hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Sáu, 22/05/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Lưu ý của Bộ Tài chính về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41

Để triển khai thực hiện Nghị định số 41 năm 2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, ngày 20/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT.

Trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính xin lưu ý nội dung liên quan đến gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Điều 3 Nghị định 41/2020 như sau:

Gia hạn nộp thuế TNDN

1- Số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 được gia hạn không bao gồm số thuế TNDN tạm nộp theo quý. Theo đó, số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019 tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán;

2- Trường hợp doanh nghiệp có kỳ tính thuế TNDN theo năm tài chính không trùng năm dương lịch thì thời hạn nộp thuế được gia hạn xác định phù hợp với kỳ tính thuế TNDN của doanh nghiệp;

3- Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019 làm tăng số thuế TNDN phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết hạn thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung;

4- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra quyết toán thuế TNDN năm 2019 và ban hành kết luận trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn nộp thuế thì tổng số thuế được gia hạn (theo hồ sơ quyết toán doanh nghiệp tự khai và phần tăng thêm qua thanh tra kiểm tra) hạn tối đa bằng 20% tổng số thuế phải nộp cả năm theo quyết toán căn cứ vào kết quả thanh tra, kiểm tra.

lưu ý về gia hạn nộp thuế theo nghị định 41

Bộ Tài chính lưu ý về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41 (Ảnh minh họa)
 

Gia hạn nộp thuế GTGT

1- Doanh nghiệp, tổ chức là đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất được gia hạn số thuế GTGT tại trụ sở chính và số thuế GTGT phải nộp tại địa phương nơi có hoạt động kinh doanh xây dựng vãng lai ngoại tỉnh, xây dựng công trình liên tỉnh;

2- Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện khấu trừ thuế GTGT (trong thời gian gia hạn) trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT đối với trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X