hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 03/03/2020
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Tiếp nhận vào viên chức người có thành tích vượt trội trong KHCN

Ngày 01/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 40/2014 về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học, công nghệ (KHCN) và Nghị định số 87/2014 về thu hút cá nhân hoạt động KHCN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài.

Theo Nghị định 27/2020, cá nhân có thành tích vượt trội trong KHCN, đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm được tiếp nhận vào viên chức (trước đây gọi là xét tuyển dụng đặc cách) và bổ nhiệm vào chức danh khoa học, công nghệ không phải qua tập sự và được xếp vào bậc lương phù hợp với vị trí việc làm.

Đồng thời, Nghị định này cũng bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học và chức danh công nghệ với cá nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Cụ thể, trước tiên đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KHCN thông báo công khai nhu cầu tiếp vào viên chức và bổ nhiệm vào hạng chức danh nhiên cứu khoa học, chức danh công nghệ trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) trước ngày bắt đầu nhận hồ sơ 30 ngày.

Đồng thời, đăng tải trong thời hạn ít nhất 30 ngày trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị.

tiếp nhận vào viên chức
Tiếp nhận vào viên chức người có thành tích vượt trội trong KHCN (Ảnh minh họa)
 

Hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào viên chức bao gồm:

- Phiếu đăng ký xét tiếp nhận vào viên chức (theo Mẫu số 01/KHCN ban hành kèm theo Nghị định 27/2020);

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, thành tích khoa học và công nghệ theo yêu cầu của vị trí xét tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe cấp theo quy định của Bộ Y tế;

- Lý lịch khoa học của người đề nghị tiếp nhận vào viên chức.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

hieuluat.vn

Thông báo văn bản mới

X