hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 16/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn xin cấp lại, cấp đổi sổ đỏ - mẫu 10/ĐK [Có file download]

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất, mẫu số 10/ĐK có nội dung gì? Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ có nội dung gì? Cùng HieuLuat tìm hiểu trong bài viết sau.

 

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất - Mẫu số 10/ĐK

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất đang được sử dụng là mẫu số 10/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn này được áp dụng chung cho yêu cầu cấp lại sổ đỏ hoặc cấp đổi sổ đỏ của người sử dụng đất và có các nội dung cơ bản sau:

 • Thông tin về họ tên, địa chỉ của người sử dụng đất (ghi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, nếu có thay đổi thông tin thì ghi cả hai thông tin trước và sau khi thay đổi);

 • Thông tin về sổ vào sổ cấp giấy chứng nhận, ngày cấp và số phát hành giấy chứng nhận;

 • Lý do đề nghị cấp lại giấy chứng nhận;

 • Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (nếu có);

 • Thông tin về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

 • Thông tin về những giấy tờ liên quan đến yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận;

 • Xác nhận và ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã/cơ quan đăng ký đất đai;

Bạn đọc có thể tải mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất theo mẫu dưới đây:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 10/ĐK

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI, CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xóa, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN: …………………………; 2.2. Số phát hành GCN: …………………….;

2.3. Ngày cấp GCN …/…/……

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Nội dung thay đổi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:

- Thửa đất số: ………………………………….;

- Tờ bản đồ số: ………………………………...;

- Diện tích: ……………………………….… m2

- ………………………………………………….

- ………………………………………………….

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:

- Thửa đất số: …………………………….;

- Tờ bản đồ số: …………………………...;

- Diện tích: ………..……….…………… m2

- …………………………………………….

- …………………………………………….

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nếu có)

Loại tài sản

Nội dung thay đổi

 

 

 

 

 

 

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:

- Loại tài sản: ………………………………….;

- Diện tích XD (chiếm đất): ………………… m2;

- ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

5.2. Thông tin có thay đổi:

- Loại tài sản: ……………………………….;

- Diện tích XD (chiếm đất): …………… m2;

- …………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…………., ngày .... tháng ... năm ……

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Đối với trường hợp cấp đổi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày …… tháng …… năm ……

Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày …… tháng …… năm ……

TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đổi, cấp lại GCN; lý do).

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(1) Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi kèm theo.

Như vậy, mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất được áp dụng là mẫu số 10/ĐK như chúng tôi đã cung cấp ở trên.

Việc ghi các thông tin trong đơn được thực hiện theo hướng dẫn và theo giấy chứng nhận đã được cấp.

Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất chuẩn 2023Mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất chuẩn 2023

Cách viết đơn trình báo mất sổ đỏ chuẩn 2023

Trước khi lập, ghi mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất thì người sử dụng đất thường sẽ phải trình báo việc mất sổ đỏ tới cơ quan có thẩm quyền.

Việc trình báo để nhằm mục đích tìm kiếm, xác định chắc chắn không có sự nhầm lẫn và để cơ quan có thẩm quyền có căn cứ nhận định đủ điều kiện cấp lại giấy chứng nhận.

Pháp luật đất đai hiện hành không ban hành mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ, do vậy, theo quy định chung, mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ thường sẽ có các nội dung:

 • Thông tin về cơ quan tiếp nhận: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

 • Thông tin về số hiệu giấy chứng nhận bị mất: Số giấy chứng nhận, số vào sổ…;

 • Thông tin về người bị mất;

 • Thông tin về thời điểm mất;

 • Thông tin về lý do mất;

 • Các thông tin khác;

Căn cứ quy định chung của Luật Đất đai 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và thực tế, chúng tôi cung cấp mẫu đơn trình báo mất sổ đỏ chuẩn pháp lý được sử dụng nhiều hiện nay như dưới đây:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

 ..., ngày..... tháng .....năm ....

ĐƠN TRÌNH BÁO/ĐƠN KHAI BÁO

(V/v: Mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …

Tôi tên là:................................................................................................................

Sinh ngày.........tháng............năm.......

Nghề nghiệp:...........................................................................................................

Số điện thoại: ............................

Mang chứng minh nhân dân/căn cước công dân số:................ do....cấp ngày...

Đăng ký thường trú tại:............................................................................

Nơi ở hiện tại: .........................................................................................

Bằng văn bản này, tôi xin được khai báo/trình báo/trình bày với Ủy ban nhân dân xã................................... về việc mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) như sau:

Vào ngày..........tháng.........năm........tôi phát hiện bị mất/làm mất Giấy chứng nhận số…, số vào sổ cấp GCN...do ... cấp ngày.......... tháng....... năm........... cho...

Thông tin cơ bản về thửa đất được cấp giấy chứng nhận như sau:

 • Thửa đất số.......... tờ bản đồ số..................
 • Địa chỉ thửa đất:......................................

Lý do mất: ............................... ............................. ................................ ....................

................... ............................................................ ................................ ..................

Nay để phục vụ việc xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi làm đơn này đề nghị Ủy ban nhân dân.......................................... xác nhận cho tôi về việc khai báo mất giấy chứng nhận này.

Tôi xin cam đoan mọi thông tin kê khai trên đều đúng sự thật, giấy chứng nhận nói trên tôi không cầm cố, thế chấp hoặc không bị cơ quan có thẩm quyền thu giữ.

Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan./.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn trình báo mất sổ đỏMẫu đơn trình báo mất sổ đỏ

Hướng dẫn viết đơn:

 • Ghi tên của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

 • Ghi đúng, đầy đủ thông tin của người sử dụng đất như họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ tùy thân theo giấy chứng nhận;

 • Ghi đúng thông tin về nơi thường trú, nơi ở hiện tại theo địa chỉ đăng ký thường trú, địa chỉ đăng ký tạm trú/nơi ở hiện tại của người bị mất sổ đỏ;

 • Ghi đúng thông tin về ngày phát hiện/ngày mất sổ đỏ;

 • Ghi thông tin về số giấy chứng nhận, số vào sổ giấy chứng nhận, số thửa, số tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất theo giấy chứng nhận bị mất;

 • Ghi lý do làm mất theo đúng thực tế;

Mẫu đơn khai báo về việc mất sổ đỏ được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để cơ quan này thực hiện niêm yết thông báo về việc mất sổ đỏ của người làm đơn trong thời hạn 30 ngày trước khi người bị mất sổ đỏ chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bị mất.

Như vậy, đơn khai báo về việc mất sổ đỏ được người sử dụng đất lập, gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trước khi lập mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất cùng các tài liệu xin cấp lại sổ đỏ khác.

Lưu ý rằng, việc nộp hồ sơ xin cấp lại sổ đỏ bị mất chỉ được thực hiện sau thời hạn 30 ngày niêm yết thông báo tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc mất sổ đỏ của người sử dụng đất.

HieuLuat đã cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn xin cấp lại sổ đỏ bị mất như trên, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X