hieuluat

Quyết định 2800/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:2800/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
  Ngày ban hành:14/10/2020Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:14/10/2020Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ

  ________

  Số: 2800/QĐ-BKHCN

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

  Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

   

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

  ____________

  BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

  Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

  Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ kiệu số của cơ quan nhà nước.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

   Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trưởng (để b/c);
  - Cổng TTĐT của Bộ;
  - Lưu: VT, TTCNTT.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Bùi Thế Duy

   

   

   

   

  BỘ KHOA HỌC VÀ
  CÔNG NGHỆ

  ________

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _______________________

   

   

   

  KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  ___________

   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

  2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

  3. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số; cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân.

  II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  1. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, quy định để triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

  2. Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN.

  3. Xây dựng hạ tầng, tổ chức thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

  4. Tổ chức triển khai thực hiện: tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị cũng như thời gian phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

  Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Kế hoạch).

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT):

  a) Giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ- CP; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

  b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, ban hành danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của Bộ và CSDL dùng chung của ngành KH&CN và tiến hành cập nhật hằng năm.

  c) Hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc đăng tải, cập nhật, quản lý các thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu trong trường hợp cần thiết.

  d) Chủ trì, xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ Bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

  2. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT trong việc đề xuất, xây dựng và triển khai CSDL quốc gia về KH&CN.

  3. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, đặc biệt ưu tiên kinh phí cho các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu.

  4. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

  a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo đơn vị thực hiện Kế hoạch.

  b) Chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nghiệp vụ hành chính chuyên ngành trên cơ sở khai thác dữ liệu được chia sẻ.

  c) Tổ chức kết nối, chuẩn bị điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu.

  d) Kinh phí duy trì, vận hành, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu được dự toán trong kinh phí quản lý, vận hành và duy trì các hệ thống thông tin, CSDL và được cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm.

  đ) Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP khi có yêu cầu về Trung tâm CNTT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

   

   

   

  PHỤ LỤC

  Các nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP
  (Ban hành kèm theo kế hoạch tại Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

  __________

   

  STT

  Nội dung thực hiện

  Cơ quan chủ trì

  Cơ quan phối hợp

  Thời gian hoàn thành

  Sản phẩm dự kiến hoàn thành

  I

  Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

  1

  Rà soát, đề xuất danh mục CSDL quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

  Cục Thông tin KH&CN quốc gia

  Các đơn vị trực thuộc Bộ

  2020

  Hoàn thành hồ sơ Đề xuất CSDL quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

  2

  Xây dựng danh mục CSDL của Bộ bao gồm: CSDL dùng chung của Bộ và CSDL dùng chung của ngành

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2020

  Quyết định của Bộ trưởng

  3

  Xây dựng, ban hành Danh mục dữ liệu mở của Bộ KH&CN. Rà soát, sửa đổi Danh mục định kỳ 6 tháng một lần.

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2021-2025

  Quyết định của Bộ trưởng.

  4

  Xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ KH&CN.

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2021

  Quyết định của Bộ trưởng

  5

  Xây dựng chiến lược dữ liệu cấp Bộ phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia (sau khi được ban hành)

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2021-2025

  Quyết định của Bộ trưởng

  6

  Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá dữ liệu hằng năm tại Bộ KH&CN

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Hằng năm

  Quyết định của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ KH&CN

  7

  Xây dựng, ban hành danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức mặc định. Rà soát, sửa đổi Danh mục định kỳ 6 tháng một lần.

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2021-2025

  Quyết định của Bộ trưởng.

  8

  Xây dựng quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của các CSDL thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  Khi CSDL đưa vào khai thác

  Quy chế, khai thác sử dụng dữ liệu chia sẻ của các CSDL

  9

  Xây dựng các quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

  Khi CSDL đưa vào khai thác

  Quyết định do Bộ hoặc đơn vị chủ quản CSDL ban hành

  II

  Xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN

  1

  Rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

   

  2020

  Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

  2

  Xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo khả năng chia sẻ dữ liệu và khai thác sử dụng dữ liệu vào các hoạt động chỉ đạo điều hành.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  Khi có yêu cầu

  Kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu. Báo cáo thực hiện kế hoạch.

  3

  Đăng ký và cung cấp thông tin về dữ liệu, dữ liệu mở; quản lý dữ liệu mở; khả năng chia sẻ dữ liệu và nhu cầu khai thác dữ liệu của Bộ KH&CN trên cổng dữ liệu quốc gia

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Hằng năm

  Công văn đăng ký cung cấp thông tin trên cổng dữ liệu quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ CSDL chia sẻ của Bộ với cổng dữ liệu quốc gia

  4

  Kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu; quản lý chất lượng dữ liệu

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  Hằng năm

  Báo cáo kiểm tra, đánh giá và đề xuất các hoạt động cần thiết để duy trì dữ liệu các đơn vị gửi về trước 25/12 để Trung tâm CNTT tổng hợp xây dựng Báo cáo của Bộ trước 31/12 hằng năm.

  5

  Rà soát các văn bản cấp bộ, ngành, địa phương để lên kế hoạch, xây dựng, sửa đổi, thay thế phù hợp với Nghị định 47/NĐ-CP

  Trung tâm CNTT

  Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  2021

  Kết quả rà soát văn bản và kế hoạch chỉnh sửa văn bản

  6

  Thiết lập và công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối đến CSDL theo các quy định khi công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  1 ngày làm việc kể từ khi dịch vụ chia sẻ dữ liệu sẵn sàng tiếp nhận kết nối chia sẻ dữ liệu

  Danh sách về dịch vụ chia sẻ dữ liệu kèm thông tin mô tả, đăng tải, công bố các dịch vụ dữ liệu theo quy định.

  7

  Cử cán bộ làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác trong nội bộ Bộ.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  2020

  Công văn cử đầu mối gửi Trung tâm CNTT

  8

  Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với yêu cầu

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Trung tâm CNTT

  Định kỳ 6 tháng một lần

  Tổng hợp ý kiến và tiếp thu giải trình điều chỉnh danh mục dữ liệu mở

  III

  Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu

  1

  Xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu nội bộ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Hằng năm

  Báo cáo về việc hệ thống thông tin và hạ tầng kết nối mạng sẵn sàng để cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu gửi Trung tâm CNTT tổng hợp. Thời gian báo cáo theo yêu cầu Bộ TT&TT.

  2

  Các hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình; bảo vệ dữ liệu và xác thực dữ liệu trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Các đơn vị Trực thuộc Bộ

  Hằng năm

  Báo cáo về việc thực hiện Bảo vệ dữ liệu và xác thực dữ liệu trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu gửi Trung tâm CNTT tổng hợp.

  IV

  Tổ chức thực hiện

  1

  Tập huấn, hướng dẫn quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và an toàn dữ liệu trong phạm vi quản lý của Bộ

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị Trực thuộc Bộ

  Hằng năm

  Báo cáo kết quả hội nghị tập huấn

  2

  Theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các đơn vị trực thuộc Bộ

  Trung tâm CNTT

  Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

  Hằng năm

  Báo cáo kiểm tra, đánh giá việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tại Bộ.

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 2800/QĐ-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
  Số hiệu:2800/QĐ-BKHCN
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:14/10/2020
  Hiệu lực:14/10/2020
  Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Bùi Thế Duy
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X