hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 10/01/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý [mới nhất 2023]

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý được các đảng viên làm trong dịp cuối mỗi năm để tổng kết được những việc đã làm trong năm.

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý dùng mẫu nào?

Sửa/In biểu mẫu

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG BỘ …………

Chi bộ: …                                                                                                                             

………, ngày…….tháng……năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
‎ Năm …..

(Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý)

Họ và tên… Ngày sinh: …

Chức vụ Đảng: …(1)

Chức vụ chính quyền: …(2)

Chức vụ đoàn thể: …

Đơn vị công tác: …

Chi bộ …

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1. Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: 

– Về tư tưởng chính trị…(3)

– Về phẩm chất đạo đức, lối sống….(4)

– Về ý thức tổ chức kỷ luật….(5)

– Về tác phong, lề lối làm việc…(6)

– Việc đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân. (Đối chiếu với 27 biểu hiện, cá nhân tự nhận diện)…

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung Bình…Kém

2. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (7)

– Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (đảng, chính quyền, đoàn thể)….

– Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm….

– Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách….

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện

Xuất sắc…Tốt…Trung Bình…Kém…

3. Về tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ và có sản phẩm cụ thể lượng hóa được;trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

4. Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm.

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân (8)

1. Hạn chế, khuyết điểm (theo 4 nội dung nêu trên)….

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm….

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước(9)

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, khuyết điểm (đã được khắc phục; đang khắc phục, mức độ khắc phục; chưa được khắc phục); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm của cá nhân….

1. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác định trách nhiệm của cá nhân đối với từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

2. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể (nếu có)

3. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc … Tốt … Trung bình…Kém…

V. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên: …

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
‎   (Ký, ghi rõ họ tên)

 Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

– Đối với chi ủy cơ sở

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy (ưu điểm, hạn chế): …

+ Chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng                                                                                                            T/M CHI BỘ

          (Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Làm bản kiểm điểm Đảng viên là lãnh đạo quản lý thế nào?

cách làm mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý
Bản kiểm điểm là căn cứ để phát huy những điểm mạnh, khắc phục nhược điểm còn hạn chế.

Dưới đây là hướng dẫn cách làm bản kiểm điểm Đảng viên là lãnh đạo quản lý. Căn cứ theo mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý ở trên thì cách điền như sau:

(1) Nêu rõ chức vụ đang làm trong Đảng.

(2) Ghi chức năng chức vụ trong cơ quan

(3) Ghi các vấn đề ưu điểm và kết quả trong cả năm mà cán bộ đảng viên

Đánh giá về sự chấp hành đối với chủ chương mà Đảng đã đề ra, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao hay chưa?

(4) Nêu rõ lối sống có đúng theo phương châm của Đảng, tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp, phẩm chất đạo đức lối sống

(5) Nêu rõ thành tựu đạt được trong các công tác quản lý. Tiến độ hoàn thành các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương.

(6) Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm…

(7) Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định như Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách…

(8) Chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý dùng làm gì?

Bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý là mẫu bản kiểm điểm được dùng cho cán bộ lãnh đạo quản lý tự kiểm điểm, phê bình, đánh giá và xếp loại chất lượng hàng năm vào cuối năm. 

Bản kiểm điểm Đảng viên của lãnh đạo quản lý được sử dụng vào cuối năm để tổng kết kết quả làm việc của lãnh đạo quản lý trong năm cũ.

Trong bản kiểm điểm các quán bộ lãnh đạo cần ghi đầy đủ thông tin về:

- Họ tên

- Ngày tháng năm sinh, chức vụ Đảng

- Chức vụ chính quyền, chức vụ đoàn thể

- Nơi công tác, những ưu điểm của Đảng viên.

Bản kiểm điểm phải được làm phải thể hiện được sự nghiêm túc, trung thực, khách quan, không bảo vệ những quan điểm, tư tưởng sai trái.

Bản kiểm điểm là căn cứ để Đảng viên phát huy những điểm mạnh, khắc phục những nhược điểm còn hạn chế trong tiếp theo.

Những cán bộ lãnh đạo quản lý ngoài là một Đảng viên còn là những người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức nhà nước. Chính vì thế khi thực hiện bản kiểm điểm cần nghiêm túc tuân theo đường lối của Đàng và thực hiện tốt chuyên môn trong vai trò lãnh đạo quản lý.
Trên đây là Mẫu bản kiểm điểm cán bộ lãnh đạo quản lý. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X