hieuluat
Chia sẻ email
Thứ Hai, 13/02/2023
Theo dõi Hiểu Luật trên google news

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc 2023 và cách điền

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc được dùng trong trường hợp người nộp thuế dùng để nộp cho cơ quan thuế để được giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc là Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ
(Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế                  □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………………………………………………………

2. Mã số thuế:                   

3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ………………………………………………………………..

4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ………………

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):          

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:

1. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu:

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Ngày sinh

MS số thuế (nếu có)

Quốc tịch

Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu)

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

Địa chỉ nơi thường trú

Địa chỉ hiện tại

Quan hệ với người nộp thuế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:

STT

Họ và tên

MST (nếu có)

Thông tin trên giấy khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với người nộp thuế

Ngày sinh

Số

Ngày cấp

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/Thành phố

Quận/Huyện

Phường/Xã

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

 

…., ngày ... tháng ... năm...
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cá nhân chỉ  tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Cách điền mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc

mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc và cách điền
Cách điền mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc thế nào?
 

Trường hợp chưa có mã số thuế người phụ thuộc 

Đầu tiên tích vào mục đăng ký thuế, rồi điền thông tin người lao động vào mục 1 - mục 5.

Tại mục 6 sẽ có 2 trường hợp: 

1. Nếu người phụ thuộc đã có CMND/CCCD/hộ chiếu, thông tin điền vào các mục tại “Bảng I. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/hộ chiếu”:

(1) Số thứ tự;

(2) Họ tên người phụ thuộc;

(3) Ngày sinh người phụ thuộc;

(4) Mã số thuế (nếu có): không điền;

(5) Quốc tịch người phụ thuộc;

(6) Loại giấy tờ như CMND/CCCD/hộ chiếu;

(7) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;

(8) Ngày cấp của CMND/CCCD/hộ chiếu;

(9) Nơi cấp của CMND/CCCD/hộ chiếu;

(10) Địa chỉ thường trú của người phụ thuộc;

(11) Địa chỉ hiện tại của người phụ thuộc;

(12) Quan hệ với người nộp thuế, ví dụ như: ba, mẹ, con, cháu…

 2. Nếu người phụ thuộc dưới 14 tuổi chưa có CMND/CCCD và chỉ có giấy khai sinh thì điền vào các mục tại “Bảng II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh”:

(13) Số thứ tự;

(14) Họ và tên người nộp thuế;

(15) Không điền;

(16) – (22) Điền thông tin của người phụ thuộc ghi trên giấy khai sinh

(23) Quốc tịch người phụ thuộc;

(24) Quan hệ với người nộp thuế như: ba, mẹ, ông bà, con, cháu…

Nếu đã có mã số thuế người phụ thuộc

Áp dụng cho người phụ thuộc đã có mã số thuế, người nộp thuế muốn báo tăng, giảm người phụ thuộc hoặc người phụ thuộc thay đổi thông tin trên giấy CMND/CCCD/hộ chiếu.

Tích vào phần thay đổi thông tin đăng ký thuế, điền từ mục 1 - mục 5 giống với trường hợp chưa có mã số thuế nêu trên

Mục 6 sẽ có 2 trường hợp: 

- Nếu người phụ thuộc có CMND/CCCD/Hộ chiếu: điền vào bảng 1 các mục giống với trường hợp chưa có mã số thuế như trên, mục (4) điền mã số thuế người phụ thuộc đã được cấp;

- Nếu người phụ thuộc dưới 14 tuổi, chưa CCCD/CMND, chỉ có giấy khai sinh: điền vào bảng 2 các mục giống với trường hợp chưa có mã số thuế ở trên, mục (15) điền mã số thuế người phụ thuộc đã được cấp.

Mẫu Tờ khai đăng ký người phụ thuộc được dùng khi nào?

 Theo quy định tại khoản 10 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC, đối với người phụ thuộc theo quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

* Nếu cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:

- Văn bản ủy quyền

- Giấy tờ của người phụ thuộc:

+ Bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Cơ quan chi trả thu nhập sẽ có trách nhiệm tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT nêu tên và gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

* Nếu cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc,

Nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế theo quy định:

+ Tại Cục Thuế: nơi cá nhân làm việc (đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam chi trả nhưng tổ chức này chưa thực hiện khấu trừ thuế)

+ Tại Cục Thuế: nơi phát sinh công việc tại Việt Nam (đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài)

+ Tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực: nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) đối với những trường hợp khác.

Hồ sơ đăng ký thuế gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TCT nêu trên

- Một trong các loại giấy tờ tùy thân người phụ thuộc như sau:

+ Bản sao CCCD/CMND còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên;

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch việt Nam dưới 14 tuổi;

+ Bản sao Hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Bản đăng ký người phụ thuộc mẫu 07

Bản đăng ký người phụ thuộc là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của những người phụ thuộc để đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế.

Mẫu bản đăng ký người phụ thuộc mẫu 07 là một trong những loại giấy tờ phải có trong hồ sơ mà cá nhân hoặc tổ chức (nếu cá nhân đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thông qua tổ chức) đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế.
 

Sửa/In biểu mẫu

 

                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  BẢN ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC

[01] Kỳ tính thuế: Ngày….tháng … năm…

[02] Lần đầu:                         [03] Bổ sung lần thứ: ….

                    [04] Họ và tên người nộp thuế:...........................................................................

 [05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số thuế người phụ thuộc:……………….

[07] Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (Tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý):

CÔNG TY CỔ PHẦN…

[08] Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập:

 

 

STT

Họ và tên người phụ thuộc

Mã số thuế người phụ thuộc

Thông tin giấy tờ của người phụ thuộc

Ngày sinh người phụ thuộc

Quan hệ với người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

 

 

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Loại giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS (trường hợp chưa có MST NPT)

Số giấy tờ

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

 

…, ngày … tháng … năm……..

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

1. Chữ viết tắt: NPT- người phụ thuộc; CMND- Chứng minh nhân dân, CCCD- Căn cước công dân; GKS- Giấy khai sinh.

2. Chỉ tiêu [16]: là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế thay đổi tổ chức trả thu nhập tính giảm trừ NPT hoặc thay đổi người nộp thuế tính giảm trừ NPT thì chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tại tổ chức đó hoặc thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT  tại người nộp thuế đó. Trường hợp người nộp thuế  đăng ký giảm trừ NPT cho thời gian trước năm hiện tại do thực hiện quyết toán lại những năm trước thi chỉ tiêu [16] được khai là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ NPT tương ứng năm quyết toán trước năm hiện tại.

 3. Chỉ tiêu [17]: là thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT. Trường hợp người nộp thuế chưa xác định được thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT thì bỏ trống. Trường hợp người nộp thuế thay đổi thời điểm kết thúc tính giảm trừ NPT (bao gồm cả trường hợp đã khai hoặc bỏ trống chỉ tiêu [17]) thì người nộp thuế thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc để cập nhật lại chỉ tiêu [17] theo thời điểm thực tế kết thúc tính giảm trừ NPT.

Trên đây là Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc. Nếu còn thắc mắc, vui lòng liên hệ  19006199 để được hỗ trợ

Có thể bạn quan tâm

X