hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 15/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

Việc tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người Đảng viên. Vậy có thể dùng mẫu mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 nào?

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dùng làm gì?

Để giúp tổ chức có cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm, các cá nhân đảng viên cần có nội dung báo cáo công tác rèn luyện tu dưỡng của bản thân qua bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hàng năm.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023 là bản cam kết về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như việc thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao và vấn đề tổ chức kỷ luật của cá nhân Đảng viên.

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hằng nằm được lập ra thể hiện những cam kết thực hiện một số nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu trong năm tới của Đảng viên. Đây cũng là động lực giúp Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Nội dung mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

Mỗi cán bộ, Đảng viên phải thực hiện cam kết các nội dung về:

- Tư tưởng chính trị

- Phẩm chất đạo đức, lối sống

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Tổ chức kỷ luật

- Khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm

- Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Số lượng bản cam kết là 02 bản. Một bản cá nhân cán bộ, Đảng viên giữ, 1 bản nộp cho chi ủy.

mau ban cam ket tu duong ren luyen phan dau nam 2022

Hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện của Đảng viên

1. Về tư tưởng chính trị:

- Luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng, chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa;

- Thực hiện tốt Điều lệ Đảng…

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

- Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác, cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí…

- Chấp hành Quy định về những điều Đảng viên không được làm…

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

- Đổi mới phương pháp làm việc, nói đi đôi với làm…

4. Về tổ chức kỷ luật:

- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức…

- Thực hiện kê khai tài sản trung thực, nghiêm túc

- Không vướng vào các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật…

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2023: Luôn lắng nghe, cầu thị trong sửa chữa lỗi lầm của bản thân…

Mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023

ĐẢNG BỘ……………………….
CHI BỘ……………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
........, ngày …. tháng ….. năm 2023

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2023

Họ và tên: ……………..

Sinh ngày:…………….

Đơn vị công tác:……………..

Chức vụ đảng:……………….

Chức vụ chính quyền, đoàn thể:…………

Sinh hoạt tại chi bộ:………..

I. CAM KẾT TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, Quy định của Tỉnh ủy về học tập và làm theo Bác, tôi cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu như sau 1:

1. Về tư tưởng chính trị

(Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước; cam kết không suy thoái; nghiêm túc thực hành công khai, dân chủ trong công tác cán bộ, tài chính, thi đua - khen thưởng, kỷ luật;…).

Vd: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có tư tưởng tiến công; tích cực học tập, nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề mới để cập nhật kiến thức và củng cố tư tưởng chính trị. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng, nói và làm theo nghị quyết; không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống

(Cam kết thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; không dùng xe công, kinh phí, cơ sở vật chất cơ quan sai quy định; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chi tiêu tài chính công, nhận tiền, quà biếu sai quy định; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; gương mẫu trong công tác và cuộc sống; không suy thoái về đạo đức, lối sống; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh, thực hiện văn hóa công sở; xây dựng khối đoàn kết trong tập thể cơ quan, đơn vị và khu dân cư; đời tư trong sáng, giản dị, không độc đoán, chuyên quyền; không thờ ơ, vô cảm, không né tránh trách nhiệm…).

………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………...…

Vd:

- Tích cực rèn luyện, giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, giản dị; có ý thức nêu gương, gắn bó với đồng chí, đồng nghiệp trong cơ quan, công việc và nhân dân địa phương.

- Tiếp tục rèn luyện phong cách làm việc cụ thể, khoa học; phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát.

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

(Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; đổi mới phương pháp, tác phong, phong cách công tác; quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ dưới quyền, sẵn sàng đối thoại trực tiếp với nhân dân và cán bộ dưới quyền; nói đi đôi với làm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;…).

………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………...…

Vd:

- Đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm để phân công cho các đồng chí trong Tỉnh ủy; đồng thời điều hành công việc theo chương trình, sát trọng tâm.

- Tập trung chỉ đạo Văn phòng và các ban tham mưu làm tốt công tác chuẩn bị nội dung cho các hội nghị; kiên quyết không trình hội nghị các nội dung chuẩn bị chưa đạt.

- Chỉ đạo Văn phòng và các ban đảng tìm giải pháp căn cơ để đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục có giải pháp giảm giấy tờ, hội họp.

- Chủ động hơn trong nắm tình hình và chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, kiểm tra - giám sát. Tăng cường đi cơ sở, gắn nắm tình hình và kết quả triển khai các trọng tâm công tác, các chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

- Khắc phục tính nôn nóng và tăng cường trao đổi, thuyết phục để tạo sự đồng thuận trong triển khai công việc. Tăng cường mối quan hệ công tác với các cơ quan Trung ương.

4. Về tổ chức kỷ luật

(Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị và nơi cư trú; không phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc; làm việc đúng giờ, đúng hẹn, đúng thẩm quyền;…).

………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………...…

Vd: Chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, quy chế và sự phân công của tổ chức.

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2019

(Cá nhân cần ghi rõ nội dung hạn chế, khuyết điểm của cá nhân để làm cơ sở đề ra giải pháp khắc phục, sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện trong năm; đặc biệt là những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ, cơ quan chỉ ra.)

………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………...…

Vd: Tôi đã có ý thức khắc phục khuyết điểm với nội dung Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận năm 20... (chỉ đạo phối hợp giữa các cơ quan tham mưu còn một số việc bất cập; chất lượng chuẩn bị nội dung một số hội nghị chưa cao; cải cách hành chính trong Đảng còn chậm; chỉ đạo một số việc còn bề nổi, hiệu quả chưa rõ)

Cam kết có giải pháp khắc phục tốt các hạn chế, khuyết điểm năm 20... trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

6. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng2

(Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/03/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và đặc điểm của cơ quan, đơn vị phụ trách để xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp).

II. KẾ HOẠCH TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU

Để cụ thể hóa các nội dung đã cam kết nêu trên, tôi xin đề ra kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu như sau:

1. Quý I/năm 202…:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

2. Quý II/năm 202…:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

3. Quý III/năm 202…:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

4. Quý IV/năm 202…:

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ (3)

NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ, tên)

___________________

1 Căn cứ chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể lựa chọn hoặc bổ sung các nội dung 1, 2, 3, 4 cho phù hợp.

2 Mục này chỉ áp dụng đối với cá nhân là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên còn lại chỉ đăng ký thực hiện từ nội dung 1 đến 5. Cá nhân đã xây dựng kế hoạch hành động sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII thì nội dung này là cam kết thực hiện kế hoạch hành động đã xây dựng.

3 Bản cam kết được làm thành 2 bản, 1 bản cá nhân giữ, 1 bản chi bộ lưu để theo dõi, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Trên đây là mẫu bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2023. Nếu có thắc mắc, hãy liên hệ trực tiếp đến tổng đài  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X