hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 18/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng hiện nay được sử dụng là mẫu nào? Có bao nhiêu mẫu? Mỗi loại mẫu đơn được sử dụng khi nào? Cùng HieuLuat tìm hiểu trong bài viết sau.

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023

Căn cứ Nghị định 15/2021/NĐ-CP (Phụ lục II), có 2 loại mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được sử dụng hiện nay là:

 • Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (áp dụng cho các công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ…);

 • Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng;

HieuLuat xin cung cấp cả hai loại mẫu đơn này và trường hợp sử dụng tương ứng như dưới đây:

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng 

Đây là mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng/đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Công trình theo tuyến trong đô thị hoặc không theo tuyến;

 • Công trình tín ngưỡng, tôn giáo;

 • Công trình là tượng đài, tranh hoành tráng;

 • Công trình là nhà ở riêng lẻ;

 • Xin cải tạo, sửa chữa công trình, nhà ở riêng lẻ;

 • Cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến;

 • Cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến trong đô thị;

 • Cấp cho dự án;

 • Cấp, sử dụng đối với trường hợp di dời công trình;

Mẫu đơn gồm các nội dung sau:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/

Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

 

Kính gửi:......................................

 

1. Thông tin về chủ đầu tư:

- Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ):.........................................................................

- Người đại diện:.............................. Chức vụ (nếu có):....................................

- Địa chỉ liên hệ: số nhà:....................... đường/phố:.........................................

 phường/xã:....................quận/huyện:..................tỉnh/thành phố:.......................

- Số điện thoại:...............................................................................................

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:

 Lô đất số:.......................................... Diện tích............m2.

 Tại số nhà:............................... đường/phố......................................................

 phường/xã:....................................... quận/huyện:............................................

 tỉnh, thành phố:.............................................................................................

3. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân:......... Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:...................

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:.......................

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân:............ Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:................

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế:...............

4. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình:...............................

- Diện tích xây dựng:......... m2.

- Cốt xây dựng:....... m.

- Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà):........... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - nếu có).

- Số tầng:.............(ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - nếu có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

- Loại công trình:.................................................. Cấp công trình:.......................

- Tổng chiều dài công trình:........... m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

- Cốt của công trình:........ m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến:..... m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình:............. m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành tráng:

- Loại công trình:...................................... Cấp công trình:................................

- Diện tích xây dựng:......... m2.

- Cốt xây dựng:........... m.

- Chiều cao công trình:..... m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

- Cấp công trình:.......................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):......... m2.

- Tổng diện tích sàn:........... m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.....m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình:...............................

- Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình:...................................... Cấp công trình:...............................

+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

- Giai đoạn 2:

Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

- Giai đoạn...

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

- Tên dự án:....................................................................................................

Đã được:........... phê duyệt, theo Quyết định số:............... ngày.........................

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình:.................................... Cấp công trình:.................................

* Các thông tin chủ yếu của công trình:...........................................................

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

- Công trình cần di dời:

- Loại công trình:....................................... Cấp công trình:...............................

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):...................................................... m2.

- Tổng diện tích sàn:................................................................................. m2.

- Chiều cao công trình:............................................................................... m.

- Địa điểm công trình di dời đến:

Lô đất số:......................................... Diện tích............................................ m2.

Tại:............................................. đường:..........................................................

phường (xã).................................quận (huyện).................................................

tỉnh, thành phố:..............................................................................................

- Số tầng:.......................................................................................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình:............................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

........, ngày......... tháng......... năm.........

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023

 

Hướng dẫn sơ bộ cách trình bày đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

1, Thông tin về phần kính gửi, chủ đầu tư:

 • Phần kính gửi: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện..., Ủy ban nhân dân tỉnh..., Sở Xây dựng ...,

 • Phần thông tin về chủ đầu tư: Ghi theo thông tin nơi đăng ký thường trú/tạm trú;

2, Thông tin về công trình: Ghi theo thông tin của giấy tờ về nhà đất được sử dụng làm căn cứ xin cấp giấy phép xây dựng (như thông tin trên sổ hồng, quyết định giao/cho thuê…);

3, Thông tin về tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng: Ghi theo thông tin trên chứng chỉ năng lực được cấp (nếu công trình xin cấp giấy phép xây dựng yêu cầu);

4, Thông tin về nội dung đề nghị cấp phép (từ 4.1 đến 4.8): Tùy thuộc loại công trình xin cấp giấy phép xây dựng để điền các thông tin, thường có thể điền theo bản vẽ thiết kế/hồ sơ thiết kế được lập;

5, Thông tin về dự kiến thời gian hoàn thành công trình: Chủ đầu tư có thể tham khảo, thương lượng với bên thi công để dự đoán thời hạn tính theo tháng đối với công trình xin cấp phép xây dựng;

6, Thông tin về tài liệu kèm theo đơn: Tùy thuộc quy định của Luật Xây dựng 2014 về tài liệu, giấy tờ cần có khi xin cấp giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư liệt kê các loại tài liệu này trong mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

Tài liệu có thể gồm:

 • Bản thiết kế;

 • Biên bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận;

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sổ hồng…;

7, Thông tin về ngày, tháng, năm làm đơn, chữ ký và ghi rõ họ tên đóng dấu: Chủ đầu tư ghi chính xác ngày, tháng, năm làm đơn và ký, ghi rõ họ tên/hoặc đóng dấu (nếu có) vào đơn trước khi nộp;

Lưu ý: Chủ đầu tư phải chuẩn bị 02 bộ hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng, tức 02 mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng cho 1 lần xin cấp phép.

Mẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựngMẫu đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng


Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng

Đây là mẫu số 02 của Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP;

Mẫu đơn này được áp dụng trong trường hợp:

Chủ đầu tư xin điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng của công trình;

Hoặc chủ đầu tư xin điều chỉnh/gia hạn/cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ;

Mẫu đơn gồm có các nội dung sau:

Tải về

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN/CẤP LẠI GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho: Công trình/Nhà ở riêng lẻ)

 

Kính gửi:.........................................

 

1. Tên chủ đầu tư (Chủ hộ):............................................................................

- Người đại diện:.................................... Chức vụ:............................................

- Địa chỉ liên hệ:

 Số nhà:................. đường (phố)................. phường (xã)...................................

 quận (huyện)................... tỉnh, thành phố:.......................................................

- Số điện thoại:...............................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:

Lô đất số:................................. Diện tích.................. m2.

Tại:.............................................. đường:.........................................................

phường (xã)................................. quận (huyện)................................................

tỉnh, thành phố:..............................................................................................

3. Giấy phép xây dựng đã được cấp: (số, ngày, cơ quan cấp)

Nội dung Giấy phép:

-.....................................................................................................................

4. Nội dung đề nghị điều chỉnh so với Giấy phép đã được cấp (hoặc lý do đề nghị gia hạn/cấp lại):

-.....................................................................................................................

5. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình theo thiết kế điều chỉnh/gia hạn:....... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép điều chỉnh được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

 

........, ngày......... tháng......... năm.........

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Hướng dẫn cách ghi thông tin trên đơn:

1, Thông tin về phần kính gửi, chủ đầu tư: Ghi tương tự như mẫu đơn đề nghị xin cấp giấy phép xây dựng (mẫu 01)

 • Phần kính gửi: Ghi tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện..., Ủy ban nhân dân tỉnh..., Sở Xây dựng ...,

 • Phần thông tin về chủ đầu tư: Ghi theo thông tin nơi đăng ký thường trú/tạm trú;

2, Thông tin về địa điểm xây dựng: Ghi theo thông tin của giấy phép xây dựng đã được cấp hoặc ghi theo thông tin của giấy tờ về thửa đất sử dụng để xây dựng công trình;

3, Thông tin về giấy phép xây dựng được cấp: Ghi thông tin về số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp và nội dung của giấy phép xây dựng đã được cấp;

4, Thông tin về nội dung đề nghị điều chỉnh so với giấy phép xây dựng đã được cấp/lý do đề nghị gia hạn/hoặc cấp lại: Chủ đầu tư trình bày lý do thực tế dẫn đến việc phải xin điều chỉnh/gia hạn/hoặc cấp lại giấy phép xây dựng;

5, Thông tin về dự kiến thời gian hoàn thành công trình: Căn cứ vào công trình xin điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng mà chủ đầu tư đề xuất thời hạn hoàn thành công trình xây dựng theo thiết kế (thời hạn hoàn thành được tính theo tháng);

6, Thông tin về danh sách, tài liệu kèm theo đơn: Tùy thuộc quy định của Luật Xây dựng 2014, chủ đầu tư chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn đề nghị tương ứng với mục đích xin gia hạn/hoặc điều chỉnh/hoặc cấp lại giấy phép xây dựng;

Tài liệu kèm theo đơn thường gồm:

 • Giấy phép xây dựng đã được cấp;

 • Văn bản ủy quyền (nếu có);

Lưu ý rằng: Chủ đầu tư cũng cần chuẩn bị 02 mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng dùng trong trường hợp điều chỉnh, cấp lại, gia hạn giấy phép xây dựng tương ứng với 02 bộ hồ sơ nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trên đây là nội dung các mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng, trong trường hợp còn có thắc mắc,  bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X