hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 16/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Báo cáo tài chính gồm những gì? Cách xem báo cáo tài chính chuẩn

Một báo cáo tài chính gồm những gì? Cách xem báo cáo tài chính chuẩn như thế nào? Câu trả lời cho thắc mắc này có trong bài viết sau đây.

Mục lục bài viết
 • Báo cáo tài chính là gì?
 • Báo cáo tài chính gồm những gì?
 • Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính theo quy định
 • Cách xem báo cáo tài chính của các công ty
 • Kết luận
Báo cáo tài chính gồm những gì? Xem báo cáo tài chính thế nào là chuẩn?

Báo cáo tài chính gồm những gì? Xem báo cáo tài chính thế nào là chuẩn?

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) là biểu mẫu, bảng biểu thể hiện các thông tin liên quan đến tình hình tài chính của một doanh nghiệp như: Khả năng sinh lời, rủi ro tài chính, tình hình vốn,...

Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán và được trình bày theo đúng biểu mẫu trong quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán (Theo Khoản 1 Điều 3 Luật kế toán năm 2015) 

Trong đó:

 • Tất cả các công ty, doanh nghiệp đều phải có nghĩa vụ lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế, cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trong vòng 3 tháng (Chậm nhất là 90 ngày) tính từ ngày kết thúc kỳ kế toán mỗi năm. 

 • Đối với các doanh nghiệp trực thuộc ngành, thành phần kinh tế phải lập báo cáo tài chính năm. Đối với các công ty, tổng công ty có đơn vị trực thuộc phải nộp cả báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính tổng hợp vào cuối kỳ kế toán năm căn cứ vào báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc.

 • Đối với các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước và doanh nghiệp có niêm yết trên thị trường chứng khoán phải lập cả báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Trả lời cho câu hỏi Báo cáo tài chính bao gồm những gì? Báo cáo tài chính gồm nhiều loại khác nhau bao gồm: Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết quả kinh doanh, bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 • Bảng cân đối kế toán: là một loại báo cáo tài chính chứa các nội dung tổng quan về tài sản và nguồn vốn giúp nắm bắt tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Tổng giá trị tài sản và nguồn vốn của bảng cân đối kế toán luôn cân bằng với nhau.

Bảng cân đối kế toán theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

Bảng cân đối kế toán theo mẫu quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Là loại báo cáo tài chính dùng để xem xét tình hình các hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ trong một năm của doanh nghiệp thông qua các chỉ tiêu: Doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Từ đó, so sánh với kết quả năm trước để nắm được tình hình hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B 02-DN trong Thông tư 200 năm 2014

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh B 02-DN trong Thông tư 200 năm 2014

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: là một loại báo cáo tài chính được sử dụng để xem dòng tiền vào ra trong một khoảng thời gian nhất định của doanh nghiệp. Nó giúp cho nhà quản trị có thể quan sát, theo dõi sự chênh lệch của các dòng tiền để đưa ra những đối sách hợp lý nhằm cân đối thu chi và đánh giá các khả năng sinh lời, trả nợ dựa trên yếu tố nội sinh, ngoại sinh của doanh nghiệp.

Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Đây là một bản phân tích, tường thuật chi tiết các số liệu trong bảng cân đối kế toán và là báo cáo tổng quan về hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Bản thuyết minh báo cáo tài chính giúp cho người đọc có cái nhìn chi tiết hơn về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính theo quy định

Nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính gồm những gì? là một thắc mắc của nhiều người. Những nguyên tắc trình bày báo cáo tài chính của doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu hoạt động liên tục được quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC bao gồm như những nguyên tắc sau:

- Tuân thủ theo quy định tại Chuẩn mực kế toán: Báo cáo tài chính cần được được trình bày đúng Chuẩn mực kế toán về trình bày báo cáo tài chính theo quy định. Các thông tin phải đi vào trọng tâm nhằm giúp cho người đọc dễ dàng hiểu đúng về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Tôn trọng bản chất hơn hình thức: Một bản báo cáo tài chính phải phản ánh được đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện xảy ra hơn là hình thức về pháp lý của các giao dịch và sự kiện đó.

- Giới hạn ghi nhận tài sản, nợ phải trả: Tài sản không được phép ghi nhận có giá trị cao hơn giá trị có thể thu hồi và nợ phải trả không được ghi nhận giá trị thấp hơn giá trị theo nghĩa vụ phải thanh toán.

- Tài sản và nợ phải trả trình bày trên bảng cân đối kế toán phải theo phân loại: Ngắn hạn, dài hạn và trong các mục này các chỉ tiêu phải được ghi nhận rõ ràng theo nguyên tắc tính thanh khoản giảm dần (Từ cao đến thấp). Trong đó: 

 • Các chỉ tiêu phải được phân loại đầy đủ: Tài sản hoặc nợ phải trả phải có thời gian đáo hạn còn lại không vượt quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tính từ thời điểm phân loại báo cáo là ngắn hạn.
 • Những tài sản và nợ phải trả khi không được phân vào mục ngắn hạn thì được ghi nhận trong mục dài hạn.
 • Tái phân loại tài sản và nợ phải trả: Trong khi lập báo cáo tài chính, người kế toán phải rà soát, xem xét để tái phân loại các tài sản và nợ phải trả dài hạn trong kỳ trước nhưng kỳ này có thời gian đáo hạn còn lại không vượt quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường tính từ thời điểm các chỉ tiêu này được báo cáo là ngắn hạn.

- Trình bày riêng biệt: Theo đó tài sản và nợ phải trả phải được trình bày một cách riêng biệt trừ trường hợp bù trừ tài sản và nợ phải trả của cùng một đối tượng, có vòng nhanh, thời gian đáo hạn ngắn, phát sinh từ các giao dịch và sự kiện cùng loại.

- Tuân thủ nguyên tắc phù hợp và đảm bảo nguyên tắc thận trọng: Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp và chính xác, trong đó báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh, đối chiếu với các khoản mục doanh thu, thu nhập, chi phí và luồng tiền của kỳ báo cáo kết quả kinh doanh đang lập. 

- Trường hợp báo cáo tài chính tổng hợp được lập giữa doanh nghiệp và các đơn vị ở cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, khi trình bày báo cáo tài chính ta phải loại trừ hết số dư từ các khoản mục thuộc nội bộ trong bảng cân đối kế toán, các khoản doanh thu, chi phí, lãi và lỗ được coi là chưa thực hiện  phát sinh nào từ các giao dịch nội bộ.

Cách xem báo cáo tài chính của các công ty

Báo cáo tài chính được sử dụng rộng rãi nhằm kiểm tra, đánh giá các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. Để xem báo cáo tài chính một cách chuẩn xác nhất ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Kiểm tra tính trung thực của báo cáo thông qua kiểm soát viên.

Để biết một báo cáo có mức độ tin cậy như thế nào, bạn cần xem ý kiến của kiểm soát viên trước khi dùng nó để phân tích doanh nghiệp.

Bước 2: Đọc hiểu và kiểm tra bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán là một công cụ quan trọng giúp bạn kiểm tra tính xác thực của các số liệu thông qua sự cân đối giữa các khoản dư nợ và dư có. Trong đó điểm mấu chốt cần xem xét là tài sản phải bằng tổng của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Bước 3: Đọc hiểu và kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tổng quan về doanh thu và chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Khi xem loại báo cáo tài chính này, bạn cần lưu ý lợi nhuận phải bằng doanh thu trừ đi chi phí.

Bước 4: Đọc hiểu và kiểm tra báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đây là một bước quan trọng để chắc chắn các dòng tiền vào và dòng tiền ra của doanh nghiệp trong thời nhất định như thế nào. Có 3 loại dòng tiền: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, dòng tiền từ đầu tư, dòng tiền từ hoạt động tài chính. 

Trong đó, chỉ có dòng tiền đầu tư và hoạt động tài chính có bản chất tăng ở kỳ hiện tại và giảm ở kỳ tương lai hoặc ngược lại.

Cách xem báo cáo tài chính chuẩn xác của công ty, doanh nghiệp

Cách xem báo cáo tài chính chuẩn xác của công ty, doanh nghiệp

Kết luận

Trên đây là báo cáo tài chính gồm những gì? Cách xem báo cáo tài chính một cách chuẩn xác. Chúng tôi hy vọng rằng, bài viết đã cung cấp cho bạn đầy đủ những thông tin cần thiết về báo cáo tài chính và cách để xem loại báo cáo này một cách chuẩn xác.

Có thể bạn quan tâm

X