hieuluat
Chia sẻ email

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa (Mẫu 06) và cách điền

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa đang được sử dụng hiện nay có điều khoản gì? Cách ghi thế nào? Cùng HieuLuat tìm hiểu nhé.

 

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa (Mẫu 06) có nội dung gì?

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa đang được sử dụng hiện nay là mẫu số 06, ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa được lập trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Mẫu số 06 được lập sau khi đã có quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền.

Thực tế, các bên có giao dịch về mua bán, chuyển nhượng đất cũng có thể sử dụng mẫu đơn này để áp dụng trong trường hợp của mình.

Thông tin cơ bản trên mẫu số 06 gồm có:

 • Thông tin về căn cứ lập biên bản số 06;

 • Thông tin về cơ quan bên giao đất;

 • Thông tin của bên nhận đất;

 • Thông tin về thửa đất được giao, nhận; những thông số được giao, nhận;

 • Thông tin về thời gian lập biên bản, số lượng biên bản được lập, chữ ký, dấu của các bên;

Chi tiết mẫu biên bản giao đất trên thực địa được chúng tôi cung cấp như sau:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 06. Biên bản giao đất trên thực địa

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN GIAO ĐẤT TRÊN THỰC ĐỊA

Thực hiện Quyết định số ……………..ngày ......tháng.....năm của Ủy ban nhân dân..........về việc giao đất/thuê đất, hôm nay ngày ..... , tại .........., thành phần gồm:

I. Đại diện cơ quan tài nguyên và môi trường:

………………………………………………………………….

II. Đại diện Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn....

……………………………………………………………………….

III. Bên được nhận đất trên thực địa:

……………………………………………………………………..

IV. Các bên tiến hành giao đất, cụ thể như sau:

1. Giao nhận thửa đất số……tờ bản đồ số…………tại ………………cho (tên người sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích …………...

2. Giao nhận đất theo các mốc giới, ranh giới thửa đất, diện tích...m2 trên thực địa xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính (hoặc tờ trích đo địa chính) số…., tỷ lệ… do ... …….. lập ngày …tháng…năm….và đã được ... thẩm định, gồm:

………………………………………………………………………….;

…………………………………………………………………………..

3- Biên bản lập hồi.... giờ... phút cùng ngày, đã đọc cho các bên tham dự cùng nghe, nhất trí thông qua ký tên dưới đây.

Biên bản này lập thành ... bản có giá trị như nhau, gửi ...................../.

ĐẠI DIỆN CQTNMT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN UBND ……

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

BÊN NHẬN ĐẤT

(ký, ghi họ tên, đóng dấu- nếu có)

Như vậy, mẫu biên bản giao đất trên thực địa là Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Nội dung cụ thể của biên bản giao đất gồm bên giao, bên nhận, thông tin về thửa đất được giao, nhận…

Mẫu biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06Mẫu biên bản giao đất trên thực địa - Mẫu số 06

Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản giao đất trên thực địa

Hướng dẫn cách ghi thông tin mẫu biên bản giao đất trên thực địa, Mẫu số 06 như sau:

 • Thông tin về căn cứ lập biên bản giao đất: Ghi rõ, đầy đủ số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành, cơ quan ban hành (ví dụ: Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 1/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh A);

 • Ngày lập biên bản, địa điểm lập biên bản: Ghi chính xác ngày thực hiện giao, nhận đất, địa chỉ giao đất (thường địa chỉ giao đất chính là địa chỉ của thửa đất được giao);

 • Thông tin về bên giao đất: Ghi rõ cơ quan tài nguyên môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện giao đất (Mục I, II);

  • Ví dụ: Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện X, đại diện Ủy ban nhân dân xã Y;

 • Thông tin về bên được nhận đất (Mục III): Ghi theo thông tin trên giấy tờ thành lập nếu là tổ chức hoặc căn cước công dân nếu người được nhận là cá nhân;

 • Thông tin về việc tiến hành giao đất (Mục IV):

  • Số tờ bản đồ, số thửa, địa chỉ thửa đất, mục đích sử dụng đất, tên người sử dụng đất: Được ghi theo Quyết định giao đất;

  • Thông tin về ranh giới, mốc giới, diện tích đất giao nhận, cơ quan thẩm định: Được ghi theo trích lục bản đồ địa chính/tờ trích đo địa chính và cơ quan thực hiện thẩm định;

  • Ví dụ, ranh giới được giới hạn bởi các điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, diện tích 1000m2, theo trích lục bản đồ địa chính số 02, tỷ lệ 1:200;

  • Giờ lập biên bản, số lượng biên bản được ghi theo thực tế, thường số lượng biên bản tương ứng với số bên tham gia giao nhận;

 • Các bên đại diện lập biên bản ký, ghi rõ họ tên của mình và đóng dấu của cơ quan vào phía dưới của biên bản trước khi giao cho các bên còn lại;

Như vậy, cách điền thông tin trên mẫu biên bản giao đất trên thực địa được chúng tôi hướng dẫn như trên.

Trên đây là mẫu biên bản giao đất trên thực địa, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X