hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Năm, 02/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023 và cách viết

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN là loại biểu mẫu được nhiều người tìm kiếm, sử dụng nhất là trong thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

Mục lục bài viết
  • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
  • Cách viết Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
  • Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN
  • Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được dùng hiện nay là Mẫu số: 08/UQ-QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Sửa/In biểu mẫu

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         

GIẤY UỶ QUYỀN

QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

Tên tôi là: ……………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

Năm ............... tôi thuộc diện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau :

(1) Tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị .................................... và thực tế tại thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân tôi đang làm việc tại Công ty/đơn vị đó;

(2) Tôi thuộc diện được điều chuyển từ Công ty/đơn vị ................................. (Công ty/đơn vị cũ) đến Công ty/đơn vị .................................... (Công ty/đơn vị mới) do sáp nhập/ hợp nhất/chia/tách/chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và 2 Công ty/đơn vị này trong cùng một hệ thống;

 (3) Tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị………………...  và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn và không có nhu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai.

 Đề nghị Công ty/đơn vị ................................................................................... ................................................................................(Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi không thuộc được ủy quyền quyết toán thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

......, ngày ....... tháng ....... năm .......

                                        NGƯỜI UỶ QUYỀN

                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: Trường hợp nhiều người lao động tại cùng tổ chức trả thu nhập có ủy quyền quyết toán cho tổ chức đó thì lập mẫu này kèm theo Danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN  bao gồm các thông tin : Họ và tên, Mã số thuế, trường hợp được ủy quyền (1) (2) (3) nêu trên, Ký tên .

Cách viết Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

(1) Ghi đầy đủ, chính xác họ tên và quốc tịch cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

(2) Mã số thuế: Cá nhân ghi chính xác mã số thuế thu nhập cá nhân của mình:

Trường hợp không nhớ mã số thuế có thể tham khảo cách tra cứu mã số thuế.

(3) Tích vào ô vuông nếu chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty cần ủy quyền.

(4) Tích vào ô vuông nếu năm trước có thu nhập chịu thuế tại đơn vị khác (với người lao động có từ 02 nơi làm việc trở lên) và cam kết là đơn vị đó đã khấu trừ thuế.

Đây là mẫu Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN do người lao động lập, doanh nghiệp không phải ký hay đóng dấu lên Giấy ủy quyền mà chỉ cần lưu trữ Giấy ủy quyền tại công ty và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN được dùng hiện nay là mẫu 08/UQ-QTT-TNCN.

Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Căn cứ theo hướng dẫn tại Công văn số 883/TCT-DNNCN của Tổng cục thuế về Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN ban hành ngày 24/3/2022 thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập, cụ thể:

- Cá nhân người lao động (NLĐ) có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế, kể cả trường hợp NLĐ không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch. 

Nếu cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng 01 hệ thống thì cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại 01 nơi và thực tế đang làm việc tại nơi đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm dương lịch; đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỉ lệ 10% nếu không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập sẽ không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập mà chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế với nội dung:

“Công ty … đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc và ghi nội dung nêu trên vào bản in chuyển đổi để cung cấp cho người nộp thuế.

Thủ tục ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Bước 1 - Chuẩn bị mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Để ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay, cá nhân người nộp thuế cần tải và điền đầy đủ thông tin theo mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo mẫu trên, chính là mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bước 2 - Gửi giấy ủy quyền đã điền đủ thông tin cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập

Thông thường, nhân sự kế toán tại các doanh nghiệp thường in và hướng dẫn người lao động trong đơn vị điền theo quy định để khai, nộp thuế đúng thời hạn.

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2023, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X