hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Bảy, 08/04/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động [Mẫu cập nhật 2023]

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên được dùng trong trường hợp người sử dụng lao động quyết định tăng thu nhập cho người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức của mình

các mẫu quyết định tăng lương cho người lao động được dùng nhiềuCác mẫu quyết định tăng lương cho người lao động được dùng nhiều.

Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động

Mẫu quyết định tăng lương số 1

Sửa/In biểu mẫu

CÔNG TY ……..

Số: …./20….-QĐ-TL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

........................., ngày … tháng … năm 20….

QUYẾT ĐỊNH
‎ Về việc tăng lương cho nhân viên

- Căn cứ vào quy chế lương của công ty ………….. [1]

- Căn cứ hợp đồng lao động số …/HĐLĐ-...., ngày …. tháng …. năm 20…..

- Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông (Bà) …........... [2]  đối với sự phát triển của Công ty.

- Xét đề nghị của Trưởng phòng nhân sự. [3]

GIÁM ĐỐC [4]  CÔNG TY ……………. [5]

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng lương cho Ông (Bà): ………………......... [6]  đang làm việc tại .......................... [7]  của công ty, cụ thể như sau:

- Mức lương hiện tại theo Hợp đồng lao động [8]  số ....../HĐLĐ-....... ngày .... tháng .... năm ....... là: ......................... đồng (bằng chữ ..............................).

- Mức lương điều chỉnh áp dụng kể từ ngày ... tháng ... năm ..... là: ……………..... đồng (bằng chữ: ……………..........).

Điều 2: Các Ông (Bà) Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính – Kế toán [9]  và Ông/Bà ………… [10]  có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
‎ - Như Điều 2
‎ - Lưu HS, HC

GIÁM ĐỐC [11]

(Ký tên, đóng dấu)

[1]  Điền tên công ty ra quyết định tăng lương cho nhân viên.

[2]  Điền tên của nhân viên được tăng lương theo Quyết định này.

[3]  Tùy vào cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, phòng, ban trong công ty mà người có quyền đề nghị tăng lương trong các công ty cũng khác nhau. Ví dụ: Trường phòng nhân sự.

[4]  Giám đốc hoặc người đảm nhiệm chức vụ khác của công ty có thẩm quyền ra quyết định tăng lương trong trường hợp này. Ví dụ: Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc,...

[5]  Điền tên công ty ra quyết định tăng lương cho nhân viên.

[6]  Điền tên nhân viên được tăng lương theo Quyết định này.

[7]  Điền tên phòng, ban, bộ phận của công ty mà nhân viên được tăng lương đang làm việc.

[8]  Là Hợp đồng lao động được ký kết giữa công ty và nhân viên được tăng lương.

[9]  Tùy vào cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, phòng, ban trong công ty mà người có trách nhiệm thi hành Quyết định này của các công ty cũng khác nhau. Ví dụ: Phòng Nhân sự, Phòng Hành chính - Kế toán,...

[10]  Điền tên của nhân viên được tăng lương.

[11]  Giám đốc hoặc người đảm nhiệm chức vụ khác của công ty có thẩm quyền ra quyết định tăng lương trong trường hợp này. Ví dụ: Phó Giám đốc, Tổng Giám đốc,...

Mẫu quyết định tăng lương số 2

Sửa/In biểu mẫu

     CƠ QUAN……………….
‎      CÔNG TY………………... 
 

Số: …………/QĐ – ……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

QUYẾT ĐỊNH
‎ V/v tăng lương……………………………….

Giám đốc điều hành công ty………………………

–  Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số………………

– Căn cứ quy chế lương của công ty.

– Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

– Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/ Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty

– Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Kể từ ngày …….. tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. (Bằng chữ).

Điều 2: Các ông/ bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/ Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

TỔNG GIÁM ĐỐC

Như Điều 2

Lưu HS, HC

CÔNG TY…………………
‎ Giám đốc điều hành

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu quyết định tăng lương số 3
 

Sửa/In biểu mẫu

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

  ….., ngày…… tháng……. năm….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc điều chỉnh lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

 –  Căn cứ Giấy chứng nhận ĐKKD số…… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ……

–  Căn cứ Điều lệ Công ty .……;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/ Bà …. đối với sự phát triển của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày….tháng … năm …, điều chỉnh mức lương của Ông/ Bà … sẽ là: …. ( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/ bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/ Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

Tổng Giám đốc

Như Điều 2

Lưu HS, HC

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Cơ sở tăng lương cho người lao động

Một trong những nội dung của hợp đồng lao động được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 21 Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

...e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

Như vậy, chế độ nâng bậc, năng lương là một trong các nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Quy định cụ thể về hoạt động tăng lương, nâng lương theo Bộ Luật lao động năm 2019 như sau: 

Điều 103 Bộ luật này cũng quy định:

Chế độ nâng lương, nâng bậc, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, khoản 6 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH về chế độ nâng bậc, nâng lương thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ thỏa thuận trực tiếp về điều kiện, thời gian, mức lương sau khi nâng bậc, nâng lương ngay trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận thực hiện theo thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

Như vậy, có thể thấy việc tăng lương cho người lao động sẽ được thực hiện dựa trên thỏa thuận về chế độ nâng bậc, nâng lương trong hợp đồng lao động.

chế độ lương phải có trong hợp đồng lao động

Mẫu quyết định tăng lương cho nhân viên có nội dung gì?

Mẫu quyết định tăng lương được sử dụng nhằm thông báo việc tăng lương cho người lao động.

Nội dung chủ yếu bao gồm:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ.

- Tên công ty: ghi rõ tên công ty đúng với Giấy phép đăng ký kinh doanh;

- Tên quyết định: ghi rõ quyết định tăng lương, nâng lương hoặc điều chỉnh lương

- Họ tên, tuổi tác, vị trí, chức vụ của người lao động được tăng lương;

- Căn cứ tăng lương;

- Nội dung tăng lương;

- Lý do được tăng lương;

- Thời gian bắt đầu tăng lương;

- Về mức lương: ghi rõ mức lương tăng lên hoặc mức lương điều chỉnh, ghi bằng chữ và bằng số rõ ràng;

- Phần ký tên, đóng dấu của người có thẩm quyền ra quyết định tăng lương.

Ai có thẩm quyền tăng lương cho nhân viên?

Thẩm quyền tăng lương cho nhân viên được quy định tại Điều 93 - Bộ luật Lao động năm 2019.

Theo đó, đối với trường hợp công việc đặc biệt, người quản lý hoặc người đảm nhiệm các chức vụ quan trọng có thẩm quyền quyết định tăng lương, nâng lương theo quy định của pháp luật công ty và Điều lệ công ty.

Người lao động làm việc bình thường theo hợp đồng giao kết, sẽ do người đại diện theo pháp luật đảm nhận vị trí quản lý doanh nghiệp, thường là giám đốc hoặc tổng giám đốc ra quyết định tăng lương, nâng lương.

Khi thực hiện quyết định tăng lương, nâng lương phải tham khảo ý kiến ​​của tổ chức đại diện tập thể lao động cấp cơ sở và gửi cơ quan quản lý Nhà nước về công trình cấp huyện nơi đặt trụ sở hoặc kinh doanh của người sử dụng lao động.

Bên cạnh đó, khi các cơ quan, đơn vị, công ty tăng lương cho người lao động thì 02 bên chủ thể trong quan hệ lao động cần phải soạn thảo quyết định tăng lương, nâng lương; cả 02 bên đều có quyền được biết đồng thời có ý kiến chấp thuận.

Trên đây là Mẫu quyết định tăng lương cho người lao động, nếu còn thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ, giải đáp sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

X