hieuluat

Quyết định 1701/QĐ-BTTTT Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:1701/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Tâm
  Ngày ban hành:07/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:07/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  ________

  Số: 1701/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  __________

  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngay 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

  Căn cứ kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo ISO tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ISO Khối cơ quan Bộ ngày 04/9/2020;

  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối cơ quan Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các đơn vị Khối cơ quan Bộ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
  - Lưu: VT, KHCN, (20).

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phan Tâm

   

   

   

   

  Phụ lục

  CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VA TRUYỀN THÔNG ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1701/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  Quản lý nhà nước về bưu chính và chuyển phát

  1. Quy trình cấp giấy phép bưu chính

  2. Quy trình xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  3. Quy trình sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

  4. Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

  5. Quy trình cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  6. Quy trình cấp lại văn bản xác nhận thông báo khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  7. Quy trình cấp thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy

  Quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông

  8. Quy trình xây dựng và ban hành sách trắng CNTT-TT Việt Nam

  9. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức

  10. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất

  11.Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc danh mục cấm nhập khẩu để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài

  12. Quy trình cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng

  13. Quy trình cho phép tái nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm CNTT đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa

  14. Quy trình cho phép nhập nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó nay không còn được sản xuất

  Công tác văn phòng

  15. Quy trình xử lý văn bản đến

  16. Quy trình xử lý văn bản đi

  17. Quy trình thanh toán chi phí đoàn ra

  18. Quy trình thanh quyết toán chi phí hoạt động thường xuyên

  19. Quy trình quản lý và sử dụng xe cơ quan

  20. Quy trình quản lý tài sản trang thiết bị

  21 .Quy trình tổng hợp xây dựng kế hoạch

  22. Quy trình tổng hợp xây dựng báo cáo

  23. Quy trình khai thác và sử dụng hồ sơ tài liệu lưu trữ

  24. Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính

  25. Quy trình tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  Công tác pháp chế

  26. Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

  27. Quy trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

  Công tác tổ chức cán bộ

  28. Quy trình thi tuyển công chức

  29. Quy trình xét nâng lương trước thời hạn Khối cơ quan Bộ

  30. Quy trình thi nâng ngạch công chức từ nhân viên, cán sự, chuyên viên cao đẳng lên chuyên viên và tương đương

  31 .Quy trình thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

  32. Quy trình thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính

  Công tác thi đua, khen thưởng

  33. Quy trình xét duyệt khen thưởng

  Công tác thanh tra

  34. Quy trình giải quyết khiếu nại

  35. Quy trình giải quyết tố cáo

  36. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

  Công tác quản lý doanh nghiệp

  37. Quy trình giao chỉ tiêu giám sát tài chính cho các doanh nghiệp thuộc Bộ

  Công tác hợp tác quốc tế

  38. Quy trình giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

  Công tác kế hoạch tài chính

  39. Quy trình Quyết toán ngân sách năm

  40. Quy trình Quyết toán dự án hoàn thành

  41 .Quy trình Xây dựng và quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước

  Công tác khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

  42. Quy trình chỉ định phòng thử nghiệm

  43. Quy trình xây dựng kế hoạch và dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

  44. Quy trình đề nghị công bố tiêu chuẩn quốc gia

  45. Quy trình xây dựng dự thảo và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

  46. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ

   

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

  BẢN CÔNG BỐ

  KHỐI CƠ QUAN BỘ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Khối cơ quan Bộ - Bộ Thông tin và Truyền thông phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính về thông tin và truyền thông

  (Theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

   

   

  Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020
  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phan Tâm

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 1701/QĐ-BTTTT Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu:1701/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:07/10/2020
  Hiệu lực:07/10/2020
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Phan Tâm
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X