hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 18/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu cam kết thuế TNCN mới nhất 2023 (Mẫu 08/CK-TNCN)

Mẫu cam kết thuế TNCN 2023 được dùng cho những cá nhân cam kết thuế để không khấu trừ 10% thuế TNCN.

Mẫu cam kết thuế TNCN 2023

Những cá nhân thuộc đối tượng khấu trừ thuế làm cam kết tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 08/CK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

 

Kính gửi: ( Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập ) ……………

1. Tên tôi là: …………………………………..………...………

2. Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..………

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng t heo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị ( Tên Tổ chức, cá nhân trả thu nhập) ……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai ./.

…., ngày … tháng … năm …

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT
                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                        

Ghi chú : (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

                VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng

Khi nào cần dùng đến mẫu cam kết thuế TNCN?

mẫu cam kết thuế tncn 2023 mới nhất là mẫu 08/ck-tncn
Mẫu cam kết thuế TNCN 2023 mới nhất là mẫu 08/CK-TNCN.

Theo quy định về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể:

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trong trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức quy định  phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu 08/CK-TNCN kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế).

Sau khi làm cam kết, cá nhân gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập. Khi kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về nội dung trong bản cam kết của mình. Nếu phát hiện có sự gian lận, cá nhân cam kết sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định thế nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, gồm:

  • Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.
  • Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp như phụ cấp, trợ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần; Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc; Phụ cấp quốc phòng, an ninh; Phụ cấp độc hại, nguy hiểm; Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực...
  • Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút;…
  • Tiền nhận được từ việc tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý,…
  • Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức
  • Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng; tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua; Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen…
Trên đây là Mẫu cam kết thuế TNCN 2023 (Mẫu 08/CK-TNCN).  Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X