông tư này, viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh giảng viên và giáo viên giáo dục nghề nghiệp quy định tại Thông tư 10/2018/TT-BNVThông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH được áp dụng bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

* Đối với giảng viên giáo dục nghề nghiệp

- Giảng viên cao cấp (hạng I), mã số: V.09.02.01 áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00.

- Giảng viên chính (hạng II), mã số: V.09.02.02, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1) từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Giảng viên lý thuyết (hạng III), mã số: V.09.02.03, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Giảng viên thực hành (hạng III), mã số: V.09.02.04, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp

Hướng dẫn xếp lương viên chức giáo dục nghề nghiệp

* Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp

- Giáo viên hạng I, mã số: V.09.02.05, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3 nhóm 2 (A3.2), từ hệ số lương 5,75 đến hệ số lương 7,55.

- Giáo viên hạng II, mã số: V.09.02.06, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2 nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

- Giáo viên lý thuyết hạng III, mã số: V.09.02.07, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

- Giáo viên thực hành hạng III, mã số: V.09.02.08, áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89.

- Giáo viên hạng IV, mã số: V.09.02.09, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Thông tư có hiệu lực từ 26/9/2019.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X