hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 14/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Báo cáo nội bộ dùng mẫu nào? Cách lập báo cáo tài chính nội bộ

Báo cáo nội bộ là loại văn bản được sử dụng để báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy hiện nay có các mẫu báo cáo nội bộ nào doanh nghiệp cần biết, tham khảo thông tin trong bài viết dưới đây của HieuLuat.

Mục lục bài viết
  • Mẫu báo cáo tài chính nội bộ
  • Lập báo cáo tài chính nội bộ cần có những nội dung gì?
  • Cách lập báo cáo tài chính nội bộ thế nào?
  • Mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định
  • Mẫu báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa

Báo cáo nội bộ là gì?

Báo cáo nội bộ có thể gọi cách khác là báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ. Báo cáo nội bộ là loại văn bản được sử dụng để báo cáo về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong bản báo cáo nội bộ có thể đề cập đến tình hình doanh thu, hàng tồn kho, lợi nhuận, các khoản thu/chi nội bộ…

Khi báo cáo nội bộ, doanh nghiệp sẽ có những bảng báo cáo riêng biệt, gồm:

- Báo cáo tài chính nội bộ

- Báo cáo tồn kho nội bộ

- Báo cáo tăng giảm tài sản cố định

- Báo cáo nội bộ chi phí, giá thành sản phẩm

báo cáo nội bộ được dùng để báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
Mẫu báo cáo nội bộ được dùng để báo cáo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.
 

Mẫu báo cáo tài chính nội bộ

Tùy vào quy mô, doanh nghiệp có thể áp dụng một trong 2 mẫu báo cáo tài chính nội bộ:

- Mẫu số B02–DN ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
 

Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị báo cáo: .................

                                Mẫu số B 02 – DN

Địa chỉ:…………...............

      (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

            Năm………

                                                                                                      Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

số

 

Thuyết minh

Năm

nay

Năm

trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

  - Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí bán hàng

25

 

 

 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

26

 

 

 

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}

30

 

 

 

 

11. Thu nhập khác

31

 

 

 

12. Chi phí khác

32

 

 

 

13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại

51

52

 

 

 

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 – 51 - 52)

60

 

 

 

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

 

 

 

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71

 

 

 

 

(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần                                          Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

      - Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

- Mẫu số B02-DNN ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC
 

Sửa/In biểu mẫu

Đơn vị báo cáo: …

Địa chỉ: …........

Mẫu số B02 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm...

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

 

 

 

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

02

 

 

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)

10

 

 

 

4. Giá vốn hàng bán

11

 

 

 

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)

20

 

 

 

6. Doanh thu hoạt động tài chính

21

 

 

 

7. Chi phí tài chính

22

 

 

 

- Trong đó: Chi phí lãi vay

23

 

 

 

8. Chi phí quản lý kinh doanh

24

 

 

 

9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 - 22 - 24)

30

 

 

 

10. Thu nhập khác

31

 

 

 

11. Chi phí khác

32

 

 

 

12. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)

40

 

 

 

13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)

50

 

 

 

14. Chi phí thuế TNDN

51

 

 

 

15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 - 51)

60

 

 

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu

Doanh nghiệp áp dụng

B02–DN

- Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế.

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC 

B02-DNN

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa (gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trừ:

 + Doanh nghiệp Nhà nước

+ Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ

+ Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán…

- Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Lập báo cáo tài chính nội bộ cần có những nội dung gì?

nội dung báo cáo nội bộ
Nội dung báo cáo nội bộ hiện vẫn đc xược xây dựng theo form tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.


Bản báo cáo nội bộ gồm các nội dung chính: 

- Doanh thu từ việc bán hàng, cung cấp sản phẩm/dịch vụ

- Số vốn bỏ ra cho các khâu hỗ trợ sản phẩm

- Doanh thu từ các hoạt động tài chính

- Chi phí trả công nhân viên

- Chi phí cho việc bán hàng,…

- Các khoản thuế phải thực hiện

Cách lập báo cáo tài chính nội bộ thế nào?

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, đó là kết quả từ:

- Hoạt động kinh doanh chính

- Các hoạt động tài chính

- Hoạt động khác của doanh nghiệp.

- Cơ sở lập báo cáo dựa trên căn cứ Báo cáo tài chính của năm trước và sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết trong kỳ.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:

+ Cột 1: Các chỉ tiêu báo cáo;

+ Cột 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

+ Cột 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

+ Cột 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;

+ Cột 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Ngoài ra, độc giả còn có thể tham khảo các mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định và báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa.

Mẫu báo cáo nội bộ tăng giảm tài sản cố định

Sửa/In biểu mẫu

Mã chương:……….………

Đơn vị báo cáo:……………

Mã đơn vị:…………

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm……

Đơn vị tính:…………

STT

- Loại tài sản cố định

- Nhóm tài sản cố định

Đơn vị tính số lượng

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

SL

GT

SL

GT

SL

GT

SL

GT

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

I

TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Nhà cửa, vật kiến trúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà ở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhà làm việc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Máy móc, thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Thiết bị, dụng cụ quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSCĐ khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

 

x

 

x

 

                       

 

 

Ngày…tháng…năm…

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu báo cáo nội bộ tồn kho hàng hóa

Sửa/In biểu mẫu

Bộ, Sở: ……….

Đơn vị: …………

 

 

BÁO CÁO TỒN KHO

Tháng:........................................

Kho:............................................

Vật tư hàng hoá

Đầu kỳ

Nhập kho

Xuất kho

Cuối kỳ

Tên

SL

TT

SL

TT

SL

TT

SL

TT

Loại :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng theo loại

Cộng theo kho

Cộng các kho

 

 

 

 

.........., ngày...tháng...năm....

Người lập

(Ký, họ tên)

Thủ kho

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trên đây là là mẫu báo cáo nội bộ doanh nghiệp cần biết. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X