hieuluat
Chia sẻ email

Mẫu tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh

Hiện nay việc liên thông các thủ tục hành chính đang được triển khai áp dụng nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận tiện trong việc giải quyết. Với thủ tục đăng ký khai sinh liên thông thì dùng mẫu tờ khai điện tử nào, có những nội dung gì?

Câu hỏi: Theo quy định mới thì hiện nay kê khai thông tin đăng ký khai sinh liên thông điện tử thực hiện theo mẫu tờ khai nào, gồm có những nội dung gì vậy ạ?

Mẫu tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh

Mẫu tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh

Mẫu tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh hiện nay đang sử dụng là mẫu số 01 được ban hành tại Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024, cụ thể như sau:

Sửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
‎ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
‎---------------

TỜ KHAI ĐIỆN TỬ

Liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Kính gửi: (1) ……………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:  ...............................................................................

Số định danh cá nhân: .................................................................................................

Nơi cư trú: (2) .............................................................................................................

Quan hệ với người được khai sinh: ..............................................................................

Số điện thoại: ………………………………….; Địa chỉ email: ...........................................

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:  ......................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………. ghi bằng chữ: ........................................

Nơi sinh: (3) ................................................................................................................

Giới tính: …………………. Dân tộc: ………………………. Quốc tịch: ...............................

Quê quán: ...................................................................................................................

Số Giấy chứng sinh: …..ngày ... tháng... năm.... Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp: ......

Họ, chữ đệm, tên người mẹ : ......................................................................................

Số định danh cá nhân/số hộ chiếu: ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh (4): ...........................................................................................

Dân tộc: ……………………………………. Quốc tịch: ......................................................

Nơi cư trú: (2) .............................................................................................................

Họ, chữ đệm, tên người cha:  .....................................................................................

Số định danh cá nhân/số hộ chiếu: ...............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh ……………………….. (4): Dân tộc: .............................................

Quốc tịch: ...................................................................................................................

Nơi cư trú (2): .............................................................................................................

Thông tin về Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ (nếu cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn): số ..., quyển số .... đăng ký ngày ... tháng ... năm ... tại ...

Thông tin đăng ký thường trú:

Họ tên của chủ hộ: ………………………Số định danh cá nhân: .......................................

Quan hệ với chủ hộ: ....................................................................................................

Nơi đề nghị đăng ký thường trú: ..................................................................................

Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu  (5): ................................................................

Số Giấy chứng nhận hộ nghèo: …………………………………… ngày cấp: .....................

Hình thức nhận kết quả của thủ tục hành chính:

1. Bản điện tử: □

Các kết quả thủ tục hành chính được gửi vào kho quản lý dữ liệu điện tử của người yêu cầu trên Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng VNeID và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

2. Bản giấy:

- Giấy khai sinh: 01 bản chính; …….. bản sao giấy khai sinh tại Bộ phận Một cửa của cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh.

- Thông báo kết quả giải quyết đăng ký cư trú:

+ □ Tại Bộ phận Một cửa của cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh

+ □ Tại cơ quan giải quyết đăng ký thường trú

+ □ Qua dịch vụ bưu chính công ích (cá nhân trả cước phí cho cơ quan cung cấp dịch vụ); địa chỉ nhận[1]: ...

- Thẻ bảo hiểm y tế:

+ □ Tại Bộ phận Một cửa của cơ quan giải quyết đăng ký khai sinh

+ □ Tại cơ quan giải quyết hồ sơ cấp thẻ BHYT

+ □ Qua dịch vụ bưu chính công ích (cá nhân trả cước phí cho cơ quan cung cấp dịch vụ); địa chỉ nhận[2]:

□ Đồng ý tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, giấy khai sinh vào tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID của Bố hoặc Mẹ hoặc người giám hộ[3]: ..............................................................................

Tôi cam đoan nội dung khai trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Hướng dẫn điền tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh

Căn cứ nội dung tại mục nêu trên về mẫu tờ khai điện tử (mới nhất) thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh liên thông, những nội dung cơ bản trong tờ khai gồm có:

- Thông tin của người yêu cầu làm thủ tục: Họ và tên, mã định danh cá nhân, thông tin nơi cư trú (nơi thường trú hoặc nơi tạm trú), quan hệ đối với người được khai sinh, số điện thoại liên hệ và địa chỉ email;

- Thông tin cơ quan giải quyết thủ tục (ghi tên cơ quan có thẩm quyền);

- Thông tin của người được khai sinh, gồm có các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh (ghi bằng số và bằng chữ), nơi sinh (ghi rõ sinh tại đâu, theo thông tin tại giấy chứng sinh, ví dụ như Bệnh viện Thu Cúc, Trạm y tế phường .... quận ... tỉnh/thành phố ...), giới tính của trẻ, dân tộc, thông tin quốc tịch, quê quán, và số thông tin của giấy chứng sinh.

- Thông tin của cha và mẹ của trẻ được đăng ký khai sinh gồm có họ và tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước/chứng minh thư hoặc hộ chiếu, nơi cư trú, thông tin về giấy đăng ký kết hôn của cha mẹ.

- Thông tin của chủ hộ khẩu gồm họ tên, số căn cước/định danh, quan hệ với chủ hộ của đứa trẻ;

- Thông tin về nơi khám chữa bệnh đã đăng ký ban đầu;

- Lựa chọn hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả bằng cách đánh dấu vào các ô lựa chọn.

Trên cơ sở các mục theo mẫu có sẵn, người làm thủ tục khai sinh cho trẻ tiến hành điền thông tin và hoàn thiện biểu mẫu, sau đó nộp đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định hiện hành của pháp luật về hộ tịch.

Ngoài tờ khai này thì người thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh điện tử còn phải chuẩn bị thêm dữ liệu về giấy chứng sinh (có ký số) đã được liên thông từ nơi cấp giấy chứng sinh cho trẻ với cổng thông tin dữ liệu liên thông. Nếu không có giấy chứng sinh thì phải chuẩn bị các giấy tờ khác thay thế để chứng minh về việc sinh như xác nhận của người làm chứng về việc sinh,...

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh

Thủ tục liên thông đăng ký khai sinh

Về thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, tại Nghị định 63/2024/NĐ-CP có quy định các bước tiến hành như sau:

- Bước 1: Tiến hành chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu liên quan theo yêu cầu để tiến hành đăng ký khai sinh.

- Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ online tại trang cổng dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) hoặc tại app VNeID, chọn dịch vụ liên thông đăng ký khai sinh rồi tiến hành tải các file hồ sơ, bấm nộp và nộp lệ phí đăng ký khai sinh online.

- Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và giải quyết, trả kết quả như sau:

Sau khi nhận được hồ sơ mà công dân gửi thông qua cổng dịch vụ công liên thông hoặc qua app thì hệ thống trả biên nhận và thông báo tới cho người nộp hồ sơ. Thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc (được xác định từ ngày nhận đầy đủ các giấy tờ hợp lệ), thời gian có thể kéo dài nếu thuộc trường hợp phải xác minh - cụ thể là 05 ngày làm việc tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Hồ sơ được tiếp nhận, các dữ liệu sẽ được chuyển đến phần mềm đăng ký cũng như quản lý hộ tịch điện tử, sau đó công chức phụ trách hộ tích sẽ tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo yêu cầu:

+ Nếu hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ thì tiến hành đăng ký khai sinh theo các thông tin dữ liệu đã khai. Khai thành công sẽ gửi kết quả dữ liệu điện tử (bản giấy khai sinh điện tử) đến hệ thống giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh và đồng bộ với phần mềm dịch vụ công, sau đó gửi kết quả đến người gửi yêu cầu.

+ Nếu hồ sơ có sai sót, cần sửa đổ, bổ sung thì công chức sẽ thao tác, gửi thông báo về trạng thái hồ sơ cần sửa đổi bổ sung để người yêu cầu được biết, trong đó nêu rõ lý do và có thể hướng dẫn cách giải quyết. Hồ sơ cần bổ sung thì yêu cầu thời gian bổ sung không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu không thì từ chối xử lý hồ sơ.

Về cơ bản, các bước đang xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo,... hay bất kỳ trạng thái nào của hồ sơ sẽ được cập nhật để người yêu cầu theo dõi và dễ dàng xử lý các vấn đề phát sinh (nếu có).

Trên đây là thông tin về mẫu tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh.

Bài viết vẫn chưa giải quyết hết thắc mắc của bạn? Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số  1900.6199 để hỗ trợ, giải đáp

Có thể bạn quan tâm

X