hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Ba, 14/03/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

10 mẫu giấy phép xây dựng chuẩn nhất 2023

Mẫu giấy phép xây dựng là văn bản có giá trị pháp lý được cơ quan có thẩm quyền ban hành cho chủ đầu tư. Hiện nay, Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định các mẫu giấy phép xây dựng chuẩn như sau.

 

Mục lục bài viết
 • 10 mẫu giấy phép xây dựng chuẩn 2023
 • Mẫu số 03: Mẫu giấy phép xây dựng cho các công trình không theo tuyến
 • Mẫu số 04: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho các công trình ngầm
 • Mẫu số 05: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến
 • Mẫu số 06: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

10 mẫu giấy phép xây dựng chuẩn 2023

Mẫu giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư tùy thuộc 10 trường hợp xin cấp phép cụ thể. Mẫu được sử dụng từ 03 đến mẫu 12 gồm:

 • Mẫu số 03: Mẫu giấy phép xây dựng cho các công trình không theo tuyến;

 • Mẫu số 04: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho các công trình ngầm;

 • Mẫu số 05: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến;

 • Mẫu số 06: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến;

 • Mẫu số 07: Mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến;

 • Mẫu số 08: Mẫu giấy phép xây dựng cấp cho dự án;

 • Mẫu số 09: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ;

 • Mẫu số 10: Mẫu giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình;

 • Mẫu số 11:  Mẫu giấy phép di dời công trình xây dựng;

 • Mẫu số 12: Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ;

Căn cứ Phụ lục II Nghị định 15/2021/NĐ-CP, HieuLuat xin cung cấp chi tiết mẫu giấy phép xây dựng này như sau:

Mẫu giấy phép xây dựng chuẩn 2023Mẫu giấy phép xây dựng chuẩn 2023

Mẫu số 03: Mẫu giấy phép xây dựng cho các công trình không theo tuyến

Đây là những công trình không xác định hướng, tuyến xây dựng và là những công trình trái ngược với công trình theo tuyến về đặc điểm, tính chất.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 03

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:      /GPXD

(Sử dụng cho công trình không theo tuyến)

 

1. Cấp cho:.........................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:..... đường (phố)..... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố.....

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình)............................................

- Theo thiết kế:...................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn)..................lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:......

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có):...............................................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế:..........

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ):............................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:..........................................................................

+ Mật độ xây dựng:.............., hệ số sử dụng đất:...............................................

+ Chỉ giới đường đỏ:............, chỉ giới xây dựng:...............................................

+ Màu sắc công trình (nếu có):..........................

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):.....

Đối với công trình dân dụng và công trình có kết cầu dạng nhà, bổ sung các nội dung sau:

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):.................... m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng):................. m2

+ Chiều cao công trình:................ m;

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng):......................................

3. Giấy tờ về đất đai:.........................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:.....................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:..........................................................

 

......, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu số 04: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho các công trình ngầm

Đây là mẫu giấy phép được cấp cho các công trình xây dựng được phân cấp là công trình ngầm theo quy định như kho ngầm, bãi đỗ xe ngầm, …

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 04

 (Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:      /GPXD

(Sử dụng cho công trình ngầm)

_________

1. Cấp cho:.....................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:..... đường (phố)..... phường (xã):..... quận (huyện).... tỉnh/thành phố:...

2. Được phép xây dựng công trình theo những nội dung sau:............................

- Theo thiết kế:...............................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn)..................lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:......

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có):.............................................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế:..........

- Gồm các nội dung sau:

- Tên công trình:.............................................................................................

- Vị trí xây dựng:............................................................................................

+ Điểm đầu công trình (Đối với công trình theo tuyến):...................................

+ Điểm cuối công trình (Đối với công trình theo tuyến):..................................

- Quy mô công trình:......................................................................................

- Tổng chiều dài công trình:........................................................................ m.

- Chiều rộng công trình:..... từ:.................. m, đến:....................................... m.

- Chiều sâu công trình:....... từ:.................. m, đến:....................................... m.

- Khoảng cách nhỏ nhất đến công trình lân cận:...............................................

3. Giấy tờ về đất đai:......................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)
(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Phải thông báo bằng văn bản về ngày khởi công cho cơ quan cấp phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng công trình.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:..........................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:..............................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu giấy phép xây dựng được áp dụng với mọi công trìnhMẫu giấy phép xây dựng được áp dụng với mọi công trình


Mẫu số 05: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho công trình theo tuyến

Các công trình theo tuyến là các công trình được xây dựng theo tuyến xác định, cụ thể qua một hoặc một số khu vực hành chính, ví dụ như đường sắt, đường dây điện, đường bộ, đường ống dẫn dầu…

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 05

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:     /GPXD

(Sử dụng cho công trình theo tuyến)

_________

 

1. Cấp cho:.................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:....... đường...... phường (xã):...... quận (huyện)..... tỉnh/thành phố:........

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình).........................................

- Theo thiết kế:...............................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn).................. lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:......

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có):.............................................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế:...............................................................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):..........................................................

+ Hướng tuyến công trình:..............................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:.......................................................................

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):...........................

3. Giấy tờ về đất đai:......................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                        

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:........................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:............................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 06: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng theo giai đoạn của công trình không theo tuyến

Đây là loại giấy phép được cấp cho chủ đầu tư theo từng giai đoạn thi công xây dựng của công trình.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 06

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:      /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến) 

 

1. Cấp cho:............................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố:......

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình).....................

- Theo thiết kế:......................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn).................. lập

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có):.................................................................

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ):.............................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:............................................................................

+ Mật độ xây dựng:.............., hệ số sử dụng đất:..................................................

+ Chỉ giới đường đỏ:............, chỉ giới xây dựng:.................................................

+ Diện tích xây dựng:..... m2

* Giai đoạn 1:

+ Chiều sâu công trình (tính từ cốt 0,00 đối với công trình có tầng hầm):...;

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (nếu có):.................... m2

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 (bao gồm cả tầng hầm):.... m2

+ Chiều cao xây dựng giai đoạn 1:................ m;

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 1 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng):........................

+ Màu sắc công trình (nếu có):..........................

* Giai đoạn 2:

+ Tổng diện tích sàn xây dựng giai đoạn 1 và giai đoạn 2:......... m2

+ Chiều cao công trình giai đoạn 2:........... m

+ Số tầng xây dựng giai đoạn 2 (ghi rõ số tầng hầm, tầng lửng 2 giai đoạn):...............

+ Màu sắc công trình (nếu có):.............................................................................

* Giai đoạn...: (ghi tương tự như các nội dung của giai đoạn 2 tương ứng với giai đoạn đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về đất đai:.............................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 (Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:....................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:........................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi côngPhải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công


Mẫu số 07: Mẫu giấy phép xây dựng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến

Tương tự, đây là loại giấy phép xây dựng được cấp cho chủ đầu tư của công trình theo tuyến trong từng giai đoạn thi công xây dựng công trình.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 07

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:     /GPXD

(Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến) 

 

1. Cấp cho:............................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:.... đường... phường (xã):..... quận (huyện)..... tỉnh/thành phố:....

2. Được phép xây dựng công trình theo giai đoạn: (tên công trình).....................

- Theo thiết kế:......................................................................................................

- Do: (tên tổ chức tư vấn).................. lập

- Chủ nhiệm, chủ trì thiết kế:......

- Đơn vị thẩm định, thẩm tra (nếu có):.................................................................

- Chủ trì thẩm tra thiết kế:..........

- Gồm các nội dung sau:

* Giai đoạn 1:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):...............................................................

+ Hướng tuyến công trình:....................................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:............................................................................

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn 2:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ vị trí, địa chỉ):...............................................................

+ Hướng tuyến công trình:....................................................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:............................................................................

+ Chiều sâu công trình (đối với công trình ngầm theo tuyến):

* Giai đoạn...:

3. Giấy tờ về đất đai:.............................................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 08: Mẫu giấy phép xây dựng cấp cho dự án

Loại giấy phép này được cấp tổng thể cho dự án đầu tư xây dựng theo quy định.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 08

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:      /GPXD

(Sử dụng cấp cho dự án)

___________

 

1. Cấp cho:............................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:....... đ­ường (phố).......... phư­ờng (xã):....... quận (huyện).... tỉnh/thành phố:

2. Được phép xây dựng các công trình thuộc dự án:............................................

- Tổng số công trình: (n) công trình

- Công trình số (1-n):............................................................................................

(Ghi theo nội dung tại các Mẫu số 03, 04, 05.... phù hợp với từng loại công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng)

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:..........................................................................

4. Ghi nhận các công trình đã khởi công:

- Công trình:..........................................................................................................

- Công trình:..........................................................................................................

5. Giấy phép có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.        

           

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 (Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Nhiều công trình có thể được miễn cấp giấy phép xây dựngNhiều công trình có thể được miễn cấp giấy phép xây dựng


Mẫu số 09: Mẫu giấy phép xây dựng sử dụng cho nhà ở riêng lẻ

Đây là mẫu giấy phép xây dựng được sử dụng phổ biến, đặc biệt là việc xây dựng mới nhà ở của chủ đầu tư là các hộ gia đình, cá nhân không được miễn giấy phép xây dựng.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 09

(Trang 1)

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

Số:     /GPXD

(Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ)

_________

1. Cấp cho:.....................................................................................................

Địa chỉ: số nhà:.... đường.... phường (xã):.... quận (huyện).... tỉnh/thành phố:.....

2. Được phép xây dựng công trình: (tên công trình).........................................

- Theo thiết kế:...............................................................................................

- Do:........................................................................................................ lập

- Gồm các nội dung sau:

+ Vị trí xây dựng (ghi rõ lô đất, địa chỉ):.........................................................

+ Cốt nền xây dựng công trình:.......................................................................

+ Mật độ xây dựng:............, hệ số sử dụng đất:................................................

+ Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:..........................................................

+ Màu sắc công trình (nếu có):........................................................................

+ Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt):....................................................... m2

+ Tổng diện tích sàn (bao gồm cả tầng hầm và tầng lửng)............................ m2

+ Chiều cao công trình:................ m; số tầng...................................................

+ Số tầng (trong đó ghi rõ số tầng hầm và tầng lửng):.....................................

3. Giấy tờ về quyền sử dụng đất:.....................................................................

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 10: Mẫu giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo công trình

Loại giấy phép này được cấp cho chủ sở hữu công trình xây dựng có nhu cầu thay đổi công năng, kết cấu, hình thức của công trình.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 10

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO CÔNG TRÌNH

Số:      /GPSC (GPCT) 

 

1. Cấp cho:............................................................................................................

- Địa chỉ:...............................................................................................................

- Người đại diện:................................... Chức vụ:................................................

- Địa chỉ liên hệ:....................................................................................................

Số nhà:....................... đường (phố)...................... phường (xã)............................

quận (huyện)............ tỉnh/thành phố:....................................................................

- Số điện thoại:......................................................................................................

2. Hiện trạng công trình:.......................................................................................

- Lô đất số:.......................................................................... Diện tích............ m2.

Tại:........................................................................................................................

phường (xã).................. quận (huyện).................... tỉnh/thành phố:.....................

- Loại công trình:...................................... Cấp công trình:...................................

- Diện tích xây dựng:......... m2.

- Tổng diện tích sàn:........... m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

- Chiều cao công trình:.... m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum - đối với công trình dân dụng, công trình có kết cấu dạng nhà).

- Các thông tin về chiều dài công trình, cốt xây dựng, chiều cao tĩnh không, chiều sâu công trình,... tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo.

3. Được phép sửa chữa, cải tạo với nội dung sau:................................................

- Loại công trình:.......................................... Cấp công trình:...............................

- Các thông tin về công trình tương ứng với loại công trình sửa chữa cải tạo theo quy định tại Mẫu số 03, 04,.... tương ứng với loại công trình.

4. Giấy tờ về quyền sử dụng đất và sở hữu công trình:........................................

5. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 (Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Di dời công trình có thể phải xin cấp giấy phépDi dời công trình có thể phải xin cấp giấy phép

Mẫu số 11: Mẫu giấy phép di dời công trình xây dựng

Mẫu giấy phép xây dựng này được sử dụng trong trường hợp chủ sở hữu di chuyển công trình từ vị trí này đến vị trí khác đảm bảo phù hợp quy hoạch xây dựng đã được duyệt và đảm bảo an toàn công trình cũng như giữ nguyên kiến trúc đối với công trình di dời.

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 11

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP DI DỜI CÔNG TRÌNH

Số:     /GPDDCT

_______

1. Cấp cho:............................................................................................................

- Địa chỉ:

Số nhà:........................ đường (phố):....................................................................

phường (xã):................................... quận (huyện)................................................

tỉnh/thành phố:......................................................................................................

2. Được phép di dời công trình:

- Tên công trình:....................................................................................................

- Từ địa điểm: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Quy mô công trình: (diện tích mặt bằng, chiều cao công trình)

- Tới địa điểm:............: (ghi rõ lô đất, địa chỉ)

- Lô đất di dời đến: (diện tích, ranh giới)

- Cốt nền công trình di dời đến:............................................................................

- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng:................................................................

3. Thời gian di dời: Từ......................................... đến..........................................

4. Nếu quá thời hạn quy định tại giấy phép này phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Mẫu số 12: Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn được cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ

 • Đây là mẫu giấy phép xây dựng đặc biệt, được cấp cho các công trình, nhà ở riêng lẻ đã có quy hoạch sử dụng đất, thậm chí là đã có kế hoạch sử dụng đất nhưng chưa có quyết định thu hồi của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

 • Để được cấp loại giấy phép này, chủ đầu tư phải cam kết việc tháo dỡ công trình khi thu hồi và không yêu cầu được đền bù bồi thường theo quy định;

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 12

(Trang 1)

 

CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP

XÂY DỰNG...

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

........, ngày........ tháng........ năm........

 

GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÓ THỜI HẠN

Số:     /GPXD

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ)

_________

 

1. Nội dung tương ứng với nội dung của giấy phép xây dựng đối với các loại công trình và nhà ở riêng lẻ.

2. Công trình được tồn tại đến:.............................................................................

3. Chủ đầu tư phải tự dỡ bỏ công trình, không được đ̣òi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

4. Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

 

Nơi nhận:

- Chủ đầu tư;

- Lưu: VT,.....

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

                                                                        

 

 

 

 

(Trang 2)

 

CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG SAU ĐÂY:

1. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền hợp pháp của các chủ sở hữu liền kề.

2. Phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, về đầu tư xây dựng và Giấy phép xây dựng này.

3. Thực hiện thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định.

4. Xuất trình Giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu theo quy định của pháp luật và treo biển báo tại địa điểm xây dựng theo quy định.

5. Khi điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 thì phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép.

 

ĐIỀU CHỈNH/GIA HẠN GIẤY PHÉP

1. Nội dung điều chỉnh/gia hạn:............................................................................

2. Thời gian có hiệu lực của giấy phép:................................................................

 

........, ngày........ tháng.......... năm..........

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Ký tên, đóng dấu)

 


Như vậy, các mẫu giấy phép xây dựng đang được sử dụng hiện nay đã được chúng tôi trình bày ở trên.

Tùy thuộc từng trường hợp, yêu cầu cụ thể mà chủ đầu tư cần chuẩn bị giấy tờ, tài liệu phù hợp để xin cấp loại giấy phép xây dựng tương ứng.

Trong trường hợp còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X