hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Tư, 24/05/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu quyết định thu hồi đất chuẩn 2023 là mẫu nào?

Mẫu quyết định thu hồi đất đang được sử dụng là mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT. Nội dung của mẫu gồm những gì?

Mẫu quyết định thu hồi đất - Mẫu số 10 

Mẫu quyết định thu hồi đất đang được sử dụng là mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Theo đó, mẫu bao gồm các nội dung chính như sau:

 • Cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi đất: Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;

 • Thông tin về diện tích đất bị thu hồi, người có đất bị thu hồi và số thửa đất, số tờ bản đồ, địa chỉ của diện tích đất bị thu hồi;

 • Lý do thu hồi đất;

 • Quy định của từng phòng ban liên quan đến nội dung thu hồi đất;

 • Ngày tháng năm có hiệu lực của Quyết định;

 • Người ký, dấu của cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất;

Cụ thể, chúng tôi cung cấp mẫu quyết định thu hồi đất như dưới đây:

Sửa/In biểu mẫu

Mẫu số 10. Quyết định thu hồi đất

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: ....

..., ngày..... tháng .....năm ....

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất 1…………………..

ỦY BAN NHÂN DÂN ...

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày...tháng …năm ….;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ ……….2

Xét đề nghị của Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số... ……..ngày ... tháng ... năm ...,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi ... m2 đất của ... (ghi tên người có đất bị thu hồi), thuộc thửa đất số ... (một phần hoặc toàn bộ thửa đất), thuộc tờ bản đồ số ... tại .................................

Lý do thu hồi đất:……3

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …. có trách nhiệm giao quyết định này cho Ông (bà) …; trường hợp Ông (bà) ... không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư….

2. Sở (Phòng) Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân … thành lập hội đồng định giá hoặc tổ chức đấu giá để xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi (đối với trường hợp thu hồi đất quy định tại Điểm c, g, h Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai); trình Ủy ban nhân dân phê duyệt kết quả xác định phần giá trị còn lại trên đất thu hồi.

3. Văn phòng Ủy ban nhân dân …. có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử của …………………..

4. Giao .... ........................hoặc giao để quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.

Điều 3.

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày….. tháng….. năm……

2. Cơ quan, cá nhân có tên tại Điều 2 nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như Điều 3;

- Cơ quan thanh tra;

- Lưu: …..

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

--------------------------------

1 Ghi rõ mục đích thu hồi đất ….(theo Điều 61/62/64/65 của Luật Đất đai)

2 Ghi rõ căn cứ thu hồi đất: Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của ……được phê duyệt tại Quyết định số ……….. của Ủy ban nhân dân ………; Biên bản, văn bản của…..ngày…tháng …..năm ....

3 Ghi rõ mục đích thu hồi đất như (1)

Như vậy, mẫu quyết định thu hồi đất  mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT.

Đây là mẫu được sử dụng trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất, cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh thực hiện thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Mẫu quyết định thu hồi đất, mẫu số 10Mẫu quyết định thu hồi đất, mẫu số 10

Thông báo thu hồi đất được gửi trước quyết định thu hồi đất bao lâu?

Trước hết, thông báo thu hồi đất là văn bản do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền gửi cho người sử dụng đất bị thu hồi.

Căn cứ quy định tại Điều 67 Luật Đất đai 2013, thông báo thu hồi đất phải được gửi tới người có đất bị thu hồi trước ít nhất 90 ngày nếu là đất nông nghiệp và ít nhất 180 ngày nếu là đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, điều luật không quy định thời hạn gửi thông báo thu hồi đất nếu người sử dụng đất bị thu hồi cả đất nông nghiệp và phi nông nghiệp.

Nói cách khác, thông báo thu hồi đất được gửi tới người có đất bị thu hồi trước khi có quyết định thu hồi đất ít nhất là 180 ngày hoặc 90 ngày tương ứng với đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp.

Từ theo quy định tại điều luật, thông báo thu hồi đất là văn bản được lập, gửi trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất và gồm có các nội dung sau:

 • Lý do thực hiện thu hồi đất;

 • Diện tích/vị trí khu đất thu hồi; nếu thu hồi theo tiến độ dự án thì ghi rõ tiến độ thu hồi đất;

 • Thông tin về kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (đất, tài sản trên đất);

 • Thông tin về dự kiến kế hoạch di chuyển và bố trí tái định cư;

 • Thông tin về việc giao nhiệm vụ và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

Như vậy, trước khi ban hành mẫu quyết định thu hồi đất/quyết định thu hồi đất trước ít nhất 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp, ít nhất 90 ngày đối với đất nông nghiệp, cơ quan có thẩm quyền phải gửi thông báo thu hồi đất tới người có đất bị thu hồi.

HieuLuat cung cấp cho bạn đọc mẫu quyết định thu hồi đất, nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ 19006199 để được hỗ trợ.

Có thể bạn quan tâm

X