hieuluat

Công văn 6205/VPCP-KSTT Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Văn phòng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:6205/VPCP-KSTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
  Ngày ban hành:02/07/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:02/07/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 6205/VPCP-KSTT
  V/v: Thực hiện Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

  Kính gửi:

  - Các bộ: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an;
  - Đại học Quốc gia Hà Nội.

  Về báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 08/BC-BTTTT ngày 13 tháng 02 năm 2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ sơ kết tình hình triển khai đến hết năm 2017 của Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án 99), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

  1. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phi hp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mục tiêu của Đề án 99 về số lượt cán bộ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin đi đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

  2. B Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ sở đào tạo về an toàn thông tin ưu tiên đưa chuyên ngành đào tạo an toàn thông tin vào các đề án đào tạo tại nước ngoài.

  3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đại học Quốc gia Hà Nội rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương hướng tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn thông tin chưa được cấp hoặc được cấp chưa đầy đủ kinh phí triển khai “Dự án Đầu tư nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu về an toàn thông tin”.

  4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình bố trí dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 99, bao gồm các nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin được triển khai theo hình thức lồng ghép với các chương trình, đề án, dự án đào tạo khác.

  5. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai lồng ghép các hoạt động đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu về an toàn, an ninh thông tin; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh về an toàn, an ninh thông tin trong các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  6. Bộ Thông tin và Truyền thông:

  - Bổ sung nhóm đối tượng “Cán bộ làm về an toàn, an ninh thông tin chịu trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phát triển chính phủ điện tử và chính quyền điện tử các cấp” và “Giảng viên giảng dạy về an toàn, an ninh thông tin tại các cơ sở đào tạo trọng điểm” tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hàng năm.

  - Chủ trì, phối hợp với Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) nghiên cu, đề xuất cơ chế huy động nguồn lực xã hội hóa từ các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin để triển khai các nhiệm vụ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam,

  Văn phòng Chính phủ thông báo để Quý Bộ, cơ quan biết, thực hiện./

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);
  - VPCP: BTCN
  , PCN Nguyễn Văn Tùng, Tr lý TTg, các Vụ, đơn vị: KTTH, KGVX, TTĐT, TTTH;
  - Lưu: VT, KSTT (3),
  ML

  KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Văn Tùng

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X