hieuluat

Chỉ thị 75/CT-BTTTT nâng cao chất lượng các Đề án giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:75/CT-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
  Ngày ban hành:03/11/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:03/11/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  ________

  Số: 75/CT-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

   

   

   

  CHỈ THỊ

  Về đảm bảo tiến độ, nâng cao chất lượng các Đề án thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng

  ___________

   

  Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 và là năm nền tảng để chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Đối với ngành Thông tin và Truyền thông, năm 2020 cũng là năm chuyển đổi số quốc gia, năm bản lề để thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới xây dựng thành công Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

  Với mục tiêu thúc đẩy toàn Ngành nghiêm túc, tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Ngành năm 2020, đóng góp thành tích cho sự thắng lợi của phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quán triệt nguyên tắc và thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  I. MỤC TIÊU

  Từ nay đến hết năm 2020 đảm bảo 100% các nhiệm vụ thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng (sau đây gọi tắt là nhiệm vụ) hoàn thành đúng hạn, đáp ứng đúng yêu cầu và chất lượng.

  II. NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần xác định rõ các nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

  2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành đúng hạn, đáp ứng yêu cầu chất lượng và mục tiêu quản lý đề ra.

  3. Chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao là một căn cứ quan trọng để Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

  4. Đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ không đảm bảo tiến độ, chất lượng nhưng trong quá trình thực hiện không báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ hoặc có báo cáo nhưng thời gian báo cáo quá muộn, lý do, giải trình không thuyết phục, không được Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ phê duyệt thì nhiệm vụ đó được đánh giá là chưa hoàn thành/hoàn thành quá hạn.

  III. YÊU CẦU CỤ THỂ

  1. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc chỉ đạo đơn vị xây dựng đúng kế hoạch đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

  2. Đối với các nhiệm vụ có khả năng khó có thể hoàn thành đúng hạn theo kế hoạch do có khó khăn, vướng mắc khách quan mà cơ quan, đơn vị không thể xử lý được thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì nhiệm vụ cần khẩn trương đề xuất phương án giải quyết, cách thức xử lý và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ chậm nhất trước ngày 10 tháng 11 năm 2020.

  IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Văn phòng Bộ

  a) Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, thuộc Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020 giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng định kỳ báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

  b) Chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ rà soát, phát hiện các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ.

  2. Vụ Pháp chế

  a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, thẩm định hồ sơ thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, đầy đủ hồ sơ trước khi trình Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ ký trình các cơ quan cấp trên.

  b) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc theo dõi đôn đốc các nhiệm vụ được giao.

  3. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

  a) Chủ động triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, bám sát tiến độ, đảm bảo yêu cầu, chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

  b) Phối hợp với Văn phòng Bộ định kỳ báo cáo Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tiến độ triển khai các mốc mục tiêu cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  c) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ chủ động báo cáo Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc cần xin ý kiến chỉ đạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện./.

   

  Nơi nhận:
  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
  - Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
  - Cổng Thông tin điện tử của Bộ TTTT;
  - Lưu: VT, VP.

  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Mạnh Hùng

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X