hieuluat

Quyết định 968/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Bộ TTTT

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
  Số hiệu:968/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
  Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Minh Hồng
  Ngày ban hành:22/06/2018Hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Áp dụng:22/06/2018Tình trạng hiệu lực:Hết Hiệu lực một phần
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
 • BỘ THÔNG TIN VÀ
  TRUYỀN THÔNG

  -------

  Số: 968/QĐ-BTTTT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

   

  QUYẾT ĐỊNH
  PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  ------------
  BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

  Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

  Điều 3. Chánh Văn phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Các Thứ trư
  ng;
  - Cục Ki
  m soát thủ tục hành chính - Văn phòng Chính phủ;
  - S TT&TT các tnh, TP trực thuộc TƯ;
  - C
  ng Thông tin điện tử của Bộ (để đưa tin);
  - Lưu: VT, VP, KSTTHC.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG

  Nguyễn Minh Hồng

   

   

   

  DANH MỤC

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG
  (Ban hành kèm theo Quyết định số 968/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

   

  I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA CP TRUNG ƯƠNG

  STT

   

  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  CƠ QUAN THỰC HIỆN

  Lĩnh vực Bưu chính - 9

  1

  1

  Cấp Giấy phép bưu chính

  Vụ Bưu chính

  2

  2

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

  Vụ Bưu chính

  3

  3

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

  Vụ Bưu chính

  4

  4

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  Vụ Bưu chính

  5

  5

  Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

  Vụ Bưu chính

  6

  6

  Cấp lại giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

  Vụ Bưu chính

  7

  7

  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  Vụ Bưu chính

  8

  8

  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  Vụ Bưu chính

  9

  9

  Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích

  Vụ Bưu chính

  Lĩnh vực Viễn thông và Internet - 37

  10

  1

  Đăng ký bản thỏa thuận kết nối mẫu

  Cục Viễn thông

  11

  2

  Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  12

  3

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  13

  4

  Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  14

  5

  Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  15

  6

  Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  16

  7

  Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT)

  Cục Viễn thông

  17

  8

  Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

  Cục Viễn thông

  18

  9

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

  Cục Viễn thông

  19

  10

  Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

  Cục Viễn thông

  20

  11

  Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  21

  12

  Gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  22

  13

  Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

  Cục Viễn thông

  23

  14

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép lp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam

  Cục Viễn thông

  24

  15

  Gia hạn Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam

  Cục Viễn thông

  25

  16

  Phân bổ mã, số viễn thông

  Cục Viễn thông

  26

  17

  Đổi số thuê bao viễn thông

  Cục Viễn thông

  27

  18

  Đăng ký giá cước viễn thông

  Cục Viễn thông

  28

  19

  Thông báo giá cước viễn thông

  Cục Viễn thông

  29

  20

  Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

  Cục Viễn thông

  30

  21

  Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet

  Cục Viễn thông

  31

  22

  Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

  Cục Viễn thông

  32

  23

  Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy

  Cục Viễn thông

  33

  24

  Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị chưa có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sn phẩm

  Cục Viễn thông

  34

  25

  Chứng nhận hợp quy, cấp lại giấy chứng nhận hợp quy áp dụng đối với sản phẩm sản xuất trong nước của các đơn vị đã có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm và sản phẩm nhập khẩu

  Cục Viễn thông

  35

  26

  Công bchất lượng dịch vụ viễn thông với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”

  Cục Viễn thông

  36

  27

  Kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng

  Cục Viễn thông

  37

  28

  Đăng ký khuyến mại viễn thông

  Cục Viễn thông

  38

  29

  Thông báo khuyến mại viễn thông

  Cục Viễn thông

  39

  30

  Chấp nhận hoàn trmã, số viễn thông

  Cục Viễn thông

  40

  31

  Cấp phát sử dụng địa chỉ IP (V4, V6)

  Trung tâm Internet Việt Nam

  41

  32

  Cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bng tin nhn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

  42

  33

  Gia hạn mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

  43

  34

  Báo cáo định kỳ của nhà cung cấp dịch vụ qung cáo bng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet, doanh nghiệp viễn thông di động

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

  44

  35

  Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố

  Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam

  45

  36

  Chỉ định phòng thử nghiệm phục vụ công tác quản lý chất lượng chuyên ngành

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  46

  37

  Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  47

  38

  Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ

  Vụ Khoa học và Công nghệ

  Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện - 24

  48

  1

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần svà thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 05/2015-TT/BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông

  Cục Tần số vô tuyến điện

  49

  2

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình

  Cục Tần số vô tuyến điện

  50

  3

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba

  Cục Tần svô tuyến điện

  51

  4

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần svà thiết bị vô tuyến điện đối với đài vệ tinh trái đất (trừ đài vệ tinh trái đất của cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm Việt Nam được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao và phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ cho đoàn và trừ đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển)

  Cục Tần số vô tuyến điện

  52

  5

  Cấp, gia hạn, sa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ, mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động

  Cục Tần số vô tuyến điện

  53

  6

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây

  Cục Tần số vô tuyến điện

  54

  7

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS)

  Cục Tần số vô tuyến điện

  55

  8

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tn số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá

  Cục Tần số vô tuyến điện

  56

  9

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá

  Cục Tần số vô tuyến điện

  57

  10

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (trừ đài vệ tinh trái đất) đối với đài vô tuyến điện của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn, Cơ quan đại diện nước ngoài đón đoàn hoặc cơ quan chủ quản đón đoàn làm thủ tục đnghị cấp giấy phép

  Cục Tần số vô tuyến điện

  58

  11

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tn số và thiết bị vô tuyến điện đối với đối với đài vô tuyến điện của Cơ quan đại diện nước ngoài (trừ đài vệ tinh trái đất)

  Cục Tần số vô tuyến điện

  59

  12

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư

  Cục Tần số vô tuyến điện

  60

  13

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tn

  Cục Tần svô tuyến điện

  61

  14

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng đài vệ tinh trái đất cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài

  Cục Tần số vô tuyến điện

  62

  15

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ

  Cục Tần số vô tuyến điện

  63

  16

  Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh

  Cục Tần số vô tuyến điện

  64

  17

  Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không phải thực hiện việc phối hợp, đăng ký tần s vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)

  Cục Tần số vô tuyến điện

  65

  18

  Sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không

  Cục Tần s vô tuyến điện

  66

  19

  Thông báo cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện

  Cục Tần số vô tuyến điện

  67

  20

  Thỏa thuận cho phép tạm nhập, tái xuất thiết bị thông tin (cho các đoàn ngoại giao, triển lãm giới thiệu công nghệ)

  Cục Tần số vô tuyến điện

  68

  21

  Cấp chứng chvô tuyến điện viên hàng hải

  Cục Tần svô tuyến điện

  69

  22

  Gia hạn chng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

  Cục Tần số vô tuyến điện

  70

  23

  Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải

  Cục Tần số vô tuyến điện

  71

  24

  Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư

  Cục Tần số vô tuyến điện

  Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử - 52

  72

  1

  Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  73

  2

  Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  74

  3

  Thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  75

  4

  Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  76

  5

  Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dn, phát sóng quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  77

  6

  Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  78

  7

  Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Cục PTTH&TTĐT

  79

  8

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Cục PTTH&TTĐT

  80

  9

  Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Cục PTTH&TTĐT

  81

  10

  Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Cục PTTH&TTĐT

  82

  11

  Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chtrụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Cục PTTH&TTĐT

  83

  12

  Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  84

  13

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  85

  14

  Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  86

  15

  Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  87

  16

  Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội

  Cục PTTH&TTĐT

  88

  17

  Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  89

  18

  Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  90

  19

  Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  91

  20

  Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

  Cục PTTH&TTĐT

  92

  21

  Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

  Cục PTTH&TTĐT

  93

  22

  Đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  94

  23

  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăngcung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  95

  24

  Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  96

  25

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  97

  26

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  98

  27

  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  99

  28

  Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cc PTTH&TTĐT

  100

  29

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  101

  30

  Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  102

  31

  Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  103

  32

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  104

  33

  Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  105

  34

  Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  106

  35

  Sửa đổi, bổ sung giấy chng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  107

  36

  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tG2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  108

  37

  Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  109

  38

  Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

  Cục PTTH&TTĐT

  110

  39

  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

  Cục PTTH&TTĐT

  111

  40

  Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phi trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  112

  41

  Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  113

  42

  Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Cục PTTH&TTĐT

  114

  43

  Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  115

  44

  Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  116

  45

  Cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước

  Cục PTTH&TTĐT

  117

  46

  Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền

  Cục PTTH&TTĐT

  118

  47

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

  Cục PTTH&TTĐT

  119

  48

  Sửa đổi, bổ sung Giấy chng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

  Cục PTTH&TTĐT

  120

  49

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

  Cục PTTH&TTĐT

  121

  50

  Công bố cht lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình

  Cục PTTH&TTĐT

  Lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử -16

  122

  1

  Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  NEAC

  123

  2

  Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  NEAC

  124

  3

  Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chng thực chữ ký số công cộng

  NEAC

  125

  4

  Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  NEAC

  126

  5

  Cấp chứng thư số cho các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

  NEAC

  127

  6

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

  NEAC

  128

  7

  Cấp giấy chng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng

  NEAC

  129

  8

  Cấp giấy công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài

  NEAC

  130

  9

  Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

  NEAC

  131

  10

  Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam

  NEAC

  132

  11

  Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài chấp nhận tại Việt Nam

  NEAC

  133

  12

  Đăng tải thông tin về các cơ sở đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin

  Cục Tin học hóa

  134

  13

  Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học

  Vụ Công nghệ thông tin

  135

  14

  Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trừ trường hợp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự)

  Cục An toàn thông tin

  136

  15

  Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trường hợp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự)

  Cục An toàn thông tin

  137

  16

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

  Cục An toàn thông tin

  138

  17

  Cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

  Cục An toàn thông tin

  139

  18

  Gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

  Cục An toàn thông tin

  Lĩnh vực Báo chí - 28

  140

  1

  Cấp giấy phép hoạt động báo in

  Cục Báo chí

  141

  2

  Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in

  Cục Báo chí

  142

  3

  Cấp giấy phép xuất bản phụ trương

  Cục Báo chí

  143

  4

  Cấp giấy phép xuất bản đặc san

  Cục Báo chí

  144

  5

  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

  Cục Thông tin đối ngoại

  145

  6

  Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trung ương)

  Cục Báo chí

  146

  7

  Cho phép họp báo (nước ngoài)

  Cục Báo chí

  147

  8

  Cho phép họp báo (trong nước)

  Cục Báo chí

  148

  9

  Cấp Thẻ Nhà báo

  Cục Báo chí
  Cục PTTH&TTĐT

  149

  10

  Đổi Th nhà báo

  Cục Báo chí
  Cục PTTH&TTĐT

  150

  11

  Cấp lại Thẻ nhà báo

  Cục Báo chí
  Cục PTTH&TTĐT

  151

  12

  Thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí

  Cục Báo chí
  Cục PTTH&TTĐT

  152

  13

  Cấp Giấy phép hoạt động báo điện tử

  Cục Báo chí

  153

  14

  Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong Giấy phép hoạt động báo điện tử

  Cục Báo chí

  154

  15

  Cấp Giấy phép chuyên trang của báo điện tử

  Cục Báo chí

  155

  16

  Cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung nội dung ghi trong Giấy phép chuyên trang của báo điện tử

  Cục Báo chí

  156

  17

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in

  Cục Báo chí

  157

  18

  Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

  Cục Báo chí

  158

  19

  Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

  Cục Báo chí

  159

  20

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí

  Cục Báo chí

  160

  21

  Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

  Cục Báo chí

  161

  22

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương

  Cục Báo chí

  162

  23

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo điện tử

  Cục Báo chí

  163

  24

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện t

  Cục Báo chí

  164

  25

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương)

  Cục Báo chí

  165

  26

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san

  Cục Báo chí

  166

  27

  Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu

  Cục Báo chí

  Lĩnh vực Xuất bản - 29

  167

  1

  Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

  Cục XB, I & PH

  168

  2

  Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

  Cục XB, I & PH

  169

  3

  Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

  Cục XB, I & PH

  170

  4

  Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

  Cục XB, I & PH

  171

  5

  Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

  Cục XB, I & PH

  172

  6

  Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà Xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

  Cục XB, I & PH

  173

  7

  Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản

  Cục XB, I & PH

  174

  8

  Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

  Cục XB, I & PH

  175

  9

  Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  176

  10

  Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  177

  11

  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  178

  12

  Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

  Cục XB, I & PH

  179

  13

  Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in

  Cục XB, I & PH

  180

  14

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

  Cục XB, I & PH

  181

  15

  Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  182

  16

  Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  183

  17

  Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  184

  18

  Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử

  Cục XB, I & PH

  185

  19

  Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

  Cục XB, I & PH

  186

  20

  Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

  Cục XB, I & PH

  187

  21

  Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập

  Cục XB, I & PH

  188

  22

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi)

  Cục XB, I & PH

  189

  23

  Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

  Cục XB, I & PH

  190

  24

  Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

  Cục XB, I & PH

  191

  25

  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

  Cục XB, I & PH

  192

  26

  Cấp giấy phép hoạt động in

  Cục XB, I & PH

  193

  27

  Cấp lại giấy phép hoạt động in

  Cục XB, I & PH

  194

  28

  Đăng ký hoạt động cơ sở in

  Cục XB, I & PH

  195

  29

  Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

  Cục XB, I & PH

  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYN GIẢI QUYẾT CỦA ĐỊA PHƯƠNG

  Lĩnh vực Bưu chính - 6

  196

  1

  Cấp giấy phép bưu chính

  Sở TTTT

  197

  2

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

  Sở TTTT

  198

  3

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

  Sở TTTT

  199

  4

  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  Sở TTTT

  200

  5

  Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

  Sở TTTT

  201

  6

  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

  Sở TTTT

  Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử -17

  202

  1

  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  Sở TTTT

  203

  2

  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  Sở TTTT

  204

  3

  Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  Sở TTTT

  205

  4

  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

  Sở TTTT

  206

  5

  Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

  Sở TTTT

  207

  6

  Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

  Sở TTTT

  208

  7

  Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Sở TTTT

  209

  8

  Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Sở TTTT

  210

  9

  Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Sở TTTT

  211

  10

  Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Sở TTTT

  212

  11

  Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

  Sở TTTT

  213

  12

  Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Sở TTTT

  214

  13

  Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

  Sở TTTT

  215

  14

  Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

  Sở TTTT

  216

  15

  Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện t G2, G3, G4 trên mạng

  Sở TTTT

  217

  16

  Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Sở TTTT

  218

  17

  Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện t G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phn vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

  Sở TTTT

  Lĩnh vực Báo chí - 7

  219

  1

  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

  Sở TTTT

  220

  2

  Cấp giấy phép xuất bản bản tin

  Sở TTTT

  221

  3

  Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

  Sở TTTT

  222

  4

  Cho phép họp báo (trong nước)

  Sở TTTT

  223

  5

  Cho phép họp báo (nước ngoài)

  Sở TTTT

  224

  6

  Phát hành thông cáo báo chí

  Sở TTTT

  Lĩnh vực Xuất bản - 16

  225

  1

  Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

  Sở TTTT

  226

  2

  Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  Sở TTTT

  227

  3

  Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

  Sở TTTT

  228

  4

  Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bn phẩm

  Sở TTTT

  229

  5

  Cấp giấy phép in gia công xuất bn phẩm cho nước ngoài

  Sở TTTT

  230

  6

  Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

  Sở TTTT

  231

  7

  Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

  Sở TTTT

  232

  8

  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

  Sở TTTT

  233

  9

  Cấp giấy phép hoạt động in

  Sở TTTT

  234

  10

  Cấp lại giấy phép hoạt động in

  Sở TTTT

  235

  11

  Đăng ký hoạt động cơ sở in

  Sở TTTT

  236

  12

  Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

  Sở TTTT

  237

  13

  Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

  Sở TTTT

  238

  14

  Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

  Sở TTTT

  239

  15

  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

  UBND cấp huyện

  240

  16

  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)

  UBND cấp huyện

   

   

  Tổng: 240 TTHC

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 08/06/2010 Hiệu lực: 14/10/2010 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  02
  Nghị định 48/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 14/05/2013 Hiệu lực: 01/07/2013 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị định 17/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 17/02/2017 Hiệu lực: 17/02/2017 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
  Ban hành: 07/08/2017 Hiệu lực: 25/09/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  05
  Thông tư 05/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện
  Ban hành: 23/03/2015 Hiệu lực: 08/05/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  06
  Quyết định 859/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 11/03/2020 Hiệu lực: 11/03/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  07
  Quyết định 45/2020/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công công trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Ban hành: 17/08/2020 Hiệu lực: 30/08/2020 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  08
  Quyết định 1360/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định 968/QĐ-BTTTT ngày 22/06/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
  Ban hành: 16/08/2018 Hiệu lực: 16/08/2018 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản quy định hết hiệu lực một phần
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

 • Văn bản đang xem

  Quyết định 968/QĐ-BTTTT thủ tục hành chính được chuẩn hóa của Bộ TTTT

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành:Bộ Thông tin và Truyền thông
  Số hiệu:968/QĐ-BTTTT
  Loại văn bản:Quyết định
  Ngày ban hành:22/06/2018
  Hiệu lực:22/06/2018
  Lĩnh vực:Hành chính, Thông tin-Truyền thông
  Ngày công báo:Đang cập nhật
  Số công báo:Đang cập nhật
  Người ký:Nguyễn Minh Hồng
  Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
  Tình trạng:Hết Hiệu lực một phần
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới

X