hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 15/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất 2023, chuẩn pháp lý

Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất, chuẩn pháp lý được sử dụng là mẫu nào? Để được xin tách thửa đất, ngoài đơn, người yêu cầu còn cần những giấy tờ gì?

 

Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất, chuẩn pháp lý 2023

Mẫu đơn xin tách thửa đất mới nhất được áp dụng là mẫu số 11/ĐK được ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn 11/ĐK được áp dụng chung trong các trường hợp người sử dụng đất đề nghị xin tách thửa đất hoặc xin hợp thửa đất.

Nội dung cơ bản bao gồm:

 • Thông tin về người sử dụng đất xin tách, hợp thửa đất: Tên, địa chỉ;

 • Thông tin về thửa đất đề nghị tách: Số thửa, số tờ bản đồ, địa chỉ thửa đất, diện tích, số giấy chứng nhận,..;

 • Thông tin về thửa đất được hợp (nếu là hợp thửa);

 • Lý do tách thửa: Ví dụ mua bán, tặng cho, nhận thừa kế,..;

 • Giấy tờ kèm theo đơn đề nghị tách thửa: Ví dụ sổ đỏ, sơ đồ dự kiến phân chia,...;

 • Chữ ký, ghi rõ họ tên của người đề nghị tách thửa;

 • Thông tin về ý kiến của cơ quan đăng ký đất đai (cơ quan trực tiếp thực hiện, thẩm định yêu cầu tách thửa đất);

Chi tiết mẫu đơn xin tách thửa đất được áp dụng hiện nay như sau:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 11/ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………
…………………………………………………………………..

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..
Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..

d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Địa chỉ thửa đất

Số phát hành Giấy chứng nhận

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………………..

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày .... tháng ... năm ……

Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……
Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày …… tháng …… năm ……
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:

- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối “Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.

Như vậy, mẫu đơn xin tách thửa đất chuẩn pháp lý đang có hiệu lực là mẫu số 11/ĐK được ban hành tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.

Đây là mẫu đơn buộc phải sử dụng đối với mọi hồ sơ xin tách thửa đất.

Nếu thiếu hoặc sử dụng sai mẫu đơn thì hồ sơ xin tách thửa có thể không được giải quyết.

Mẫu đơn xin tách thửa đất chuẩn 2023Mẫu đơn xin tách thửa đất chuẩn 2023

Hồ sơ đề nghị tách thửa đất chuẩn pháp lý gồm giấy tờ gì?

Trước hết, hồ sơ xin tách thửa đất là toàn bộ những tài liệu, giấy tờ mà người sử dụng đất cần chuẩn bị để nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu tách thửa đất.

Ngoài mẫu đơn xin tách thửa đất (mẫu số 11/ĐK), khi đề nghị tách thửa đất, người yêu cầu còn phải chuẩn bị thêm các loại tài liệu, giấy tờ để nộp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xin tách thửa đất.

Các giấy tờ, tài liệu này được quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP gồm:

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/sổ hồng (bản chính);

 • Bản đo vẽ tách thửa (nếu có);

 • Trích lục bản đồ địa chính/hoặc trích đo địa chính (nếu có);

 • Văn bản ủy quyền (nếu có);

Như vậy, mẫu đơn xin tách thửa đất là một trong số những loại giấy tờ buộc phải có trong hồ sơ đề nghị tách thửa đất theo quy định hiện hành.

Để được giải quyết yêu cầu tách thửa, người sử dụng đất cần chuẩn bị đúng, đầy đủ những loại giấy tờ, tài liệu như chúng tôi liệt kê ở trên.

HieuLuat đã cung cấp cho bạn đọc mẫu đơn xin tách thửa đất chuẩn pháp lý hiện nay như trên, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X