hieuluat

Quyết định 798/QĐ-BTTTT Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:798/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Minh Tuấn
  Ngày ban hành:25/05/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:25/05/2018Tình trạng hiệu lực:Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
 • B THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG
  -------

  Số: 798/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG
  -------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

  Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 81/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bsung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần svô tuyến điện;

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch kho số viễn thông;

  Theo đề nghị của Cục trưng Cục Viễn thông,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi mã mạng.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ TTTT: Bộ trưởng, các Thứ trư
  ng; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử;
  - Sở TTTT các t
  nh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Các cơ quan báo chí;
  - Các doanh nghiệp viễn thông;
  - Lưu: VT, CVT (200).

  BỘ TRƯỞNG
  Trương Minh Tuấn

   

   

   

  KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 798/QĐ-BTTTT ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  Triển khai Quy hoạch kho sviễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã mạng (sau đây gọi là Kế hoạch), cụ thể như sau:

  I. Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch

  1. Mục đích của Kế hoạch:

  Đảm bảo hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ, hài hòa giữa lợi ích và chi phí xã hội.

  2. Yêu cầu của Kế hoạch:

  a) Đảm bo an toàn mạng lưới viễn thông và an ninh thông tin trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã mạng;

  b) Việc chuyển đổi mã mạng được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện cho doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ;

  c) Thực hiện các biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra trước, trong và sau quá trình chuyển đi mã mạng bng hình thức cho phép người sử dụng dịch vụ có thể quay stheo mã mạng cũ và mã mạng mới (quay số song song) trong thời gian chuyển đổi mã mạng; duy trì âm thông báo sau khi chuyển đổi mã mạng trong một khoảng thời gian hợp lý;

  d) Phù hợp với thông lệ quốc tế khi tiến hành chuyển đổi mã mạng;

  đ) Các mã mạng viễn thông được chuyển đổi và đưa vào khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với Quy hoạch kho sviễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  II. Nội dung của Kế hoạch

  1. Rà soát, bóc tách số thuê bao H2H và số thuê bao M2M.

  Để đảm bảo số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người (số thuê bao H2H) được chuyển đổi đúng về mã mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho phương thức giao tiếp giữa người với người (mã mạng H2H), số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị (số thuê bao M2M) được chuyển đổi đúng về mã mạng viễn thông di động mặt đất dùng cho phương thức giao tiếp giữa thiết bị với thiết bị (mã mạng M2M), các doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm rà soát, bóc tách số thuê bao H2H và số thuê bao M2M như sau:

  1.1  Thuê bao M2M: Thuê bao M2M là thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất được sử dụng để trao đổi thông tin giữa thiết bị với thiết bị hoặc hệ thống thiết bị thông qua việc truyền, nhận dữ liệu (data), tin nhắn (SMS), không truyền và nhận thoại (trừ báo hiệu).

  1.2  Thuê bao H2H: Thuê bao H2H là thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất còn lại ngoài thuê bao M2M quy định tại mục 1.1 nêu trên.

  2. Giai đoạn 1: chuyển đổi mã mạng H2H và mã mạng viễn thông cố định vệ tinh (mã mạng VSAT)

  2.1  Chuyển đổi mã mạng H2H

  Các thuê bao H2H đang sử dụng tại 21 mã mạng 1xx (độ dài 11 chữ số bao gồm csố mào đầu “0”) sẽ chuyển sang 21 mã mạng (độ dài 10 chữ số bao gồm cả smào đầu “0”) như sau:

  STT

  Doanh nghiệp

  Mã mạng cũ

  Mã mạng mới

  1

  MobiFone

  120, 121, 122, 126, 128

  70, 79, 77, 76, 78

  2

  VinaPhone

  123, 124, 125, 127, 129

  83, 84, 85, 81, 82

  3

  Viettel

  162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169

  32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39

  4

  Vietnamobile

  186, 188

  56, 58

  5

  Gmobile

  199

  59

   

  2.2 Chuyển đổi mã mạng VSAT

  Chuyển đổi mã mạng VSAT từ 99 2xxxxxx sang mã mạng 67 2xxxxxx.

  2.3 Các bước tiến hành

  Đđảm bo giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc có thể xảy ra trước, trong và sau quá trình chuyển đổi, việc chuyển đổi tiến hành theo 4 bước như sau:

  a) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước, cơ quan quản lý vin thông các nước, Liên minh Viễn thông Quốc tế trước thời điểm chuyển đi tối thiểu 60 ngày;

  b) Tiến hành các biện pháp kỹ thuật để quay số song song trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chuyển đổi;

  Ví dụ: Trong thời gian này người sử dụng quay số theo mã mạng cũ vào thuê bao mạng di động VinaPhone là 0123.4567890 hoặc quay số theo mã mạng mới là 083.4567890 thì cuộc gọi đều thành công.

  c) Duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 90 ngày (kể từ thời điểm kết thúc việc quay ssong song). Trong thời gian này các cuộc gọi quay số theo mã mạng mới được tiến hành bình thường, các cuộc gọi quay số theo mã mạng cũ được định tuyến vào âm thông báo (bằng 02 thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Anh), cụ th:

  c1.) Đối với cuộc gọi trong nước, tổng đài xuất phát cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông nào thì doanh nghiệp viễn thông đó thực hiện phát âm thông báo.

  Âm thông báo như sau: “Xin thông báo: mã mạng (mã mạng cũ) đã thay đổi. Đề nghị Quý khách quay slại, thay (0+mã mạng cũ) thành (0+mã mạng mới). Please note that: the network code (old network code) has been changed. Please redial, replacing (0+old network code) with (0+new network code)".

  Ví dụ: Người sử dụng tại Việt Nam quay số theo mã mạng cũ vào thuê bao mạng di động VinaPhone là 0123.4567890 sẽ nhận âm thông báo như sau: “Xin thông báo: mã mạng 123 đã thay đổi. Đề nghị Quý khách quay slại, thay 0123 thành 083. Please note that: the network code 123 has been changed. Please redial, replacing 0123 with 083”.

  c2) Đối với cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam, Gateway của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quốc tế chiều về thực hiện phát âm thông báo.

  Âm thông báo như sau: “Please note that: the network code (old network code) has been changed. Please redial, replacing (country code + old network code) with (country code + new network code). Xin thông báo: mã mạng (mã mạng cũ) đã thay đổi. Đề nghị Quý khách quay số lại, thay (mã nước+mã mạng cũ) thành (mã nước+mã mạng mới)".

  Ví dụ: Người sử dụng ở ngoài Việt Nam quay số theo mã mạng cũ vào thuê bao mạng di động VinaPhone là +84.123.4567890 sẽ nhận âm thông báo như sau: “Please note that: the network code 123 has been changed. Please redial, replacing 84123 with 8483. Xin thông báo: mã mạng 123 đã thay đổi. Đề nghị Quý khách quay số lại, thay 84123 thành 8483”.

  d) Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chthực hiện thành công khi người sử dụng quay stheo mã mạng mới.

  2.4  Thời gian thực hiện

  Đđảm bảo việc chuyển đổi được an toàn và thuận lợi, thời gian bắt đầu chuyển đổi được thực hiện vào thứ Bảy hoặc ChNhật, tránh các ngày lễ, Tết; cụ thể như sau:

  a) Thời gian bắt đầu chuyển đổi vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018;

  b) Thời gian bắt đầu quay ssong song vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 11 năm 2018;

  c) Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo vào 00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019.

  Bng mô tchi tiết chuyển đổi mã mạng H2H và mã mạng VSAT tại phụ lục 1 kèm theo.

  3. Giai đoạn 2: chuyển đổi mã mạng M2M

  Các thuê bao M2M đang sử dụng tại các mã mạng 9x (độ dài 10 chữ số bao gồm cả số mào đầu “0”) và mã mạng 1xx (độ dài 11 chữ số bao gồm csố mào đầu “0”) sẽ chuyển sang mã mạng M2M 1x (độ dài 11 chữ sbao gồm cả smào đầu “0”). Việc chuyển đổi thuê bao M2M hiện tại về mã mạng M2M 1x được thực hiện như sau:

  3.1  Căn cứ Quy hoạch kho số vin thông, hiện trạng và nhu cầu sử dụng kho sM2M của mình, doanh nghiệp viễn thông đề nghị Cục Viễn thông phân bmã mạng M2M 1x để chuyển đổi và phát triển mới thuê bao M2M.

  3.2  Các thuê bao M2M đang sử dụng tại 21 mã mạng 1xx (độ dài 11 chữ số bao gồm cả số mào đầu “0”) được giữ nguyên trạng (không chuyển đi) trong quá trình chuyển đi mã mạng H2H và mã mạng VSAT được nêu tại mục 2 phần này.

  3.3  Để đảm bảo việc sử dụng kho số M2M tiết kiệm, hiệu qu, phù hợp với hiện trạng sử dụng của từng doanh nghiệp, phù hợp với quy hoạch kho số viễn thông và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng, các doanh nghiệp viễn thông chủ động làm việc với các chủ thuê bao M2M để chuyển thuê bao M2M từ mã mạng 9x và thuê bao M2M từ mã mạng 1xx về mã mạng M2M 1x đã được phân bổ. Việc chuyển đổi này có thể làm thay đổi hoặc không thay đổi squốc gia có nghĩa (mã mạng + số thuê bao) của thuê bao M2M do doanh nghiệp viễn thông di động và chủ thuê bao M2M đó thỏa thuận.

  3.4  Thời gian thực hiện

  Doanh nghiệp viễn thông di động chủ động làm việc với các chủ thuê bao M2M để chuyển thuê bao M2M về mã mạng M2M 1x trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020.

  Bng mô tả chi tiết chuyển đổi mã mạng M2M tại Phụ lục 2 kèm theo.

  III. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Viễn thông tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

  2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí căn cứ Kế hoạch này thực hiện thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi mã mạng để mọi tổ chức, cá nhân có liên quan được biết nhm hạn chế tối đa ảnh hưởng không tích cực có thể phát sinh đối với doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

  3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương phối hợp với các cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến về Kế hoạch này.

  4. Các doanh nghiệp viễn thông:

  4.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi mã mạng của mình phù hợp với Kế hoạch này;

  4.2. Thông báo việc chuyển đổi mã mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi tiến hành chuyển đi mã mạng;

  4.3. Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ viễn thông cách thức quay stheo Kế hoạch này;

  4.4. Phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài nước có liên quan thực hiện việc chuyển đổi mã mạng;

  4.5. Triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến liên lạc (nếu có) trước, trong và sau quá trình chuyển đổi mã mạng;

  4.6. Báo cáo bng văn bản cho Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông về kết quả chuyển đổi mã mạng.

  Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mc, các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan phn ánh kịp thời về Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết./.

   

  PHỤ LỤC 1

  BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG H2H VÀ MÃ MẠNG VSAT
  (kèm theo Kế hoạch chuyển đổi mã mạng)

   

  TT

  Mã mạng

  Mã mạng cũ+số thuê bao
  (Số quốc gia có nghĩa)

  Mã mạng mi+số thuê bao
  (Squốc gia có nghĩa)

  Thời gian bắt đầu chuyển đổi

  Thời gian quay s song song

  Thời gian duy trì âm thông báo

   

  Bắt đầu

  Kết thúc

  Bắt đầu

  Kết thúc

   

  1

  Mã mạng H2H

  120 xxxxxxx

  70 xxxxxxx

  00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018

  00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 9 năm 2018

  23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 11 nám 2018

  00 giờ 00 phút ngày 15 tháng 11 năm 2018

  23 giờ 59 phút ngày 30 tháng 6 năm 2019

   

  121 xxxxxxx

  79 xxxxxxx

   

  122 xxxxxxx

  77 xxxxxxx

   

  126 xxxxxxx

  76 xxxxxxx

   

  128 xxxxxxx

  78 xxxxxxx

   

  2

  123 xxxxxxx

  83 xxxxxxx

   

  124 xxxxxxx

  84 xxxxxxx

   

  125 xxxxxxx

  85 xxxxxxx

   

  127 xxxxxxx

  81 xxxxxxx

   

  129 xxxxxxx

  82 xxxxxxx

   

  3

  162 xxxxxxx

  32 xxxxxxx

   

  163 xxxxxxx

  33 xxxxxxx

   

  164 xxxxxxx

  34 xxxxxxx

   

  165 xxxxxxx

  35 xxxxxxx

   

  166 xxxxxxx

  36 xxxxxxx

   

  167 xxxxxxx

  37 xxxxxxx

   

  168 xxxxxxx

  38 xxxxxxx

   

  169 xxxxxxx

  39 xxxxxxx

   

  4

  186 xxxxxxx

  56 xxxxxxx

   

  188 xxxxxxx

  58 xxxxxxx

   

  5

  199 xxxxxxx

  59 xxxxxxx

   

  6

  Mã mạng VSAT

  99 2xxxxxx

  67 2xxxxxx

   

   

   

   

  PHỤ LỤC 2

  BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT CHUYỂN ĐỔI MÃ MẠNG M2M
  (kèm theo Kế hoạch chuyển đổi mã mạng)

   

  TT

  Mã mạng

  Mã mạng cũ+số thuê bao
  (Squốc gia có nghĩa)

  Mã mạng mới+s thuê bao
  (Squốc gia có nghĩa)

  Thời gian thực hiện

  1

  Mã mạng M2M

  90 xxxxxxx

  93 xxxxxxx

  120 xxxxxxx

  121 xxxxxxx

  122 xxxxxxx

  126 xxxxxxx

  128 xxxxxxx

  12 xxxxxxxx

  Doanh nghiệp viễn thông di động chủ động làm việc với các chthuê bao M2M để chuyển thuê bao M2M về mã mạng M2M 1x trong khoảng thời gian từ ngày 01/7/2019 đến ngày 31/12/2020.

  2

  91 xxxxxxx

  94 xxxxxxx

  123 xxxxxxx

  124 xxxxxxx

  125 xxxxxxx

  127 xxxxxxx

  129 xxxxxxx

  13 xxxxxxxx

  3

  96 xxxxxxx

  97 xxxxxxx

  98 xxxxxxx

  162 xxxxxxx

  163 xxxxxxx

  164 xxxxxxx

  165 xxxxxxx

  166 xxxxxxx

  167 xxxxxxx

  168 xxxxxxx

  169 xxxxxxx

  16 xxxxxxxx

   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Viễn thông của Quốc hội, số 41/2009/QH12
  Ban hành: 23/11/2009 Hiệu lực: 01/07/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 25/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
  Ban hành: 06/04/2011 Hiệu lực: 01/06/2011 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Thông tư 22/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy hoạch kho số viễn thông
  Ban hành: 22/12/2014 Hiệu lực: 01/03/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 81/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
  Ban hành: 01/07/2016 Hiệu lực: 01/07/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Nghị định 49/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông và Điều 30 của Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
  Ban hành: 24/04/2017 Hiệu lực: 24/04/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 798/QĐ-BTTTT Kế hoạch chuyển đổi mã mạng 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu:798/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:25/05/2018
  Hiệu lực:25/05/2018
  Lĩnh vực:Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Trương Minh Tuấn
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X