hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 07/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa [Cập nhật mới nhất năm 2023]

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa là mẫu văn bản được dùng ở công đoạn cuối của hoạt động mua bán hàng hóa. Tại mẫu biên bản này bên giao hàng và bên mua xác nhận các thỏa thuận với nhau.

Mục lục bài viết
  • Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa dùng chung
  • Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ
  • Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa vận chuyển
  • Biên bản giao nhận hàng hóa có vai trò gì?
  • Quy định giao hàng và nhận hàng trong mua bán hàng hóa

mẫu biên bản giao nhận hàng hóa không có mẫu cố định
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa không có mẫu cố định. 

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa dùng chung

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa không có mẫu cố định. Và dưới đây là mẫu có thể được dùng trong nhiều trường hợp hiện nay để thuận tiện cho hoạt động mua bán, sản xuất dưới đây.
 

Tải về

Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......     

BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ...........................................

Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …….....

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm ….. tại ………..…………., chúng tôi gồm:
BÊN A (Bên nhận hàng): ………………………………………
- Địa chỉ  : ………………………………….............
- Điện thoại : ………………………   
- Đại diện Ông/bà:………….. Chức vụ: …………......
BÊN B (Bên giao hàng): ............................................
- Địa chỉ:  …………………………………………….............
- Điện thoại: ..............................           
- Đại diện Ông/bà  …………..  Chức vụ: …………………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ

Biên bản giao nhận hàng hóa nội bộ thường được dùng trong các trường hợp:

- Lãnh đạo công ty bàn giao hàng hóa, sản phẩm cho một bộ phận nào đó trong công ty

- Các bộ phận trong cùng một đơn vị bàn giao các hàng hóa cho nhau.

Tải về

Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY………...

BỘ PHẬN………..                                                       

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA NỘI BỘ

Ngày  tháng  năm

Số: ……..

Nợ: …….

Có: …….

 

Căn cứ Quyết định số: …… ngày …tháng… năm 2….của …………………….về việc bàn giao TSCĐ:

- Ông/Bà: …………….., chức vụ: ………………………. Đại diện bên giao

- Ông/Bà: ……………………., chức vụ: …………………… Đại diện bên nhận

Địa điểm giao nhận TSCĐ: …………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

 

 

 

 

STT

Tên, ký hiệu quy cách (cấp hạng TSCĐ)

 

 

Số hiệu TSCĐ

 

Nước sản xuất (XD)

 

 

Năm sản xuất

 

Năm đưa vào sử dụng

 

Công suất (diện tích thiết kế)

Tính nguyên giá tài sản cố định

 

Giá mua (ZSX)

 

Chi phí vận chuyển

 

Chi phí chạy thử

 

 

 

Nguyên giá TSCĐ

 

Tài liệu kỹ thuật kèm theo

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa vận chuyển

Được dùng khi thực hiện việc giao nhận hàng hóa không trực tiếp giữa bên mua và bên bán mà phải qua bên trung gian đó chính là bên vận chuyển.
 

Tải về

Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY.................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

                   ......., ngày….tháng…..năm .......        

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

Căn cứ Hợp đồng vận chuyển giữa ...........................

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm  Tại ……….……., Chúng tôi gồm:


BÊN A (Bên nhận hàng)        :  ……………………………
-    Địa chỉ  :           …………………………………………
-    Điện thoại :       ………………         Fax : ……………
-    Đại diện Ông/bà:  ……………… Chức vụ: …………

BÊN B (Bên giaohàng) :     .............................................
-    Địa chỉ  :           …………………………………………
-    Điện thoại: ..............................            Fax : ...............
-    Đại diện Ông/bà  ………………….. Chức vụ: …………
Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

             ĐẠI DIÊN BÊN A                                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

              (Bên nhận hàng)                                                                  (Bên giao hàng)

 

Biên bản giao nhận hàng hóa có vai trò gì?

Biên bản giao nhận hàng hóa chứng minh cho việc giao hàng, nhận hàng đã được thực hiện theo sự thỏa thuận của hai bên trước đó.

- Bên bán đã giao hàng cho bên mua

- Bên mua đã nhận được hàng từ bên bán

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa là văn bản quan trọng, cả khi thực hiện việc giao nhận hàng hóa có giá trị nhỏ. Biên bản giao nhận hàng hóa đảm bảo quyền lợi cũng như sự thỏa thuận của hai bên.

Biên bản giao nhận hàng hóa được lập ngay sau khi 2 bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa và được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Quy định giao hàng và nhận hàng trong mua bán hàng hóa

Điều 34 Luật Thương mại 2005 quy định về giao hàng và chứng từ liên quan đến hàng hóa như sau:

“1. Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng.

2. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật này."

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật Thương mại 2005 quy định bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thoả thuận và thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng.

Cách viết mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Với mẫu biên bản giao nhận hàng hóa thông thường phải có những nội dung sau:

- Tên đơn vị bán hàng, giao hàng hóa

- Thời gian thực hiện giao hàng: ngày, tháng, năm cụ thể

- Thông tin của bên nhận hàng: tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức vụ

- Thông tin của bên giao hàng: Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, người đại diện – chức vụ

- Nội dung hàng hóa bàn giao, số lượng, đơn giá, chủng loại,…

- Ký tên xác nhận, đóng dấu của hai bên

- Thông tin của bên bán và bên mua phải đầy đủ và chính xác

- Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa được lập đồng thời khi làm hợp đồng mua bán hoặc khi giao nhận.

Trên đây là Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X